Giao vien day TRNG VN T Trng THCS

  • Slides: 21
Download presentation
Giaùo vieân daïy: TRƯƠNG VĂN ĐẠT Tröôøng THCS NGUYỄN DU-Q 1

Giaùo vieân daïy: TRƯƠNG VĂN ĐẠT Tröôøng THCS NGUYỄN DU-Q 1

KIEÅM TRA BAØI CUÕ Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương

KIEÅM TRA BAØI CUÕ Nêu tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng? Trả lời : Là ảnh ảo không hứng được trên màn chắn. Ảnh lớn bằng vật. Khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương.

Neáu göông coù maët phaûn xaï laø maët ngoaøi cuûa moät phaàn maët caàu

Neáu göông coù maët phaûn xaï laø maët ngoaøi cuûa moät phaàn maët caàu thì göông ñoù goïi laø gì nhæ?

I. Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài: 1. Quan saùt: C

I. Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài: 1. Quan saùt: C 1 Haõy quan saùt aûnh cuûa vaät taïo bôûi göông caàu loài ôû hình 7. 1 vaø cho nhaän xeùt: 1. Aûnh coù phaûi laø aûnh aûo khoâng? Vì sao? - Aûnh aûo, vì khoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén 2. Aûnh lôùn hay nhoû hôn vaät - Aûnh nhoû hôn vaät HÌNH 7. 1

2. Thí nghieäm kieåm tra: (Hình 7. 2) Gương cầu lồi Gương phẳng So

2. Thí nghieäm kieåm tra: (Hình 7. 2) Gương cầu lồi Gương phẳng So sánh độ lớn ảnh tạo bởi 2 gương

GÖÔNG CAÀU LOÀI GÖÔNG PHAÚNG

GÖÔNG CAÀU LOÀI GÖÔNG PHAÚNG

3. Keát luaän: Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài coù caùc

3. Keát luaän: Aûnh cuûa moät vaät taïo bôûi göông caàu loài coù caùc tính chaát sau: aûokhoâng höùng ñöôïc treân maøn chaén. • - Laø aûnh …… - Aûnh ……… hôn vaät nhoû

II. Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài: 1. Thí nghieäm: (hình 7. 3)

II. Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài: 1. Thí nghieäm: (hình 7. 3)

C 2 So saùnh beà roäng vuøng nhìn thaáy cuûa hai göông Gương lồi

C 2 So saùnh beà roäng vuøng nhìn thaáy cuûa hai göông Gương lồi phẳng Gương cầu

II. Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài: 1. Thí nghieäm: (hình 7. 3)

II. Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài: 1. Thí nghieäm: (hình 7. 3) 2. Keát luaän: Nhìn vaøo göông caàu loài, ta quan saùt ñöôïc moät vuøng roäng …………. . hôn vôùi khi nhìn vaøo göông phaúng coù cuøng kích thöôùc

III. Vaän duïng: C 3 Treân oâ toâ, xe maùy, ngöôøi ta Vuøng nhìn

III. Vaän duïng: C 3 Treân oâ toâ, xe maùy, ngöôøi ta Vuøng nhìn thaáy cuûa göông caàu loài thöôøng laép moät göông caàu loài ôû roäng hôn vuøng nhìn thaáy cuûa göông phía tröôùc ñeå quan saùt phaúng coùngöôøi cuøng laùi kíchxethöôùc, vì vaäy ôûgiuùp phíacho sau ngöôøi maø khoâng laùi xelaép nhìnmoät ñöôïc göông phaúng. Laøm nhö theá coù lôïi khoaûng roäng hôn ñaèng sau. gì?

III. Vaän duïng: C 4 ÔÛ nhöõng choã ñöôøng gaáp Ngöôøi laùi xe nhìn

III. Vaän duïng: C 4 ÔÛ nhöõng choã ñöôøng gaáp Ngöôøi laùi xe nhìn thaáy trong khuùc coù vaät caûn che khuaát, göông caàu loài xe coä vaø ngöôøi bò ngöôøi ta thöôøng ñaët moät göông caùc vaät caûn ôû beân ñöôøng che caàu loài lôùn. Göông ñoù giuùp khuaát, traùnh ñöôïc tai naïn. ích gì cho ngöôøi laùi xe?

Câu 1: CỦNG CỐ Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu

Câu 1: CỦNG CỐ Nêu tính chất ảnh của vật tạo bởi gương cầu lồi ?

CỦNG CỐ Câu 2: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào

CỦNG CỐ Câu 2: Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi như thế nào so với vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước?

CỦNG CỐ Câu 3: Cho biết những ứng dụng của gương cầu lồi?

CỦNG CỐ Câu 3: Cho biết những ứng dụng của gương cầu lồi?

CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT S’

CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT S’

Daën doø Học thuộc phần ghi nhớ trang 21. sgk. Làm bài tập 7.

Daën doø Học thuộc phần ghi nhớ trang 21. sgk. Làm bài tập 7. 1, 7. 2, 7. 5, 7. 6 trang 18, 19 SBT. Đọc trước baøi “ GÖÔNG CAÀU LOÕM”