Gezonde werknemers in gezonde bedrijven Amsterdam 30 maart

  • Slides: 32
Download presentation
Gezonde werknemers in gezonde bedrijven Amsterdam, 30 maart 2015

Gezonde werknemers in gezonde bedrijven Amsterdam, 30 maart 2015

Ontwikkeling beleid inzetbaarheid organisatie Duurzaamheid: Betrokkenheid: Inzetbaarheid: Aanwezigheid: fysieke/psychische competentie Borgen eigen verantwoordelijkheid intrinsieke

Ontwikkeling beleid inzetbaarheid organisatie Duurzaamheid: Betrokkenheid: Inzetbaarheid: Aanwezigheid: fysieke/psychische competentie Borgen eigen verantwoordelijkheid intrinsieke motivatie, sociale affiniteit werknemer verzuim Bron HCC

Gezondheid en werk 1. 2. 3. 4. 5. Groeimodel van aanpak verzuim naar duurzame

Gezondheid en werk 1. 2. 3. 4. 5. Groeimodel van aanpak verzuim naar duurzame inzetbaarheid Rol werknemer belangrijker Samenhang en geen knippen Inzet meerdere deskundigen (ook niet-medisch) Preventie en zorg op elk niveau geïntegreerd Huidig stelsel draagt optimaal bij aan het gezond blijven en worden van werkend Nederland. Gecoördineerde aanpak: laag ziekteverzuim en goede arbeidsomstandigheden 3

Uitgangspunt OVAL in discussie BGZ Verbouw het stelsel, maar breek het niet af! 4

Uitgangspunt OVAL in discussie BGZ Verbouw het stelsel, maar breek het niet af! 4

Kabinet: geen stelselwijziging, 4 maatregelen 5

Kabinet: geen stelselwijziging, 4 maatregelen 5

Maatregel 1: Meer betrokkenheid werknemers • Keuze van en positionering preventiemedewerker versterken • Steun

Maatregel 1: Meer betrokkenheid werknemers • Keuze van en positionering preventiemedewerker versterken • Steun aan sectorale/regionale initiatieven van werkgevers en werknemers 6

Maatregel 2: Meer preventie op het werk • Afspraken werkgevers en werknemers over preventieve

Maatregel 2: Meer preventie op het werk • Afspraken werkgevers en werknemers over preventieve activiteiten • Vrije toegang werknemer tot bedrijfsarts • Afronden haalbaarheidsonderzoek persoonlijk dossier 7

Maatregel 3: Invoeren basiscontract • • • Wettelijke bepalingen Mogelijkheid second opinion Toelichting op

Maatregel 3: Invoeren basiscontract • • • Wettelijke bepalingen Mogelijkheid second opinion Toelichting op inrichting klachtregeling Ø Verzwaring sanctie bij geen basiscontract Ø Werkgever kan i. o. m. werknemers en arbodienstverlener een ‘contract plus’ sluiten Ø Voorlichting en regelgeving over deskundige dienstverlening 8

Maatregel 4: Betere samenwerking tussen reguliere en bedrijfsgezondheidszorg • Vergroten kennis arbeid in de

Maatregel 4: Betere samenwerking tussen reguliere en bedrijfsgezondheidszorg • Vergroten kennis arbeid in de reguliere zorg • Onderzoek Zon. Mw naar klinisch arbeidsgeneeskundige • Verbetering kennisinfrastructuur: onderzoek Zon. Mw 9

En ook nog: Ø instroom in opleiding bedrijfsarts Ø melden beroepsziekten Ø kennis en

En ook nog: Ø instroom in opleiding bedrijfsarts Ø melden beroepsziekten Ø kennis en handelen van bedrijfsartsen en multidisciplinaire aanpak Ø onafhankelijk instituut voor bepalen schade bedrijfsongeval of beroepsziekte 10

Actieprogramma OVAL - inhoud 1. Toegankelijkheid 2. Onafhankelijkheid 3. Tegengaan bederf in de sector

Actieprogramma OVAL - inhoud 1. Toegankelijkheid 2. Onafhankelijkheid 3. Tegengaan bederf in de sector en kwaliteitsverbetering 4. Verbeteren relatie met reguliere zorg 11

Actieprogramma OVAL – actielijnen (1) 1. Toegankelijkheid • • • Basiscontract Verplicht arbeidsomstandighedenspreekuur Persoonlijke

Actieprogramma OVAL – actielijnen (1) 1. Toegankelijkheid • • • Basiscontract Verplicht arbeidsomstandighedenspreekuur Persoonlijke inzetbaarheidsscan en –budget 2. Onafhankelijkheid • • 12 Second opinion Integriteitsverklaring Bedrijfsartsen in Zorgkaart Nederland van NPCF Raad voor bedrijfsartsen

13

13

Actieprogramma OVAL – actielijnen (2) 3. Kwaliteit • Waarborgen privacy • Gelijke kwaliteitseisen maatwerk-

Actieprogramma OVAL – actielijnen (2) 3. Kwaliteit • Waarborgen privacy • Gelijke kwaliteitseisen maatwerk- en vangnetregeling • Modernisering WCA • Gegevensuitwisseling 4. Verbeteren relatie met reguliere zorg • Register bedrijfsartsen • Meer aandacht voor werk in opleiding artsen • Klinisch arbeidsgeneeskundige in tweede lijn 14

Actieprogramma OVAL - uitgelicht • Second opinion • Basiscontract • Voorlichting maatwerk- en vangnetregeling

Actieprogramma OVAL - uitgelicht • Second opinion • Basiscontract • Voorlichting maatwerk- en vangnetregeling 15

Actieprogramma OVAL – second opinion (1) Definitie: Een oordeel over proces en inhoud van

Actieprogramma OVAL – second opinion (1) Definitie: Een oordeel over proces en inhoud van de verzuim en re-integratiebegeleiding door een bedrijfsarts van een andere arbodienst zonder dat alle aspecten van de oordeelsvorming opnieuw worden uitgevoerd. 16

Actieprogramma OVAL – second opinion (2) • Smeerolie: als het re-integratieproces stokt • 1

Actieprogramma OVAL – second opinion (2) • Smeerolie: als het re-integratieproces stokt • 1 e Verzuimfase: verzuimduur < 6 maanden • Transparantie: aanvraag door wn of wg, de bedrijfsarts wordt wel geïnformeerd • Onafhankelijk: uitvoering door bedrijfsarts van andere arbodienst • Winst: door voorkomen dreigende stagnatie mogelijk verkorten verzuimperiode en positieve impuls aan relatie met ‘first opinion’ bedrijfsarts 17

Actieprogramma OVAL – second opinion (3) Uitvoering: • Pilot met aantal arbodiensten om proces

Actieprogramma OVAL – second opinion (3) Uitvoering: • Pilot met aantal arbodiensten om proces en kosten te toetsen 18

Actieprogramma OVAL – Basiscontract Doel: helderheid voor iedereen • Beschermt werknemers • Informeert werkgevers

Actieprogramma OVAL – Basiscontract Doel: helderheid voor iedereen • Beschermt werknemers • Informeert werkgevers Inhoud: • Wettelijk kader voor verschillende activiteiten • Maatwerk voor preventie en duurzame inzetbaarheid • Aandacht voor privacy en kwaliteit • Checklist 19

Actieprogramma OVAL – voorlichting maatwerk- en vangnetregeling • • • 20 Leidraad met uitgebreide

Actieprogramma OVAL – voorlichting maatwerk- en vangnetregeling • • • 20 Leidraad met uitgebreide informatie en checklists over de verschillen, valkuilen en voorwaarden Compacte brochure voor werkgevers en werknemers Diverse artikelen, vakbladen, social media

Uitwerking en implementatie • • Hoe geven ministeries uitwerking aan bijv. basiscontract, second opinion?

Uitwerking en implementatie • • Hoe geven ministeries uitwerking aan bijv. basiscontract, second opinion? OVAL levert input met pilot en eigen standaard Kamerbehandeling en wetgevingstraject Overleg met ministeries, werkgevers, werknemers, branches en NVAB maar OVAL pleit voor: Ø Stuurgroep implementatie en monitoring verbeteringen met sociale partners en partijen uit het veld onder leiding van ministerie van SZW 21

Dus niet zo…. 22

Dus niet zo…. 22

Maar zo… 23

Maar zo… 23

24

24

Winst voor werkenden (1) Ruime toegang tot arbeidsgerelateerde zorg: • alle werkenden kunnen gebruik

Winst voor werkenden (1) Ruime toegang tot arbeidsgerelateerde zorg: • alle werkenden kunnen gebruik maken van het arbeidsomstandighedenspreekuur • via basiscontract arbodienstverlening In de toekomst? • toegang zzp’er • via inzetbaarheidsscan en –budget 25

Winst voor werkenden (2) Onafhankelijkheid bedrijfsarts nog beter geborgd Mogelijkheid tot: • een ‘second

Winst voor werkenden (2) Onafhankelijkheid bedrijfsarts nog beter geborgd Mogelijkheid tot: • een ‘second opinion’ bij een andere bedrijfsarts van de arbodienst en daarna bedrijfsarts andere arbodienst • beroep bij onafhankelijke Raad voor Bedrijfsartsen • integriteitsverklaring • bedrijfsarts in Zorgkaart Nederland NPCF 26

Winst voor werkenden (3) Betere samenwerking tussen arbeidsgerelateerde zorg en reguliere zorg: • huisarts

Winst voor werkenden (3) Betere samenwerking tussen arbeidsgerelateerde zorg en reguliere zorg: • huisarts en bedrijfsarts wisselen informatie uit en weten elkaar te vinden (nu al goede voorbeelden en intentieverklaring bedrijfsarts (NVAB) en huisarts (LHV), register) 27

Winst voor werkenden (4) Garanties voor de kwaliteit en een transparant systeem: • in

Winst voor werkenden (4) Garanties voor de kwaliteit en een transparant systeem: • in de NPCF-zorgkaart is de waardering over een bedrijfsarts te plaatsen en te checken • een minimaal kwaliteitsniveau voor alle dienstverleners (ook in maatwerkregeling) via wettelijke eisen aan dienstverlening • toevoegen klinisch arbeidsgeneeskundige voor specialistische vragen in de tweede lijn en gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringwet • basisdienstverlening gegarandeerd waarin privacy en beveiliging van systemen zijn geborgd. 28

Winst voor werkgevers • Gecoördineerde aanpak van preventie en verzuimbegeleiding • Behoud open markt

Winst voor werkgevers • Gecoördineerde aanpak van preventie en verzuimbegeleiding • Behoud open markt waarin keuzevrijheid en maatwerk mogelijk is • Lagere kosten en het voorkomen van onnodig (lang) verzuim door goede samenwerking tussen de reguliere zorg en arbeidsgerelateerde zorg • Werkgever bepaalt samen met werknemer op het verzuim en inzetbaarheidsbeleid binnen het bedrijf 29

Winst overheid • Geen ingewikkelde stelselwijziging • Wat goed werkt blijft behouden, wat minder

Winst overheid • Geen ingewikkelde stelselwijziging • Wat goed werkt blijft behouden, wat minder goed werkt wordt opgepakt • Gezonde en inzetbare beroepsbevolking 30

Contact t 013 594 44 56 / 06 51 11 14 15 f 013

Contact t 013 594 44 56 / 06 51 11 14 15 f 013 594 44 55 e [email protected] nl i www. oval. nl 31

Vragen en opmerkingen 32

Vragen en opmerkingen 32