Gelijke Onderwijskansen Aanpassingen decreet voor inschrijvingen voor schooljaar

  • Slides: 45
Download presentation
Gelijke Onderwijskansen Aanpassingen decreet voor inschrijvingen voor schooljaar 2006 -2007 en daarna

Gelijke Onderwijskansen Aanpassingen decreet voor inschrijvingen voor schooljaar 2006 -2007 en daarna

doelstellingen n realiseren van optimale leer – en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen n vermijden

doelstellingen n realiseren van optimale leer – en ontwikkelingskansen voor alle leerlingen n vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie n bevorderen van sociale cohesie

fundamentele rechten n Kind: ¡ n Recht op onderwijs School: ¡ ¡ Eigen pedagogisch

fundamentele rechten n Kind: ¡ n Recht op onderwijs School: ¡ ¡ Eigen pedagogisch project Eigen schoolreglement

recht op inschrijving n In school & vestigingsplaats naar keuze van ouders ¡ ¡

recht op inschrijving n In school & vestigingsplaats naar keuze van ouders ¡ ¡ In samenspraak met leerling vanaf 12 j. Rekening houdend met onderwijsaanbod n n Wie aan wettelijke voorwaarden voldoet/zal voldoen ¡ n n KO – LO op moment van effectieve instap Leerlingen met attest Bu. O hebben principieel recht op inschrijving in gewoon Ba. O Inschrijving na kennisname van & instemming met ¡ ¡ pedagogisch project schoolreglement

inschrijvingen n Ten vroegste op 1 september van voorgaand schooljaar (SJ-1) ¡ LOP kan

inschrijvingen n Ten vroegste op 1 september van voorgaand schooljaar (SJ-1) ¡ LOP kan latere begindatum afspreken n ¡ n b. v. met oog op voorrangsregelingen Voor 2006 -2007: pas vanaf 09 januari 2006 Ook kinderen die nog 2 j 6 m moeten worden ¡ ¡ Indien 2 j 6 m voor einde schooljaar (SJ) zelfs indien pas na laatste instapdatum n Geboren 31. 12. 2004 = 2 j 6 m op 30. 06. 2007, kan ingeschreven worden vanaf 09. 01. 2006

inschrijvingen n n Gelden voor hele schoolloopbaan in school Mogelijke uitzondering: Als max. capaciteit

inschrijvingen n n Gelden voor hele schoolloopbaan in school Mogelijke uitzondering: Als max. capaciteit KO > max. capaciteit LO, kan nieuwe inschrijving voor LO gevraagd w. ¡ voorwaarde: opnemen in schoolreglement

inschrijvingen n Schoolbesturen met (vestigingen van) ¡ ¡ autonome kleuterschool lagere school / basisschool

inschrijvingen n Schoolbesturen met (vestigingen van) ¡ ¡ autonome kleuterschool lagere school / basisschool in eenzelfde / aansluitend kadastraal perceel, kunnen inschrijving laten doorlopen Voorwaarde: opnemen in schoolreglement

weigeringen n Wanneer op grond van materiële omstandigheden de capaciteit overschreden wordt ¡ n

weigeringen n Wanneer op grond van materiële omstandigheden de capaciteit overschreden wordt ¡ n Schoolbestuur bepaalt autonoom het niveau van toepassing In gewoon Ba. O: wegens onvoldoende draagkracht om tegemoet te komen aan de noden van een leerling met Bu. O-attest ¡ LLn. met attest type 8 kunnen NIET geweigerd worden in gewoon Ba. O.

draagkracht n Basisprincipe: leerling met attest Bu. O die zich aanmeldt, moet worden ingeschreven

draagkracht n Basisprincipe: leerling met attest Bu. O die zich aanmeldt, moet worden ingeschreven in Ba. O n “onder de opschortende voorwaarde van de vaststelling van onvoldoende draagkracht in de school om tegemoet te komen aan de noden op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging van de betreffende leerling” = leerling kan worden geweigerd (of de inschrijving kan naderhand worden opgeschort) indien de draagkracht van de school onvoldoende blijkt Weigering / opschorting van inschrijving pas na overleg n n ¡ ¡ met de ouders en met het CLB dat de school begeleidt.

draagkracht In het beslissingproces rekening houden met: n n n verwachtingen van ouders t.

draagkracht In het beslissingproces rekening houden met: n n n verwachtingen van ouders t. a. v. kind en school, concrete ondersteuningsnoden op vlak van leergebieden, sociaal functioneren, communicatie, mobiliteit, regulier aanwezige draagvlak in de school inzake zorg ¡ ¡ n “Concretiseer de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van de leerling” = concretiseer ook de beperkingen van de school. . . beschikbare ondersteunende maatregelen binnen én buiten het onderwijs. Bij de verschillende fasen in overleg- en beslissingsproces dienen de ouders intensief betrokken te worden.

draagkracht Verantwoordelijkheden n De school: ¡ ¡ ¡ n CLB ¡ ¡ n Verzamelt

draagkracht Verantwoordelijkheden n De school: ¡ ¡ ¡ n CLB ¡ ¡ n Verzamelt alle gegevens i. s. m. ouders en CLB Brengt eigen draagvlak in kaart Is spil in het proces en neemt eindbeslissing Brengt de noden van het kind objectief in kaart Brengt pedagogisch-didactische implicaties in kaart Brengt mogelijke extra ondersteuning in kaart Geeft ouders toelichting over draagvlak van de school Ouders ¡ ¡ Leveren alle nuttige informatie Overleggen met school en CLB

weigeringen n Wanneer op grond van materiële omstandigheden de capaciteit overschreden wordt ¡ n

weigeringen n Wanneer op grond van materiële omstandigheden de capaciteit overschreden wordt ¡ n Schoolbestuur bepaalt autonoom het niveau van toepassing In gewoon Ba. O: wegens onvoldoende draagkracht om tegemoet te komen aan de noden van een leerling met Bu. O-attest ¡ LLn. met attest type 8 kunnen NIET geweigerd worden in gewoon Ba. O.

capaciteit: niveaus Gewoon Ba. O n n n School Vestigingsplaats Niveau ¡ ¡ n

capaciteit: niveaus Gewoon Ba. O n n n School Vestigingsplaats Niveau ¡ ¡ n n Buitengewoon Ba. O n n n Kleuter Lager Leerjaar Leerlingengroep School Vestigingsplaats Niveau ¡ ¡ n Kleuter Lager Type

Zelfs indien “vol”… kunnen toch nog ingeschreven worden: n Anderstalige nieuwkomers n Kinderen geplaatst

Zelfs indien “vol”… kunnen toch nog ingeschreven worden: n Anderstalige nieuwkomers n Kinderen geplaatst door BJZ of verblijvend in internaat aan school n Kinderen in internaten aan Bu. Ba. O-school n OETC-leerlingen = maatregel van corrigerende ongelijkheid

voorrangsregelingen Opéénvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) n voor ¡ ¡ n

voorrangsregelingen Opéénvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) n voor ¡ ¡ n GOK-leerlingen (MAG) óf Niet-GOK-leerlingen (MAG indien…) overige leerlingen

voorrangsregelingen Opéénvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) n voor ¡ ¡ n

voorrangsregelingen Opéénvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) n voor ¡ ¡ n GOK-leerlingen (MAG) óf Niet-GOK-leerlingen (MAG indien…) overige leerlingen in deze volgorde…

voorrangsregelingen Opeenvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) = elk kind van zelfde

voorrangsregelingen Opeenvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) = elk kind van zelfde leefeenheid ¡ komt eerst ¡ max. 6 weken ¡ school bepaalt begin & einde afspraken binnen LOP

voorrangsregelingen Opeenvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) n voor ¡ GOK-leerlingen (MAG)

voorrangsregelingen Opeenvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) n voor ¡ GOK-leerlingen (MAG) n n n Op tweede plaats Max. 6 weken afspraken binnen LOP School bepaalt periode School bepaalt nagestreefd percentage & niveau Chronologisch

voorrangsregelingen Opeenvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) n voor ¡ ¡ GOK-leerlingen

voorrangsregelingen Opeenvolgende inschrijvingsperiodes n voor “broers” en “zussen” (MOET) n voor ¡ ¡ GOK-leerlingen (MAG) Niet-GOK-leerlingen, MAG … n n n Indien 10 %-ptn meer GOK-lln. dan Gent gemiddeld Op tweede plaats Max. 6 weken afspraken binnen LOP School bepaalt periode School bepaalt nagestreefd percentage & niveau Chronologisch

voorrangsregelingen Samengevat: n Broers & zussen eerst, dan GOK/niet-GOK, dan reguliere leerlingen n Binnen

voorrangsregelingen Samengevat: n Broers & zussen eerst, dan GOK/niet-GOK, dan reguliere leerlingen n Binnen elke periode: chronologisch n Voorrangsperiodes: maximaal 6 weken n Voorrangsperiodes vallen nooit samen n “Nagestreefd percentage bereikt tijdens voorrangsperiode” is geen grond voor weigering; alleen “vol” is weigeringsgrond

voorrangsregelingen n Wat als vóór einde van voorrangsperiode nagestreefde % GOK-lln. reeds is bereikt?

voorrangsregelingen n Wat als vóór einde van voorrangsperiode nagestreefde % GOK-lln. reeds is bereikt? ¡ ¡ Niet inschrijven Ouders toelichting geven Ouders uitnodigen zich opnieuw aan te bieden bij aanvang reguliere inschrijvingsperiode Voorrangsperiode vervroegd afsluiten en dit duidelijk communiceren n ¡ Ook vermelden dat men zich opnieuw kan aanbieden tijdens de reguliere inschrijvingsperiode GOK-leerling inschrijven in reguliere periode indien opnieuw aangemeld en max. capaciteit nog niet bereikt.

voorrangsregelingen Implicaties voor scholen: n Voorrang GOK/niet-GOK of niet? ¡ n Doelgroep vinden ¡

voorrangsregelingen Implicaties voor scholen: n Voorrang GOK/niet-GOK of niet? ¡ n Doelgroep vinden ¡ ¡ n n Omgevingsanalyse maken Laagopgeleide ouders, vervangingsinkomen, TNN óf Niet-GOK-leerlingen Doelgroep aanspreken Doelgroep reden bieden om precies voor uw school te kiezen Positieve strategieën ontwikkelen procedure

GOK-leerlingen voldoen aan minstens één van de (on)Gelijke Kansenindicatoren: n n n Gezin leeft

GOK-leerlingen voldoen aan minstens één van de (on)Gelijke Kansenindicatoren: n n n Gezin leeft van vervangingsinkomen Moeder laag opgeleid: < SO Trekkende gezinnen Kinderen die niet in eigen gezin wonen Thuistaal niet-Nederlands voorrangsregelingen

relatieve aanwezigheid n n % kinderen die aan minstens 1 van de indicatoren voldoen

relatieve aanwezigheid n n % kinderen die aan minstens 1 van de indicatoren voldoen Berekend voor… ¡ ¡ n werkingsgebied van het LOP [deel van het werkingsgebied] school vestigingsplaats Vastgesteld op 01 februari schooljaar-1 ¡ ¡ driejaarlijks door Departement Onderwijs [jaarlijks door LOP (tussentijds)]

relatieve aanwezigheid n n % kinderen die aan minstens 1 van de indicatoren voldoen

relatieve aanwezigheid n n % kinderen die aan minstens 1 van de indicatoren voldoen Berekend voor… ¡ ¡ n werkingsgebied van het LOP [deel van het werkingsgebied] school vestigingsplaats Vastgesteld op 01 februari schooljaar-1 ¡ ¡ Voor 2005 -2006: cijfers van 01. 02. 2005 Voor 2006 -2007: cijfers van 01. 02. 2005

relatieve aanwezigheid n n % kinderen die aan minstens 1 van de indicatoren voldoen

relatieve aanwezigheid n n % kinderen die aan minstens 1 van de indicatoren voldoen Berekend voor… ¡ ¡ n werkingsgebied van het LOP [deel van het werkingsgebied] school vestigingsplaats Vastgesteld op 01 februari schooljaar-1 ¡ ¡ Voor 2005 -2006: cijfers van 01. 02. 2005 Voor 2006 -2007: cijfers van 01. 02. 2006 voorrangsregelingen

procedure n Leg inschrijvingsregister aan n Noteer chronologisch ¡ ¡ n Deel binnen vier

procedure n Leg inschrijvingsregister aan n Noteer chronologisch ¡ ¡ n Deel binnen vier kalenderdagen weigeringen schriftelijk mee aan ¡ ¡ n alle gerealiseerde inschrijvingen alle geweigerde inschrijvingen de ouders de voorzitter van het LOP tegen afgiftebewijs per fax / e-mail Geef toelichting aan ouders op hun verzoek

procedure n Weigeringsformulier vermeldt: ¡ ¡ Juridische grond Feitelijke motivatie n n ¡ Beslissing

procedure n Weigeringsformulier vermeldt: ¡ ¡ Juridische grond Feitelijke motivatie n n ¡ Beslissing max. capaciteit Vaststelling draagkracht vraag tot inschrijving specifieke noden kind Mogelijkheid tot bijkomende informatie bij LOP aanspreekpunt ¡ Mogelijkheid tot bemiddeling door LOP bemiddelingscel ¡ n Mogelijkheid tot klacht bij CLR Modelformulieren ter beschikking tegen…

procedure n Weigering wegens onvoldoende draagkracht is definitief n Weigering wegens “vol” kan omgezet

procedure n Weigering wegens onvoldoende draagkracht is definitief n Weigering wegens “vol” kan omgezet worden in inschrijving als plaats vrijkomt ¡ Chronologie van geweigerde inschrijvingen vervalt na eerste 10 schooldagen van het schooljaar

opdrachten voor het LOP n Afspraken met oog op realiseren van optimale ontwikkelingskansen voor

opdrachten voor het LOP n Afspraken met oog op realiseren van optimale ontwikkelingskansen voor alle leerlingen & vermijden van uitsluiting n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ ¡ Afspraken opvang & toeleiding ANK Afspraken over voorrangsregelingen Afspraken over inschrijvingsperiodes Afspraken over communicatie over inschrijvingsbeleid Ontwikkeling instrument om dubbele inschrijvingen te voorkomen n Organisatie aanspreekpunt & bemiddeling n Omgevingsanalyse ¡ Herberekenen relatieve aanwezigheid GOK-leerlingen

opdrachten voor het LOP n Afspraken met oog op realiseren van optimale ontwikkelings-kansen voor

opdrachten voor het LOP n Afspraken met oog op realiseren van optimale ontwikkelings-kansen voor alle leerlingen & vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie ¡ Werkgroep “Kansen” ¡ Communicatie over lopende initiatieven … ¡

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ ¡ Afspraken opvang &

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ ¡ Afspraken opvang & toeleiding ANK Afspraken over voorrangsregelingen Afspraken over inschrijvingsperiodes Afspraken over communicatie over inschrijvingsbeleid Ontwikkeling instrument om dubbele inschrijvingen te voorkomen

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ Afspraken opvang & toeleiding ANK

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ Afspraken opvang & toeleiding ANK n n n Werkgroep “KOMPAS” Nieuw: ANK = uitzondering op max. capaciteit …

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ Afspraken opvang & toeleiding

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ Afspraken opvang & toeleiding ANK Afspraken over voorrangsregelingen n Autonomie scholen Onderlinge afspraken Inspireren / middelen aanreiken om: ¡ ¡ ¡ doelgroep te vinden doelgroep aan te spreken positieve strategieën te ontwikkelen

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ ¡ Afspraken opvang &

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ ¡ Afspraken opvang & toeleiding ANK Afspraken over voorrangsregelingen Afspraken over inschrijvingsperiodes n n Gemeenschappelijke periodes? Bijvoorbeeld: voor 2006 -2007: ¡ ¡ ¡ 09. 01. 2006 – 15. 02. 2006 = broers & zussen 16. 02. 2006 – 31. 03. 2006 = GOK/niet-GOK 01. 04. 2006 – … = regulier

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ Afspraken opvang & toeleiding

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ Afspraken opvang & toeleiding ANK Afspraken over voorrangsregelingen Afspraken over inschrijvingsperiodes Afspraken over communicatie over inschrijvingsbeleid n n n Algemeen Naar specifieke doelgroepen Gemeenschappelijk? Gedifferentieerd?

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ ¡ Afspraken opvang &

opdrachten voor het LOP n Afspraken over inschrijvingen ¡ ¡ ¡ Afspraken opvang & toeleiding ANK Afspraken over voorrangsregelingen Afspraken over inschrijvingsperiodes Afspraken over communicatie over inschrijvingsbeleid Ontwikkeling instrument om dubbele inschrijvingen te voorkomen n Behoefte?

opdrachten voor het LOP n Afspraken met oog op realiseren van optimale ontwikkelings-kansen voor

opdrachten voor het LOP n Afspraken met oog op realiseren van optimale ontwikkelings-kansen voor alle leerlingen & vermijden van uitsluiting n Afspraken over inschrijvingen n Organisatie aanspreekpunt & bemiddeling ¡ Aanstelling aanspreekpunt ¡ Samenstelling bemiddelingscel ¡ Afspraken procedures ¡ Referenties op weigeringsformulier, folders, …

opdrachten voor het LOP n Afspraken met oog op realiseren van optimale ontwikkelings-kansen voor

opdrachten voor het LOP n Afspraken met oog op realiseren van optimale ontwikkelings-kansen voor alle leerlingen & vermijden van uitsluiting n Afspraken over inschrijvingen n Organisatie aanspreekpunt & bemiddeling n Omgevingsanalyse ¡ Participanten leveren gegevens aan ¡ Herberekening relatieve aanwezigheid GOK-leerlingen n Nu over ALLE GOK-indicatoren n Deelgebieden? Geen plannen nu.

implicaties voor scholen nu n Communicatie naar ouders: ¡ ¡ ¡ n geen inschrijvingen

implicaties voor scholen nu n Communicatie naar ouders: ¡ ¡ ¡ n geen inschrijvingen 2006 -2007 vóór 09/01/06 Broers en zussen vanaf 09/01/06 Andere: later, nog te bepalen Nadenken over maximum capaciteit: ¡ ¡ Niveau: school, VP, KO – LO, lj. , groep, type Formele beslissing door schoolbestuur (= verslag van vergadering of brief van vz. ) n Voorstel: afschrift aan voorzitter LOP

implicaties voor scholen nu n Nadenken over voorrangsregeling GOK/niet. GOK ¡ ¡ n Doelgroep:

implicaties voor scholen nu n Nadenken over voorrangsregeling GOK/niet. GOK ¡ ¡ n Doelgroep: wie & hoe bereiken? Nagestreefde percentage & niveau Positieve strategieën Overleg met andere scholen? Nadenken over reguliere draagkracht i. v. m. opvang leerlingen met attest Bu. O ¡ Lln. met attest type 8 kunnen niet geweigerd worden op grond van dat attest…

implicaties voor CLB n Inventariseren over welke extra ondersteunende maatregelen binnen en buiten onderwijs

implicaties voor CLB n Inventariseren over welke extra ondersteunende maatregelen binnen en buiten onderwijs scholen kunnen beschikken voor opvang van kinderen met Bu. O-attest zorgcoördinatoren

oproep n Werkgroep “Inschrijving en bemiddeling”: formuleren van voorstellen i. v. m. ¡ ¡

oproep n Werkgroep “Inschrijving en bemiddeling”: formuleren van voorstellen i. v. m. ¡ ¡ ¡ Afspraken omtrent inschrijving Samenstelling bemiddelingscel Procedure voor bemiddeling formele goedkeuring in AV nov. ’ 05

oproep n Meld ons uw suggesties ¡ ¡ n Voorrangsperiode: hoe doelgroep identificeren en

oproep n Meld ons uw suggesties ¡ ¡ n Voorrangsperiode: hoe doelgroep identificeren en bereiken Positieve strategieën Bepalen van eigen draagkracht … Aan: ¡ ¡ Voorzitter: [email protected] com johan. [email protected] vlaanderen. be Leden van de werkgroep Uw mandataris in de Coördinatievergadering

uw vragen en suggesties

uw vragen en suggesties