Funkce Zkladn pojmy Zkladn pojmy Funkce Funkce je

  • Slides: 4
Download presentation
Funkce Základní pojmy

Funkce Základní pojmy

Základní pojmy Funkce Ø Funkce je pravidlo, které každému reálnému číslu z určité podmnožiny

Základní pojmy Funkce Ø Funkce je pravidlo, které každému reálnému číslu z určité podmnožiny přiřazuje právě jediné reálné číslo Definiční obor funkce Ø Definiční obor funkce f je množina všech hodnot, pro které je funkce f definována (všechna x, která tomuto matematickému záznamu vyhovují, tedy ho činí pravdivým), značíme D( f ) Obor hodnot funkce Ø Obor hodnot funkce f je množina všech hodnot, kterých funkce f na svém definičním oboru nabývá, značíme H( f ) Funkce - Základní pojmy

Základní pojmy Kartézská soustava Ø Kartézská soustava je soustava souřadnic v rovině, jejíž osy

Základní pojmy Kartézská soustava Ø Kartézská soustava je soustava souřadnic v rovině, jejíž osy x, y jsou navzájem kolmé a protínají se v jednom bodě - počátku soustavy souřadnic, jednotky délky jsou stejné na každé z obou os Graf funkce Ø Graf funkce f ve zvolené kartézské soustavě souřadnic je množina všech bodů X[x, f(x)], kde x patří do definičního oboru funkce f Funkce - Základní pojmy

Ø Ø Funkce je jednoznačně určena, je-li určen její definiční obor a funkční předpis.

Ø Ø Funkce je jednoznačně určena, je-li určen její definiční obor a funkční předpis. Tento předpis může být zadán: ► Rovnicí ► Tabulkou ► Grafem Funkce f a g jsou si rovny v případě, že jsou totožné jejich definiční obory a zároveň pro všechna x z definičního oboru jsou si rovny funkční hodnoty f(x) = g(x) Průsečík grafu funkce s osou y získáme dosazením hodnoty x = 0 do rovnice funkce Průsečík grafu funkce s osou x získáme dosazením hodnoty y = 0 do rovnice funkce Funkce - Základní pojmy