GAZ UPKOWY GAZ UPKOWY GAZ ZIEMNY Z UPKW

  • Slides: 8
Download presentation
GAZ ŁUPKOWY

GAZ ŁUPKOWY

GAZ ŁUPKOWY, GAZ ZIEMNY Z ŁUPKÓW Gaz łupkowy, gaz ziemny z łupków (ang. shale

GAZ ŁUPKOWY, GAZ ZIEMNY Z ŁUPKÓW Gaz łupkowy, gaz ziemny z łupków (ang. shale gas) – jest naturalnym gazem ziemnym wydobywanym z bogatych w materię organiczną bardzo drobnoziarnistych skał, nazywanych, ze względu na ich zdolność do łatwego dzielenia się na cienkie płytki pod wpływem uderzenia – łupkami.

SKŁAD Gaz ziemny z łupków nie różni się składem od naturalnego gazu ziemnego. Zawiera

SKŁAD Gaz ziemny z łupków nie różni się składem od naturalnego gazu ziemnego. Zawiera metan (75 – 95%) oraz azot. Podrzędnymi domieszkami są etan, propan, helowce, tlen i tlenek węgla. Nie stwierdzono obecności siarkowodoru, który bywa najbardziej kłopotliwym składnikiem gazu ziemnego. Jest bezwonny.

 Najważniejszą cechą, wyróżniającą złoża gazu ziemnego z łupków, jest to, że gaz występuje

Najważniejszą cechą, wyróżniającą złoża gazu ziemnego z łupków, jest to, że gaz występuje w skale macierzystej, z której powstał. Zatem skała macierzysta pełni jednocześnie rolę skały zbiornikowej, a biorąc pod uwagę właściwości petrofizyczne m. in. gęstość objętościową, porowatość, przepuszczalność skał ilastych oraz wymaganą stosunkowo dużą miąższość takiego kompleksu, można ją także zakwalifikować jako skałę uszczelniającą.

OPŁACALNOŚĆ Pomimo tego, że gaz z łupków wydobywano od ponad 100 lat w Zagłębiu

OPŁACALNOŚĆ Pomimo tego, że gaz z łupków wydobywano od ponad 100 lat w Zagłębiu Appalachów oraz w Zagłębiu Illinois w Stanach Zjednoczonych, szyby te miały niewielkie znaczenie gospodarcze. Spore ceny gazu ziemnego w ostatnich latach oraz postęp technologii kruszenia oraz wiercenia horyzontalnego zwiększyły opłacalność wydobycia gazu łupkowego. Jego cena produkcji jest zazwyczaj znacznie wyższa od tego z szybów konwencjonalnych z powodu ogromnych koniecznych wydatków inwestycyjnych (kruszenie hydrauliczne). Z drugiej strony odwierty łupkowe obarczone są niższym ryzykiem błędu oceny wielkości złoża. Jak na razie, wszystkie udane próby wydobycia odbywały się ze skał ery paleozoicznej i mezozoicznej.

 Pracę wykonał: Rafał Fastyn

Pracę wykonał: Rafał Fastyn