Funcin directiva O centro educativo rganos de goberno

  • Slides: 61
Download presentation
Función directiva O centro educativo Órganos de goberno participación e de coordinación

Función directiva O centro educativo Órganos de goberno participación e de coordinación

Art. 122. 3, Art. 126 LOMCE CONSELLO ESCOLAR Art 44. 1 DECRETO 374/1996 (ROC)

Art. 122. 3, Art. 126 LOMCE CONSELLO ESCOLAR Art 44. 1 DECRETO 374/1996 (ROC) Disp. adic. terc. DECRETO 7/1999 Sección 3ª, LEI 40/2015 Art. 5, Art. 6, Art. 11. 3, DECRETO 8/2015 Art. 129 LOE Órganos de goberno Unipersoais Colexiados CONVIVENCIA CLAUSTRO

Unipersoais • Director/a • Vicedirector/a (IES con dúas etapas educativas completas) • Xefe/a de

Unipersoais • Director/a • Vicedirector/a (IES con dúas etapas educativas completas) • Xefe/a de estudos • Secretario/a

Equipo directivo CEIP/CEP Nº de unidades Cargos directivos oito ou máis unidades Director/a, secretario

Equipo directivo CEIP/CEP Nº de unidades Cargos directivos oito ou máis unidades Director/a, secretario /a, e xefe/a de estudios seis ou sete unidades Director /a, e secretario/a, O director/a, asumirá as funcións do xefe de estudios. con tres, catro ou cinco unidades, O director/a, asumirá as funcións do xefe /a de estudos e do secretario. Secretario no C. E: mestre, membro do consello, que designe o director/a. menos de tres unidades Un dos profesores/as, designado logo de acordo entre eles (o máis antigo no centro, e, en caso de igualdade, o máis antigo no corpo)

Equipo directivo CPI • • Director/a, Xefe/a de estudios de educación primaria, Xefe/a de

Equipo directivo CPI • • Director/a, Xefe/a de estudios de educación primaria, Xefe/a de estudios de educación secundaria Secretario/a.

Órganos colexiados de goberno • Consello Escolar • Claustro de profesores

Órganos colexiados de goberno • Consello Escolar • Claustro de profesores

Participación da Comunidade educativa • A comunidade educativa a través do consello escolar. •

Participación da Comunidade educativa • A comunidade educativa a través do consello escolar. • Os profesores a través do claustro, dos órganos de coordinación docente e dos equipos de profesores que impartan clase no mesmo nivel. E están obrigados a asistir ás reunións dos órganos colexiados aos que pertencen. • Os pais a través das súas asociacións. • O alumnado dos IES a través da xunta de delegados

Composición do CE (art. 126 LOMCE) • • O director/a do centro, que será

Composición do CE (art. 126 LOMCE) • • O director/a do centro, que será so seu Presidente/a Xefatura de estudos. Un concelleiro/a representante do concello. Un número de profesores e profesoras que no poderá ser inferior a un terzo do total dos compoñentes do Consello, elixidos polo Claustro e en representación del. • Un número de pais/nais e de alumnado, elixidos respectivamente por e entre eles, que no poderá ser inferior a un terzo do total dos compoñentes do Consello. Un dos representantes de pais/nais será designado pola ANPA más representativa del centro, • Un representante do persoal de administración e servizos do centro. • O secretario/a do centro, que actuará como secretario do Consello, con voz e sen voto. • 2. Logo de constituído o C. E, este designará unha persoa que impulse medidas educativas que fomenten a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres.

 • Os alumnos poderán estar representados no consello escolar dos colexios de educación

• Os alumnos poderán estar representados no consello escolar dos colexios de educación primaria, con voz, pero sen voto, nas condicións que establezan as respectivas NOF

LOE Funcións e competencias do C. E (1) En relación cos documentos pedagóxicos e

LOE Funcións e competencias do C. E (1) En relación cos documentos pedagóxicos e de xestión: • a) Avaliar o PE, Proxecto de xestión e NOF. • b) Avaliar a programación xeral anual do centro, sen prexuízo das competencias do Claustro do profesorado, en relación coa planificación e organización docente.

Funcións e competencias do C. E (2) En relación coa elección de cargos directivos

Funcións e competencias do C. E (2) En relación coa elección de cargos directivos • c) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos. • d) Participar na selección do director do centro, nos termos que a Lei Orgánica establece. • Ser informado do nomeamento e cese dos demais membros do equipo directivo. • No seu caso, previo acordo dos seus membros, adoptado por maioría de dous terzos, propoñer a revogación do nomeamento do director.

Funcións e competencias do C. E (3) En relación coa convivencia no centro •

Funcións e competencias do C. E (3) En relación coa convivencia no centro • f) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e velar por que se ateñan á normativa vixente. Cando as medidas disciplinarias adoptadas polo director correspondan a condutas do alumnado que prexudiquen gravemente a convivencia do centro, o Consello Escolar, a instancia de pais, nais ou titores legais, poderá revisar a decisión adoptada e propoñer, no seu caso, as medidas oportunas. • g) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro, a igualdade entre homes e mulleres, a igualdade de trato e a non discriminación polas causas a que se refire o artigo 84. 3 da Lei Orgánica, a resolución pacífica de conflitos, e a prevención da violencia de xénero. • Aprobar o plan de convivencia (art. 11. 3 do Decreto 8/2015)

(art. 5 Decreto 8/2015 de convivencia) • a) Elixir as persoas representantes da comisión

(art. 5 Decreto 8/2015 de convivencia) • a) Elixir as persoas representantes da comisión de convivencia, de acordo co establecido no artigo 6. 2 do Decreto 8/2015 • b) Establecer directrices para a elaboración do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro. • c) Realizar anualmente o seguimento e a avaliación do plan de convivencia e das normas de convivencia do centro. • d) Propor actuacións en relación coa convivencia para todos os sectores da comunidade educativa, especialmente as relacionadas coa resolución pacífica de conflitos.

Funcións e competencias do C. E (4) En relación cos recursos do centro •

Funcións e competencias do C. E (4) En relación cos recursos do centro • h) Promover a conservación e renovación das instalacións e do equipo escolar e informar a obtención de recursos complementarios, de acordo co establecido no artigo 122. 3.

Funcións e competencias do C. E (5) • En relación coa colaboración externa •

Funcións e competencias do C. E (5) • En relación coa colaboración externa • i) Informar as directrices para a colaboración, con fins educativos e culturais, coas Administracións locais, con outros centros, entidades e organismos.

Funcións e competencias do C. E (6) En relación coa calidade educativa j) Analizar

Funcións e competencias do C. E (6) En relación coa calidade educativa j) Analizar e valorar o funcionamento xeral do centro, a evolución do rendemento escolar e os resultados das avaliacións internas e externas que participe o centro. k) Elaborar propostas e informes, a iniciativa propia ou a petición da Administración competente, sobre o funcionamento do centro e mellóraa da calidade da xestión, así como sobre aqueloutros aspectos relacionados coa calidade da mesma.

Funcións e competencias do C. E (7) En relación coa admisión de alumnos •

Funcións e competencias do C. E (7) En relación coa admisión de alumnos • e) Informar sobre a admisión de alumnos con suxeición ao establecido na LOE/LOMCE e disposicións que a desenvolvan.

Comisións do C. E • Artigo 44°. 1 ROC • No seo do Consello

Comisións do C. E • Artigo 44°. 1 ROC • No seo do Consello Escolar do instituto, existirá unha comisión económica, integrada por ▫ ▫ O director/a, O secretario/a, se é o caso Un mestre<a, Un pai ou nai de alumno/a,

Comisións no C. E • Comisión de convivencia (art. 6 do Decreto 8/2015) •

Comisións no C. E • Comisión de convivencia (art. 6 do Decreto 8/2015) • Poderán constituírse outras comisións para asuntos específicos, nas que estarán presentes, ▫ ▫ Profesorado Alumnado Familias PAS (persoal de administración e servizos) Todos na mesma proporción en que se encontran representados no consello escolar

Claustro de profesores O claustro de profesores é o órgano propio de participación dos

Claustro de profesores O claustro de profesores é o órgano propio de participación dos profesores no goberno do centro e ten a responsabilidade de: • Planificar • Coordinar • Informar • Decidir, de ser o caso, sobre todos os aspectos educativos do centro

Funcións do Claustro (art. 129 LOE) En relación coas ensinanzas e documentos organizativos •

Funcións do Claustro (art. 129 LOE) En relación coas ensinanzas e documentos organizativos • a) Formular ao equipo directivo e ao Consello Escolar propostas para a elaboración dos proxectos do centro e da programación xeral anual. • b) Aprobar e avaliar a concreción do currículo e todos os aspectos educativos dos proxectos e da programación xeral anual. • c) Fixar os criterios referentes á orientación, titoría, avaliación e recuperación dos alumnos. • d) Promover iniciativas no ámbito da experimentación e da investigación pedagóxica e na formación do profesorado do centro.

Funcións do Claustro (2) En relación cos órganos de goberno • e) Elixir aos

Funcións do Claustro (2) En relación cos órganos de goberno • e) Elixir aos seus representantes no Consello Escolar do centro e participar na selección do director. • f) Coñecer as candidaturas á dirección e os proxectos de dirección presentados polos candidatos.

Funcións do Claustro (3) • En relación coa calidade do centro • g) Analizar

Funcións do Claustro (3) • En relación coa calidade do centro • g) Analizar e valorar: 1. o funcionamento xeral do centro, 2. a evolución do rendemento escolar 3. e os resultados das avaliacións internas e externas que participe o centro.

Funcións do Claustro (4) • En relación coa convivencia • h) Informar as normas

Funcións do Claustro (4) • En relación coa convivencia • h) Informar as normas de organización e funcionamento do centro. • i) Coñecer a resolución de conflitos disciplinarios e a imposición de sancións e velar por que estas se ateñan á normativa vixente. • j) Propoñer medidas e iniciativas que favorezan a convivencia no centro.

Condicións de funcionamento dos órganos colexiados • Quorum para a súa válida constitución: ▫

Condicións de funcionamento dos órganos colexiados • Quorum para a súa válida constitución: ▫ Presidente ▫ Secretario ▫ ½ dos seus membros 2ª convocatoria: ▫ Presidente ▫ Secretario ▫ 1/3 dos seus membros (nunca <3)

Calendario das sesións dos órganos colexiados • • Ó inicio e remate do curso.

Calendario das sesións dos órganos colexiados • • Ó inicio e remate do curso. Unha (1) sesión ordinaria/trimestre. Sempre que convoque o seu presidente. Cando o solicite 1/3 dos seus membros: convocatoria do presidente en 20 días celebración da sesión nun (1) mes contado ao día seguinte da entrega da solicitude.

Disposición adicional terceira Decreto 7/1999 • Nas reunións ordinarias o director remitiralles ós membros

Disposición adicional terceira Decreto 7/1999 • Nas reunións ordinarias o director remitiralles ós membros do órgano colexiado, xunto coa convocatoria, e cunha antelación mínima dunha semana, a documentación necesaria para o mellor desenvolvemento da sesión. • Se os asuntos que se vaian tratar así o aconsellan, poderán realizarse convocatorias extraordinarias cunha antelación mínima de corenta e oito horas • Nos caso de urxencia sen suxeición a prazo previo.

Prazos de convocatoria das sesións dos órganos colexiados • Sesión ordinaria: unha (1) semana.

Prazos de convocatoria das sesións dos órganos colexiados • Sesión ordinaria: unha (1) semana. • Se os asuntos a tratar así o aconsellan: 48 horas. • No caso de urxencia: sen suxeición a prazo previo.

As normas xerais de funcionamento dun Consello Escolar • veñen establecidas pola Lei 40/2015

As normas xerais de funcionamento dun Consello Escolar • veñen establecidas pola Lei 40/2015 do Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común (BOE 2 /10/2015). • A sección 3ª (Órganos das Administracións Públicas/Órganos Colexiados) contén ▫ as competencias do presidente, secretario e membros dun órgano colexiado, ▫ as condicións para convocatorias e celebración de sesións e as características das actas.

Convocatorias por e-mail (art. 17. 3 Lei 40/2015) • Salvo que non resulte posible,

Convocatorias por e-mail (art. 17. 3 Lei 40/2015) • Salvo que non resulte posible, as convocatorias serán remitidas aos membros do órgano colexiado a través de medios electrónicos, facendo constar nelas a orde do día xunto coa documentación necesaria para a súa deliberación cando for posible (…)

Condicións de funcionamento dos órganos colexiados (art. 17 lei 40/2015) • Quorum para a

Condicións de funcionamento dos órganos colexiados (art. 17 lei 40/2015) • Quorum para a súa válida constitución: ▫ Presidente ▫ Secretario ▫ ½ dos seus membros 2ª convocatoria: ▫ Presidente ▫ Secretario ▫ 1/3 dos seus membros (nunca >3)

Quen pode propoñer os temas que han de discutirse? • Calquera membro da Comunidade

Quen pode propoñer os temas que han de discutirse? • Calquera membro da Comunidade Educativa pode propoñer temas informando ao Presidente coa antelación suficiente como para que poida incorporar tales asuntos.

Actas art. 18 lei 40/2015, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento

Actas art. 18 lei 40/2015, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común • Levántanse en todas as reunións de órganos colexiados. • • Contido Título da Reunión Lugar, data e hora Localización (sala de profesores, xefatura de estudos…) Participantes (nome completo. Institución) Orde do día. Os puntos principais das deliberacións O contido dos acordos adoptados. • Poden asinar o presidente e o secretario/ todos os asistentes

 • A acta de cada sesión poderase aprobar na mesma reunión ou na

• A acta de cada sesión poderase aprobar na mesma reunión ou na inmediata seguinte. • O secretario elaborará a acta co visto e prace do presidente e remitiraa a través de medios electrónicos aos membros do órgano colexiado, que poderán manifestar polos mesmos medios a súa conformidade ou reparos ao texto, para efectos da súa aprobación, • En caso afirmativo, considerarase aprobada na mesma reunión.

Pode tratarse nunha reunión un tema que non estea na Orde do Día? •

Pode tratarse nunha reunión un tema que non estea na Orde do Día? • En principio, só se tratan nas reunións do Consello Escolar /claustro os asuntos que recolle a Orde do Día. • Non poderá ser obxecto de deliberación ou acordo ningún asunto que non figure incluído na orde do día, salvo que asistan todos os membros do órgano colexiado e sexa declarada a urxencia do asunto polo voto favorable da maioría

Os asuntos abordados no apartado de rogos e preguntas poden ser obxecto de votación?

Os asuntos abordados no apartado de rogos e preguntas poden ser obxecto de votación? • O apartado de Rogos e Preguntas, incluído ao final da Orde do Día, é un apartado aberto, que adoita utilizarse para informar, aclarar ou discutir posibles asuntos, que poden ser incluídos na Orde do Día da seguinte reunión. • Dado que os asuntos non se coñecen de antemán, non poden ser obxecto de votación, ao non aparecer explicitamente na Orde do día da a reunión. No entanto, podería suscitarse que fosen sometidos a deliberación ou votación si todos os membros do Consello están de acordo.

Actas (2) Por solicitude constarán: • voto contrario ao acordo adoptado, • abstención e

Actas (2) Por solicitude constarán: • voto contrario ao acordo adoptado, • abstención e os motivos que a xustifiquen • o sentido do voto favorable. • A transcrición íntegra da intervención ou proposta, sempre que aporte no acto, ou no prazo que sinale o Presidente, o texto que se corresponda fielmente coa intervención, facéndose así constar na acta ou achegándose copia a esta.

Actas (3) • Os membros que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto particular

Actas (3) • Os membros que discrepen do acordo maioritario poderán formular voto particular por escrito no prazo de 48 h, que se incorporará ao texto aprobado. • Cando os membros do órgano voten en contra ou se absteñan, quedarán exentos da responsabilidade que, no seu caso, puída derivarse dos acordos.

Actas (4) • O Secretario pode emitir certificación sobre os acordos específicos que tomaran,

Actas (4) • O Secretario pode emitir certificación sobre os acordos específicos que tomaran, sen prexuízo da ulterior aprobación da acta, e facendo constar esa circunstancia.

Copia das actas • As actas non poderán ser reproducidas, fotocopiadas, transcritas, copiadas, etc.

Copia das actas • As actas non poderán ser reproducidas, fotocopiadas, transcritas, copiadas, etc. existindo sempre unha única acta válida legalmente para cada sesión, incorporada ao libro correspondente. • O Secretario só poderá emitir as certificacións sobre os temas tratados e os acordos específicos adoptados.

Abstención • No Consello Escolar: Poden exercer o seu dereito de abstención todos os

Abstención • No Consello Escolar: Poden exercer o seu dereito de abstención todos os seus membros con excepción do seu Presidente (Director), do Xefe de Estudos e do representante da Administración local. • No Claustro de profesores: Ningún dos seus membros poden exercer este dereito de abstención.

Órganos de coordinación docente

Órganos de coordinación docente

Órganos de coordinación docente • Comisión de coordinación pedagóxica. • Departamento de orientación. •

Órganos de coordinación docente • Comisión de coordinación pedagóxica. • Departamento de orientación. • Equipo de profesores dun mesmo grupo de alumnos. • EDL. • Equipo de actividades complementarias e extraescolares

Comisión de Coordinación Pedagóxica • Director. • X. Estudos, se é o caso. •

Comisión de Coordinación Pedagóxica • Director. • X. Estudos, se é o caso. • Xefes de Departamento. • Coordinador do EDLG. • Profesor de apoio ( PT) • Coordinador de FCT • Responsable da biblioteca Secretario un membro da CCP

Competencias da CCP En relación co PC • a) Elevar propostas ao claustro co

Competencias da CCP En relación co PC • a) Elevar propostas ao claustro co fin de establecer os criterios para a elaboración dos. PC. • c) Asegurar a coherencia entre o proxecto educativo do instituto, os proxectos curriculares de etapa e a programación xeral anual.

Competencias da CCP (2) • d) Establecer as directrices xerais para a elaboración dos

Competencias da CCP (2) • d) Establecer as directrices xerais para a elaboración dos documentos incluídos no proxecto educativo: ▫ ▫ programacións didácticas. plan de orientación académica e profesional, plan de acción titorial, adaptacións curriculares, • e) Propoñer ó claustro de profesores os proxectos curriculares para a súa aprobación. • f) Velar polo cumprimento e posterior avaliación dos proxectos curriculares de etapa.

Competencias da CCP (3) En relación coa formación h) Canalizar as necesidades de formación

Competencias da CCP (3) En relación coa formación h) Canalizar as necesidades de formación continuada do profesorado cara ó CEFORE.

Equipo de dinamización da lingua galega (EDLG) • Un profesor/a de cada ciclo? ,

Equipo de dinamización da lingua galega (EDLG) • Un profesor/a de cada ciclo? , propostos polo Claustro. (CEIP) • Tres profesores/as propostos polo Claustro. (IES) • Tres alumnos/as por proposta das súas asociacións máis representativas. (IES) • Coordinado 4 anos (igual ca XD/IES) por un deles con destino definitivo, preferentemente, e proposto polos compoñentes do equipo. • Nos CEIP con 3, 4 ou 5 unidades coordina o director. • Pódense incorporar para temas puntuais outros membros da comunidade escolar.

Funcións do EDLG • Propoñer á CCP: O Plan xeral para uso do idioma

Funcións do EDLG • Propoñer á CCP: O Plan xeral para uso do idioma con a) medidas para potenciar o galego; b) proxectos para valoración positiva do uso do galego e mellorar a competencia lingüística da comunidade educativa O plan específico para potenciar a cultura galega no ensino.

Funcións do EDLG (2) • Deseñar, poñer en práctica e revisar os programas de

Funcións do EDLG (2) • Deseñar, poñer en práctica e revisar os programas de promoción da lingua galega (Decreto 79/2010. art. 15. 3) • Elaborar un plan anual de actividades para lograr os obxectivos dos plans anteriores, que se incluirán na PXA. • Presentar para a súa aprobación no C. E o orzamento de investimentos de recursos existentes dispoñibles para eses fins

Competencias do coordinador do EDLG • Convocar e presidir as reunións do equipo. •

Competencias do coordinador do EDLG • Convocar e presidir as reunións do equipo. • Colaborar na elaboración dos PC. • Responsabilizarse da redaccións dos plans e da memoria. • Informar á comunidade educativa das actividades do equipo e daquelas e actos relacionadas coa realidade galega.

EDLG • Reunión 1/mes. • 1 sesión extraordinaria ao inicio e ao final de

EDLG • Reunión 1/mes. • 1 sesión extraordinaria ao inicio e ao final de curso. • Cantas outras se consideren oportunas.

Equipo de actividades complementarias e extraescolares Actividades complementarias: • Realízanse en horario lectivo. •

Equipo de actividades complementarias e extraescolares Actividades complementarias: • Realízanse en horario lectivo. • Forman parte da programación. • Teñen carácter diferenciado polo momento /espacios/ recursos que utilizan (visitas, viaxes de estudos, conmemoracións…)

Equipo de actividades complementarias e extraescolares (2) Actividades extraescolares: • Forman parte da PXA.

Equipo de actividades complementarias e extraescolares (2) Actividades extraescolares: • Forman parte da PXA. • Organizadas polo centro. • Aprobadas polo C. E. • Realízanse fóra do horario lectivo. • A participación é voluntaria.

Equipo de actividades complementarias e extraescolares (3) • Un xefe (2 anos) preferentemente con

Equipo de actividades complementarias e extraescolares (3) • Un xefe (2 anos) preferentemente con destino definitivo, proposto polo X. E oída a CCP, dependencia directa do X. E. • Profesorado que participa en cada actividade concreta. • Centro de 3, 4 ou 5 unidades, o xefe será o director.

Funcións do xefe/a do EACE • Elaborar un programa anual (orientacións do claustro e

Funcións do xefe/a do EACE • Elaborar un programa anual (orientacións do claustro e da CCP) e a memoria final de curso. • Programar cada actividade: obxectivos; responsables; momento; lugar; orzamento e forma de participación. • Informar a pais e alumnos. • Promover e coordinar as actividades culturais e deportivas en colaboración co claustro, CCP, equipos de ciclo e ANPA. • Distribuír os recursos, logo de aprobados polo C. E.

Actividades complementarias e extraescolares Fóra da localidade: • Aprobación do C. E. • Autorización

Actividades complementarias e extraescolares Fóra da localidade: • Aprobación do C. E. • Autorización escrita dos pais ou titores legais (pode ser 1 soa para todas as que figuren na PXA). • Profesorado acompañante: 1/unidade; 1/20 alumnos (IES)

Actividades complementarias e extraescolares • Cando, excepcionalmente, se organicen actividades complementarias ou extraescolares non

Actividades complementarias e extraescolares • Cando, excepcionalmente, se organicen actividades complementarias ou extraescolares non previstas na programación xeral anual, será necesario: ▫ o informe favorable do equipo destas actividades, ▫ a súa aprobación polo equipo directivo ▫ dar conta ó Consello Escolar na reunión seguinte que se celebre. • Cando estas actividades impliquen modificacións do período lectivo do calendario escolar requirirán, ademais, a autorización do delegado.

EACE • Reunión 1/trimestre. • 1 sesión extraordinaria ao inicio e ao final de

EACE • Reunión 1/trimestre. • 1 sesión extraordinaria ao inicio e ao final de curso. • Cantas outras se consideren oportunas.

Recreos • Zonas de atención preferente • Nº de profesores /quenda: ▫ EI: 1

Recreos • Zonas de atención preferente • Nº de profesores /quenda: ▫ EI: 1 mestre/25 alumnos ou fracción ▫ EP: 1/ mestre/50 alumnos ou fracción O sistema de quendas non exime da obriga de estar no centro nin das responsabilidades titoriais

Departamento de orientación CEIP • • Xefe/a do Departamento. Especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT).

Departamento de orientación CEIP • • Xefe/a do Departamento. Especialista en Pedagoxía Terapéutica (PT). Especialista en Audición e Linguaxe (AL) Os coordinadores de NIVEL e, se é o caso, un mestre de educación infantil, designado pola dirección, por proposta da CCP. O mestre responsable ou o director dos colexios incompletos da zona de escolarización que se determinen