GAP analys astma och KOL Region Jnkpings ln

  • Slides: 10
Download presentation
GAP analys, astma och KOL Region Jönköpings län • Göran Oldaeus barnallergolog, nationella programrådet

GAP analys, astma och KOL Region Jönköpings län • Göran Oldaeus barnallergolog, nationella programrådet Astma-KOL • Staffan Ekedahl distriktsläkare, ordf FAKTA lungor allergi • Magnus Kentson, lungläkare, ledamot FAKTA lungor allergi • Susanne Almers, Folkhälsa och sjukvård adm kontaktperson Astma-KOL 2021 -05 -25

Diagnostik vid misstänkt KOL • Minispirometrar för snabbscreening finns inte på alla vårdcentraler, medicinkliniker

Diagnostik vid misstänkt KOL • Minispirometrar för snabbscreening finns inte på alla vårdcentraler, medicinkliniker eller geriatriska klinker, behöver införskaffas • Spirometrar finns på alla vårdcentraler • Nya riktlinjerna innebär förenkling och tidsbesparing men ökad observans kommer att leda till fler spirometrier • Ökad screening leder till tidigare upptäckt. Konsekvens: Utbildningsinsatser behövs, inköp av FEV 1/FEV 6 mätare till alla VC och aktuella klinker. Kostnad: Försumbar 2021 -05 -25

Interprofessionell samverkan A 03. 01, K 03. 01 • Team finns i regel med

Interprofessionell samverkan A 03. 01, K 03. 01 • Team finns i regel med astmasjuksköterska och ansvarig läkare på VC. Interprofessionell samverkan där professioner såsom sjukgymnast, dietist, allergikonsulent, kurator ingår behöver utvecklas. • Kostnad: För utökning med astma-KOL sjuksköterska på alla vårdcentraler i rekommenderad omfattning, en ökad kostnad på 3, 6 milj/år. Ytterligare resursförstärkning för att säkra interprofessionell samverkan är nödvändigt. 2021 -05 -25

Rökstopp vid astma och KOL • Erbjuds merparten av länets astma patienter och vårdnadshavare

Rökstopp vid astma och KOL • Erbjuds merparten av länets astma patienter och vårdnadshavare • Ca 70 % av VC erbjuder kvalificerat rådgivande samtal vid KOL • Barnmottagningarna har inte egen rökavvänjningskompetens • Specialistmottagningarna har inte egen rökavvänjare • Konsekvens: Således finns tydliga förbättringsområden 2021 -05 -25

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma • • • 2021 -05 -25 Kombinationsbehandling (inhalationsteroid samt långverkande

Läkemedelsrelaterad behandling vid astma • • • 2021 -05 -25 Kombinationsbehandling (inhalationsteroid samt långverkande luftrörsvidgande) på barn rekommenderas f. n. inte som första behandling hos barn med astma. Minskad användning av kombinationsbehandling till vuxna skulle ge en besparing utan effektförsämring samt troligen mindre biverkningar. Övergång till akutbehandling med spray och spacer är möjlig och bör också inledas i hemmet. Görs på några barnmottagningar Konsekvens: Utbildningsinsatser samt revidering av behandlingsrekommendationer behövs Kostnad: För utbildningsinsats under kort tid. Kombinationsbehandling kostar ca 5000 kr/ år, behandling med enbart inhalationssteroid kostar hälften.

Mätning av fysisk kapacitet, träning och nutrition vid KOL • 6 minuters gångtest, sällan

Mätning av fysisk kapacitet, träning och nutrition vid KOL • 6 minuters gångtest, sällan använt i klinisk rutin vare sig vid diagnos eller uppföljning. Stort GAP område! • Ledarstyrd träning kräver initialt sjukgymnastresurser, kanske sedan hänvisas över till andra former, samarbete med patientföreningar? Behandlingen behöver finnas vid specialistmottagningar och vårdcentraler. • FAKTA dokument och sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer finns. • Konsekvens: Ökad sjukgymnastresurs för patientgruppen. • Kostnad: Ökad kostnad på ca 2 milj om ytterligare 2000 patienter skulle erbjudas behandling. 2021 -05 -25

Utbildning och egenvård vid astma och KOL (A 03. 02, K 03. 02) •

Utbildning och egenvård vid astma och KOL (A 03. 02, K 03. 02) • Skriftliga behandlingsplaner saknas i hög utsträckning både för barn och vuxna • Viktigt att det finns användbara mallar som är integrerade med journalsystemet. Saknas idag. Konsekvens: • Liten extra resursåtgång som ger en ökad trygghet och delaktighet för patienten. 2021 -05 -25

Symtombedömning astma (ACT) och KOL (CAT) • Görs på litet antal mottagningar både på

Symtombedömning astma (ACT) och KOL (CAT) • Görs på litet antal mottagningar både på barn och vuxna med astma • Görs på mindre än hälften av alla med KOL. • Konsekvens: Behöver dokumenteras i journal på standardiserat sätt, patienten värderar själv och resultatet blir utgångspunkt för diskussion vid besök. Företagsobundna formulär behöver tas fram nationellt. Registrering i luftvägsregistret ”löser problemet”. • Kostnad: Ringa, men hur få till registrering i luftvägsregister 2021 -05 -25

Återbesök • Rekommendationerna är i stort sett uppfyllda för barn. • Vuxna med astma

Återbesök • Rekommendationerna är i stort sett uppfyllda för barn. • Vuxna med astma erbjuds inte återbesök i tillräcklig omfattning. • Återbesök för KOL i synnerhet lindrigare former ges heller inte i rekommenderad omfattning och här finns ett stort GAP. • Konsekvens: Mer tid behövs för patientgruppen, teamarbete kan förbättra situationen, men betydande resurstillskott behövs, alternativt omprioriteringar om möjligt. • Kostnad: På kort sikt kostnadsökningar, på lång sikt kostnadsbesparingar p. g. a. ökad sjukdomskontroll med färre akutbesök, inläggningar och sjukskrivningar. 2021 -05 -25

Specifika förutsättningar för Region Jönköpings län Ø Fungerande FAKTA grupper både för barn och

Specifika förutsättningar för Region Jönköpings län Ø Fungerande FAKTA grupper både för barn och vuxna som tar fram kunskapsunderlag och överenskommelser mellan specialistvård och primärvård samt erbjuder utbildningar. Ø FAKTA överenskommelserna är tvingande i vårdvalet Ø Rehabiliterings- och psykosocialkompetens på varje vårdcentral. Ø Ett väl utbyggt nät av barnmottagningar finns i länet. De ansvarar för astma och allergivården primärt upp till 6 års ålder samt är tillgängliga för konsultationer från primärvården även för äldre barn. Ø Dietistresurs, otillräcklig för att täcka målgruppernas behov. 2021 -05 -25