Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie

  • Slides: 39
Download presentation
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Grundtvig

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Program Grundtvig ASYSTENTURY GRUNDTVIGA 2012

Kilka słów o programie „Uczenie się przez całe życie” i programie sektorowym Grundtvig PROGRAM

Kilka słów o programie „Uczenie się przez całe życie” i programie sektorowym Grundtvig PROGRAM GRUNDTVIG

STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (Lifelong Learning Programme ‐ LLP) (2007‐ 2013)

STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (Lifelong Learning Programme ‐ LLP) (2007‐ 2013) Comenius Erasmus Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Leonardo da Vinci Kształcenie i szkolenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program Międzysektorowy (Transversal Programme) 4 kluczowe działania – rozwój polityki edukacyjnej; uczenie się języków; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; upowszechnienie przykładów dobrej praktyki Program Jean Monnet 3 kluczowe działania – Akcja Jean Monnet; instytucje europejskie; stowarzyszenia europejskie PROGRAM GRUNDTVIG

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Czas trwania: styczeń 2007 – grudzień 2013 Kraje

PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Czas trwania: styczeń 2007 – grudzień 2013 Kraje uczestniczące w roku 2012: 27 krajów UE ‐ Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo oraz ‐ Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja, Chorwacja PROGRAM GRUNDTVIG

PROGRAM GRUNDTVIG Kim był Grundtvig? Mikołaj Fryderyk Seweryn GRUNDTVIG (1783 -1882) Duński duchowny, filozof,

PROGRAM GRUNDTVIG Kim był Grundtvig? Mikołaj Fryderyk Seweryn GRUNDTVIG (1783 -1882) Duński duchowny, filozof, pedagog, poeta i pisarz, propagator wartości humanistycznych w edukacji. Twórca koncepcji uczenia się przez całe życie, autor idei uniwersytetu ludowego. PROGRAM GRUNDTVIG

PROGRAM GRUNDTVIG niezawodowa edukacja dorosłych Cele ogólne: Ø odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze

PROGRAM GRUNDTVIG niezawodowa edukacja dorosłych Cele ogólne: Ø odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie Ø pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji PROGRAM GRUNDTVIG

PROGRAM GRUNDTVIG niezawodowa edukacja dorosłych Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig: Każda osoba dorosła,

PROGRAM GRUNDTVIG niezawodowa edukacja dorosłych Osoba dorosła w rozumieniu programu Grundtvig: Każda osoba dorosła, która zakończyła już lub przerwała edukację formalną na poziomie podstawowym, średnim lub wyższym (niezależnie od tego, czy posiada czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły). PROGRAM GRUNDTVIG

PROGRAM GRUNDTVIG Wspiera niezawodową edukację dorosłych w szerokim rozumieniu: Ø edukacja formalna (np. nauka

PROGRAM GRUNDTVIG Wspiera niezawodową edukację dorosłych w szerokim rozumieniu: Ø edukacja formalna (np. nauka w liceum dla dorosłych) Ø edukacja pozaformalna, prowadzona w organizacjach w formie zorganizowanej, np. kursów (realizowana np. przez Uniwersytety Trzeciego Wieku, domy kultury, biblioteki, muzea) Ø edukacja nieformalna, prowadzona nie w formie zorganizowanych szkoleń, ale np. w rodzinie, poprzez obserwację i wymianę doświadczeń, uczestniczenie w życiu społecznym (realizowana np. przez stowarzyszenia, placówki kultury) PROGRAM GRUNDTVIG

PROGRAM GRUNDTVIG Kto może korzystać: Ø dorośli słuchacze Ø różnego typu organizacje oferujące możliwości

PROGRAM GRUNDTVIG Kto może korzystać: Ø dorośli słuchacze Ø różnego typu organizacje oferujące możliwości niezawodowej edukacji dorosłych Ø kadra organizacji działających w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych PROGRAM GRUNDTVIG

Cele operacyjne programu Grundtvig: • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem

Cele operacyjne programu Grundtvig: • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym oraz pod względem dostępności ogólnoeuropejskiej mobilności osób biorących udział w edukacji dorosłych • poprawa pod względem jakościowym i ilościowym współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się edukacją dorosłych w Europie • zapewnienie alternatywnych możliwości dostępu do edukacji dorosłych osobom z grup wymagających szczególnego wsparcia oraz z defaworyzowanych grup społecznych, w szczególności osobom starszym oraz osobom, które zaniechały kształcenia bez osiągnięcia podstawowych kwalifikacji • ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych, a także ich transferu • wspieranie tworzenia innowacyjnych i opartych na TIK (technologie informacyjno‐ komunikacyjne) treści, usług, metodologii nauczania oraz praktyk w zakresie uczenia się przez całe życie • poprawa metod dydaktycznych oraz zarządzania organizacjami edukacji dorosłych PROGRAM GRUNDTVIG

PROGRAM GRUNDTVIG - misja Misja (zwyczajowa) programu Grundtvig w Polsce: Poprawa jakości życia osób

PROGRAM GRUNDTVIG - misja Misja (zwyczajowa) programu Grundtvig w Polsce: Poprawa jakości życia osób wymagających szczególnego wsparcia poprzez działania edukacyjne PROGRAM GRUNDTVIG

Struktura Programu Grundtvig (rok 2012) Akcje zdecentralizowane Grundtviga – 7 akcji ‐ ‐ ‐

Struktura Programu Grundtvig (rok 2012) Akcje zdecentralizowane Grundtviga – 7 akcji ‐ ‐ ‐ (budżet w Polsce wynosi prawie 3, 5 mln euro) obsługa: Narodowe Agencje w poszczególnych krajach wkład własny nie jest wymagany nastawienie na proces i wymianę doświadczeń PROJEKTY I WARSZTATY PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA (dofinansowanie w Polsce od 5 000 do 23 000 euro w zależności od wybranego typu) PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW (dofinansowanie zależne od liczby wyjeżdżających seniorów i długości pobytu w danym kraju – wg stawek) oraz, w celu poznania partnera i przygotowania projektu WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA ‐ do wszystkich „projektowych” akcji Grundtviga (dofinansowanie ok. 1 000 euro, zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju) WARSZTATY GRUNDTVIGA (dofinansowanie zależne od liczby uczestników warsztatu i czasu jego trwania – wg stawek) MOBILNOŚCI KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH (dofinansowanie maks. ok. 2 000 – 3 000 euro, zależne od czasu trwania i kraju) WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH (dofinansowanie zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju docelowego) ASYSTENTURY GRUNDTVIGA (dofinansowanie zależne od czasu trwania wyjazdu i kraju docelowego) PROGRAM GRUNDTVIG

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROGRAMIE GRUNDTVIG Strona internetowa Narodowej Agencji w Polsce: www. grundtvig. org.

ŹRÓDŁA INFORMACJI O PROGRAMIE GRUNDTVIG Strona internetowa Narodowej Agencji w Polsce: www. grundtvig. org. pl Dokumenty (dostępne ze strony jw. ), w tym: „General Call for Proposals” ‐Zaproszenie do składania wniosków, w tym tzw. „fiszki” z uwagami NA „Guide” – Przewodnik dla wnioskodawców – element Zaproszenia do składania wniosków Formularze wniosków Broszurki/ulotki/materiały Publikacje dot. programu „Uczenie się przez cale życie” i/lub programu Grundtvig Zrealizowane dotychczas projekty (kompendia, bazy projektów, galeria projektów, przykłady dobrej praktyki Grundtviga – dostępne na stronie internetowej jw. ) Strona internetowa Komisji Europejskiej (dostęp ze strony internetowej jw. ) Promotorzy Grundtviga (dane na stronie internetowej jw. ) Spotkania informacyjno-promocyjne organizowane przez Narodową Agencję przed terminami składania wniosków Dni Otwarte Grundtviga Konsultacje (telefoniczne, mailowe i w siedzibie NA) PROGRAM GRUNDTVIG

ZESPÓŁ OBSŁUGUJĄCY PROGRAM GRUNDTVIG Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez

ZESPÓŁ OBSŁUGUJĄCY PROGRAM GRUNDTVIG Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” – GRUNDTVIG 00‐ 551 Warszawa, ul. Mokotowska 43 tel. : (22) 46‐ 31‐ 354 (mobilności kadry) i (22) 46‐ 31‐ 355 (projekty i warsztaty) www. frse. org. pl, www. grundtvig. org. pl Alina Respondek alina. [email protected] org. pl Karolina Milczarek Ewa Orzeszko Joanna Replin Dariusz Bieranowski Michał Chodniewicz karolina. [email protected] org. pl ewa. [email protected] org. pl joanna. [email protected] org. pl dariusz. [email protected] org. pl michal. [email protected] org. pl Zastępca Dyrektora Programu ‘Uczenie się przez cale życie” ds. Programu Grundtvig Akcję Asystentury Grundtviga obsługuje: Ewa Orzeszko (tel. 22 46 31 237) ze wsparciem Karoliny Milczarek (tel. 22 46 31 233) PROGRAM GRUNDTVIG

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA PROGRAM GRUNDTVIG

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA PROGRAM GRUNDTVIG

CELE / ZAŁOŻENIA Dłuższe pobyty kadry edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji edukacji dorosłych jako

CELE / ZAŁOŻENIA Dłuższe pobyty kadry edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji edukacji dorosłych jako Asystent Grundtviga. Asystent może pełnić pomocniczą rolę, asystując w nauczaniu lub zarządzaniu organizacją, lub jego asystentura może mieć charakter ekspercki i wtedy bierze pełną odpowiedzialność za jedno lub więcej szkoleń lub wybrany aspekt zarządzania organizacją. Asystenci Grundtviga powinni być w pełni włączeni w życie organizacji goszczącej. Celem akcji jest umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia wymiaru europejskiego edukacji dorosłych, poszerzenie znajomości języków obcych, poznanie innych krajów europejskich i ich systemów edukacji oraz rozwój kompetencji zawodowych i międzykulturowych. Asystentura może trwać od 13 do 45 tygodni (w okresie od 1 sierpnia 2012 do 31 lipca 2013). PROGRAM GRUNDTVIG

KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM? Kadra pracująca w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej lub

KTO MOŻE BYĆ BENEFICJENTEM? Kadra pracująca w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej) - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą: ‐ kadra zarządzająca i administracyjna organizacji edukacji dorosłych ‐ osoby szkolące nauczycieli/trenerów osób dorosłych ‐ osoby pracujące w obszarze edukacji międzykulturowej dorosłych oraz z dorosłymi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne, przedstawicielami mniejszości narodowych, osobami zmieniającymi miejsce pobytu, osobami zagrożonymi marginalizacją lub patologią ‐ doradcy rozwoju osobistego i zawodowego ‐ przedstawiciele władz edukacyjnych i inspektorzy/wizytatorzy działający w obszarze edukacji dorosłych ‐ byli nauczyciele (lub pozostała kadra dla edukacji dorosłych), podejmujący pracę w dziedzinie edukacji dorosłych po przerwie lub planujący się przekwalifikować do pracy w obszarze edukacji dorosłych ‐ absolwenci posiadający kwalifikacje w dziedzinie edukacji dorosłych/andragogiki lub studenci ostatnich lat kierunków prowadzących do otrzymania takich kwalifikacji ‐ inne osoby zamierzające podjąć pracę w obszarze edukacji dorosłych UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w którym będzie odbywała się Asystentura. PROGRAM GRUNDTVIG

DZIAŁANIA UPRAWNIONE DO DOFINANSOWANIA Wyjazdy za granicę do organizacji edukacji dorosłych w celu wykonywania

DZIAŁANIA UPRAWNIONE DO DOFINANSOWANIA Wyjazdy za granicę do organizacji edukacji dorosłych w celu wykonywania takich zadań, jak: ‐ asystowanie we wspieraniu uczenia się osób dorosłych lub w wybranych aspektach zarządzania edukacją dorosłych ‐ wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ‐ przekazywanie informacji o ojczyźnie Asystenta i asystowanie w nauczaniu języka ojczystego ‐ wprowadzanie lub wzmacnianie wymiaru europejskiego w organizacji goszczącej ‐ inicjowanie, opracowywanie i asystowanie w realizacji projektów edukacyjnych Wysokość dofinansowania otrzymywanego przez Asystenta: Zależna od długości trwania asystentury i kraju wyjazdu. Dofinansowanie w postaci zryczałtowanych stawek na koszty przygotowania pedagogicznego, językowego, kulturowego i również zryczałtowanych stawek wg kraju wyjazdu na koszty utrzymania (w tym koszty podróży). UWAGA: Wszystkie koszty ponosi Asystent z dofinansowania przyznanego przez Narodową Agencję. Ani organizacja macierzysta, ani instytucja goszcząca nie otrzymują żadnego dofinansowania związanego z Asystenturą i nie ponoszą żadnych kosztów z nią związanych. PROGRAM GRUNDTVIG

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE W ROKU 2012 a) Zryczałtowana stawka na koszty związane z

STAWKI OBOWIĄZUJĄCE W POLSCE W ROKU 2012 a) Zryczałtowana stawka na koszty związane z przygotowaniem pedagogicznym, językowym, kulturowym: do 300 euro Kwota ta musi być wydatkowana przed wyjazdem na Asystenturę, np. na udział w kursie językowym czy zakup materiałów do nauki języka, w którym będzie się odbywała Asystentura. b) Zryczałtowana stawka na koszty utrzymania (w tym koszty podróży, koszty ubezpieczenia podróżnego i koszty wizy wjazdowej/wyjazdowej) – według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego (w zależności od długości trwania wyjazdu i kraju wyjazdu) ‐ dla wnioskodawców z Polski w roku 2012 obowiązuje 100% stawek Komisyjnych opublikowanych w Zaproszeniu do składania wniosków 2012). c) Koszty związane ze specjalnymi potrzebami uczestników ‐ bez określania limitu; w przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie przyznawana indywidualnie, wg kosztów rzeczywistych. PROGRAM GRUNDTVIG

SELEKCJA W ROKU 2012 Do NA wpłynęło 45 wniosków na łączną kwotę 488 034

SELEKCJA W ROKU 2012 Do NA wpłynęło 45 wniosków na łączną kwotę 488 034 euro ‐ ‐ ocena formalna, jakościowa i weryfikacja budżetu wspólne dla całej Europy wzory karty oceny formalnej i karty oceny jakościowej ocena potwierdzona przez Komitet Ewaluacyjny maj 2012: wyniki selekcji w Polsce – zaakceptowano 10 wniosków na kwotę 99 140 euro, 10 znajduje się na liście rezerwowej Umowa finansowa z Narodową Agencją 2012 ‐ maj/czerwiec 2012: wypełnienie Ankiety Beneficjenta, podpisanie umowy i przekazanie 80% wysokości dofinansowania (w terminie do 45 dni od daty wejścia w życie umowy) ‐ 1 sierpnia 2012 ‐ 31 lipca 2013: realizacja Asystentury ‐ do 30 dni po zakończeniu Asystentury: przesłanie raportu końcowego ‐ ew. kontrola dokumentacji świadczącej o prawidłowym wydatkowaniu dofinansowania ‐ do 45 dni od zaakceptowania raportu: płatność końcowa – 20% dofinansowania PROGRAM GRUNDTVIG

ZMIANY W UMOWACH Najczęstsze sytuacje wymagające podpisania aneksu: ‐ zmiana terminu Asystentury ‐ zmiana

ZMIANY W UMOWACH Najczęstsze sytuacje wymagające podpisania aneksu: ‐ zmiana terminu Asystentury ‐ zmiana numeru rachunku bankowego O wszystkich planowanych zmianach w stosunku do zapisów we wniosku beneficjent musi z wyprzedzeniem poinformować Narodową Agencję i uzyskać jej zgodę. PROGRAM GRUNDTVIG

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Przykład dobrej praktyki Asystentka Grundtviga: Magdalena Hadała Termin realizacji wyjazdu: 08. 2010

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Przykład dobrej praktyki Asystentka Grundtviga: Magdalena Hadała Termin realizacji wyjazdu: 08. 2010 ‐ 07. 2011 Kraj goszczący: Niemcy Czas trwania Asystentury: 44 tygodnie Organizacja macierzysta: Stowarzyszenie Genius Loci – Duch Miejsca Organizacja goszcząca: Mit. Ost e. V. Verein für Sprach‐ und Kulturaustausch in Mittel‐, Ost‐ und Südosteuropa PROGRAM GRUNDTVIG

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Przykład dobrej praktyki Działania w ramach Asystentury: ‐ ‐ ‐ koordynacja projektu

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Przykład dobrej praktyki Działania w ramach Asystentury: ‐ ‐ ‐ koordynacja projektu „Germany‐Ukraine: Volunteers as Intercultural Bridges” koordynacja polsko‐ukraińskiego komponentu programu „Pracownia Aktywności Obywatelskiej” organizacja wystawy dotyczącej polityki wizowej Unii Europejskiej projekt poradnictwa dla młodych dorosłych stojących przed życiowymi wyborami organizacja szkoleń z zakresu pedagogiki, zarządzania projektami, fundraisingu, ekologii, literatury, sztuk wizualnych PROGRAM GRUNDTVIG

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Przykład dobrej praktyki Asystentka Grundtviga: Katarzyna Szajda Termin realizacji wyjazdu: 12. 2009

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Przykład dobrej praktyki Asystentka Grundtviga: Katarzyna Szajda Termin realizacji wyjazdu: 12. 2009 ‐ 07. 2010 Kraj goszczący: Czechy Czas trwania Asystentury: 43 tygodnie Organizacja macierzysta: Centrum Inicjatyw UNESCO z Wrocławia Organizacja goszcząca: LOS ‐ Liberecká občanská společnost PROGRAM GRUNDTVIG

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Przykład dobrej praktyki Cele Asystentury: ‐ ‐ prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie

ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Przykład dobrej praktyki Cele Asystentury: ‐ ‐ prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie edukacji międzykulturowej oraz edukacji obywatelskiej doradztwo związane z edukacją/uczeniem się dorosłych, dotyczące budowania indywidualnej ścieżki rozwoju poznanie narzędzi związanych z zarządzaniem organizacją oraz zarządzaniem projektem organizacja spotkań międzykulturowych skoncentrowanych na animacjach językowych dla osób dorosłych PROGRAM GRUNDTVIG

CO NALEŻY UCZYNIĆ PRZED WYJAZDEM NA ASYSTENTURĘ GRUNDTVIGA? Ø podpisać umowę finansową z Narodową

CO NALEŻY UCZYNIĆ PRZED WYJAZDEM NA ASYSTENTURĘ GRUNDTVIGA? Ø podpisać umowę finansową z Narodową Agencją Ø dopełnić wszelkich formalności z organizacją macierzystą Ø utrzymywać regularny kontakt z instytucją goszczącą i z wyznaczonym opiekunem Ø ubezpieczyć się Ø zebrać materiały i informacje o Polsce Ø dopełnić wszelkich formalności związanych z wyjazdem do danego kraju PROGRAM GRUNDTVIG

INSTYTUCJA GOSZCZĄCA Ø Nie otrzymuje dofinansowania Ø Nie płaci Asystentowi Ø Osiąga korzyści z

INSTYTUCJA GOSZCZĄCA Ø Nie otrzymuje dofinansowania Ø Nie płaci Asystentowi Ø Osiąga korzyści z obecności i działalności Asystenta PROGRAM GRUNDTVIG

INSTYTUCJA GOSZCZĄCA POWINNA: Ø wyznaczyć opiekuna/mentora/osobę kontaktową w instytucji Ø opracować szczegółowy plan pracy

INSTYTUCJA GOSZCZĄCA POWINNA: Ø wyznaczyć opiekuna/mentora/osobę kontaktową w instytucji Ø opracować szczegółowy plan pracy Asystenta, w porozumieniu z Asystentem i pracownikami instytucji Ø przedstawić Asystenta całemu personelowi instytucji Ø w pełni włączyć Asystenta w życie organizacji Ø dać Asystentowi możliwość prowadzenia zajęć o kraju ojczystym i możliwość nauczania języka ojczystego Ø o ile to możliwe, pomóc Asystentowi w znalezieniu zakwaterowania PROGRAM GRUNDTVIG

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJĄ GOSZCZĄCĄ Dobre praktyki: ‐ ‐ ‐ Asystent powinien być traktowany jak

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJĄ GOSZCZĄCĄ Dobre praktyki: ‐ ‐ ‐ Asystent powinien być traktowany jak równorzędny pracownik, nawet jeżeli ma mniej obowiązków niż inni pracownicy instytucji goszczącej ważne jest jasne określenie zasad współpracy i nieprzejmowanie obowiązków innych pracowników kosztem ustalonego planu Asystentury ustalenia wewnętrzne dotyczące organizacji pracy Asystenta są sprawą indywidualną – do ustalenia między Asystentem a instytucją goszczącą Asystent powinien dbać o to, aby jego wcześniej ustalone obowiązki zostały wykonane, a prace dodatkowe nie przeszkodziły w zrealizowaniu planu praca Asystenta powinna przebiegać tak, jak zostało to ustalone podczas opracowywania wniosku aplikacyjnego (umowa!) Jakiekolwiek nadużycia ze strony instytucji goszczącej powinny być zgłoszone do organizacji macierzystej i do Narodowej Agencji w Polsce. PROGRAM GRUNDTVIG

CO NALEŻY UCZYNIĆ NA KONIEC ASYSTENTURY GRUNDTVIGA? Ø Uzyskać od instytucji goszczącej potwierdzenie uczestnictwa

CO NALEŻY UCZYNIĆ NA KONIEC ASYSTENTURY GRUNDTVIGA? Ø Uzyskać od instytucji goszczącej potwierdzenie uczestnictwa w Asystenturze Grundtviga (Letter of confirmation) Ø Przesłać raport końcowy do Narodowej Agencji (w terminie do 30 dni od daty zakończenia Asystentury) PROGRAM GRUNDTVIG

RAPORT KOŃCOWY 2012 Ø należy przesłać w terminie 30 dni od daty zakończenia Asystentury

RAPORT KOŃCOWY 2012 Ø należy przesłać w terminie 30 dni od daty zakończenia Asystentury Ø NA ma 45 dni na zaakceptowanie lub odrzucenie raportu Ø złożenie raportu jest jednocześnie wnioskiem o wypłatę pozostałych 20% dofinansowania Na podstawie raportu końcowego zostaną wytypowane „przykłady dobrej praktyki” PROGRAM GRUNDTVIG

RAPORT KOŃCOWY 2012 Jak złożyć raport? Formularz raportu należy wypełnić i złożyć on‐line. Następnie

RAPORT KOŃCOWY 2012 Jak złożyć raport? Formularz raportu należy wypełnić i złożyć on‐line. Następnie raport trzeba wydrukować, podpisać i przesłać do NA pocztą tradycyjną. Do raportu nie należy dołączać żadnych dokumentów finansowych. Jednak NA może zażądać na osobny wniosek przesłania oryginałów następujących dokumentów: ‐ zaświadczenie o uczestnictwie w Asystenturze podpisane przez prawnego reprezentanta organizacji goszczącej, ‐ faktur za zakup materiałów do samokształcenia/zaświadczenie od reprezentanta prawnego organizatora kursu językowego (jeśli dotyczy). Zwrot oryginalnych dokumentów nastąpi po przeprowadzeniu stosownej kontroli. PROGRAM GRUNDTVIG

RAPORT KOŃCOWY 2012 Dobre praktyki: ‐ ‐ ‐ dokumentowanie na bieżąco przebiegu Asystentury (dziennik,

RAPORT KOŃCOWY 2012 Dobre praktyki: ‐ ‐ ‐ dokumentowanie na bieżąco przebiegu Asystentury (dziennik, czasowe raporty, dokumentacja fotograficzna, materiały merytoryczne) na bieżąco ewaluowanie Asystentury – spotkania z opiekunem/mentorem i współpracownikami w organizacji goszczącej utrzymywanie kontaktu ze swoją organizacją macierzystą i informowanie jej o przebiegu pracy i o ewentualnych trudnościach przygotowanie raportu wspólnie z organizacją goszczącą uzyskanie od organizacji goszczącej jak najbardziej szczegółowego certyfikatu uczestnictwa PROGRAM GRUNDTVIG

WZMACNIANIE WYMIARU EUROPEJSKIEGO ORGANIZACJI MACIERZYSTEJ I GOSZCZĄCEJ Ø międzynarodowa wymiana doświadczeń Ø nowe metody

WZMACNIANIE WYMIARU EUROPEJSKIEGO ORGANIZACJI MACIERZYSTEJ I GOSZCZĄCEJ Ø międzynarodowa wymiana doświadczeń Ø nowe metody nauczania/pracy w edukacji dorosłych, nowe pomysły na działania Ø nawiązanie współpracy europejskiej Ø nowe kontakty zawodowe Ø wzrost prestiżu w skali lokalnej i międzynarodowej Ø nowe projekty i możliwości finansowania PROGRAM GRUNDTVIG

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW ASYSTENTURY po powrocie! Dobre praktyki: Ø przekazanie zdobytej wiedzy organizacji macierzystej i

UPOWSZECHNIANIE REZULTATÓW ASYSTENTURY po powrocie! Dobre praktyki: Ø przekazanie zdobytej wiedzy organizacji macierzystej i dorosłym słuchaczom Ø informacje wśród współpracujących organizacji Ø artykuły w lokalnych gazetach oraz na portalach internetowych Ø kontakty z mediami Ø inne pomysły? PROGRAM GRUNDTVIG

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy. Wśród nich jest tzw. Europass-Mobilność, który służy do potwierdzenia okresów nauki lub szkolenia, odbywanych w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego (określanych mianem europejskich ścieżek kształcenia). Europass‐Mobilność przysługuje m. in. każdej osobie, która uczestniczyła w akcji Asystentury Grundtviga i stanowi potwierdzenie nabytych podczas niej umiejętności. Dokument Europass‐Mobilność wydaje bezpłatnie Krajowe Centrum Europass (http: //europass. frse. org. pl) na wniosek polskiej instytucji organizującej kształcenie, praktykę lub staż. PROGRAM GRUNDTVIG

Zasady: JAK PROMOWAĆ ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Beneficjent w publikowanych materiałach upowszechniających zamieszcza jedynie logo Programu

Zasady: JAK PROMOWAĆ ASYSTENTURY GRUNDTVIGA Beneficjent w publikowanych materiałach upowszechniających zamieszcza jedynie logo Programu „Uczenie się przez całe życie” ‐ Grundtvig. Nie posługuje się natomiast logotypem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Przypominamy również o obowiązku podawania informacji o wsparciu finansowym uzyskanym z Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” w każdym rozpowszechnianym lub publikowanym dokumencie, na każdym produkcie lub materiale wytworzonym przy wykorzystaniu wsparcia finansowego, jak również w każdym wydawanym oświadczeniu lub udzielanym wywiadzie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tożsamości wizualnej dostarczonymi przez Komisję Europejską http: //ec. europa. eu/dgs/education_culture/publ/graphics/identity_en. htm. Zamieszczenie logotypu powinno być uzupełnione informacją: „Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” (lub ew. Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”). Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji”. Dla powyższej informacji Komisja zaleca używać fontu Tahoma. Dla publikacji wydawanych w języku angielskim: „This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”. PROGRAM GRUNDTVIG

PROBLEMY… 1. Instytucja goszcząca nie wywiązuje się ze swych obietnic, brak jest pełnej integracji

PROBLEMY… 1. Instytucja goszcząca nie wywiązuje się ze swych obietnic, brak jest pełnej integracji Asystenta w życie organizacji, obowiązki Asystenta są inne niż określa to umowa: ‐ pierwszym krokiem powinno być podjęcie próby rozmowy o problemie z opiekunem/mentorem/osobą kontaktową w instytucji goszczącej… a gdy to nie poskutkuje… ‐ należy zwrócić się do polskiej Narodowej Agencji oraz Narodowej Agencji w kraju wizyty z informacją nt. problemu (dokładnie opisując całą sytuację) – obie Narodowe Agencje mogą wówczas wystąpić w charakterze mediatora 2. ? ? ? PROGRAM GRUNDTVIG

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Informacje oraz

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Informacje oraz pytania Ewa Orzeszko [email protected] org. pl www. grundtvig. org. pl Tel: 22 46 31 237 PROGRAM GRUNDTVIG