Gio vin L Th Quyn Tr ng THCS

  • Slides: 13
Download presentation
Gi¸o viªn: Lª ThÞ Quyªn Tr êng. THCS Hång Th¸i

Gi¸o viªn: Lª ThÞ Quyªn Tr êng. THCS Hång Th¸i

Kinh đô Phú Xuân ( Huế )

Kinh đô Phú Xuân ( Huế )

Ấn tín thời Tây Sơn

Ấn tín thời Tây Sơn

“ …Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha phương, trốn tránh

“ …Phàm những người dân nào trước đó kiều ngụ tha phương, trốn tránh lao dịch, hoặc vì có thê hương mẫu quán mà đến ở, hoặc vì đi buôn bán làm ăn mà ngụ cư được 3 đời trở lên mới cho ở, còn ngoài ra, bắt về bản quán hết thảy…Những ruộng công, ruộng tư đã trót bỏ hoang, nay đều cho về nhận lấy cày cấy…” (Trích “Chiếu khuyến nông”)

Tiền giấy thời Tây Sơn Tiền đồng thời Tây Sơn

Tiền giấy thời Tây Sơn Tiền đồng thời Tây Sơn

“…Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu, tìm lẽ trị bình, tuyển

“…Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu, tìm lẽ trị bình, tuyển nhân tài làm gốc. Trước kia bốn phương xảy ra nhiều việc biến động, chế độ học hành không được sửa sang, phép khoa cử dần sa sút, nhân tài ngày một khan hiếm. Việc đời lúc trị, lúc loạn là lẽ tuần hoàn. Song sau khi loạn càng cần phải hưng khởi chấn chỉnh, lập giáo hoá đặt khoa cử. Đó là quy mô lớn chuyển loạn thành trị vậy. . . ” ( Trích “Chiếu lập học” )

Chiếu Nôm Bút tích của Quang Trung

Chiếu Nôm Bút tích của Quang Trung

Tượng đài Quang Trung- nguyễn Huệ ( Gò Đống Đa- Hà Nội)

Tượng đài Quang Trung- nguyễn Huệ ( Gò Đống Đa- Hà Nội)

BẢO TÀNG T Y SƠN ( THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN T Y SƠN

BẢO TÀNG T Y SƠN ( THỊ TRẤN PHÚ PHONG, HUYỆN T Y SƠN , TỈNH BÌNH ĐỊNH )

BÀI TẬP Lập bảng thống kê những cống hiến của Quang Trung Nguyễn Huệ

BÀI TẬP Lập bảng thống kê những cống hiến của Quang Trung Nguyễn Huệ cho đất nước từ năm 1771 đến năm 1792. STT THỜI GIAN CỐNG HIẾN

BÀI TẬP Lập bảng thống kê những cống hiến của Quang Trung Nguyễn Huệ

BÀI TẬP Lập bảng thống kê những cống hiến của Quang Trung Nguyễn Huệ cho đất nước từ năm 1771 đến năm 1792. Stt Thời gian Cống hiến 1 1771 Dựng cờ khởi nghĩa 2 1777 Lật đổ chính quyền họ Nguyễn 3 1785 Đánh tan quân xâm lược Xiêm 4 1786 Lật đổ chính quyền họ Trịnh 5 1788 Lật đổ chính quyền nhà Lê 6 1789 Đánh tan quân Thanh 7 1789 1792 Xây dựng đất nước

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc bài, nắm được các chính sách về

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ - Học thuộc bài, nắm được các chính sách về chính trị, kinh tế, văn hoá giáo dục, quốc phòng, ngoại giao của vua Quang Trung và phân tích tác dụng của các chính sách đó. Tóm tắt những nét chính về sự nghiệp của Quang Trung. - Làm các bài tập trong vở bài tập. - Chuẩn bị Lịch sử địa phương Bài 3: Khu mỏ thanmột trong những chiếc nôi của giai cấp công nhân Việt Nam: + Tình hình khai thác than trước khi thưc dân Pháp xâm chiếm khu mỏ. + Đội ngũ công nhân Việt Nam buổi đầu hình thành.