Frbttringsomrde Erbjuda ett hlso och motivationsprogram Lttare Liv

  • Slides: 7
Download presentation
Förbättringsområde: Erbjuda ett hälso och motivationsprogram ” Lättare Liv” till samtliga patienter med ett

Förbättringsområde: Erbjuda ett hälso och motivationsprogram ” Lättare Liv” till samtliga patienter med ett ohälsosamt midja stuss mått Ansvarig: Anna Edqvist och Elisabeth Rörström Datum: 160113 Bakgrund – vilken är bakgrunden till valt förbättringsområde? Midja stuss mått är ett kroppsmått som används för ett ge en uppfattning om bukfetma vilket är en riskfaktor för uppkomst av ohälsa. Vid primärprevention, hälsosamtal, använder vi oss av detta mått för att få en uppfattning om risk för att utveckla hjärt/kärl sjukdom. Kvinnor med ett mått med kvot <0, 88 och män <1, 0 innebär hög risk. Hänsyn tas även till patientens BMI. Vi bjuder in samtliga listade invånare i åldern 40, 50, 60 samt 70. Under en period av 6 månader hade vi 19 stycken patienter med ohälsosam midja stuss kvot. Mål - vad vill vi uppnå? Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjlighet till god framtida hälsa. Delmål: Efter genomgånget program ska 90% av deltagarna uppnå en ökad motivation till livsstilsförändring. Efter 1 års aktivitet ska 70 % av de deltagande patienterna ha minskat sin midja stuss kvot. Nuvarande situation - hur gör vi idag och hur ser våra resultat ut? Under perioden 140101 -140630 genomfördes 134 hälsosamtal. 19 patienter hade en ohälsosam midja stuss kvot. Dessa patienter blev erbjudna individuell avancerad kostrådgivning vid sex tillfällen i sekundärprevention. 13 st tackade ja. Antal som upplevde en ökad motivation till livsstilsförändringar och minskade sitt midja stuss kvot var följande, se bilaga 1. Under period 150901 -151231 genomfördes 78 hälsosamtal. 7 patienter hade en ohälsosam midja stuss kvot. Analys – Vilka är våra problem och varför? Vilka förändringa ska prioriteras? Vi har erbjudit dessa patienter sex stycken individuella motiverande samtal. Vi har svårt att få patienterna motiverade dels till livsstilsförändring dels till att komma till besöken. Vi har många återbud. Dessutom kräver det mycket tid och resurs att hinna med att genomföra alla samtal. Vi vill öka patientens motivation till livsstilsförändring samtidigt som vi vill använda våra resurser på ett mer effektivt sätt. Vi har inte prövat gruppbaserad information och undervisning, motiverande samtal i kombination med fysisk aktivitet. Vilka förändringar ska testas baserad på vår analys? Hur kommer de att genomföras? Erbjuda gruppbaserat program “ Lättare Liv” innehållande motiverande samtal, avancerad kostrådgivning, information om motion och dess vinster på hälsan. Fysiska gruppaktiviteter förläggs i samarbete med Far samordnare kommunen Värnamo. Anonym enkät gällande upplevd motivation till livsstilsförändring före och efter genomgånget program. Individuella motiverande samtal I kombination med mätning av midja stuss mått samt vikt var 3: e månad under 1 år. Patientmedverkan i grupp. Analysera – Vi kommer till grupp nr 2 att utöka kriterierna för hög midja stuss kvot vilket innebär de som ligger en nivå under dvs 0, 83 -0, 87 för kvinnor, 0, 95 -0, 99 för män. Detta i syfte att utöka målgruppen , nå fler riskpatienter. I grupp 1 har vi uppnått ett första delresultat över förväntat mål. Vår analys är att genom gruppbaserad information och individuella uppföljningar innehållande motiverande samtal har samtliga patienter fått en ökad motivation och en minskad midja stuss kvot. Dessutom har samtliga gått ned i vikt. Däremot är det svårt att få hög delaktighet i grupperna. Vi har endast haft möjlighet att ha en gruppstart /termin vilket gjort att de som uteblivit eller lämnat återbesök inte kan gå en annan gång. Rekommendationer - Hur handlar vi utifrån resultaten? Bibehåll förbättringsidén eller utveckla/avveckla, ny PGSA? • Vi kommer fortsättningsvis hänvisa våra patienter till Hälsocenter där erbjudanden om föreläsningar om livsstil och goda levnadsvanor erbjudsvid fler tillfällen än vad vi kan erbjuda. Vårt mål är att nå så många invånare som möjligt och kunna erbjuda dem viktig kunskap gällande goda levnadsvanor. • .

Mål: Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjligheten till PGSA-hjul nr:

Mål: Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjligheten till PGSA-hjul nr: 1 god framtida hälsa Mätning: Ta fram data ur Diver och Cosmic för att göra en baslinjesmätning. Agera: Planera: Vi ska på läkar/distriktssköterske 15 -09 -09 diskutera framtagen statistik och data. Vårt mål är genom motiverande samtal, gruppbaserad information, undervisning, fysisk aktivitet via Far samordnare i kommunen nå våra målvärden. Klart dec- 2017. Nytt varv på hjulet planeras jan -2016. Aktuella data från Diver och Cosmic ska tas fram gällande genomförda patienter i primär- och sekundärprevention. Det senare enbart gällande ohälsosam midja stuss mått. Data även gällande deras motivation till livsstilsförändring efter individuella samtal gjorda i sekundärprevention samt mått av midja stuss kvot före och efter genomgångna samtal ska tas fram. Klart 150901, Ansvarig Anna Sjödin. Agera Plan era Studera/analysera: Göra: Enligt data ur Diver och Cosmic hade vår patientgrupp efter sekundärprevention följande värden gällande motivation och midja stuss kvot, se bilaga 1. Inga problem med att ta fram data ur Diver och Cosmic. Underlaget består av 134 patienter i primärprevention därav 14 patienter i sekundärprevention, ohälsosam midja stuss mått under period 14 -01 -01 -14 -06 -30

Mål: Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjlighet till god framtida

Mål: Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjlighet till god framtida hälsa. PGSA-hjul nr: 2 Mätning: Skatta patientens motivation till livsstilsförändring, mäta och följa midja stuss kvot. Förändring att pröva: Erbjuda hälsoprogram Lättare Liv till patienter med en midja stuss kvot > 0, 88 för kvinnor och > 1, 0 för män. Agera: Planera: Vår analys av resultatet är att gruppbaserad information i kombination med en fast vårdkontakt som i individuella möten ger motiverande samtal ökar patientens motivation till livsstilsförändring markant. Detta i sin tur genererar en minskning av midja stuss mått. Att hjälpa patienten att hitta sin egen motivation är en förutsättning för att träning och en hälsosam livsstil ska kunna genomföras för denna patientgrupp. Vi kommer till grupp 2 att bjuda in även den grupp som ligger i nivå under det egentliga kriteriet. Vi hoppas Agera därmed nå fler riskpatienter i ett tidigare skede. På läkar/distriktssköterskemöte 15 -09 -09 studerade vi framtagen statistik och data gällande motivation och midja stuss kvot. Vi planerar att starta ett gruppbaserat hälsoprogram, Lättare Liv, för våra patienter med en midja-stuss kvot som kan orsaka ohälsa. Planera Göra: Ett gruppbaserat hälso-och motivationsprogram utformas. Studera/analysera: Studera Göra Innehållet består av motiverande samtal, avancerad 5 stycken patienter tackade ja till inbjudan. Vid första kostrådgivning, butiksvandring samt information om motion mät tillfället , efter 3 månader, upplevde samtliga en och dess vinster på hälsan. Patientmedverkan, en patients ökad motivation till livsstilförändring och av de berättelse av att hitta motivation för livsstilsförändringar. deltagande hade även samtliga fått en minskad midja Antal tillfällen i grupp är 4 st, ca 1 timma/gång. Ett samarbete med FAR stuss kvot, se bilaga 3. samordnaren i kommunen startas med syfte att erbjuda regelbundna fysiska gruppaktiviteter. Anonym patientenkät gällande upplevd motivation till livsstilsförändring före och efter genomgånget program utformas. Individuella motiverande samtal i kombination med mätning av midja stuss mått kontrolleras och dokumenteras var 3: e månad under 1 år. Programmet erbjuds alla kvinnor med en midja stuss kvot <0, 88 och alla män < 1, 0. Hänsyn tas till BMI. Under period 150901 -151231 genomfördes 78 st hälsosamtal. Av dom hade 7 st ohälsosam midja stuss kvot, se bil 2. Samtliga blir inbjudna till programmet. Gruppen startar 15 Mars 2016. Då tas även utgångsvärden.

Mål: Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjlighet till god framtida

Mål: Öka patientens motivation till livsstilsförändring i syfte att förbättra möjlighet till god framtida hälsa samt att nå fler riskpatienter. PGSA-hjul nr: 3 Mätning: Skatta patientens motivation till livsstilsförändring, mäta och följa midja stuss kvot. Förändring att pröva: Erbjuda hälsoprogram Lättare Liv till patienter med en midja stuss kvot > 0, 83 för kvinnor och > 0, 95 för män Planera: Agera: På distriktssköterskemöte juni-16 gick vi igenom resultat för Gruppinformation upplever vi ger god effekt för grupp 1 och bestämde att vi utökar kriterierna för midja livsstilsförändring och är ett effektivt sätt arbeta. Tyvärr stuss mått. Alla genomförda hälsosamtal samt kvinnor med uteblir många patienter och vi kan bara erbjuda 1 start en midja stuss kvot > 0, 83 och män > 0, 95 från 160101 tillfälle/termin. Vi kommer fortsättningsvis hänvisa våra 1604330 ska räknas. Detta i syfte att se om vi kan nå fler patienter till Hälsocenter där erbjudande om många olika riskpatienter än enligt tidigare kriterier. föreläsningar i livsstilfrågor t. ex goda levnadsvanor finns vid fler tillfällen än vad vi kan erbjuda. Vi vill ju att så många som möjligt av våra invånare ska få ökad kunskap gällande livsstil och goda levnadsvanor. Studera/analysera: Agera Planera Studera Göra Genom vår utökade kriterier fick vi en större målgrupp. Dock uteblir många till gruppens start. 3 st patienter kommer till hälsoprogrammet. Påminnelse om gruppen går ut till de övriga 7 patienter som uteblev. Göra: Under perioden 160101 -160431 utfördes 194 hälsosamtal. Av dom hade enligt nya kriterier 94 stycken för hög midja stuss kvot. From 160501160731 bjuds patienter enligt utökade kriterier till hälsoprogram Lättare Liv grupp. 57 stycken hälsokurvor gjordes. 27 stycken patienter hade hög midja stuss kvot. Samtliga blir erbjudna. 7 stycken tackar nej till erbjudande. 20 bjuds in till grupp 2. 10 st tackar ja se bilaga 4. Grupp 2 startar 160914.

Bilaga 1

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 2

Bilaga 3

Bilaga 3