Gio vin Nguyn Minh Tn Tr ng THCS

  • Slides: 27
Download presentation
Gi¸o viªn: NguyÔn Minh T©n Tr êng : THCS Cao An

Gi¸o viªn: NguyÔn Minh T©n Tr êng : THCS Cao An

KiÓm tra bµi cò : ? Hîp t¸c lµ g×? Hîp t¸c cã ý

KiÓm tra bµi cò : ? Hîp t¸c lµ g×? Hîp t¸c cã ý nghÜa nh thÕ nµo? ? Nh÷ng viÖc lµm nµo sau ®©y thÓ hiÖn sù hîp t¸c quèc tÕ vÒ vÊn ®Ò v¨n ho¸: A Tham giao l uv¨n ho¸ víi c¸c n íctrªn thÕ giíi. B ThÝch ®äc lÞch sö Trung Quèc h¬n lÞch sö ViÖt Nam. C ViÕt th cho b¹n bÌ quèc tÕ ®Ó giíi thiÖu vÒ v¨n ho¸ ViÖt Nam. D Chª bai v¨n ho¸ cña n ícngoµi. E Tæ chøc nh÷ng ngµy v¨n ho¸ ViÖt Nam ë c¸c n ícvµ tham gia gióp ®ì c¸c n íctæ chøc c¸c cuéc biÓu diÔn v¨n ho¸ ë ViÖt Nam F T×m hiÓu vµ häc tËp nh÷ng c¸i tèt ®Ñp cña v¨n ho¸ n íc ngoµi. Xin tr©n träng c¶m ¬n !

? Quan s¸t c¸c bøc ¶nh sau vµ cho biÕt ®©y lµ trang phôc

? Quan s¸t c¸c bøc ¶nh sau vµ cho biÕt ®©y lµ trang phôc cña phô n÷ n ícnµo? 1 2 Trung Quèc NhËt B¶n 3 Hµn Quèc 4 ViÖt Nam

TiÕt 8 - Bµi 7: Keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp

TiÕt 8 - Bµi 7: Keá thöøa vaø phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa daân toäc

TiÕt 8 bµi 7: KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña

TiÕt 8 bµi 7: KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc (TiÕt 1) I. §Æt vÊn ®Ò. 1. B¸c Hå nãi vÒ lßng yªu n íccña d©n téc ta. 2. ChuyÖn vÒ mét ng êithÇy.

1. B¸c Hå nãi vÒ lßng yªu n íccña d©n téc ta. 2. ChuyÖn

1. B¸c Hå nãi vÒ lßng yªu n íccña d©n téc ta. 2. ChuyÖn vÒ mét ng êithÇy. Lßng yªu n íccña nh©n d©n ta ® îc thÓ hiÖn: Cô Chu V¨n An lµ mét nhµ gi¸o næi tiÕng ®êi TrÇn. Cô cã c «ng ®µo t¹o nhiÒu nh©n tµi cho ®Êt n íc. Häc trß cña Cô nhiÒu ng êi lµ nh÷ng nh©n vËt næi tiÕng. - Tinh thÇn yªu n ícs «i næi. - Tinh thÇn chiÕn ®Êu b¶o vÖ ®Êt n íc - Tinh thÇn ®oµn kÕt. - QuyÕt t©m hy sinh v× n íc. - Mäi ng êitham gia kh¸ng chiÕn, t¨ng gia s¶n xuÊt. - MÆc dï lµm quan to nh nghäc trß cña cô vÉn cïng b¹n ®Õn mõng sinh nhËt ThÇy. C¸ch c xö cña hä hoµn toµn ®óng t c¸ch cña mét ng êihäc trß kÝnh cÈn, lÔ phÐp, khiªm tèn, t «n träng thÇy gi¸o cò cña m×nh. TruyÒn thèng yªu n íc. TruyÒn thèng t «n s träng ®¹o. - TruyÒn thèng biÕt ¬n. - TruyÒn thèng ®oµn kÕt. - TruyÒn thèng t ¬ngth©n, t ¬ng¸i. . TruyÒn thèng lµ: Thoùi quen ñöôïc hình thaønh trong ñôøi soáng neáp nghó, ñaïo ñöùc, tình caûm. . . ñöôïc truyeàn töø ñôøi naøy sang ñôøi khaùc, theá heä tröôùc ñeán theá heä sau, coù truyeàn thoáng mang tính tích cöïc, coù truyeàn thoáng mang tính tieâu cöïc.

TiÕt 8 bµi 7: KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña

TiÕt 8 bµi 7: KÕ thõa vµ ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc (TiÕt 1) I. §Æt vÊn ®Ò. 1. B¸c Hå nãi vÒ lßng yªu n íccña d©n téc ta. 2. ChuyÖn vÒ mét ng êithÇy. II. Néi dung bµi häc: 1. TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc. - TruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc lµ nh÷ng gi¸ trÞ tinh thÇn (t t ëng , ®¹o ®øc, lèi sèng, c¸ch øng xö tèt ®Ñp) h×nh thµnh trong qu¸ tr×nh lÞch sö l©u dµi cña d©n téc ® îc truyÒn tõ thÕ hÖ nµy sang thÕ hÖ kh¸c. 2. Mét sè ruyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc ViÖt Nam:

C¶ líp chia thµnh 4 nhãm (dùa vµo 4 d·y bµn): Yªu cÇu: -

C¶ líp chia thµnh 4 nhãm (dùa vµo 4 d·y bµn): Yªu cÇu: - Theo dâi c¸c bøc ¶nh ® îc tr×nh chiÕu trong ®o¹n b¨ng, mçi bøc ¶nh ® îc g¾n víi mét truyÒn thèng tèt ®Ñp vµ truyÒn thèng mang ý nghÜa tiªu cùc. - Sau khi ®o¹n b¨ng ® îc chiÕu hÕt, thêi gian hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi lµ 1 phót, sau ®ã c¸c ®éi cö mét ng êilªn b¶ng ghi kÕt qu¶ cña ®éi m×nh. - §éi nµo ghi ®óng vµ nhiÒu h¬n ®éi ®ã sÏ giµnh chiÕn th¾ng. C¸c b¹n h·y chó ý theo dâi ®o¹n b¨ng nhÐ!

TruyÒn thèng tèt ®Ñp TruyÒn thèng tiªu cùc - TËp tôc l¹c hËu -CÇn

TruyÒn thèng tèt ®Ñp TruyÒn thèng tiªu cùc - TËp tôc l¹c hËu -CÇn cï lao ®éng. -Coi th êngph¸p luËt, lèi sèng tuú tiÖn. . -Kiªn tr×. -Mª tÝn dÞ ®oan: Xem bãi, lªn ®ång, yÓm bïa -Nhí vÒ Giç tæ Hïng V ¬ng. -HiÕu th¶o. -¨n trÇu -¸o dµi -H¸t trÇu v¨n. -Cång chiªng T©y Nguyªn -C íihái -§oµn kÕt, t ¬ngtrî -T ¬ngth©n, t ¬ng¸i, l¸ lµnh ®ïm l¸ r¸ch -HiÕu häc -H¸t chÌo -KÝnh träng ng êitrªn, lÔ phÐp -BiÕt ¬n c¸c anh hïng liÖt sÜ, tæ tiªn -Gióp ®ì ng êigiµ, t «n s träng ®¹o…. -TËp qu¸n l¹c hËu: Thê ma gµ, ®Ó ng êi chÕt l©u trong nhµ, c íi xin linh ®×nh, th¸ch c íicao, lÊy vî, lÊy chång sím vv…

Troø chôi TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam LuËt ch¬i - Cã 6 «

Troø chôi TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam LuËt ch¬i - Cã 6 « ch÷. Mçi « ch÷ chøa ®ùng mét c©u ca dao, tôc ng÷ nãi vÒ mét truyÒn thèng cña d©n téc ViÖt Nam. Em h·y ®o¸n xem ®ã lµ truyÒn thèng nµo. Chó ý t×m truyÒn thèng cã sè ch÷ trïng víi « trèng. - Chóng ta lÇn l îtlËt tõng « mét. - Gi¶i ® îc mét « ch÷ chóng ta cã mét tõ kho¸. T×m ® îc c¶ 6 « Em sÏ ®o¸n ® îc « ch÷ ch×a kho¸. - Tr¶ lêi ® îc « ch÷ sÏ dµnh ® îc mét phÇn th ëng. Kh «ng tr¶ lêi ® îc thÇy gi¸o sÏ ® ara ®¸p ¸n.

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6

C©u 1: Cã c «ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim. §¸p ¸n: Kiªn

C©u 1: Cã c «ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim. §¸p ¸n: Kiªn tr× B¹n h·y chän mét phÇn th ëng

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6 K i ª N T R ×

C©u 2: Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn

C©u 2: Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao §¸p ¸n: §oµn kÕt Chóc b¹n sÏ ® îc mét phÇn th ëngxøng ®¸ng

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6 K i ª N T R × ® O µ n K Õ t

C©u 3 : C «ng cha nh nói Th¸i S¬n NghÜa mÑ nh n

C©u 3 : C «ng cha nh nói Th¸i S¬n NghÜa mÑ nh n íctrong nguån ch¶y ra Mét lßng thê mÑ kÝnh cha Cho trßn ch÷ hiÕu míi lµ ®¹o con §¸p ¸n: HiÕu th¶o Em lµ mét ng êicon hiÕu th¶o. Em xøng ®¸ng víi mét ®iÓm 9.

Trß ch¬i: TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6

Trß ch¬i: TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6 K i ª N T R × ® O µ n K Õ t H I Õ U T H A á

C©u 4: ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y ¡n khoai nhí kÎ cho d©y

C©u 4: ¡n qu¶ nhí kÎ trång c©y ¡n khoai nhí kÎ cho d©y mµ trång. §¸p ¸n: BiÕt ¬n B¹n h·y chän mét phÇn th ëng cho m×nh nhÐ

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6 K ® H B i O I I ª µ Õ Õ N n U T T K T ¬ R × Õ t H A á n

C©u 5: Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua Lùa lêi mµ nãi cho võa

C©u 5: Lêi nãi ch¼ng mÊt tiÒn mua Lùa lêi mµ nãi cho võa lßng nhau. §¸p ¸n: LÞch sù, tÕ nhÞ Em ®· lµ ng êimay m¾n. Em nhËn ® îc mét trµng ph¸o tay cña c¶ líp.

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 2 3 4 5 6 K ® H B L Þ C i O I I H ª µ Õ Õ S N n U T ù T K T ¬ T R Õ H n Õ × t A á N H Þ

C©u 6: Th ¬ngng êinh thÓ th ¬ng th©n §¸p ¸n: Yªu th ¬ng

C©u 6: Th ¬ngng êinh thÓ th ¬ng th©n §¸p ¸n: Yªu th ¬ng con ng êi PhÇn th ëng cña b¹n lµ…

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 K i ª n t

Trß ch¬i TruyÒn thèng d©n téc ViÖt Nam 1 K i ª n t r × ® o µ n K Õ T H I Õ U T H A á 2 3 4 5 6 B I Õ T ¬ N L Þ C H S ù T Õ N H Þ Y ª U T H ¬ N G C O N N G õ ¬ i K Õ t h õ a

VÒ nhµ - T×m hiÓu vµ giíi thiÖu truyÒn thèng cña lµng em: +

VÒ nhµ - T×m hiÓu vµ giíi thiÖu truyÒn thèng cña lµng em: + LÔ héi truyÒn thèng + NghÒ truyÒn thèng + Mãn ¨n truyÒn thèng - Lµm bµi tËp 1 – SGK. - §äc tr ícnéi dung 3, 4 bµi häc chuÈn bÞ tiÕp sau.

Đàn Đá ở Tây Nguyên Đàn T’rưng ở Tây Nguyên Khèn ở Tây Bắc

Đàn Đá ở Tây Nguyên Đàn T’rưng ở Tây Nguyên Khèn ở Tây Bắc Đàn Tính hát Then ở Việt Bắc