Gio vin Nguyn Kim Thoa Trng THCS ng

  • Slides: 15
Download presentation
Giáo viên : Nguyễn Kim Thoa Trường THCS Đồng Tháp

Giáo viên : Nguyễn Kim Thoa Trường THCS Đồng Tháp

Chương 4 §Oxi có những tính chất gì? Oxi có vai trò như thế

Chương 4 §Oxi có những tính chất gì? Oxi có vai trò như thế nào trong cuộc sống? §Sự ôxi hóa, sự cháy là gì? §Phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy là gì? §Điều chế oxi như thế nào? §Không khí có thành phần như thế nào?

Sơ đồ tỉ lệ (%) về thành phần khối lượng của các nguyên tố

Sơ đồ tỉ lệ (%) về thành phần khối lượng của các nguyên tố trong vỏ trái đất Nhôm 7, 5% Sắt 4, 7 % Các nguyên tố còn lại 12, 6% Oxi 49, 4% Silic 25, 8% Oxi là nguyên tố hoá học phổ biến nhất (chiếm 49, 4 % khối lượng vỏ trái đất).

O 2 trong không khí Quặng Cơ thể người Nước Đường Đất đá Động

O 2 trong không khí Quặng Cơ thể người Nước Đường Đất đá Động vật Thực vật

Thảo luâ n nho m/bàn : (3 phút) 1) Quan sa t lo đư

Thảo luâ n nho m/bàn : (3 phút) 1) Quan sa t lo đư ng khi oxi. Ha y nhâ n xe t ma u să c khi oxi. ………………………………… 2) Mơ nu t lo đư ng khi oxi, dùng tay phẩy nhẹ khí oxi vào mũi. Nhâ n xe t mu i cu a khi oxi ………………………………… 3)Trả lời câu hỏi : a/ Trong 1 lít nươ c ơ 20 o. C ho a tan đươ c 31 ml khi O 2 Trong 1 lít nươ c ơ 20 o. C ho a tan đươ c 700 li t khi amoniac(NH 3) Vâ y khi oxi la châ t tan nhiê u hay tan i t trong nươ c? …………………………………. . b/ Khi oxi nă ng hơn hay nhe hơn không khi ? (Cho biết tỉ khối của oxi đối với không khí là 32: 29 ) …………………………………

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TRẠM 1: TRẠM 2: Thí nghiệm : Oxi

NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA CÁC TRẠM 1: TRẠM 2: Thí nghiệm : Oxi tác dụng với lưu huỳnh Thí nghiệm : Oxi tác dụng với photpho Cách tiến hành thí nghiệm Yêu cầu 1. Cho vào muỗng sắt Quan sát và một lượng nhỏ lưu nhận xét hiện tượng huỳnh bột rồi đốt trên ngọn lửa đèn cồn. 2. Đưa muỗng sắt chứa lưu huỳnh đang cháy vào lọ đựng khí oxi TRẠM 4: -Mỗi nhóm lấy một lá phiếu trong hòm thư bí mật. -Hoàn thành yêu cầu trên phiếu Cách tiến hành thí nghiệm Yêu cầu 1. Cho vào muỗng sắt một lượng nhỏ photpho đỏ. Đưa muỗng sắt có chứa photpho đỏ vào lọ đựng khí oxi 2. Đốt muỗng sắt chứa photpho đỏ trên ngọn lửa đèn cồn. 3. Đưa muỗng sắt chứa photpho đang cháy vào lọ đựng khí oxi Quan sát và nhận xét hiện tượng TRẠM 3: -Quan sát video về tình trạng ô nhiễm môi trường ở một địa phương trên đất nước ta. -Cho biết nguyên nhân, hậu quả của tình trạng trên?

Với lưu huỳnh S + O 2 SO 2 Với photpho 4 P +

Với lưu huỳnh S + O 2 SO 2 Với photpho 4 P + 5 O 2 …… 2 P 2 O 5

1 2 3

1 2 3

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi sau: Cháy với ngọn

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi sau: Cháy với ngọn lửa nhỏ, màu xanh nhạt có khí không màu, mùi hắc bay ra. Là hiện tượng của phản ứng: A. S + O 2 SO 2 B. 4 P + 5 O 2 2 P 2 O 5 C. C + O 2 CO 2 D. 3 Fe + 2 O 2 Fe 3 O 4

Nhận định nào sau đây đúng với tính chất vật lý của oxi? a.

Nhận định nào sau đây đúng với tính chất vật lý của oxi? a. Chất khí không màu, nhẹ hơn không khí, tan nhiều trong nước. b. Chất khí không màu, không mùi, nặng hơn không khí, ít tan trong nước, hóa lỏng ở -183℃, oxi lỏng màu xanh nhạt. c. Chất lỏng không màu, nhẹ hơn không khí, ít tan trong nước. d. Chất khí không màu, có mùi, ít tan trong nước, nặng hơn không khí.

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi sau: Đốt cháy hoàn

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi sau: Đốt cháy hoàn toàn 12, 4 g photpho trong không khí. Khối lượng khí oxi cần dùng là: A. 3, 2 g C. 16 g B. 32 g D. 1, 6 g

Bài tập 4/84 -sgk: Đốt cháy 12, 4 g photpho trong bình chứa 17

Bài tập 4/84 -sgk: Đốt cháy 12, 4 g photpho trong bình chứa 17 g khí oxi , tạo thành điphotpho pentaoxit P 2 O 5 (là chất rắn, màu trắng). a. Photpho hay oxi , chất nào còn dư và số mol chất còn dư là bao nhiêu? b. Chất nào được tạo thành? Khối lượnglà bao nhiêu?