Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie

  • Slides: 10
Download presentation
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Studyjne

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” Wizyty Studyjne Wizyty studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Co to jest wizyta studyjna?

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Co to jest wizyta studyjna? • Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3 -5 dni), w małej grupie (10 -15 osób), specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia i doskonalenia zawodowego. Wizyta studyjna wspiera rozwój zawodowy specjalistów zajmujących się edukacją ogólną i kształceniem zawodowym. Wizyty studyjne mogą dotyczyć: Ø edukacji ogólnej, Ø kształcenia i doskonalenia zawodowego, Ø obu dziedzin jednocześnie. WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Wizyty studyjne są częścią programu

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Wizyty studyjne są częścią programu „Uczenie się przez całe życie”. Organizuje się je w roku akademickim, od września do czerwca każdego roku, w 33 krajach: 27 państwach członkowskich UE oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Szwajcarii, Chorwacji i Turcji. WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Terminy składania wniosków w 2013:

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Terminy składania wniosków w 2013: - do 28 marca 2013 - dla wizyt odbywających się od września 2013 do lutego 2014 - do 28 października 2013 - dla wizyt odbywających się od marca do czerwca 2014 Wizyty należy wybrać z Katalogu wizyt studyjnych 2013/2014 opublikowanym na stronie: www. sv. org. pl Wizyty odbywają się w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i hiszpańskim. WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Tematy wizyt studyjnych Rok 2013/2014

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Tematy wizyt studyjnych Rok 2013/2014 1. Wspieranie współpracy pomiędzy obszarami kształcenia, szkolenia i pracy; 2. Wspieranie wstępnego i ustawicznego szkolenia nauczycieli, osób prowadzących szkolenia oraz kadry kierowniczej instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem; 3. Promowanie przyswajania kluczowych kompetencji za pośrednictwem systemu kształcenia i szkolenia; 4. Propagowanie włączenia społecznego i równości płci w obszarze kształcenia i szkolenia, łącznie z integracją migrantów; 5. Opracowywanie strategii uczenia się przez całe życie i mobilności. WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Osoby uprawnione do udziału w

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: v przedstawiciele władz lokalnych, regionalnych i krajowych; v dyrektorzy instytucji oferujących kształcenie i szkolenie zawodowe; v przedstawiciele centrów doradztwa lub potwierdzania kwalifikacji lub akredytacji; v dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół i przedszkoli, osoby szkolące nauczycieli; v inspektorzy kształcenia i szkolenia zawodowego; v przedstawiciele sieci i stowarzyszeń edukacyjnych i szkoleniowych; v pedagodzy lub doradcy zawodowi; v przedstawiciele usługodawców działających w edukacji i szkoleniach; v pracownicy biur pracy lub ośrodków doradztwa zawodowego. WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Osoby uprawnione do udziału w

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych: v kierownicy działów kadr; v kierownicy działów szkoleń w przedsiębiorstwach; v przedstawiciele izb gospodarczych/ przemysłowych/ rzemieślniczych; v przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców v przedstawiciele związków zawodowych; v właściciele lub kierownicy małych vi średnich przedsiębiorstw; v pracownicy naukowi szkół wyższych WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Finansowanie udziału w wizycie studyjnej

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Finansowanie udziału w wizycie studyjnej Budżet na rok 2013/2014: 260 000 EUR Udział w wizycie finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej w formie indywidualnego grantu Ø średni grant: 1582 Euro Ø liczba miejsc w 2013: 164 WIZYTY STUDYJNE

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Finansowanie udziału w wizycie studyjnej

Wizyty studyjne w programie „Uczenie się przez całe życie” Finansowanie udziału w wizycie studyjnej • Środki finansowe (w EUR) przyznane przez Narodową Agencję na udział w wizycie studyjnej obejmują: • • • koszty utrzymania z uwzględnieniem ubezpieczenia podróżnego tabela stawek na stronie internetowej programu Wizyty Studyjne www. sv. org. pl koszty podróży i koszty wizy wjazdowej/wyjazdowej w 2013/2014: od 350 do 500 EUR oraz ewentualne koszty uczestnictwa osób ze specjalnymi potrzebami/osób towarzyszących pod warunkiem, że będzie to zaznaczone we wniosku • WIZYTY STUDYJNE

Dziękuję za uwagę Zespół programu Wizyty Studyjne Anna Dębska adebska@frse. org. pl Agata Rogozik

Dziękuję za uwagę Zespół programu Wizyty Studyjne Anna Dębska [email protected] org. pl Agata Rogozik [email protected] org. pl www. sv. org. pl