Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie

  • Slides: 20
Download presentation
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Partnerskie Projekty Szkół - raporty merytoryczne

Raport końcowy – struktura RAPORT KOŃCOWY (do 30 września 2010) = OPIS (PYTANIA OTWARTE)

Raport końcowy – struktura RAPORT KOŃCOWY (do 30 września 2010) = OPIS (PYTANIA OTWARTE) Część A: + DANE STATYSTYCZNE Z ELEMENTAMI OPISOWYMI Część B: dotyczy projektu jako całości, z uwzględnieniem zadań wszystkich partnerów; dotyczy działań zrealizowanych lokalnie oraz mobilności; ZA JEJ PRZYGOTOWANIE ODPOWIADA CAŁA GRUPA WYPEŁNIANA INDYWIDUALNIE PRZEZ KAŻDĄ PLACÓWKĘ PROGRAM COMENIUS

Raport statystyczny RAPORT STATYSTYCZNY (razem z raportem końcowym, do 30 września 2010) = ANKIETA

Raport statystyczny RAPORT STATYSTYCZNY (razem z raportem końcowym, do 30 września 2010) = ANKIETA • ZAWIERA INFORMACJE Z RAPORTU KOŃCOWEGO (TAKIE JAK NP. STOPIEŃ OSIĄGNIĘCIA CELÓW PROJEKTU, UCZESTNICY, PRODUKTY) • INFORMACJE Z RAPORTU STATYSTYCZNEGO WYKORZYSTYWANE SĄ W STATYSTYKACH I OPRACOWANIACH PRZYGOTOWYWANYCH NA POTRZEBY KOMISJI EUROPEJSKIEJ PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – formularz PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – co dalej? SZKOŁA POLSKA BĘDĄCA PARTNEREM/KOORDYNATOREM, korzystając ze wzoru raportu dostępnego

Raport końcowy – co dalej? SZKOŁA POLSKA BĘDĄCA PARTNEREM/KOORDYNATOREM, korzystając ze wzoru raportu dostępnego na stronie internetowej www. comenius. org. pl: ü ü ü wypełnia Część A, uzgadniając treść z pozostałymi partnerami; wypełnia indywidualną Część B; wypełnia Raport Statystyczny kompletny, wypełniony Raport końcowy w angielskiej i polskiej wersji językowej wraz z Raportem Statystycznym przesyła pocztą elektroniczną; kompletny Raport końcowy w polskiej wersji językowej, podpisany i podstemplowany przez organ prowadzący oraz dyrektora szkoły przesyła pocztą tradycyjną do NA do 30 września 2010 r. PROGRAM COMENIUS

Raport końcowy – co dalej? Na żądanie Narodowej Agencji, do Raportu Końcowego należy dołączyć

Raport końcowy – co dalej? Na żądanie Narodowej Agencji, do Raportu Końcowego należy dołączyć dokumenty poświadczające wyjazd i pobyt każdego z uczestników wyjazdu zagranicznego: ü poświadczone za zgodność z oryginałem kopie biletów i kart pokładowych (jeśli dotyczy); ü zaświadczenie o uczestnictwie wydane przez organizatora wyjazdu (musi znaleźć się tam dokładna data pobytu, nazwiska osób uczestniczących); oraz produkty końcowe powstałe w ramach projektu: ü materiały dydaktyczne, publikacje, płyty CD i DVD, filmy, scenariusze przedstawień itp. opracowane wspólnie z partnerami. PROGRAM COMENIUS

Kontrole Narodowej Agencji • desk check („kontrola zza biurka”) – kontrola materiałów potwierdzających (np.

Kontrole Narodowej Agencji • desk check („kontrola zza biurka”) – kontrola materiałów potwierdzających (np. produktów końcowych oraz – w przypadku mobilności – certyfikatów uczestnictwa, biletów) zrealizowanie projektu przez losowo wybranych beneficjentów ü jeśli podczas analizy raportów końcowych, pracownicy merytoryczni zauważą albo podejrzewają problemy w realizacji projektu, to odnotowują te przypadki; ü losowo wybrana próba umów finansowych zostaje poddana kontroli „zza biurka”; ü do kontroli „zza biurka” wymagane będą materiały potwierdzające zrealizowane działania i mobilności, w postaci oryginalnych dokumentów lub ich kopii. PROGRAM COMENIUS

Kontrole Narodowej Agencji • on the spot check („kontrola w siedzibie beneficjenta”) – ma

Kontrole Narodowej Agencji • on the spot check („kontrola w siedzibie beneficjenta”) – ma na celu sprawdzenie realności, legalności i poprawności formalnej działań wspieranych przez fundusze UE: ü odbywa się w obecności dyrektora szkoły, koordynatora projektu, z możliwością indywidualnego kontaktu z uczniami i innymi nauczycielami pracującymi w projekcie, ü pracownik NA może dokonać analizy dokumentacji projektu (np. dziennika projektu, korespondencji z partnerami, dokumentacji, autoewaluacji, opisu zadań, raportów z wizyt zagranicznych), ü pracownik NA ma możliwość obejrzenia produktów powstałych w wyniku projektu, ü jeśli zachodzi taka potrzeba, pracownik NA kontaktuje się z władzami lokalnymi (organem prowadzącym szkołę i partnerami stowarzyszonymi). W przypadku zgłoszonych problemów związanych z realizacją projektu, Narodowa Agencja może także poddać beneficjentów kontroli specjalnej, która odbywa się w siedzibie beneficjenta i wiąże się z kontrolą wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu. PROGRAM COMENIUS

Projekt zakończony – co dalej? Narodowa Agencja ma 45 dni na zatwierdzenie / odrzucenie

Projekt zakończony – co dalej? Narodowa Agencja ma 45 dni na zatwierdzenie / odrzucenie raportu lub na zażądanie dodatkowej dokumentacji; Beneficjent ma 30 dni na uzupełnienie dokumentacji lub przesłanie nowego raportu - wezwanie do uzupełnienia dokumentacji wstrzymuje bieg terminu zatwierdzenia/odrzucenia raportu przez NA; Raport końcowy traktowany jest przez Narodową Agencję jako wniosek o wypłacenie drugiej raty (20%) kwoty dofinansowania (podobnie jak w przypadku pierwszej raty, druga rata wpływa na konto Organu Prowadzącego). W przypadku stwierdzenia niewłaściwej realizacji działań projektowych podczas kontroli beneficjenta przez Narodową Agencję, wypłata drugiej raty może zostać wstrzymana; w przypadku rażących nadużyć - beneficjent może zostać wezwany do zwrotu pierwszej raty dofinansowania. PROGRAM COMENIUS

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Dziękuję za

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Dziękuję za uwagę!