Gio vin ging dy L Quan Bnh Trng

  • Slides: 21
Download presentation
Giáo viên giảng dạy: Lư Quan Bình Trường: THCS Tràm Chim

Giáo viên giảng dạy: Lư Quan Bình Trường: THCS Tràm Chim

KiÓm tra bµI cò * Ph¸t biÓu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng c¸c

KiÓm tra bµI cò * Ph¸t biÓu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng c¸c sè tù nhiªn. Hãy tính và so sánh: ( 2 ) + ( 3 ) vµ ( 3 ) + ( 2 ) ( 8 ) + 4 vµ 4 + ( 8 ) Hãy rút ra nhận xét

1. TÝnh chÊt giao ho¸n VÝ dô: TÝnh 5 + ( 3 ) =

1. TÝnh chÊt giao ho¸n VÝ dô: TÝnh 5 + ( 3 ) = ? ( 3 ) + 5 = ? Hãy so sánh? => 5 + ( 3 ) = ( 3 ) + 5 Hãy nêu ký hiệu của tính chất giao hoán? a+b=b+a

2. TÝnh chÊt kÕt hîp VÝ dô: TÝnh vµ so s¸nh [( 2 )

2. TÝnh chÊt kÕt hîp VÝ dô: TÝnh vµ so s¸nh [( 2 ) + 4 ] + 7 = 9 ( 2 ) + (4 + 7) = 9 Hãy rút ra nhận xét? [( 2 ) + 7 ] + 4 = 9 => [( -2 ) + 4 ] + 7 = ( -2 ) + ( 4 + 7) = [( -2 ) + 7 ] + 4 VËy muèn céng mét tæng hai sè víi sè thø ba, ta cã thÓ lµm nh thÕ nµo? Hãy nêu ký hiệu của tính chất kết hợp (a + b) + c = a + (b + c)

3. Céng víi sè 0 VÝ dô: TÝnh ( 10 ) + 0 =

3. Céng víi sè 0 VÝ dô: TÝnh ( 10 ) + 0 = ? 5+0=? VËy mét sè nguyªn céng víi sè 0, kÕt qu¶ nh thÕ nµo ? Hãy nêu ký hiệu của tính chất cộng với số 0 ? a+0=0+a=a

4. Céng víi sè ®èi VÝ dô: TÝnh ( 10 ) + 10 =

4. Céng víi sè ®èi VÝ dô: TÝnh ( 10 ) + 10 = ? ( 15) + 15 = ? VËy tæng cña hai sè nguyªn ®èi nhau b» ng bao nhiªu ? Hãy nêu ký hiệu của tính chất cộng với số đối ? a + ( -a) = 0 -Ngược lại nếu tổng của hai số nguyên bằng 0 thì chúng là hai số đối nhau: -Nếu a + b thì a = -b và b = -a

? 3 Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -4<a<4 Tổng

? 3 Tìm tổng của tất cả các số nguyên a, biết -4<a<4 Tổng của tất cả các số nguyên a là: (-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3 = [(3)+3] + [(-2)+2] + [(-1)+1] + 0 = 0

Cñng cè Nªu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng sè nguyªn ? 1. TÝnh

Cñng cè Nªu c¸c tÝnh chÊt cña phÐp céng sè nguyªn ? 1. TÝnh chÊt giao ho¸n: a + b = b + a 2. TÝnh chÊt kÕt hîp: (a + b) + c = a + (b + c) 3. TÝnh chÊt céng víi sè 0: a + 0 = 0 + a =a 4. TÝnh chÊt céng víi sè ®èi : a + ( a ) =

Hãy so sánh tính chất của phép cộng số nguyên với tính chất phép

Hãy so sánh tính chất của phép cộng số nguyên với tính chất phép cộng số tự nhiên? stt TÝnh chÊt cña phÐp céng Sè tù nhiªn Sè nguyªn 1 t/c giao ho¸n 2 t/c kÕt hîp 3 t/c céng víi 0 4 t/c céng víi sè ®èi

BÀI TẬP 1. Tính và so sánh: (-2)+10 và 10+(-2) 2. Tính: (-2) +

BÀI TẬP 1. Tính và so sánh: (-2)+10 và 10+(-2) 2. Tính: (-2) + 6 + 4 3. Tính: a. 125 + 0 = b. 0 + (-65) = 4. Tính: a. (-328) + 328 = b. 2016 + (-2016) =

1. Tính và so sánh: (-2)+10 = 8 10+(-2) = 8 => (-2)+10 =

1. Tính và so sánh: (-2)+10 = 8 10+(-2) = 8 => (-2)+10 = 10+(-2) 2. Tính: (-2) + 6 + 4 = [(-2) + 6] + 4 =4+4=8

3. Tính: a. 125 + 0 = 125 b. 0 + (-65) = -65

3. Tính: a. 125 + 0 = 125 b. 0 + (-65) = -65 4. Tính: a. (-328) + 328 = 0 b. 2016 + (-2016) = 0

Ng «i sao may m¾n 1 2 5 4 3

Ng «i sao may m¾n 1 2 5 4 3

C©u 1: Nh÷ng tÝnh chÊt nµo ® îc sö dông trong lêi gi¶i d

C©u 1: Nh÷ng tÝnh chÊt nµo ® îc sö dông trong lêi gi¶i d íi ®©y? ( 55) + 80 + ( 25) = 80 + ( 55) + ( 25) = 80 + [( 55) + ( 25)] = 80 + ( 80) =0 иp ¸n: tÝnh chÊt giao ho¸n; tÝnh chÊt kÕt hîp; tÝnh chÊt céng víi sè ®èi. 1

2 C©u 2: Thùc hiÖn phÐp tÝnh: ( 17) + 5 + 8 +

2 C©u 2: Thùc hiÖn phÐp tÝnh: ( 17) + 5 + 8 + 17 §¸p ¸n: ( 17) + 5 + 8 + 17 = [( 17) + 17] + (5 + 8) = 0 + 13 = 13

3 Câu 3: T×m sè nguyªn y biÕt: 18 + ( 20) + y

3 Câu 3: T×m sè nguyªn y biÕt: 18 + ( 20) + y = 0 §¸p ¸n: 18 + ( 20) + y = 0 2 + y = 0 VËy y = 2

4 Câu 4: ChiÕc diÒu cña b¹n S¬n bay ë ®é cao 12 m

4 Câu 4: ChiÕc diÒu cña b¹n S¬n bay ë ®é cao 12 m (so víi mÆt ®Êt). Sau mét lóc ®é cao cña chiÕc diÒu t¨ng thªm 3 m råi sau ®ã gi¶m ®i 4 m. Hái chiÕc diÒu ë ®é cao bao nhiªu mÐt (so víi mÆt ®Êt) sau hai lÇn thay ®æi? §¸p ¸n: 12+ 3+( 4) = 11 (m)