Frafall ved den integrerte lrerutdanningen ved Ui B

  • Slides: 14
Download presentation
“Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved Ui. B” Kristian Mjåland, Uni Rokkansenteret

“Frafall ved den integrerte lærerutdanningen ved Ui. B” Kristian Mjåland, Uni Rokkansenteret

Prosjektet l Programstyret for lærerutdanningen ved Ui. B (psyk. fakultet) er oppdragsgiver l Forskningsassistent

Prosjektet l Programstyret for lærerutdanningen ved Ui. B (psyk. fakultet) er oppdragsgiver l Forskningsassistent i 50 % stilling i 6 mnd (tre månedsverk) l Rapport klar innen november 2010 l Datainnsamling pågår

Den integrerte lærerutdanningen l Oppstart 2004, mer integrert fra og med 2007 l Først

Den integrerte lærerutdanningen l Oppstart 2004, mer integrert fra og med 2007 l Først og fremst perioden 2007 -2009 som undersøkes l Tre fakultet og fire studieprogram: l HF: l Integrert lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk) l Integrert lektorutdanning med master i nordisk l MN: l Integrert lektorutdanning med master i naturvitenskap eller matematikk l Integrert adjunktutdanning i matematikk og naturfag l Psykologisk fakultet l Ansvaret for pedagogikkundervisningen i de fire studieprogrammene l Svært utfordrende organisasjonsstruktur

Bakgrunn for undersøkelsen l Mye prestisje knyttet til den integrerte lærerutdanningen ved Ui. B

Bakgrunn for undersøkelsen l Mye prestisje knyttet til den integrerte lærerutdanningen ved Ui. B l En bekymring knyttet til vedvarende og høyt frafall l Eks: 53 av 70 studenter ved 07 -kullet hadde sluttet på lærerutdanningen innen våren 2010 (75 % frafall) l Det som står på spill: l Rekrutteringen er lav og frafallet er høyt: Man risikerer at lærerutdanningen som helhet blir stemplet som svak (rapport fra koordinerende programsensor).

Hvordan forstår vi frafall? l Hovedprioritet: l Andelen studenter (med minst en semesterregistrering) som

Hvordan forstår vi frafall? l Hovedprioritet: l Andelen studenter (med minst en semesterregistrering) som avbryter studiene ved den integrerte lærerutdanningen ved Ui. B l Men også: l Undersøke ”primærfrafall”: De som søkte studieplass, takket ja, men valgte å ikke begynne l Undersøke hva lærerutdanningen forlates til fordel for l Frafall vs mobilitet l Fokuset er hele tiden på lærerutdanning: At en student f. eks velger bort lektorutdanningen i nordisk ved Ui. B til fordel for masterstudiet i nordisk ved Ui. B, defineres som frafall i vår undersøkelse. For Universitetet i Bergen og for studenten: Overføring/mobilitet/modning etc.

Forskningsdesign l Analyse av rådata fra FS l Kvalitative intervju med frafalte studenter (4

Forskningsdesign l Analyse av rådata fra FS l Kvalitative intervju med frafalte studenter (4 -6) l Survey til alle frafalte studenter fra 07 -, 08 -, og 09 -kullet (N=95) l Survey til alle nåværende studenter ved 08 - og 09 -kullet l Kvalitative intervju med studenter som har avlagt grad (3 fra 04 -kullet)

Rådata fra FS l Hvor mange faller fra? l ”Primær-” og ”sekundærfrafall” l Hvor

Rådata fra FS l Hvor mange faller fra? l ”Primær-” og ”sekundærfrafall” l Hvor mange faller fra lærerutdanningen men fortsetter i andre studier ved Ui. B? l Når i studiet faller de fra? l Variabler: l Kull l Fakultet l Studieprogram l Kjønn l Alder ved studiestart

Spørreundersøkelsene l Felles for frafallsgruppen og studentgruppen: l l l l Bakgrunnsspørsmål Utdanningsvalget Det

Spørreundersøkelsene l Felles for frafallsgruppen og studentgruppen: l l l l Bakgrunnsspørsmål Utdanningsvalget Det faglige innholdet på studiet Organisatoriske forhold Sosiale forhold Læreryrket Personlige forhold l Kun for frafallsgruppen: l Årsaker til frafall

Variabler l Bakgrunnsvariabler l Alder, kjønn, antall semestre, foreldre utd, studieerfaring, karakterer vgs, barn

Variabler l Bakgrunnsvariabler l Alder, kjønn, antall semestre, foreldre utd, studieerfaring, karakterer vgs, barn under studiet. l Utdanningsvalget l Hvor sikker på valget, hva annet var aktuelt, hvor motivert for å fullføre l Faglig innhold l Hvor fornøyd med undervisning etc, faglig tilhørighet, arb. mengde, egen innsats, hvor interessant, holdningene

Variabler forts l Organiseringen av studiet l Hvor fornøyd, valgfrihet, kollisjoner i timeplan, utbytte

Variabler forts l Organiseringen av studiet l Hvor fornøyd, valgfrihet, kollisjoner i timeplan, utbytte av praksis etc, kontaktperson etc. l Sosiale forhold l Sosialt tilbud på studiet, fant du deg til rette sosialt, ”kullfølelse” l Læreryrket l Opplevelse av å være student på profesjonsutdanning? , læreridentitet, læreryrkets status, kommende arb. muligheter

Variabler forts. l Personlige forhold l Karakteren stryk, deltidsjobb, aktiv i studentorganisajon l Frafallsforklaringer

Variabler forts. l Personlige forhold l Karakteren stryk, deltidsjobb, aktiv i studentorganisajon l Frafallsforklaringer l Et batteri av påstander: ”Helt uenig” til ”Helt enig” l Organisert rundt faglige, organisatoriske, sosiale, lærerspesifikke og personlige forklaringer l Avsluttende spørsmål: l Opplevelsen av å slutte, hva forlot du utd til fordel for, hva gjør du i dag, planlegger du fremdeles å bli lærer, helhetlig vurdering av lærerutdanningen l Viktig: Hvor mange til lærerhøyskole, hvor mange til ”ren” mastergrad ved Ui. B

Forklaringer på frafall l De tidligere lærerstudentenes egne frafallsforklaringer l Survey svar l Kvalitative

Forklaringer på frafall l De tidligere lærerstudentenes egne frafallsforklaringer l Survey svar l Kvalitative intervju l Analysere forskjeller på ulike variabler mellom frafallsgruppen og studentgruppen l Lik fremgangsmåte som tidligere frafallsundersøkelser ved Ui. B l Variabler som viste stor variasjon er inkludert

Eksempel: Mikalsen og Strøm (2009): Studenters opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene. Ui.

Eksempel: Mikalsen og Strøm (2009): Studenters opplevelse av trivsel og kvalitet i studiene. Ui. B. De som har falt fra De som ikke har falt fra Fornøyd Lite fornøyd Opplever faglig tilhørighet på studiet 41 % - ja 57 % - nei 64 % - ja 34 % - nei Egen arbeidsinnsats 49 % 19 % 76 % 7% Har funnet seg sosialt til rette med sine medstudenter 59 % -ja 27 % -nei 79 % - ja 8 % - nei Hadde deltidsjobb ved siden 48 % - ja av studiene 66 % - ja

Hypoteser l Lærerutdanningen oppleves i liten grad som en profesjonsutdanning: Studentene vandrer videre til

Hypoteser l Lærerutdanningen oppleves i liten grad som en profesjonsutdanning: Studentene vandrer videre til andre fag på universitetet l Prioritering av solide fagkunnskaper går på bekostning av å utvikle læreridentitet: Studentene rømmer til allmennlærerutdanningen l Kompleks studiestruktur, organisatorisk rot, negative holdninger blant forelesere fører til frafall l Det sosiale miljøet lider under at mange slutter: Høyt frafall leder til høyere frafall