GIO VIN KHC TH HO Nguyn Khc Vin

  • Slides: 24
Download presentation
GI¸O VI£N : KHóC THÞ H¶O

GI¸O VI£N : KHóC THÞ H¶O

NguyÔn Kh¾c ViÖn

NguyÔn Kh¾c ViÖn

1. T¸c gi¶ * NguyÔn Kh¾c ViÖn (1913 1997). Quª Hµ TÜnh. ¤ng lµ

1. T¸c gi¶ * NguyÔn Kh¾c ViÖn (1913 1997). Quª Hµ TÜnh. ¤ng lµ nhµ ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi uy tÝn ; ng êiam hiÓu vÒ nhiÒu lÜnh vùc KHTN vµ KHXH, ®Æc biÖt lµ y häc ; «ng lµ tÊm g ¬ng tiªu biÓu trong viÖc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho mäi ng êi. N¨m 2000, «ng ® îc truy tÆng gi¶i th ëngnhµ n íc cho cuèn s¸ch “ViÖt Nam Mét thiªn lÞch sö”.

2. T¸c phÈm a. Đọc b. Nhan đề : - Ôn dịch : Ôn

2. T¸c phÈm a. Đọc b. Nhan đề : - Ôn dịch : Ôn dịch, thuốc lá Chỉ chung các loại bệnh nguy hiểm, lây lan rộng làm chết người hàng loạt trong 1 thời gian nhất định Dùng làm tiếng chửi rủa. *Dấu phẩy được sử dụng theo lối tu từ để nhấn mạnh sắc thái biểu cảm vừa căm tức vừa ghê tởm. - Ôn dịch, thuốc lá: Chỉ dịch thuốc lá. Tỏ thái độ nguyền rủa, tẩy chay dịch bệnh này.

c. Kiểu văn bản : Em h·y x¸c ®Þnh kiÓu v¨n b¶n vµ ph

c. Kiểu văn bản : Em h·y x¸c ®Þnh kiÓu v¨n b¶n vµ ph ¬ngthøc biÓu ®¹t ? KiÓu v¨n b¶n nhËt dông ThuyÕt minh vÒ mét vÊn ®Ò khoa häc x· héi * V¨n b¶n thuyÕt minh vÒ vÊn ®Ò g×? ThuyÕt minh vÒ t¸c h¹i cña thuèc l¸ ®Ó b¹n ®äc nhËn thøc vµ biÕt c¸ch ®Ò phßng

d. Bố cục : 3 phần Phần 1 : “Từ đầu …AIDS” (Thông báo

d. Bố cục : 3 phần Phần 1 : “Từ đầu …AIDS” (Thông báo về nạn dịch thuốc lá) Phần 2 : “Tiếp theo…phạm pháp (Tác hại của thuốc lá) Phần 3 : Còn lại (Kiến nghị chống thuốc lá)

1. Thông báo về nạn dịch thuốc lá: Cuối thế kỉ XX AIDS Ôn

1. Thông báo về nạn dịch thuốc lá: Cuối thế kỉ XX AIDS Ôn dịch thuốc lá Đe dọa sức khỏe và tính mạng con người Thông tin chủ đề Ôn dịch thuốc lá đang đe doạ tính mạng con người còn đáng sợ hơn cả AIDS. • so sánh Nhấn mạnh hiểm họa to lớn của nạn dịch này •

THẢO LUẬN NHÓM Tác giả dẫn câu nói của Trần Hưng Đạo: “ Nếú

THẢO LUẬN NHÓM Tác giả dẫn câu nói của Trần Hưng Đạo: “ Nếú giặc đánh như vũ bão thì không đáng sợ, đáng sợ là giặc gặm nhấm như tằm ăn dâu” Em hiểu câu nói này như thế nào?

Thành phần hoá học của thuốc lá Hơn 4000 chất hoá học với 43

Thành phần hoá học của thuốc lá Hơn 4000 chất hoá học với 43 gây ung thư, tiêu biểu là: + Hắc ín + Ô xit cac bon + Ni – cô – tin

- Chất hắc ín : Làm tê liệt các lông mao ở vòm họng,

- Chất hắc ín : Làm tê liệt các lông mao ở vòm họng, phế quản, nang phổi; tích tụ lại gây ho hen, viêm phế quản, ung thư vòm họng và phổi. - Chất ô-xit các-bon : Thấm vào máu, bám chặt các hồng cầu không cho chúng tiếp cận ôxy, khiến sức khỏe giảm sút. - Chất nicôtin : Làm co thắt các động mạch gây huyết áp cao, tắc động mạch, nhồi máu cơ tim, gây tử vong

 Khãi to¶ ra tõ ®Çu ®iÕu thuèc ®ang ch¸y ®éc h¹i h¬n khãi

Khãi to¶ ra tõ ®Çu ®iÕu thuèc ®ang ch¸y ®éc h¹i h¬n khãi thuèc do ng êihót thuèc thë ra v× cã chøa nhiÒu chÊt ®éc h¹i h¬n gÊp 21 lÇn. L îngkhãi thuèc mµ ng êihót thuèc th¶i ra kh «ng khÝ xung quanh gÊp 5 lÇn l îngkhãi ng êihót thuèc hÝt vµo

ĐỐI VỚI NGƯỜI XUNG QUANH Khói thuốc Đầu độc người xung quanh Vợ con

ĐỐI VỚI NGƯỜI XUNG QUANH Khói thuốc Đầu độc người xung quanh Vợ con Đồng nghiệp Phụ nữ có thai Đau tim mạch, viêm phế quản, ung thư, đẻ non…

TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Xuất huyết não Đục thủy tinh thể Ung thư

TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ Xuất huyết não Đục thủy tinh thể Ung thư phổi Hoại tử tay Ung thư miệng Sảy thai, đẻ non

T¸c h¹i cña hót thuèc ®Õn søc khoÎ (theo Tæ chøc Y tÕ ThÕ

T¸c h¹i cña hót thuèc ®Õn søc khoÎ (theo Tæ chøc Y tÕ ThÕ giíi WHO) + Trên thế giới, cứ 10 giây lại có một người chết do thuốc lá, mỗi năm thuốc lá giết hại 4, 9 triệu người + 50% sè ng êihót thuèc th êngxuyªn sÏ chÕt do thuèc l¸ + Hút một điếu thuốc lá là tự mình làm mất đi 5, 5 phút cuộc sống. + Nh÷ng ng êihót thuèc l¸ cã tuæi thä gi¶m tõ 8 23 n¨m so víi ng êikh «ng hót thuèc. Hút thuốc làm tăng tỷ lệ tử vong từ 30 -80%, chủ yếu là do các bệnh ung thư, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, các bệnh tim mạch… + + Hằng năm, số người chết do thuốc lá ở Việt Nam lên tới 30 -40 nghìn người (gấp bốn lần số ca chết do TNGT ở Việt Nam mỗi năm).

TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC Tû lÖ thanh thiÕu niªn

TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ĐỐI VỚI ĐẠO ĐỨC Tû lÖ thanh thiÕu niªn hót thuèc ë c¸c thµnh phè lín n íc ta ngang víi tû lÖ c¸c thµnh phè ¢u MÜ. §Ó cã tiÒn hót thuèc l¸ sang thiÕu niªn ta sinh ra trém c¾p Tõ nghiÖn thuèc l¸ cã thÓ dÉn tíi nghiÖn ma tuý Ng êilín hót nªu g ¬ngxÊu cho trÎ. . . Thuốc lá hủy hoại lối sống, nhân cách của người Việt Nam, nhất là thanh thiếu niên.

Sơ đồ Tác hại của thuốc lá Đối với sức khoẻ Tính mạng Đối

Sơ đồ Tác hại của thuốc lá Đối với sức khoẻ Tính mạng Đối với đạo đức Phòng chống ôn dịch thuốc lá

TỔNG QUAN CÁC BỆNH DO HÚT THUỐC LÁ

TỔNG QUAN CÁC BỆNH DO HÚT THUỐC LÁ

IV. LUYỆN TẬP Em dự định sẽ làm gì trong chiến dịch chống thuốc

IV. LUYỆN TẬP Em dự định sẽ làm gì trong chiến dịch chống thuốc lá rộng khắp hiện nay?

CHIẾN DỊCH PHÒNG CHỐNG THUỐC LÁ

CHIẾN DỊCH PHÒNG CHỐNG THUỐC LÁ

 - Học bài - Soạn : Bài toán dân số

- Học bài - Soạn : Bài toán dân số