Geometrick pln a elektronick podpis Petra Smkov Ovovn

  • Slides: 14
Download presentation
Geometrický plán a elektronický podpis Petra Smíšková

Geometrický plán a elektronický podpis Petra Smíšková

Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě Legislativa počítá s listinami v el. podobě

Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě Legislativa počítá s listinami v el. podobě Zavedení-důvody: • Možnost vzdálené komunikace KP s vyhotovitelem GP–WS GP • DMS Document Management System ČÚZK- zavedení jednotného systému práce s dokumenty v elektronické podobě, včetně archivace digitálních dokumentů v rámci resortu ČÚZK a poskytování této funkce ostatním informačním systémům – konec skenování nových GP a ZPMZ • Dokumentace a archivace – úspora archivačních prostor • Sdílení dokumentů a poskytování dat 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 2

Legislativa Postupuje se podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb (ve znění

Legislativa Postupuje se podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb (ve znění zákona 257/2013 Sb. ) • (5) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti v elektronické podobě se provádí přiměřeně podle odstavce 4. Výsledek zeměměřické činnosti v elektronické podobě fyzická osoba podepíše uznávaným elektronickým podpisem, připojí kvalifikovaný certifikát, na kterém je uznávaný elektronický podpis založen a který obsahuje údaje podle odstavce 4 písm. a) až c), a opatří kvalifikovaným časovým razítkem. Kvalifikovaný certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti. • (4) Ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti se vyznačí textem: "Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům. ". K textu se připojí vlastnoruční podpis fyzické osoby, datum ověření výsledků zeměměřických činností, číslo z evidence ověřovaných výsledků a otisk razítka se státním znakem, jehož obsahem je a) jméno a příjmení fyzické osoby a označení podle odstavce 3, b) číslo položky, pod kterou je fyzická osoba vedena v seznamu u příslušného orgánu státní správy uvedeného v § 14 odst. 1, c) rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1. 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 3

Legislativa Postupuje se podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb. (ve znění

Legislativa Postupuje se podle § 16 odst. 5 zákona č. 200/1994 Sb. (ve znění zákona 257/2013 Sb. ) • (7) V případě, že geometrický plán byl vyhotoven v elektronické podobě, může fyzická osoba s úředním oprávněním vyhotovit jeho stejnopis v listinné podobě. • Šíře možností uplatnění kvalifikovaného certifikátu pro potřeby ÚOZI formálně odpovídá užití klasického razítka při ověřování výsledků v listinné podobě. Certifikát musí být vydaný ÚOZI, nelze ověřovat výsledky zeměměřických činností s použitím certifikátu pro právnickou osobu nebo jinou fyzickou osobu. 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 4

Legislativa Forma ověřování výsledků zeměměřických činností – definuje § 18 vyhlášky č. 31/1995 Sb.

Legislativa Forma ověřování výsledků zeměměřických činností – definuje § 18 vyhlášky č. 31/1995 Sb. (5) Ověření výsledků v elektronické podobě se provádí připojením textového souboru obsahujícího text podle § 16 odst. 4 zákona, datum a otisky souborů, které obsahují ověřované výsledky, vytvořené pomocí hašovací funkce, k němuž připojí úředně oprávněný zeměměřický inženýr zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb, a tento kvalifikovaný certifikát. Kvalifikovaný certifikát použitý pro účely ověření výsledků musí obsahovat jméno a příjmení úředně oprávněného zeměměřického inženýra, číslo položky, pod kterou je veden v seznamu Úřadu, a rozsah úředního oprávnění podle § 13 odst. 1 zákona. 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 5

Forma ověřování výsledků zeměměřických činností Geometrický plán se ověřuje tzv. interním elektronickým podpisem a

Forma ověřování výsledků zeměměřických činností Geometrický plán se ověřuje tzv. interním elektronickým podpisem a časovým razítkem, ostatní výsledky zeměměřických činností tzv. externím elektronickým podpisem a časovým razítkem postupem podle § 18 odst. 5 a 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Při ověřování se použije hašovací algoritmus ze sady SHA-2 (nejméně SHA-256), hašovací algoritmus pro vyhotovení otisků souborů se řídí stanoveným formátem textového souboru. 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 6

ZPMZ v elektronické podobě K ověření výsledku zeměměřické činnosti je možné využít program KDir.

ZPMZ v elektronické podobě K ověření výsledku zeměměřické činnosti je možné využít program KDir. Sign, který byl vyvinut pro potřeby katastrálních úřadů a odpovídá tak podmínkám užití v resortu ČÚZK. Formát a označení výsledků zeměměřických činností upravuje bod 18. katastrální vyhlášky. 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 7

ZPMZ v elektronické podobě 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 8

ZPMZ v elektronické podobě 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 8

ZPMZ v elektronické podobě 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 9

ZPMZ v elektronické podobě 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 9

ZPMZ v elektronické podobě Formát textového souboru 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický

ZPMZ v elektronické podobě Formát textového souboru 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 10

GP v elektronické podobě Pro potvrzení GP lze využít např. program JSign. Pdf. 21.

GP v elektronické podobě Pro potvrzení GP lze využít např. program JSign. Pdf. 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 11

GP v elektronické podobě název souboru např. 782319_GP_00195. pdf 21. 10. 2014 Geometrický plán

GP v elektronické podobě název souboru např. 782319_GP_00195. pdf 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 12

GP v elektronické podobě Potvrzení geometrického plánu katastrálním pracovištěm 21. 10. 2014 Geometrický plán

GP v elektronické podobě Potvrzení geometrického plánu katastrálním pracovištěm 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 13

Děkuji za pozornost. 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 14

Děkuji za pozornost. 21. 10. 2014 Geometrický plán a elektronický podpis 14