FZK MUAYENE DOLAIM YRD DO DR KORHAN SOYLU

  • Slides: 58
Download presentation
FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM) YRD. DOÇ. DR. KORHAN SOYLU KARDİYOLOJİ ANABİLİMDALI

FİZİK MUAYENE (DOLAŞIM) YRD. DOÇ. DR. KORHAN SOYLU KARDİYOLOJİ ANABİLİMDALI

Vital değerlendirme (ANTAS) • Vücut ısısının ölçümü • Nabız değerlendirilmesi (hız, dolgunluk ve form)

Vital değerlendirme (ANTAS) • Vücut ısısının ölçümü • Nabız değerlendirilmesi (hız, dolgunluk ve form) • Kan basıncının ölçülmesi • Solunumun değerlendirilmesi (sayısı, derinliği)

35 cm 12 -13 cm

35 cm 12 -13 cm

Kan basıncı ölçümü • Kan basıncı ölçümü; – Direkt olarak intraarteriyel kataterizasyonla invazif olarak

Kan basıncı ölçümü • Kan basıncı ölçümü; – Direkt olarak intraarteriyel kataterizasyonla invazif olarak ölçülebildiği gibi indirekt olarak tansiyon aleti (sfigmomanometre) ile de pratik olarak ölçülebilir. • Standart bir manşon (35 cm uzunluğunda ve 12 -13 cm genişliğinde) kullanılmalı • Hastanın pozisyonu ne olursa olsun manşon kalp duzeyinde olmalıdır. • KB en sık olarak brakial arterden ölçülmektedir. Ölçüm öncesi hasta 10 -15 dk dinlenmiş olmalı ve 30 dk öncesine kadar çay, kahve alkol, sigara almamış olmalıdır. • Manşon arter basıncı oskülte edilmeyinceye kadar şişirilir ve sonra 20 mm. Hg daha şişirilir. Sonra indirilmeye başlanır

 • İlk kez ölçüm yapılan bir hastada mutlaka her iki koldan yapılmalıdır. Hastaların

• İlk kez ölçüm yapılan bir hastada mutlaka her iki koldan yapılmalıdır. Hastaların %25 inde 10/5 mm. Hg’e kadar fark olabilir. Daha yüksek bir farklılık patolojik olarak kabul edilmelidir. – Aortada daralma, subklavyan arter aterosklerozuembolisiarteritisi, – fazla 1. kot, – scalenus antikus sendromu, – torasik outlet sendromu, – subklavyan çalma fenomeni, – supravalvüler aort stenozu ve – aort diseksiyonu

İNSPEKSİYON

İNSPEKSİYON

 • A: splinter hemoraji • B: konjuktival kanama • C: osler nodülleri •

• A: splinter hemoraji • B: konjuktival kanama • C: osler nodülleri • D: Janevey lezyonları

PALPASYON • • • Apikal bölge (sol ventrikül) Sol parasternal bölge (sağ ventrikül) Pulmoner

PALPASYON • • • Apikal bölge (sol ventrikül) Sol parasternal bölge (sağ ventrikül) Pulmoner bölge Aort bölgesi Sternoklaviküler eklem bölgesi Epigastrik bölge

Palpasyon • Sol ventrikül aktivitesi (Apikal vuru ) – genellikle 5. interkostal aralıkta MCH

Palpasyon • Sol ventrikül aktivitesi (Apikal vuru ) – genellikle 5. interkostal aralıkta MCH birleşimi noktasındadır. Vuru çapı 3 cm’in altındadır – Apikal vuru LV volüm yüklenmeleri durumunda hiperdinamiktir (AY, VSD, MY) – Apeks LV genişlemesi durumunda laterale ve aşağıya yer değiştirir – LV basınç yüklenmesi durumunda kalp normal yerinde ancak daha kuvvetlidir. • Sağ ventrikül aktivitesi normalde palpe edilmez. Sağ ventriküler anormalliklerde sol parasternal alanda palpe edilebilir

Triller • palpasyonla hissedilen vibrasyondur • En iyi otururken ve expiryumda hasta nefesini tutmuşken

Triller • palpasyonla hissedilen vibrasyondur • En iyi otururken ve expiryumda hasta nefesini tutmuşken hissedilir

OSKÜLTASYON

OSKÜLTASYON

 • Diyafram kısmı ile yüksek frekenslı sesler ve üfürümler (S 2, AR diyastolik

• Diyafram kısmı ile yüksek frekenslı sesler ve üfürümler (S 2, AR diyastolik üfürümü) • Çan kısmı ile düşük perdeli S 3 ve S 4 daha rahat duyulur • Oskültasyon, oskültasyon bölgeleri ile sınırlı olmamalıdır • S 1 ve S 2 ayırdedebilmek için karotis palpasyonu yapılabilir

Birinci kalp sesi (S 1 “lup”) • • • S 1: M 1 ve

Birinci kalp sesi (S 1 “lup”) • • • S 1: M 1 ve T 1 olarak iki komponentten oluşur. Normalde bu iki komponent tekbir ses olarak duyulur 1. kalp sesi boğuk, kalın ve güçlü bir sestir Karotis nabzından hemen önce yada eş zamanlı duyulur

Birinci kalp sesi (S 1 “lup”) • • S 1 şiddeti artar – Kısa

Birinci kalp sesi (S 1 “lup”) • • S 1 şiddeti artar – Kısa PR – MD, TD – Sol atriyal miksoma – Hiperkontraktil durumlar (ateş, egzersiz, tirotoksikoz) S 1 şiddetinin azalması – Uzun PR – Deprese LV fonksiyonu – MY, TY – Sol dal bloğu Sağ ventrikül akt geciktiğinde S 1 çift duyulur AV tam blokta şiddeti vurudan vuruya değişir

İkinci kalp sesi (S 2 “dup”) • S 2: A 2 ve P 2

İkinci kalp sesi (S 2 “dup”) • S 2: A 2 ve P 2 komponentlerinden oluşur • 2. kalp sesi S 1 e göre daha keskin ve daha kısadır • İnspiryumda P 2 gecikmesi ile çift duyulur

İkinci kalp sesi (S 2 “dup”) • S 2 anormallik – Sürekli tek ses

İkinci kalp sesi (S 2 “dup”) • S 2 anormallik – Sürekli tek ses (sesin bir komponenti yok yada işitilemeyecek kadar zayıf. Örn: Pulmoner atrezi) – Sabit çiftleşme (P 2 gecikmesi. Örn: sağ dal bloğu, ASD) – Paradoks çiftleşme (A 2 gecikmesi yada erken P 2 örn: sol dal bloğu, pace meker) • S 2 sertleşmesi – HT, PHT, AY, PY • S 2 yumuşama – AD, PD

inspiriyum Expiriyum

inspiriyum Expiriyum

Sistolde duyulan ek sesler • Ejeksiyon sesleri: aort ve pulmoner kapak darlıklarında duyulan açılma

Sistolde duyulan ek sesler • Ejeksiyon sesleri: aort ve pulmoner kapak darlıklarında duyulan açılma sesleridir • Midsistolik klik: MVP yada TVP da sistol sırasında kapağın gerilmesiyle ortaya çıkar • Frotman: perikardiyal sürtünme sesidir. Diyastolik ve atriyal komponenti de olabilir.

Diyastolik sesler-1 • S 3: erken diyastolik sestir. Hızlı ventriküler doluş fazında LV basıncının

Diyastolik sesler-1 • S 3: erken diyastolik sestir. Hızlı ventriküler doluş fazında LV basıncının artışı ile duyulur. • S 3 en iyi sol dekübit pozisyonda kalbin apeksinde, steteskobun çan kısmı ile duyulur – Çocuk, geç erişkin ve hamilelerde normalde duyulabilir – KY – Kapak hastalıkları – Kor pulmonale – Hiperkinetik durumlar – Sol sağ şantlar

Diyastolik sesler-2 • S 4: Ventriküler azalmış komplians nedeniyle atrial sistolün güçlü olması sonucunda

Diyastolik sesler-2 • S 4: Ventriküler azalmış komplians nedeniyle atrial sistolün güçlü olması sonucunda oluşur (her zaman patolojiktir) – – Hiperkinetik durumlar MY LVEDP arttığı durumlar (HT, PHT, LVH, KAH, AD, PD) Ventriküler kompliansın bozulduğu durumlarda belirginleşir

Diyastolik sesler-3 • Gallop ritmi taşikardi esnasında S 3 yada S 4 varlığı ile

Diyastolik sesler-3 • Gallop ritmi taşikardi esnasında S 3 yada S 4 varlığı ile oluşan üçlü ritimdir • Sumasyon gallopu (quadripl ritm) taşikardi esnasında S 3 ve S 4’ün süperpoze olmasıyla karakterize dir • Mitral açılma sesi (OS): MD belirginleşen açılma sesidir. OS ile S 2 arasındaki süre nekadar kısa ise darlık okadar şiddetlidir. • Perikardiyal knock: konstriktif perikarditte • Tümor plop: OS ile aynı sırada duyulur. Pozisyonmla değişir.

KONSTRUKTİF PERİKARDİT

KONSTRUKTİF PERİKARDİT

Üfürümler • • Kalp siklusundaki yeri (sistolik-diastolik) Süresi (pan, mid, erken, geç) Şiddeti (1/6

Üfürümler • • Kalp siklusundaki yeri (sistolik-diastolik) Süresi (pan, mid, erken, geç) Şiddeti (1/6 -6/6) Frekansı (yüksek fr: tiz/ince ; alçak fr: kalın, bas) Kalitesi (Sert, müzikal, emici. . ) En iyi duyulduğu yer (apeks, aort odağı…) Yayılımı (koltuk altına, boyna…) Manevralar ve farmakolojık ajanlara cevap

Üfürümün siklustaki yeri ve süresi AKUT MY AY, PY AD, PD, Masum üfürüm MD,

Üfürümün siklustaki yeri ve süresi AKUT MY AY, PY AD, PD, Masum üfürüm MD, TD, Careycoombs, Atriyal kitle MY, TY, VSD MVP, TVP MD, TD, Austin flint

 • Devamlı üfürümler – Laktasyonda meme üzerinde ve venöz hum – PDA –

• Devamlı üfürümler – Laktasyonda meme üzerinde ve venöz hum – PDA – Ao-pulmoner pencere – Sinüs valsalva rüptürü – Ao ve PA koarktasyonu – AV fistüller – MD+ASD

Üfürümün şiddeti • Derecelendirme – 1/6: ancak dikkatlice dinlendiğinde duyulur – 2/6: kolayca duyulabiliyor

Üfürümün şiddeti • Derecelendirme – 1/6: ancak dikkatlice dinlendiğinde duyulur – 2/6: kolayca duyulabiliyor – 3/6: belirgin ancak şiddetli değil – 4/6: şiddetli ve trill eşlik eder – 5/6: steteskop tam temas etmeden duyuluyor – 6/6: steteskop daha deriye dokunmadan duyuluyor.

 • Carvello belirtisi: Sağ taraf üfürümlerinin inspiryumda artması • Carey coombs: ARA sırasında

• Carvello belirtisi: Sağ taraf üfürümlerinin inspiryumda artması • Carey coombs: ARA sırasında mitral kapak tututlumuna bağlı middiyastolik üfürümdür • Graham steell: PHT’da duyulan erken diyastolik PY üfürümü • Austin flint: AY’e bağlı apikal mid diyastolik MD üfürümüdür

Dinamik oskültasyon • Çömelme: preload ve afterload artar

Dinamik oskültasyon • Çömelme: preload ve afterload artar

Dinamik oskültasyon • Valsalva Faz 1 (kapalı glottise) Faz 2 (strain) Faz 3 (ekspiryum

Dinamik oskültasyon • Valsalva Faz 1 (kapalı glottise) Faz 2 (strain) Faz 3 (ekspiryum sonlandırılır) Faz 4 (overshoot) İntratorasik P ↑ KB ↑ Preload ↓ Debi ↓ s. KB ↓ NB ↓ KB ↓ ↓ Preload ↑ Debi ↑ KB ↑ HOKMP üfürümü belirginleşir (MY ve AD üfürümünden ayırım için) Sağ taraf üfürümleri azalır

Dinamik oskültasyon • Yumruk sıkma: (yaklaşık 45 sn) sistemik vasküler rezistans artar. MY üfürümü

Dinamik oskültasyon • Yumruk sıkma: (yaklaşık 45 sn) sistemik vasküler rezistans artar. MY üfürümü artar, HOKMP ve AD üfürümü azalır.

Dinamik oskültasyon • Solunum: inspirasyonda sağ kalbe ait patolojiler (PD hariç), ekspiryumda sol kalbe

Dinamik oskültasyon • Solunum: inspirasyonda sağ kalbe ait patolojiler (PD hariç), ekspiryumda sol kalbe ait üfürümler şiddetlenir • Valsalva (faz III) ve Ani ayağa kalkma : venöz dönüş azalır LV volümü azalır. HOKMP üfürümü artar. AD üfürümü azalır. • Yumruk sıkma (hand grip): sistemik vasküler rezistans artar. MY üfürümü artar, HOKMP ve AD üfürümü azalır. • Yatar pozisyonda ayakların kaldırılması ile venöz dönüş arttırıldığı için HOKMP üfürümü azalır, MY üfürümü artar

Dinamik oskültasyon • Amil nitrit (inhaler): Arteriyel dilatördür. Atım volümünü arttırır. İleriye doğru üfürümler

Dinamik oskültasyon • Amil nitrit (inhaler): Arteriyel dilatördür. Atım volümünü arttırır. İleriye doğru üfürümler (AD, PD ve HOKMP) artar, geriye doğru üfürümler (MY, TY, VSD ve AY) azalır • Fenilefrin (iv): Sistemik vasküler rezistansı ve arteryel KB arttırır. MY, VSD ve AY üfürümlerini arttırır. AD ve HOKMP üfürümü azalır

SPESİFİK MUAYENELER

SPESİFİK MUAYENELER

Normal nabız • • Nabız muayenesinde – Hız – Ritim – Amplitüd – Dalga

Normal nabız • • Nabız muayenesinde – Hız – Ritim – Amplitüd – Dalga formu Santral aort nabzı hakkında en iyi bilgiyi karotis nabzı verir. Karotislerde palpe edilen nabzın çıkan kolu hızla yükselir (yani diktir). Çıkan kolun zirveyle birleşmesi sonucu oluşan ilk dalga perküsyon dalgasıdır ve tepesi kubbe şeklindedir. Bunu takiben gözlenen daha düşük amplitüdlü ikinci dalga ise ‘tidal dalga’dır. Nabzın inen kolu yavaştır (dikliği daha azdır) ve aort kapağının kapanması sonucu oluşan keskin bir çentik (dikrotik çentik) ile devamlılığı bozulur. çentiği takiben eğim daha da azalarak diyastol boyunca devam eder (dikrotik dalga)

Karotis Nabız muayenesi Perküsyon dalgası Tidal dalga

Karotis Nabız muayenesi Perküsyon dalgası Tidal dalga

 • Hipovolemi, Kardiyojenik şok • Aort yetmezliği, PDA, Hiperkinetik kalp (Anemi, Tirotoksikoz, Gebelik,

• Hipovolemi, Kardiyojenik şok • Aort yetmezliği, PDA, Hiperkinetik kalp (Anemi, Tirotoksikoz, Gebelik, Ateş, AV fistül) • Atım hacmi azalması (Kalp tamponadı, şiddetli KY, hipovolemik şok) • Aort darlığı • AY+AD, IHSS • Kalp yetmezliği

Patolojik nabız nedenleri • Bigemine nabız: Bigemine aritmi ile oluşan nabızdır. Alternan nabza benzer

Patolojik nabız nedenleri • Bigemine nabız: Bigemine aritmi ile oluşan nabızdır. Alternan nabza benzer ancak kompanzatuar duraklamalar da eşlik eder • Filiform nabız: Nabzın parmaklarda hızlı ve zayıflamış olarak hissedilmesidir – Şok tablosunda görülür • Pulsus defisit: Kalp atımlarının bazıları periferde nabız dalgası oluşturamaz. AF sırasında çok kısa kalp sikluslarında görülür

Paradoks nabız • İnspiryumda intratorasik basınç azalır ve kan pulmoner yatağa kayarak LV dolumu

Paradoks nabız • İnspiryumda intratorasik basınç azalır ve kan pulmoner yatağa kayarak LV dolumu azalır ve sistolik KB’da azalma olur. Bu durum s. KB’da 5 -8 mm. Hg düşüşe yol açar. 10 mm. Hg’dan fazla düşüş paradoks nabız bulgusudur. 20 mm. Hg’dan fazla düşüş nabızdan da algılanabilir – – – Kalp tamponadı, KOAH, K. Perikardit, restriktif KMP, hipovolemik şok

Juguler venöz basınç (JVB) • Bu değerlendirme santral venöz basıncı ve dalga şekli değerlendirilmeye

Juguler venöz basınç (JVB) • Bu değerlendirme santral venöz basıncı ve dalga şekli değerlendirilmeye çalışılır • 45 derece bakılan Juguler ven dolgunluğunun (eksternal juguler ven) sternal açıdan 4 cm üzerinde olması patolojiktir – Sağ ventrikül basıncının arttığı durumlarda görülür ***

1. Yüksek JVB; n n n 2. Artmış diastolik basınçla birlikte azalmış sağ ventrikül

1. Yüksek JVB; n n n 2. Artmış diastolik basınçla birlikte azalmış sağ ventrikül kompliyansını (sağ ventrikül yetersizliği yada infarktı, pulmoner hipertansiyon, pulmoner darlık) Sağ ventrikül içe akımında obstrüksiyon (triküspid darlığı, sağ atrial miksoma, konsriktif perikardit, perikard tamponadı), Triküspid regurjitasyonu, Vena kava superior obstruksiyonu (juguler venöz basınç yok ve abdominojuguler reflü negatiftir) Hipervolemi durumlarında görülür. Azalmış JVB; n İntravasküler hacmin azalması

Juguler ven pulsasyonu • Yatar durumda iken boyun ve gövde yaklaşık olarak 30 derece

Juguler ven pulsasyonu • Yatar durumda iken boyun ve gövde yaklaşık olarak 30 derece yükseltilir. Sağ İnternal jugular ven pulsasyonu sternoklaidomastoid kasın sternal başı ile klavikula arasında boyun kökünde görülür ve arteryel pulsasyondan ayırmak gerekir

Juguler ven pulsasyonu n Venöz pulsasyon değerlendirilmesi için 30 derecede boyun kasları gevşemiş halde

Juguler ven pulsasyonu n Venöz pulsasyon değerlendirilmesi için 30 derecede boyun kasları gevşemiş halde muayene yapılır. Arteryel pulsasyonda ayırım için: n n n Venöz basınç pulsasyonu çift tepelidir İnspeksiyonu kolay palpasyonu zordur Karna uygulanan basınç venöz pulsasyonu arttırır

Hepatojuguler reflü • Hepatik bölgeye 60 sn kadar basmakla venöz dolgunluk ortaya çıkması yada

Hepatojuguler reflü • Hepatik bölgeye 60 sn kadar basmakla venöz dolgunluk ortaya çıkması yada olan vanöz dolgunluğun >4 cm aşmasıdır. Gizli sağ kalp yetersizliğinin bulgusudur

Kusmaul bulgusu • Bu tablo inspirasyon sırasında JVB’ında ortaya çıkan paradoksik artıştır. JVB normalde

Kusmaul bulgusu • Bu tablo inspirasyon sırasında JVB’ında ortaya çıkan paradoksik artıştır. JVB normalde inspirasyon sırasında intratorasik basınçtaki düşüş ve bunun venöz dönüşteki emme etkisi nedeniyle azalır. Dolayısıyla Kussmaul bulgusu gerçek bir fizyolojik paradokstur. – Konstriktif perikardit – Restriktif kardiyomyopati (sarkoidoz, hemokromatoz, amiloidoz), – Triküspid darlığı, – Vena kava superior sendromudur.

SON Tavsiye kaynak: isfendiyar Candan-Derviş Oral. Kardiyoloji kitabı. 109 -153

SON Tavsiye kaynak: isfendiyar Candan-Derviş Oral. Kardiyoloji kitabı. 109 -153