GAPANALYS AV TGRDSPROGRAM P uppdrag av lnsstyrelsen i

  • Slides: 35
Download presentation
GAP-ANALYS AV ÅTGÄRDSPROGRAM På uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län Joanna Dickinson Trivector Traffic

GAP-ANALYS AV ÅTGÄRDSPROGRAM På uppdrag av länsstyrelsen i Hallands län Joanna Dickinson Trivector Traffic © Trivector Joanna. dickinson@trivector. se

DISPOSITION Bakgrund & syfte Mall för GAP-analys Test av befintliga åtgärdsförslag Katalog med kompletterande

DISPOSITION Bakgrund & syfte Mall för GAP-analys Test av befintliga åtgärdsförslag Katalog med kompletterande åtgärder Rekommendationer © Trivector 2

BAKGRUND Behov av metod för att analysera nytta respektive effektiviteten av olika åtgärder, för

BAKGRUND Behov av metod för att analysera nytta respektive effektiviteten av olika åtgärder, för att nå de regionala miljömålen i Hallands län. Också behov av att kunna bedöma hur långt aktuella åtgärder räcker för att nå miljömålen. Störst behov ses för de åtgärder som föreslagits för att uppnå de regionala delmålen inom miljömålet Begränsad klimatpåverkan. © Trivector 3

SYFTE Analysera aktuella förslag för att minska utsläpp av klimatgaser i Hallands län -

SYFTE Analysera aktuella förslag för att minska utsläpp av klimatgaser i Hallands län - dels med avseende på hur långt de räcker i förhållande till målen, dels med hänsyn till kostnadseffektivitet. Identifiera och sammanställa kompletterande klimat- och kostnadseffektiva åtgärder, som tillsammans kan bidra till att nå målet, men även bidra positivt till uppfyllelsen av andra miljömål. Rådighetsanalys över åtgärder. © Trivector 4

SPECIFIKATION Inventering av tidigare studier och metoder. Utforma mallen så att den kan användas

SPECIFIKATION Inventering av tidigare studier och metoder. Utforma mallen så att den kan användas för att analysera åtgärder inom andra områden/miljömål. Mallen ska vara generellt tillämpbar, dvs oavsett län och kommun. © Trivector 5

MALLEN - UTGÅNGSPUNKTER GAP-analyser. Fyrstegsprincipen. Åtgärdsvalsstudier i transportplanering. Miljöindikatorer. Miljöbedömningar. SMART-kriterierna. © Trivector 6

MALLEN - UTGÅNGSPUNKTER GAP-analyser. Fyrstegsprincipen. Åtgärdsvalsstudier i transportplanering. Miljöindikatorer. Miljöbedömningar. SMART-kriterierna. © Trivector 6

FYRSTEGSPRINCIPEN - KORT Planeringsprincip vid alternativgenerering. Syftar till att ta fram av åtgärdsförslag som

FYRSTEGSPRINCIPEN - KORT Planeringsprincip vid alternativgenerering. Syftar till att ta fram av åtgärdsförslag som är resurseffektiva, både ur ekonomisk som miljömässig synpunkt, för att nå uppsatta mål. © Trivector 7

FYRSTEGSPRINCIPEN - KORT Steg 1. ”Tänk om”. ‒ Steg 1 innebär att påverka behovet

FYRSTEGSPRINCIPEN - KORT Steg 1. ”Tänk om”. ‒ Steg 1 innebär att påverka behovet av transporter, och val av transportsätt. Steg 2. ”Styr om”. ‒ Innebär att finna åtgärder som effektiviserar användningen av den infrastruktur och de fordon vi redan har. Steg 3. ”Bygg om”. ‒ Innefattar åtgärder som medför begränsade ombyggnader av befintlig infrastruktur. Steg 4, ”Bygg nytt”. ‒ När alla andra möjligheter är uttömda (för att lösa planeringsproblemet) bygger vi ny infrastruktur. © Trivector 8

MALLEN För analys av gap mellan nuläge (inklusive beslutade åtgärder) samt mål. För generering

MALLEN För analys av gap mellan nuläge (inklusive beslutade åtgärder) samt mål. För generering av åtgärder som kan sluta ”gapet”. © Trivector 9

BÄRANDE TANKE Åtgärder som påverkar efterfrågan och innebär att befintlig infrastruktur/befintliga system används effektivare

BÄRANDE TANKE Åtgärder som påverkar efterfrågan och innebär att befintlig infrastruktur/befintliga system används effektivare är generellt mer kostnadseffektiva för både miljö och ekonomi, jämfört med uppbyggnad av ny infrastruktur/nya system. Förankring inbyggd i mallen, genom förslag på process. Tanke: underlätta genomförandet. © Trivector 10

© Trivector MALLEN 11

© Trivector MALLEN 11

MOMENT 1 Initiering Identifiering Förankring © Trivector 12

MOMENT 1 Initiering Identifiering Förankring © Trivector 12

MOMENT 2 Beskrivning av mål. Beskrivning av nuläge inkl. beslutade åtgärder. © Trivector 13

MOMENT 2 Beskrivning av mål. Beskrivning av nuläge inkl. beslutade åtgärder. © Trivector 13

MOMENT 3 Analys av måluppfyllelse och eventuellt gap för att åstadkomma detta. Problembeskrivningen redovisas

MOMENT 3 Analys av måluppfyllelse och eventuellt gap för att åstadkomma detta. Problembeskrivningen redovisas och förankras. © Trivector 14

MOMENT 4 Alternativgenerering. Effektbedömning av åtgärdsförslag. © Trivector 15

MOMENT 4 Alternativgenerering. Effektbedömning av åtgärdsförslag. © Trivector 15

MOMENT 4 Alternativgenerering av kostnadseffektiva åtgärder. Effektbedömning av förslagen. © Trivector 16

MOMENT 4 Alternativgenerering av kostnadseffektiva åtgärder. Effektbedömning av förslagen. © Trivector 16

MOMENT 4 Bedöm den totala effekten av föreslagna åtgärder. Bidrar dessa med redan beslutade

MOMENT 4 Bedöm den totala effekten av föreslagna åtgärder. Bidrar dessa med redan beslutade åtgärder till att gapet till målnivån kan överbryggas? © Trivector 17

MOMENT 5 Förankring och val av åtgärder. © Trivector 18

MOMENT 5 Förankring och val av åtgärder. © Trivector 18

MOMENT 5 Beslut om uppföljning behöver kopplas till åtgärdsprogrammet. © Trivector 19

MOMENT 5 Beslut om uppföljning behöver kopplas till åtgärdsprogrammet. © Trivector 19

MOMENT 6 Uppföljning. © Trivector 20

MOMENT 6 Uppföljning. © Trivector 20

MOMENT 6 …återkoppla! © Trivector 21

MOMENT 6 …återkoppla! © Trivector 21

TEST AV MALLEN Åtgärder i länsstyrelsens handlingsprogram för att minska växthusgasutsläpp. © Trivector ‒

TEST AV MALLEN Åtgärder i länsstyrelsens handlingsprogram för att minska växthusgasutsläpp. © Trivector ‒ Regional biogasstrategi ‒ Regional fjärrvärmestudie ‒ Underlag till trafikförsörjningsprogrammet ‒ Pendeltågsutredning ‒ Regional cykelplan ‒ Informationskampanj om PFE ‒ Kompetenssatsning om grön upphandling ‒ Regionalt mobilitetskontor 22

TEST AV MALLEN © Trivector ‒ Prova mallen ‒ Analysera hur långt de föreslagna

TEST AV MALLEN © Trivector ‒ Prova mallen ‒ Analysera hur långt de föreslagna åtgärderna räcker i förhållande till målen ‒ Analysera om de är kostnadseffektiva ‒ Baserat på befintligt underlag 23

“BESKRIVNING AV MÅL OCH NULÄGE” © Trivector ‒ Nytt regionalt miljömål 2012 – ”växthusgasutsläppen

“BESKRIVNING AV MÅL OCH NULÄGE” © Trivector ‒ Nytt regionalt miljömål 2012 – ”växthusgasutsläppen i Hallands län ska minska med 40 procent 2020 jämfört med 1990 i den icke-handlande sektorn”. ‒ Uppdelningen mellan den ickehandlande respektive handlande sektorn skedde 2005. ‒ 1990? ‒ Färdplan 2050 också mål. ‒ Beslutade åtgärder: i energi- och klimatstrategi. 24

“PROBLEMBESKRIVNING” © Trivector ‒ Ange vilken ytterligare minskning av växthusgaser som återstår att åstadkomma

“PROBLEMBESKRIVNING” © Trivector ‒ Ange vilken ytterligare minskning av växthusgaser som återstår att åstadkomma innan målnivån år 2020 (eller 2050) kan nås. ‒ Uppskattning. 25

© Trivector “KOSTNADSEFFEKTIVA ÅTGÄRDER” 26

© Trivector “KOSTNADSEFFEKTIVA ÅTGÄRDER” 26

27 © Trivector

27 © Trivector

28 © Trivector

28 © Trivector

EFFEKTBEDÖMNING Beräkningar av effekter behöver göras för några av åtgärderna. Generellt av indirekt karaktär.

EFFEKTBEDÖMNING Beräkningar av effekter behöver göras för några av åtgärderna. Generellt av indirekt karaktär. Samtliga kan genomföras inom kort. Effekten i form av minskade växthusgasutsläpp kan dröja till efter 2020. De som innebär nya system mindre kostnadseffektiva. Åtgärderna för att påverka beteenden och efterfrågan är kostnadseffektiva. Åtgärderna bedöms sammantaget inte räcka för att växthusgasutsläppen från den ickehandlande sektorn i Halland län kan minska så mycket som krävs till 2020. © Trivector 29

30 © Trivector

30 © Trivector

KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER - KATALOG © Trivector ‒ Transportsektorn (nästan 40 procent av utsläppen av

KOMPLETTERANDE ÅTGÄRDER - KATALOG © Trivector ‒ Transportsektorn (nästan 40 procent av utsläppen av växthusgaser i Hallands län kommer från transportsektorn). ‒ Merparten av utsläppsminskningarna behöver ske inom de närmaste åren, inte bortom 2020, för att klara tvågradersmålet. ‒ Viktigt: inte genomföra åtgärder som motverkar måluppfyllelse, dvs. som bidrar till ökade växthusgasutsläpp i Hallands län. (Transportplaner, nya verksamheter osv. ) 31

© Trivector ÅTGÄRDSKATALOG 32

© Trivector ÅTGÄRDSKATALOG 32

MALLEN ANVÄNDBAR - INGEN MIRAKELMETOD För analyser av detta slag behövs indata. Exempel: transportarbete,

MALLEN ANVÄNDBAR - INGEN MIRAKELMETOD För analyser av detta slag behövs indata. Exempel: transportarbete, trafikarbete, resmönster, näringslivets lokalisering och transportmönster, befolknings- och trafiktillväxt, bilinnehav, andel förnybara drivmedel av fordonsparkens bränsleförbrukning, andelar resande med olika färdmedel – m fl faktorer. © Trivector 33

SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Kompletterande åtgärder, som kan ge kraftfulla utsläppsminskningar i närtid, behöver genomföras.

SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Kompletterande åtgärder, som kan ge kraftfulla utsläppsminskningar i närtid, behöver genomföras. Transportsektorn är en av de sektorer där fokus behöver läggas för att minska klimatpåverkan. Transportplaneringen behöver riktas in på åtgärder minskar växthusgasutsläpp, inte ökar dem. I energisektorn bedöms åtgärder som minskar efterfrågan vara mer kostnadseffektiva än nya system. © Trivector 34

SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Gemensam åtgärdskatalog, kan tas fram för alla miljömål. Länen m fl

SLUTSATSER & REKOMMENDATIONER Gemensam åtgärdskatalog, kan tas fram för alla miljömål. Länen m fl kan rapportera in kunskap om effekter av genomförda åtgärder. Kunskapsbank och idélista för andra. RUS kan administrera. © Trivector 35