Gio vin Bi Vn Luyn Trng THCS Ng

  • Slides: 13
Download presentation
Giáo viên: Bùi Văn Luyện Trường THCS Ngô Quang Nhã

Giáo viên: Bùi Văn Luyện Trường THCS Ngô Quang Nhã

? Em hãy nêu những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp

? Em hãy nêu những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt? Đáp án: - Cống hiến: Ông có nhiều cống hiến to lớn trong công việc tổ chức và lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn. Ông có nhiều tác phẩm giá trị về văn học, sử học, địa lí học như Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Dư địa chí, … => Ông là nhà chính trị, quân sự tài ba, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới …

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV TRUNG ƯƠNG VUA VÀ THÁI THƯỢNG HOÀNG CÁC

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV TRUNG ƯƠNG VUA VÀ THÁI THƯỢNG HOÀNG CÁC QUAN ĐẠI THẦN VĂN ĐẠI THẦN VÕ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN Bộ Bộ Bộ binh lại hộ công hình lễ ĐỊA PHƯƠNG LỘ CHÁNH PHÓ TỔNG PHỦ TRI PHỦ Hàn Quốc lâm sử viện ĐỊA PHƯƠNG ĐẠO (Đô ti, Hiến ti, Thừa ti) PHỦ Tri phủ CH U, HUYỆN TRI CH U, TRI HUYỆN XÃ XÃ QUAN BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÝ – TRẦN Tri châu HUYỆN Tri huyện XÃ Xã trưởng BỘ MÁY NHÀ NƯỚC THỜI LÊ SƠ Ngự sử đài

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 1. Bộ máy nhà nước thời vua Lê

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 1. Bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông có tổ chức hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn bộ máy nhà nước thời Lý – Trần ở những điểm nào? (Về triều đình, các đơn vị hành chính, cách đào tạo, tuyển chọn bổ dụng quan lại) * Triều đình: - Đứng đầu là vua nắm mọi quyền hành. - Giúp vua có các quan đại thần. - Ở triều đình có 6 bộ và một số cơ quan chuyên môn. - Hệ thống thanh tra giám sát hoạt động của quan lại được tăng cường từ trung ương đến tận đơn vị xã. * Các đơn vị hành chính; - Các đơn vị hành chính được tổ chức chặt chẽ, đặc biệt là cấp thừa tuyên và cấp xã. - Chia nước làm 13 đạo, dưới đạo là phủ, châu, huyện, xã. * Cách đào tạo, tuyển dụng nhân tài: - Mở rộng thi cử, chọn nhân tài công bằng. - Nhà nước thời Lê Thánh Tông lấy phương thức học tập, thi cử làm nguyên tắc lựa chọn, bổ dụng quan lại.

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 2. Nhà nước thời Lê Sơ và nhà

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 2. Nhà nước thời Lê Sơ và nhà nước thời Lý – Trần có đặc điểm gì khác nhau? Nhà nước thời Lý-Trần - Nhà nước tổ chức theo chế độ quân chủ tập quyền (vua nắm mọi quyền hành) nhưng không sát bằng thời Lê - Nhà nước quân chủ quý tộc Nhà nước thời Lê sơ - Vua là người trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả trong chỉ huy quân đội. - Nhà nước quân chủ quan liêu chuyên chế.

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 3. Luật pháp thời Lê sơ có điểm

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 3. Luật pháp thời Lê sơ có điểm gì giống và khác luật pháp thời Lý – Trần? * Giống: - Pháp luật bảo vệ quyền lợi của vua và các quan đại thần. - Cấm giết mổ trâu, bò * Khác: Thời Lý- Trần Thời Lê Sơ - Bảo vệ quyền lợi tư hữu - Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế -Chưa bảo vệ quyền lợi - Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của phụ nữ dân tộc - Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. - Hạn chế phát triển nô tì - Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ luật Hồng Đức

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 4. Tình hình kinh tế thời Lê Sơ

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 4. Tình hình kinh tế thời Lê Sơ giống và khác nhau như thế nào so với thời Lý- trần? * Giống: - Nông nghiệp: + Thực hiện chính sách khai hoang để mở rộng trồng trọt + Chăm lo đắp đê phòng lụt, đào vét kênh mương đưa nước vào đồng ruộng. + Cấm giết hại trâu, bò để bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp - Thủ công nghiệp: phát triển nghề thủ công cổ truyền - Thương nghiệp: mở chợ, mở cửa biển buôn bán với người nước ngoài. * Khác: Thời Lý- Trần - Nông nghiệp + Thời Lý tổ chức cày ruộng tịch điền + Thời Trần vua cho vương hầu, công chúa, phò mã lập điền trang - Thủ công nghiệp + Thời Lý vua dạy cung nữ dệt gấm vóc Thời Lê Sơ - Nông nghiệp + Đặt 1 số chức quan chuyên về nông nghiệp + Cho 25 vạn lính về quê cày ruộng sau chiến tranh + Thực hiện phép quân điền - Thủ công nghiệp + Có các làng thủ công, phường thủ công + Các xưởng do nhà nước quản lí, gọi là cục bách tác. - Thương nghiệp: khuyến khích lập chợ mới và họp chợ. -> Thời Lê Sơ kt phát triển mạnh mẽ hơn

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 5. Xã hội thời Lý – Trần và

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 5. Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê Sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau? Thợ thủ công Thương nhân Nông dân Tá điền Nông nô Nô tì Xã hội Tầng lớp thống trị Quan lại Địa chủ Giai cấp Địa chủ phong kiến Tầng lớp bị trị Vua – Vương hầu – Quý tộc Xã hội thời Trần Vua Quan Tầng lớp Nông dân Địa chủ phong kiến

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 5. Xã hội thời Lý – Trần và

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 5. Xã hội thời Lý – Trần và thời Lê Sơ có những giai cấp, tầng lớp nào? Có gì khác nhau? * Giống: - Vua, vương hầu, quý tộc, quan lại địa chủ - Nông dân, thương nhân, thợ thủ công, nô tì * Khác: - Thời Lý- Trần: tầng lớp vương hầu, quý tộc rất đông đảo, nắm mọi quyền lực, tầng lớp nông nô, nô tì chiếm số đông. - Thời Lê Sơ số lượng nô tì giảm dần và được giải phóng cuối thời Lê. Tầng lớp địa chủ rất phát triển do pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô hoặc bức dân tự do làm nô tì.

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 6. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục,

Bài 21. ÔN TẬP CHƯƠNG IV 6. Trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học nghệ thuật, thời Lê sơ đã đạt được những thành tựu nào? Có gì khác với thời Lýtrần? - GD thời Lê Sơ phát triển mạnh do sự quan tâm của nhà nước và nhà nước đã có những chủ trương, biện pháp tích cực để phát triển GD như: tổ chức thi cử 3 năm một lần (nhà Trần 7 năm một lần). - Thời Lý- Trần muốn được bổ nhiệm làm quan thì trước hết phải xuất thân từ đẳng cấp quý tộc. - Thời Lê Sơ, đa số dân đều có thể đi học và cho phép người nào có học đều được dự thi và thi đỗ đều được bổ nhiệm làm quan và được vinh quy bái tổ. - Thời Lý- trần, đạo phật rất được trọng dụng. - Thời Lê Sơ, Nho giáo chiếm vị trí độc tôn. chi phối trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng - Tình hình giáo dục, văn hóa, khoa học thời Lê Sơ cũng đạt được những thành tựu mới.

- Lập bảng thống kê các danh nhân văn hóa xuất sắc của dân

- Lập bảng thống kê các danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc thế kỉ XV: Tên Công lao 1. Nguyễn Trãi - Ông có nhiều cống hiến to lớn trong công việc tổ (1380 -1442) chức và lãnh đạo khởi nghĩa Lam Sơn. Ông có nhiều tác phẩm giá trị về văn học, sử học, địa lí học như Quân trung từ mệnh tập, Bình Ngô đại cáo, Dư địa chí, … 2. Lê Thánh Tông - Là vị vua anh minh, một tài năng xuất sắc trên (1442 -1497) nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự và có nhiều tác phẩm thơ văn có giá trị.

- Lập bảng thống kê các danh nhân văn hóa xuất sắc của dân

- Lập bảng thống kê các danh nhân văn hóa xuất sắc của dân tộc thế kỉ Tên XV: Công lao 3. Ngô Sĩ Liên - Là nhà sử học nổi tiếng, ông từng đảm nhiệm các (Thế kỉ XV) chức vụ quan trọng của triều đình như Hàn lâm viện, Phó Đô Ngự sử, …Ông là 1 trong những tác giả bộ Đại Việt sử kí toàn thư. 4. Lương Thế Vinh - Ông là nhà toàn học nổi tiếng nước ta thời Lê Sơ. (1442 -? ) Ông đã nghiên cứu ra công trình Đại thành toán pháp, Thiền môn giáo khoa.