GIO N IN T MN KHOA HC LP

  • Slides: 13
Download presentation
GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN: KHOA HỌC LỚP 4

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN: KHOA HỌC LỚP 4

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Kiểm tra bài cũ : 37 x

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Kiểm tra bài cũ : 37 x 96 Đặt tính rồi tính : 539 x 38

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 1 - Ví dụ : a) 27 x 11 = ?

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 1 - Ví dụ : = 2+ 7 277 x 11 = 2 9 a) 27 x 11 = ? Cách nhẩm : 2 cộng 7 bằng 9 ; Viết 9 vào giữa hai chữ số của 27, được 297.

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 1 - Ví dụ: b) 48 x 11 = ?

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 1 - Ví dụ: 12 2 4+8 1 = 48 x 11= 5 48 b) 48 x 11 = ? Cách nhẩm : 4 cộng 8 bằng 12 ; Viết 2 vào giữa hai chữ số của 48, được 428 ; Thêm 1 vào 4 của 428, được 528.

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 2 - Bài tập : Bài 1: Tính nhẩm : a) 43 x 11= 483 = b) 86 x 11 946 = c) 73 x 11 803

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 2 - Bài tập : Bài 2: Tìm X : a) X : 11 = 25 b) X : 11 = 78 X = 25 x 11 X = 78 x 11 X = 275 X = 858

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 2 - Bài tập : Bài 3 : Khối lớp Bốn xếp thành 17 hàng, mỗi hàng có 11 học sinh. Khối lớp Năm xếp thành 15 hàng, mỗi hàng cũng có 11 học sinh. Hỏi cả hai khối lớp có tất cả bao nhiêu học sinh ?

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Bài 3 : Bài giải Khối lớp Bốn có số học sinh là : 17 x 11 = 187 (học sinh) Khối lớp Năm có số học sinh là : 15 x 11 = 165 (học sinh) Hai khối lớp có tất cả số học sinh là : 187 + 165 = 352 (học sinh) Đáp số: 352 học sinh

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Bài 3 : Bài giải Hai khối lớp có tất cả số hàng là : 17 + 15 = 32 (hàng) Hai khối lớp có tất cả số học sinh là : 11 x 32 = 352 (học sinh) Đáp số: 352 học sinh

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai

Thứ hai ngày tháng năm 2013 Toán Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 Bài tập về nhà: Bài 4 Chuẩn bị bài sau : Nhân với số có ba chữ số