FORMARE PROFESIONAL CONTINU LA MODULUL TEMATIC DEZVOLTAREA CURRICULAR

  • Slides: 150
Download presentation
FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ LA MODULUL TEMATIC DEZVOLTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂȚĂM NTUL PRIMAR (Formarea formatorilor)

FORMARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ LA MODULUL TEMATIC DEZVOLTAREA CURRICULARĂ ÎN ÎNVĂȚĂM NTUL PRIMAR (Formarea formatorilor) 15 17 august 2018

Planul de învățământ (5 ECTS) Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Planul de învățământ (5 ECTS) Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Teme Curriculumul pentru învățământul primar. Cadrul conceptual Repere generale privind proiectarea curriculară la disciplinele de învățământ Curriculum disciplinar Limbă și literatură română/ rusă Curriculum modul Educația digitală Curriculum disciplinar Dezvoltarea personală Ateliere didactice Curricula disciplinelor în învățământul primar Atelier didactic Activități transdisciplinare Ateliere de reflecție Curriculumul pentru învățământul primar Total: Ore de curs Ore practice Ore total 2 - 2 2 - 2 20 20 2 2 - 4 4 10 26 36 -

Suport digital https: //sites. google. com/site/instruireaformatorilorlocali • Programa modulului tematic (formarea formatorilor) • Programa

Suport digital https: //sites. google. com/site/instruireaformatorilorlocali • Programa modulului tematic (formarea formatorilor) • Programa modulului tematic (formarea cadrelor didactice) • Materialele elaborate de formatorii naționali (membrii grupurilor de dezvoltare curriculară): - Prezentări Power. Point - Fișe de lucru pentru multiplicare - Suporturi Word (cu fișele de lucru rezolvate)

Arborele așteptărilor. . . . . Să mă informez. . . Să identific. .

Arborele așteptărilor. . . . . Să mă informez. . . Să identific. . . Să mi clarific. . . Să mă inițiez. . . Să fac schimb de bune practici. . .

Curriculumul pentru învățământul primar Cadrul conceptual Formator național: Ludmila URSU, dr. , prof. univ.

Curriculumul pentru învățământul primar Cadrul conceptual Formator național: Ludmila URSU, dr. , prof. univ. , șef catedră Pedagogia Învățământului Primar, UPS „Ion Creangă” expert coordonator național în domeniul dezvoltării curriculare

Cel ce iubeşte practica fără teorie este ca şi un marinar care se urcă

Cel ce iubeşte practica fără teorie este ca şi un marinar care se urcă pe o navă, fără cârmă şi busolă şi nu ştie niciodată unde ar putea să fie azvârlit. Leonardo da Vinci

Cel ce iubeşte practica fără teorie este ca şi un marinar care se urcă

Cel ce iubeşte practica fără teorie este ca şi un marinar care se urcă pe o navă, fără cârmă şi busolă şi nu ştie niciodată unde ar putea să fie azvârlit. Leonardo da Vinci

Ce este Curriculumul pentru învățământul primar?

Ce este Curriculumul pentru învățământul primar?

Curriculumul pentru învățământul primar este parte componentă a Curriculumului Național și reprezintă un document

Curriculumul pentru învățământul primar este parte componentă a Curriculumului Național și reprezintă un document reglator şi un act normativ prevăzut pentru a fi implementat în procesul educațional în clasele primare. Scopul Curriculumului pentru învățământul primar constă în concretizarea și valorificarea politicilor educaționale la nivelul învățământului primar.

Implementarea curriculumului pentru învățământul primar 2018 -2019. Dezvoltarea personală – clasele I IV Celelalte

Implementarea curriculumului pentru învățământul primar 2018 -2019. Dezvoltarea personală – clasele I IV Celelalte discipline – clasa I

DE CE A FOST NEVOIE de dezvoltarea curriculumului pentru învățământul primar?

DE CE A FOST NEVOIE de dezvoltarea curriculumului pentru învățământul primar?

 • funcționarea curriculumului anterior mai mult de un ciclu curricular (2010 -2018); •

• funcționarea curriculumului anterior mai mult de un ciclu curricular (2010 -2018); • promovarea unor noi politici educaționale și curriculare cu referire la dezvoltarea sistemului de învățământ (elaborarea și implementarea standardelor educaționale, reconceptualizarea evaluării rezultatelor şcolare în învăţământul primar, conceptualizarea unui sistem al managementului curriculumului etc. ); • aspectele vulnerabile în procesul monitorizării curriculumului.

 • Dezvoltarea curriculară a fost reperată printr-un proces de evaluare sistemică și holistică

• Dezvoltarea curriculară a fost reperată printr-un proces de evaluare sistemică și holistică a curriculumului anterior, în baza unei metodologii aprobate (2017 -2018). • Demersul dezvoltativ a fost bazat pe paradigma curriculară construită în Cadrul de Referință al Curriculumului Național (2017). • Totodată, au fost urmărite și tendinţele dezvoltării curriculare pe plan internaţional.

CE MODIFICĂRI AU FOST REALIZATE în cadrul dezvoltării curriculumului pentru învățământul primar?

CE MODIFICĂRI AU FOST REALIZATE în cadrul dezvoltării curriculumului pentru învățământul primar?

Modificări/ dezvoltări realizate

Modificări/ dezvoltări realizate

1. PREZENTAREA CONCEPTULUI DE CURRICULUM DIN PERSPECTIVĂ SISTEMICĂ

1. PREZENTAREA CONCEPTULUI DE CURRICULUM DIN PERSPECTIVĂ SISTEMICĂ

Curriculumul pentru învățământul primar reprezintă un sistem de concepte, procese, produse și finalități care,

Curriculumul pentru învățământul primar reprezintă un sistem de concepte, procese, produse și finalități care, în integritatea sa, asigură funcționalitatea și dezvoltarea acestui nivel de învățământ.

Curriculumul pentru învățământul primar, ca și concept, „conferă” rolul prioritar finalităților care devin și

Curriculumul pentru învățământul primar, ca și concept, „conferă” rolul prioritar finalităților care devin și criterii pentru selectarea și organizarea conținuturilor, alegerea strategiilor de instruire și de evaluare.

„Educația are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de

„Educația are ca finalitate principală formarea unui caracter integru şi dezvoltarea unui sistem de competenţe care include cunoştinţe, abilităţi, atitudini şi valori ce permit participarea activă a individului la viaţa socială şi economică. ” Codul Educației al Republicii Moldova, Art. 11 (1)

„Misiunea învăţământului primar: Învăţământul primar contribuie la formarea copilului ca persona litate liberă şi

„Misiunea învăţământului primar: Învăţământul primar contribuie la formarea copilului ca persona litate liberă şi creativă şi asigură dezvoltarea competenţelor necesare continuării studiilor în învăţământul gimnazial. ” Codul Educației al Republicii Moldova, Art. 26

Componentă-cheie a curriculumului pentru învățământul primar o constituie sistemul de finalități exprimate în termeni

Componentă-cheie a curriculumului pentru învățământul primar o constituie sistemul de finalități exprimate în termeni de competențe.

„Competența școlară este un sistem integrat de cunoștințe, abilități, atitudini și valori, dobândite, formate

„Competența școlară este un sistem integrat de cunoștințe, abilități, atitudini și valori, dobândite, formate și dezvoltate prin învățare, a căror mobilizare permite identificarea și rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte și situații. ” Cadrul de Referință al Curricuculumului Național

Cunoștințe Abilități Competențe Acțiuni Atitudini Structura dinamică a competenței (Model PISA)

Cunoștințe Abilități Competențe Acțiuni Atitudini Structura dinamică a competenței (Model PISA)

Totodată, Curriculumul dezvoltat se axează pe unitatea abordărilor psihocentrică și sociocentrică. Abordarea psihocentrică are

Totodată, Curriculumul dezvoltat se axează pe unitatea abordărilor psihocentrică și sociocentrică. Abordarea psihocentrică are în centrul atenției elevul cu particularitățile și trebuințele sale, ritmul propriu de învățare și dezvoltare. Prin abordarea sociocentrică, accentul cade pe asimilarea sistemului de valori promovate de societate.

2. PRECIZAREA NIVELURILOR TAXONOMICE ALE COMPETENȚELOR ȘCOLARE

2. PRECIZAREA NIVELURILOR TAXONOMICE ALE COMPETENȚELOR ȘCOLARE

Sistemul de competențe pentru învățământul primar se structurează astfel: A. Competențe-cheie/ transversale/ transdisciplinare B.

Sistemul de competențe pentru învățământul primar se structurează astfel: A. Competențe-cheie/ transversale/ transdisciplinare B. Competențe specifice disciplinelor școlare C. Unități de competențe

Competențele-cheie/ transversale constituie o categorie curriculară esențială, fiind definite la un nivel înalt de

Competențele-cheie/ transversale constituie o categorie curriculară esențială, fiind definite la un nivel înalt de abstractizare și generalizare: consemnează așteptările societății, vizând atât parcursul școlar al elevilor, în ansamblul său, cât și performanțele cele mai generale care ar trebui atinse de elevi la finele școlarizării; constituie expresia opțiunilor politicilor educaționale, precum și a tipului de personalitate care se propune a fi format; reflectă tendințele dezvoltării acestora pe plan internațional stipulate în Recomandările Consiliului Europei privind competențele-cheie, Raportul Comisiei Internaționale pentru Educație în secolul XXI, Recomandările UNESCO etc.

Codul Educației al Republicii Moldova, Art. 11(5), Competențe-cheie: • • • competenţe de comunicare

Codul Educației al Republicii Moldova, Art. 11(5), Competențe-cheie: • • • competenţe de comunicare în limba română competenţe de comunicare în limba maternă competenţe de comunicare în limbi străine competenţe în matematică, ştiinţe şi tehnologie competenţe digitale competenţa de a învăţa să înveţi competenţe sociale şi civice competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale

Transversalitatea este o caracteristică importantă a competenețelor cheie. Competenețele-cheie / transversale traversează diferitele sfere

Transversalitatea este o caracteristică importantă a competenețelor cheie. Competenețele-cheie / transversale traversează diferitele sfere ale vieții sociale, precum și, în mod firesc, frontierele disciplinare. Astfel, competențele transversale pot fi, în același timp, și transdisciplinare – vizate pe o scară mai largă de disciplinele de studiu. A. Competențe-cheie/ transversale/ transdisciplinare

Competențele-cheie/ transversale/ transdisciplinare se formează și se dezvoltă progresiv și gradual în corespundere cu

Competențele-cheie/ transversale/ transdisciplinare se formează și se dezvoltă progresiv și gradual în corespundere cu misiunea învățământului primar, conform celor două etape specifice: • etapa achiziţiilor de bază – cl. I, II; • etapa dezvoltării – cl. III, IV.

3. RELIEFAREA CADRULUI VALORIC/ AXIOLOGIC TRANSDISCIPLINAR ÎN BAZA PROFILULUI ABSOLVENTULUI NIVELULUI PRIMAR DE ÎNVĂȚĂM

3. RELIEFAREA CADRULUI VALORIC/ AXIOLOGIC TRANSDISCIPLINAR ÎN BAZA PROFILULUI ABSOLVENTULUI NIVELULUI PRIMAR DE ÎNVĂȚĂM NT - un nou concept cu valențe semantice de finalitate a sistemului de învățământ.

Cadrul de Referință al Curriculumului Național Profilul de formare al absolventului reprezintă o componentă

Cadrul de Referință al Curriculumului Național Profilul de formare al absolventului reprezintă o componentă reglatorie a Curriculumului Național. Capacitățile, atitudinile și valorile (competențele) vizate de profilul de formare au un caracter transdisciplinar și definesc rezultatele învățării, urmărite prin aplicarea Curriculumului Național.

Profilul absolventului se structurează în conformitate cu patru atribute generice ale viitorilor cetățeni: •

Profilul absolventului se structurează în conformitate cu patru atribute generice ale viitorilor cetățeni: • Persoane cu încredere în propriile forțe • Persoane deschise pentru învățare pe parcursul întregii vieți • Persoane active, productive, creative şi inovatoare • Persoane angajate civic și responsabile

B. Competențe specifice disciplinelor școlare Pentru ce perioadă se proiectează?

B. Competențe specifice disciplinelor școlare Pentru ce perioadă se proiectează?

4. REFORMULAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE DISCIPLINELOR, EVIDENȚIIND VALORILE ȘI ATITUDINILE SPECIFICE PREDOMINANTE ÎN CONCORDANȚĂ CU

4. REFORMULAREA COMPETENȚELOR SPECIFICE DISCIPLINELOR, EVIDENȚIIND VALORILE ȘI ATITUDINILE SPECIFICE PREDOMINANTE ÎN CONCORDANȚĂ CU PROFILUL ABSOLVENTULUI CLASELOR PRIMARE.

Matematică 2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate.

Matematică 2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate.

Matematică 2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate. 2. Aplicarea

Matematică 2. Aplicarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în contexte variate. 2. Aplicarea operaţiilor aritmetice și a proprietăţilor acestora în contexte variate, manifestând atenție și interes pentru calcul corect, rațional, fluent.

Educație plastică 1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate și

Educație plastică 1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate și admirație pentru frumosul din viaţă şi artă.

Educație plastică 1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate și

Educație plastică 1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate și admirație pentru frumosul din viaţă şi artă. • Abilitatea • Cunoștințele/ contextele • Atitudinile și valorile specifice disciplinei

Educație plastică 1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate și

Educație plastică 1. Receptarea mesajelor vizuale şi artistico-plastice în contexte variate, manifestând curiozitate și admirație pentru frumosul din viaţă şi artă. • Abilitatea • Cunoștințele/ contextele • Atitudinile și valorile specifice disciplinei

EMS 2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în contextul normelor

EMS 2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în contextul normelor moralspirituale, dând dovadă de atitudine critică și comunicare asertivă. • Abilitatea • Cunoștințele/ contextele • Atitudinile și valorile specifice disciplinei

EMS 2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în contextul normelor

EMS 2. Aprecierea valorică a comportamentelor proprii și ale altor persoane în contextul normelor moralspirituale, dând dovadă de atitudine critică și comunicare asertivă. • Abilitatea • Cunoștințele/ contextele • Atitudinile și valorile specifice disciplinei

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 2. Confecționarea • Abilitatea unor obiecte • Cunoștințele/ simple utilitare și contextele

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 2. Confecționarea • Abilitatea unor obiecte • Cunoștințele/ simple utilitare și contextele decorative, dând • Atitudinile și dovadă de motivație pentru valorile creativitate și gust specifice estetic. disciplinei

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 2. Confecționarea • Abilitatea unor obiecte • Cunoștințele/ simple utilitare și contextele

EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 2. Confecționarea • Abilitatea unor obiecte • Cunoștințele/ simple utilitare și contextele decorative, dând • Atitudinile și dovadă de motivație pentru valorile creativitate și gust specifice estetic. disciplinei

* CONSOLIDAREA CONEXIUNILOR INTERȘI TRANSDISCIPLINARE PRIN FORMULAREA UNEI COMPETENȚE SPECIFICE DE INTEGRARE ȘI TRANSFER

* CONSOLIDAREA CONEXIUNILOR INTERȘI TRANSDISCIPLINARE PRIN FORMULAREA UNEI COMPETENȚE SPECIFICE DE INTEGRARE ȘI TRANSFER PENTRU FIECARE DISCIPLINĂ DE STUDIU.

Limba și literatura română: 6. Gestionarea experiențelor lectorale în contexte educaționale, sociale, culturale, dând

Limba și literatura română: 6. Gestionarea experiențelor lectorale în contexte educaționale, sociale, culturale, dând dovadă de interes și preferințe pentru lectură.

Limba și literatura română: 6. Gestionarea experiențelor lectorale în contexte educaționale, sociale, culturale, dând

Limba și literatura română: 6. Gestionarea experiențelor lectorale în contexte educaționale, sociale, culturale, dând dovadă de interes și preferințe pentru lectură. Educație tehnologică: 3. Transpunerea achiziţiilor tehnologice, digitale în contexte educaţionale și cotidiene, demonstrând grijă pentru mediul natural și cei din jur.

* CORELAREA NUMĂRULUI DE COMPETENȚE SPECIFICE CU VALENȚELE ȘI POSIBILITĂȚILE FIECĂREI DISCIPLINE.

* CORELAREA NUMĂRULUI DE COMPETENȚE SPECIFICE CU VALENȚELE ȘI POSIBILITĂȚILE FIECĂREI DISCIPLINE.

Concepții unitare asupra competențelor specifice

Concepții unitare asupra competențelor specifice

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Limbi materne

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Limbi materne

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Limbi materne Istoria, cultura și tradițiile

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Limbi materne Istoria, cultura și tradițiile popoarelor

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Matematică și Științe Limbi materne Istoria,

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Matematică și Științe Limbi materne Istoria, cultura și tradițiile popoarelor

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Matematică și Științe Arte Limbi materne

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Matematică și Științe Arte Limbi materne Istoria, cultura și tradițiile popoarelor

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Matematică și Științe Arte Limbi materne

Concepții unitare asupra competențelor specifice Limbi de instruire Matematică și Științe Arte Limbi materne Istoria, cultura și tradițiile popoarelor CECRL Limba străină Limba română (minorități)

C. Unități de competențe (subcompetențe) pietre de temelie în construirea CS. Unitățile de competențe

C. Unități de competențe (subcompetențe) pietre de temelie în construirea CS. Unitățile de competențe sunt structurate şi dezvoltate la fiecare disciplină pentru fiecare dintre clasele I IV pe parcursul unei unități de învățare/ unui an şcolar

În ce termeni se exprimă finalitățile învățării? Care sunt cele 3 niveluri taxonomice ale

În ce termeni se exprimă finalitățile învățării? Care sunt cele 3 niveluri taxonomice ale competențelor în curriculumul dezvoltat? Ce schimbări cu referire la competențe ați rermarcat?

5. REDEFINIREA UNITĂȚILOR DE INVĂȚARE * ASIGURAREA UNEI STRUCTURI UNICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

5. REDEFINIREA UNITĂȚILOR DE INVĂȚARE * ASIGURAREA UNEI STRUCTURI UNICE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE PE CLASE, eșalonându-le la majoritatea disciplinelor pe parcursul temporal al anului școlar, fapt ce va facilita activitatea de proiectare didactică eșalonată.

Unitatea de învățare • Subcompetențe • Conținuturi • Activități de învățare și evaluare recomandate

Unitatea de învățare • Subcompetențe • Conținuturi • Activități de învățare și evaluare recomandate

Unitatea de învățare • Unități de competențe • Subcompetențe (Subcompetențe) • Unități de conținut

Unitatea de învățare • Unități de competențe • Subcompetențe (Subcompetențe) • Unități de conținut • Conținuturi • Activități de învățare și produse evaluare școlare recomandate

* ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ÎN IMPLEMENTAREA ECD ÎN ÎNVĂȚĂM NTUL PRIMAR PRIN LISTAREA PRODUSELOR ȘCOLARE

* ASIGURAREA CONTINUITĂȚII ÎN IMPLEMENTAREA ECD ÎN ÎNVĂȚĂM NTUL PRIMAR PRIN LISTAREA PRODUSELOR ȘCOLARE EVALUABILE ÎN FIECARE UNITATE DE ÎNVĂȚARE

* EVIDENȚIEREA ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE CONȚINUT A ELEMENTELOR DE LIMBAJ SPECIFIC DISCIPLINEI

* EVIDENȚIEREA ÎN CADRUL UNITĂȚILOR DE CONȚINUT A ELEMENTELOR DE LIMBAJ SPECIFIC DISCIPLINEI

ISTORIE, CLASA A IV-a Unități de competenţe (sub competențe) Unități de conţinut Activități de

ISTORIE, CLASA A IV-a Unități de competenţe (sub competențe) Unități de conţinut Activități de învățare și produse școlare recomandate 3. Valori şi tradiţii în istorie Personalități și opere reprezentative din spațiul național în învățământ, știinţă, artă şi literatură. Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei – lucrarea despre istoria, limba și obiceiurile țării. Oamenii de știință Operele de artă: muzicale, literare, picturale etc. Bisericile şi mănăstirile patrimoniul cultural al neamului și al omenirii. Centre de cultură şi de educație. Ctitorii lăcașelor sfinte. Cetăţile – fortificații și centre de comerț. Cetățile antice și medievale din spațiul național și universal. Tradiţii strămoşeşti. Tradiții ale neamului. Tradiții ale altor popoare. Sărbători locale și naționale. Sărbători religioase. Locuinţa, alimentaţia şi vestimentaţia oamenilor pe parcursul istoriei. Locuințe în trecut și prezent. Alimentația. Portul și vestimentația. Termeni noi: cultură, datină/ obicei, cetate, mănăstire, ctitor, patrimoniu. Expoziție de desene/ foto/ colaje care prezintă evoluția uneltelor, vestimentației oamenilor, arhitecturii locuințelor; Înscenarea unui obicei/ tradiție/ sărbători de familie sau din localitate; Realizarea portofoliilor pe teme istorice, folosind surse în format electronic etc; Realizarea și prezentarea unor jurnale cu impresii după vizite la muzee și locuri istorice; Învățare prin sarcini de lucru: obiceiuri/ sărbători din familie/ localitate; organizarea meselor festive în trecut și prezent; Excursii, studii: monumente istorice, expoziții din muzee, vizite la cetăți, biserici/ mănăstiri. 3. 1. Descrierea domeniilor de activitate umană în evoluție istorică, utilizând termenii de specialitate în contextul localizării în spațiu și timp. 3. 2. Argumentarea necesității păstrarii patrimoniului cultural. 3. 3. Adoptarea comportamentelor respectuoase față de contribuția predecesorilor în perpetuarea valorilor culturale.

6. Revizuirea sistemelor de unități de competențe în contextul dinamic al formării competențelor specifice

6. Revizuirea sistemelor de unități de competențe în contextul dinamic al formării competențelor specifice pe unități de învățare, pe clase. * Eșalonarea sistemelor de finalități preconizate pentru sfârșitul fiecăreia dintre clasele I-IV, care vor conduce progresiv elevii spre dobândirea competențelor specifice disciplinei la finele nivelului primar de învățământ.

ED. PLAST. • La sfârșitul clasei I, elevul poate: • să identifice elemente de

ED. PLAST. • La sfârșitul clasei I, elevul poate: • să identifice elemente de limbaj plastic (punct, linie, formă, culoare) în natură și într-o operă de artă propusă; • să utilizeze materiale, instrumente și tehnici potrivite în realizarea unor lucrări/ compoziții plastice simple; • să aprecieze ghidat (prin răspunsuri la întrebări) lucrări plastice (opere create de artiști plastici, lucrări personale și ale colegilor); • manifestând ca atitudini și valori specifice predominante: • curiozitate și admirație pentru frumosul din viață și artă; • interes pentru creativitate și gust estetic în exprimarea sinelui; • respect față de valorile naționale și cele altor culturi.

ȘTIINȚE La sfârșitul clasei a II-a, elevul poate: • să descrie fenomene ale naturii

ȘTIINȚE La sfârșitul clasei a II-a, elevul poate: • să descrie fenomene ale naturii specifice anotimpurilor • să clasifice plante și animale după utilitate și loc de trai • să determine rolul părților componente ale plantelor, ale animalelor • să ordoneze etapele de viață ale unei plante, ale unui animal • să completeze fișe de observare • să explice importanța plantelor și animalelor pentru mediul înconjurător • să propună: un plan propriu de odihnă și învățare; unele acțiuni de protecție a plantelor și animalelor manifestând ca atitudini specifice predominante: • corectitudine și coerență în utilizarea terminologiei specifice • curiozitate și interes în valorificarea metodelor și instrumentelor specifice de colectare și organizare a rezultatelor • atitudine critică și creativă în demersuri de cunoaștere a mediului înconjurător • interes pentru promovarea activă a valorilor de mediu și a unui mod sănătos de viață

7. CORELAREA ABORDĂRILOR INTRA- ȘI INTERDISCIPLINARE, ÎN PREMISA ACCESIBILITĂȚII, LA NIVELUL CONȚINUTURILOR PE DISCIPLINE,

7. CORELAREA ABORDĂRILOR INTRA- ȘI INTERDISCIPLINARE, ÎN PREMISA ACCESIBILITĂȚII, LA NIVELUL CONȚINUTURILOR PE DISCIPLINE, PE CLASE ȘI UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE: • sincronizări (Limba străină și Limba română; Științe și Matematică), • reconfigurări, optimizări, desconestionări judicioase.

8. ASIGURAREA NUMĂRULUI DE ORE NECESAR PENTRU UN PARCURS EFICIENT DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE: dobândirea, înțelegerea,

8. ASIGURAREA NUMĂRULUI DE ORE NECESAR PENTRU UN PARCURS EFICIENT DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE: dobândirea, înțelegerea, aplicarea, analiza-sinteza achizițiilor; realizarea strategiilor de evaluare în contextul ECD.

9. INTENSIFICAREA CENTRĂRII CURRICULUMULUI PE ELEV prin propunerea ariei curriculare Consiliere și dezvoltare personală

9. INTENSIFICAREA CENTRĂRII CURRICULUMULUI PE ELEV prin propunerea ariei curriculare Consiliere și dezvoltare personală cu disciplina obligatorie Dezvoltarea personală.

10. CORELAREA CURRICULUMULUI CU PROCESELE DE GLOBALIZARE, INTERNAŢIONALIZARE, EUROPENIZARE, TEHNOLOGIZARE etc. : • propunerea

10. CORELAREA CURRICULUMULUI CU PROCESELE DE GLOBALIZARE, INTERNAŢIONALIZARE, EUROPENIZARE, TEHNOLOGIZARE etc. : • propunerea modulelor Educație digitală, Robotică în cadrul disciplinei „Educație tehnologică”; recomandarea la toate disiplinele a unor activități de învățare care valorifică TIC; • racordarea disciplinelor Limba străină, Limba și literatura română (minorit. ) la CECRL; • racordarea disciplinei Științe la concepțiile OECD/ PISA.

11. PROMOVAREA STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE, A ÎNVĂȚĂRII EXPERIENȚIALE, A ELEMENTELOR DE ÎNVĂȚARE PRIN SARCINI,

11. PROMOVAREA STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE, A ÎNVĂȚĂRII EXPERIENȚIALE, A ELEMENTELOR DE ÎNVĂȚARE PRIN SARCINI, PRIN PROIECTE, STUDII DE CAZ, ÎN COMBINARE JUDICIOASĂ CU STRATEGII CONSACRATE PENTRU V RSTA ȘCOLARĂ MICĂ: LUDICE, CONVERSATIVE, EXERSATIVE ETC.

12. PROMOVAREA ABORDĂRILOR CURRICULARE TRANSDISCIPLINARE: activități transdisciplinare încadrate într-o zi (7 zile pe an)

12. PROMOVAREA ABORDĂRILOR CURRICULARE TRANSDISCIPLINARE: activități transdisciplinare încadrate într-o zi (7 zile pe an) și încadrate într-o lecție.

REFLECȚIE Ce noutăți ale dezvoltării curriculare • vă îngrijorează? • vă bucură?

REFLECȚIE Ce noutăți ale dezvoltării curriculare • vă îngrijorează? • vă bucură?

Curricula disciplinelor

Curricula disciplinelor

În cadrul abordării sistemice a curriculumului pentru învățământul primar, curriculumul disciplinar (programa școlară), alături

În cadrul abordării sistemice a curriculumului pentru învățământul primar, curriculumul disciplinar (programa școlară), alături de alte produse curriculare, reprezintă un document proiectiv și reglator, care consemnează oferta educațională obligatorie a unei anumite discipline pe parcursul școlar determinat.

Structura curriculumului disciplinar

Structura curriculumului disciplinar

Structura curriculumului disciplinar • Competențele specifice disciplinei • Administrarea disciplinei • Repartizarea orientativă a

Structura curriculumului disciplinar • Competențele specifice disciplinei • Administrarea disciplinei • Repartizarea orientativă a orelor pe unități de conținut • Unitățile de învățare pe clase

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE PE CLASE

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE PE CLASE

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE PE CLASE includ sisteme de unități de competențe: 1) structurate pe

UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE PE CLASE includ sisteme de unități de competențe: 1) structurate pe unități de conținut și însoțite prin activități de învățare și produse școlare recomandate; 2) sintetizate la finele fiecăreia dintre clase.

Cum se utlizează în cadrul proiectării didactice eșalonate? • Competențele specifice disciplinei • Administrarea

Cum se utlizează în cadrul proiectării didactice eșalonate? • Competențele specifice disciplinei • Administrarea disciplinei • Repartizarea orientativă a orelor pe unități de conținut • Unitățile de învățare pe clase

Cum se utliează în cadrul proiectării didactice eșalonate? sistemele de unități de competențe: 1)

Cum se utliează în cadrul proiectării didactice eșalonate? sistemele de unități de competențe: 1) structurate pe unități de conținut; 2) sintetizate la finele fiecăreia dintre clase.

În premisa realizării competenţelor proiectate și a parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii, învăţătorul, în

În premisa realizării competenţelor proiectate și a parcurgerii integrale a conţinuturilor obligatorii, învăţătorul, în funcţie de specificul resurselor umane şi materiale, are dreptul:

 • să modifice timpul efectiv pentru parcurgerea conţinuturilor; • să utilizeze personalizat și

• să modifice timpul efectiv pentru parcurgerea conţinuturilor; • să utilizeze personalizat și să completeze activităţile de învăţare și produsele școlare recomandate; • să proiecteze şi să realizeze strategii de predare-învăţare şi evaluare originale, optând pentru tehnici şi metode variate. Pentru elevii cu CES, cadrele didactice vor elabora planuri educaționale individualizate în baza curricula disciplinelor.

Autorii de manuale au dreptul: • să schimbe ordinea parcurgerii conţinuturilor, dacă nu este

Autorii de manuale au dreptul: • să schimbe ordinea parcurgerii conţinuturilor, dacă nu este afectată logica ştiinţifică sau didactică; • să grupeze în diverse moduri elementele de conţinut în unităţi de învăţare, cu respectarea logicii interne de dezvoltare a conceptelor specifice disciplinei.

REPERE PRIVIND STRATEGIILE DIDACTICE

REPERE PRIVIND STRATEGIILE DIDACTICE

Orientarea generală este determinata de accentul pus pe învățare, iar predarea și evaluarea se

Orientarea generală este determinata de accentul pus pe învățare, iar predarea și evaluarea se orientează pentru activizarea învățării.

Proiectarea strategiilor didactice este determinată de curriculum, dar se realizează personalizat, în raport de

Proiectarea strategiilor didactice este determinată de curriculum, dar se realizează personalizat, în raport de factori multipli: necesitățile de instruire ale elevilor, specificul disciplinei, personalitatea didactică a învățătorului, cultura organizațională a școlii, accesul la mijloacele comunicaționale și informaționale moderne etc.

Promovând diversificarea și personalizarea strategiilor didactice, curriculumul accentuează: • orientarea spre învățarea activă; •

Promovând diversificarea și personalizarea strategiilor didactice, curriculumul accentuează: • orientarea spre învățarea activă; • orientarea spre a învăța să înveți; • orientarea spre formarea de competențe; • orientarea spre dezvoltarea creativității elevilor.

REPERE PRIVIND EVALUAREA ECD

REPERE PRIVIND EVALUAREA ECD

Descriptorii generali pentru învățământul primar descriu modul de manifestare a competenţelor elevului în procesul

Descriptorii generali pentru învățământul primar descriu modul de manifestare a competenţelor elevului în procesul realizării finalităților curriculare pe două dimensiuni intercondiționate: • dimensiunea cumulativă vizează nemijlocit performanțele elevului la disciplinele școlare și permite atribuirea calificativelor: foarte bine, suficient; • dimensiunea formativă vizează comportamentul performanțial al elevului și permite stabilirea nivelului de performanță: independent, ghidat de învățător, cu mai mult sprijin.

În clasele I IV se acordă prioritate dimensiunii formative a aprecierii rezultatelor școlare. Astfel,

În clasele I IV se acordă prioritate dimensiunii formative a aprecierii rezultatelor școlare. Astfel, școlarului mic i se oferă șanse sporite pentru succes în contextul individual al formării. Pentru copiii cu CES se folosește acelaşi sistem criterial în evaluare, dar aplicat pe baza Planului educaţional individualizat.

Strategii de evaluare în contextul ECD

Strategii de evaluare în contextul ECD

În funcție de aplicarea unor instrumente de evaluare (test, probă orală, scrisă, practică sau

În funcție de aplicarea unor instrumente de evaluare (test, probă orală, scrisă, practică sau combinată etc. ), se evidențiază evaluarea instrumentală și cea non instrumentală.

În funcție de momentul unui act evaluativ într un parcurs de învățare, se disting

În funcție de momentul unui act evaluativ într un parcurs de învățare, se disting trei strategii de evaluare: inițială – predictivă; formativă – continuă; sumativă – finală.

TIPURI DE EVALUARE FORMATIVĂ : • evaluarea formativă în etape (EFE) – instrumentală, raportată

TIPURI DE EVALUARE FORMATIVĂ : • evaluarea formativă în etape (EFE) – instrumentală, raportată la câteva unități de competențe; evaluările formative în etape trebuie să asigure „pregătirea” evaluării sumative la finele parcursului de învățare respectiv; • evaluarea formativă punctuală (EFP) – instrumentală, raportată la o unitate de competență; • evaluarea formativă interactivă (IFI) – noninstrumentală, feedback emoțional, de conținut, de activitate, de atitudine, raportat la obiectivele lecției.

Pentru a realiza eficient procesul ECD, se realizează: • Limba română și Matematică ES

Pentru a realiza eficient procesul ECD, se realizează: • Limba română și Matematică ES la fine de fiecare modul EFE – 2 3 pe parcursul modulului • Disciplinele cu 1 2 ore pe săpt. ES la fine de semestru EFE la fine de module pe parcursul semestrului

INTERPRETARE GRAFICĂ

INTERPRETARE GRAFICĂ

Observați graficul evaluărilor pe parcursul unui parcurs de învățare și identificați culoarea prin care

Observați graficul evaluărilor pe parcursul unui parcurs de învățare și identificați culoarea prin care este reprezentat fiecare dintre tipurile de evaluare: • • • Evaluare inițială EI Evaluare sumativă ES Evaluare formativă în etape EFE Evaluare formativă punctuală EFP Evaluare formativă interactivă EFI

timp finalități vizate

timp finalități vizate

Studiu de caz

Studiu de caz

timp finalități vizate

timp finalități vizate

EFI ES EFP EFE EFI 1. Când? 2. Ce se evaluează? 3. Pe bază

EFI ES EFP EFE EFI 1. Când? 2. Ce se evaluează? 3. Pe bază de produse sau nu?

PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ • PROIECTUL DE ADMINISTRARE A DISCIPLINEI (pentru tot anul școlar)

PROIECTAREA DE LUNGĂ DURATĂ • PROIECTUL DE ADMINISTRARE A DISCIPLINEI (pentru tot anul școlar) • PROECTELE UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE (pentru fiecare unitate)

Proiectul de administrare a disciplinei

Proiectul de administrare a disciplinei

Proiectul unei unități de învățare

Proiectul unei unități de învățare

Se recomandă a proiecta unitățile de competențe sau/și produselectate pentru fiecare EFE. Acestea pot

Se recomandă a proiecta unitățile de competențe sau/și produselectate pentru fiecare EFE. Acestea pot fi indicate, corespunzător, în rubrica Observații – la momentul proiectării sau pe parcursul realizării modulului. EFE (1. 1. , 1. 2. , 1. 3. ) P 1, P 2, P 3, P 4

Proiectarea de scurtă durată

Proiectarea de scurtă durată

OBIECTIVELE LECȚIEI În funcție de situația concretă, se vor formula 4 -6 obiective pentru

OBIECTIVELE LECȚIEI În funcție de situația concretă, se vor formula 4 -6 obiective pentru o lecție, reflectând domeniile taxonomice cunoaștere și înțelegere (1 -2), aplicare (2 -3), integrare și transfer (1 -2). În formularea obiectivelor vor fi valorificate atitudinile și valorile specifice predominante pentru disciplina respectivă.

Matematică, clasa I Obiectivele lecției: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil: O 1:

Matematică, clasa I Obiectivele lecției: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil: O 1: să efectueze corect adunări și scăderi în concentrul 0 -20, fără trecere peste ordin, manifestând interes pentru un calcul corect, fluent, rapid; O 2: să interpreteze în mod argumentat legătura dintre adunare și scădere în diverse contexte, utilizând corect limbajul matematic; O 3: să formuleze coerent o întrebare pentru o condiție dată, în cazul unei probleme simple de adunare sau de scădere; O 4: să rezolve în scris probleme simple de adunare și de scădere, argumentând în cuvinte proprii mersul rezolvării; O 5: să manifeste disponibilitate pentru a învăţa de la alţii şi a-i ajuta pe ceilalţi să înveţe.

EMS, clasa I Obiectivele lecției: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil: O 1:

EMS, clasa I Obiectivele lecției: La sfârșitul lecției, elevul va fi capabil: O 1: să explice în cuvinte proprii noţiunea de ajutor în contexte familiare; O 2: să exemplifice cum îi ajută pe cei din jur în situații cotidiene; O 3: să aprecieze valoric comportamente în contextul ajutorului între oameni; O 4: să solicite ajutor în caz de nevoie, alegând în mod adevat persoane și exprimând coerent solicitarea; O 5: să manifeste atitudine pozitivă și responsabilă față de sine și cei din jur în situații educaționale de cooperare.

Rubrica Sugestii de evaluare. Exemple • • • a) Strategii de evaluare: evaluare inițială:

Rubrica Sugestii de evaluare. Exemple • • • a) Strategii de evaluare: evaluare inițială: dictare matematică (P 3); autoevaluare (grilă); evaluare formativă interactivă. b) Strategii de evaluare: evaluare formativă punctuală: probă orală (P 1); autoevaluare (procedeul cromatic); evaluare formativă interactivă. c) Strategii de evaluare: evaluare formativă în etape: probă scrisă (P 4, P 6, P 10); autoevaluare (grilă); evaluare formativă interactivă. c) Strategii de evaluare: evaluare sumativă: test. d) Strategii de evaluare: evaluare formativă interactivă; evaluare reciprocă (fișe).

ACTIVITĂȚI TRANSDISCIPLINARE

ACTIVITĂȚI TRANSDISCIPLINARE

ACTIVITĂȚI TRANSDISCIPLINARE - încadrate într-o zi de școală 7 zile pe an; - încadrate

ACTIVITĂȚI TRANSDISCIPLINARE - încadrate într-o zi de școală 7 zile pe an; - încadrate într-o lecție.

7 zile de activități transdisciplinare pe an Se recomandă: 1 zi în săptămâna ce

7 zile de activități transdisciplinare pe an Se recomandă: 1 zi în săptămâna ce precede vacanța intersemestrială (de Crăciun); 1 zi în săptămâna ce precede vacanța de Paști; 5 zile în luna mai.

7 zile de activități transdisciplinare pe an Se recomandă: 1 zi în săptămâna ce

7 zile de activități transdisciplinare pe an Se recomandă: 1 zi în săptămâna ce precede vacanța intersemestrială (de Crăciun); 1 zi în săptămâna ce precede vacanța de Paști; 5 zile în luna mai.

7 zile de activități transdisciplinare pe an 1 zi în săptămâna ce precede vacanța

7 zile de activități transdisciplinare pe an 1 zi în săptămâna ce precede vacanța intersemestrială (de Crăciun); 1 zi în săptămâna ce precede vacanța de Paști; 5 zile în luna mai. „Școala altfel”?

7 zile de activități transdisciplinare pe an Se recomandă: 1 zi în săptămâna ce

7 zile de activități transdisciplinare pe an Se recomandă: 1 zi în săptămâna ce precede vacanța intersemestrială (de Crăciun); 1 zi în săptămâna ce precede vacanța de Paști; 5 zile în luna mai. „Școala altfel”. . . altfel

Activitățile transdisciplinare • presupun abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe probleme ale lumii

Activitățile transdisciplinare • presupun abordarea integrată a curriculumului prin centrarea pe probleme ale lumii reale în contexte cotidiene, urmărind dezvoltarea competentelor pentru viață; • solicită crearea de conexiuni între competențe / unități de competențe dobândite disparat, în cadrul diferitor discipline (nu se mai centrează pe discipline, ci le transcend, subordonândule copilului).

TRANSDISCIPLINARITATEA priveşte – aşa cum indică prefixul „trans” – ceea ce se află în

TRANSDISCIPLINARITATEA priveşte – aşa cum indică prefixul „trans” – ceea ce se află în acelaşi timp şi între discipline, şi înăuntrul diverselor discipline, şi dincolo de orice disciplină. Finalitatea ei este înţelegerea lumii prezente, unul dintre imperativele ei fiind unitatea cunoaşterii. Basarab Nicolescu „Transdisciplinaritatea: Manifest. ” Centrul Internațional de Cercetări Transdisciplinare, Paris

Genericul zilelor de activități transdisciplinare Școala fără manuale: Să înțelegem mai bine lumea din

Genericul zilelor de activități transdisciplinare Școala fără manuale: Să înțelegem mai bine lumea din jur, să devenim mai buni

Genericul zilelor de activități transdisciplinare Școala fără manuale: Să înțelegem mai bine lumea din

Genericul zilelor de activități transdisciplinare Școala fără manuale: Să înțelegem mai bine lumea din jur, să devenim mai buni • Nu se prevăd teme pentru acasă. • Copiii vin la școală fără manuale și fără caiete.

 • În fiecare dintre aceste zile se va realiza un demers transdisciplinar unitar,

• În fiecare dintre aceste zile se va realiza un demers transdisciplinar unitar, desfășurat conform orarului. • Activitățile pot fi realizate atât în afara sălii de clasă, cât și în clasă.

Se va pune accentul pe abordări flexibile care încurajează interacțiunea pozitivă, motivarea și implicarea

Se va pune accentul pe abordări flexibile care încurajează interacțiunea pozitivă, motivarea și implicarea elevilor în procesul propriei formări, valorificând în mod judicios elemente de învățare dincolo de clasă (outdoor education) în contexte de:

 învățare aventură/ de tip expediționar; învățare prin descoperire; învățare experențială; învățare prin cercetare;

învățare aventură/ de tip expediționar; învățare prin descoperire; învățare experențială; învățare prin cercetare; învățare bazată pe proiect; învățare prin colaborare; învățare bazată pe sarcini de lucru; învățare prin excursii; învățare bazată pe probleme; învățare în muzee/ educația muzeală

Se propun 7 conținuturi generice cu subiecte tematice recomandate pentru fiecare clasă. Conținuturile generice

Se propun 7 conținuturi generice cu subiecte tematice recomandate pentru fiecare clasă. Conținuturile generice determină cadrul formării transdisciplinare a valorilor și atitudinilor. Subiectele tematice transdisciplinare conturează contexte de legătură cu viața cotidiană a elevilor și fac posibilă comunicarea dintre fluxul de informaţie ce străbate lumea exterioară şi fluxul de conştiinţă ce traversează universul interior al copilului.

 • În funcție de necesitățile și preferințele elevilor, de resursele deținute etc. ,

• În funcție de necesitățile și preferințele elevilor, de resursele deținute etc. , cadrul didactic va alege conținutul generic pentru ziua respectivă. • Subiectul tematic poate fi ales dintre cele recomandate sau propus de către învățător/ elevi/ părinți.

În luna mai se admite același subiect tematic pentru două zile succesive. De exemplu,

În luna mai se admite același subiect tematic pentru două zile succesive. De exemplu, într-o zi se desfășoară o excursie/ vizită, în cadrul căreia se colectează informații/ date, se dobândesc experiențe cognitive, acționale, afective. În ziua următoare se realizează un proiect în care se valorifică informațiile/ datele colectate și experiențele dobândite. Sau invers, de exemplu, în prima zi se desfășoară învățarea prin proiect, iar în ziua a doua se realizează implementarea rezultatelor într-un context din afara sălii de clasă.

În cadrul fiecărui subiect tematic (abordat în una sau două zile succesive) se va

În cadrul fiecărui subiect tematic (abordat în una sau două zile succesive) se va elabora și prezenta un produs comun al activităților. La fel ca și lista subiectelor tematice, este deschisă și lista acestor produse:

Organizatori grafici Album (poze, desene, aplicații, Poezie colectivă alcătuită comentarii/ reflecții etc. ) Portofoliu

Organizatori grafici Album (poze, desene, aplicații, Poezie colectivă alcătuită comentarii/ reflecții etc. ) Portofoliu tematic Buletin informativ Poster/ Pliant Carte confecționată Prezentare orală/ digitală Cod de reguli pentru utilizarea noilor medii Program de valorificare a timpului liber Dezbatere Proiect/ mini proiect (eventual, Dramatizare implementat) Experiment Scrisoare (recomandată, cu mesaj reflexiv) Jurnal de reflecții Flashmob Iarmaroc organizat și realizat Interviu alcătuit și realizat, prelucrarea Simulări: comportamente în situații de urgență; comportamente favorabile/ datelor nefavorabile integrării în colectivitate; Lapbook Maraton (sportiv, literar, intelectual, comunicare în diverse contexte cotidiene etc. teatral, etc. ) Situații-problemă rezolvate/ experimentate Meniu/ Regim alimentar Studiu de caz soluționat Mesaj colectiv Tabele de sistematizare a datelor Model elaborat/ reprodus observărilor sau investigațiilor Vernisaj/ expoziție de creații

Sunt date în Ghidul de implementare specificări privind • Înregistrările în catalogul clasei •

Sunt date în Ghidul de implementare specificări privind • Înregistrările în catalogul clasei • Încadrarea zilelor de activități transdisciplinare în proiectul de lungă durată

Activitățile transdisciplinare nu constituie o disciplină de studiu, de aceea nu se realizează o

Activitățile transdisciplinare nu constituie o disciplină de studiu, de aceea nu se realizează o proiectare separată de lungă durată pentru zilele respective. Consemnările se fac în mod identic în proiectele de lungă durată la disciplinele incluse în orarul zilei respective, la data corespunzătoare.

Fie, de exemplu, ziua de activități transdisciplinare proiectată pe data de 22 mai și

Fie, de exemplu, ziua de activități transdisciplinare proiectată pe data de 22 mai și în această zi în orar sunt 4 lecții: Matematică, Limba română, Științe, Educația plastică. Atunci, la fiecare dintre aceste discipline, în proiectul unității respective de învățare, la rubrica „Detalieri de conținut” se scrie conținutul generic și subiectul tematic ales pentru ziua dată:

Se admite consemnarea din timp doar a faptului că ora respectivă la disciplină se

Se admite consemnarea din timp doar a faptului că ora respectivă la disciplină se încadrează într o zi de activități transdisciplinare, celelalte aspecte fiind proiectate la nivelul de scurtă durată.

Proiectarea de scurtă durată pentru zilele de activități transisciplinare Activitățile transdisciplinare din cadrul unei

Proiectarea de scurtă durată pentru zilele de activități transisciplinare Activitățile transdisciplinare din cadrul unei zile se realizează conform unui demers integrativ prezentat într -un proiect didactic unitar (unul pentru toată ziua) care va include: 1) foaia de antet; 2) schița demersului transdisciplinar.

FOAIA DE ANTET • • • • Data Orarul zilei Conținutul generic Subiectul tematic

FOAIA DE ANTET • • • • Data Orarul zilei Conținutul generic Subiectul tematic Produsul activităților Unități de competențe (selectate din curriculumurile disciplinelor din orarul zilei) Obiectivele activității (reflectând caracterul integrativ transdisciplinar) Strategii didactice (forme; metode, tehnici și procedee didactice; mijloace) Strategii de evaluare (în contextul ECD) Durata activităților (de exemplu, dacă în orarul zilei sunt 4 lecții: 4 × 45 min) Locația/ locații (de exemplu: sala de clasă; curtea școlii; biblioteca publică din localitate; Complexul monastic Saharna etc. ) Parteneri implicați (de exemplu: medicul pediatru; polițistul de sector; reprezentant al poliției rutiere; asistentul social din localitate; părinți etc. ) Bibliografie

Schița demersului transdisciplinar trebuie să reflecte caracterul integrat al abordărilor și conexiunile/ interacțiunile dintre

Schița demersului transdisciplinar trebuie să reflecte caracterul integrat al abordărilor și conexiunile/ interacțiunile dintre discipline (cele din orarul zilei), fără a evidenția aceste discipline ca etape/ secvențe instrucționale.

Succesiunea secvențelor instrucționale se stabilește la discreția cadrului didactic: • într-o formă liberă, descriind

Succesiunea secvențelor instrucționale se stabilește la discreția cadrului didactic: • într-o formă liberă, descriind concis activitățile înlănțuite; • după modelul ERRE; • în baza etapelor de realizare a produsului comun al activității (lapbook, vernisaj etc. ); • conform etapelor/ fazelor specifice strategiei de învățare alese (proiect, investigare, excursie, învățare experențială etc. ).

STRATEGII DIDACTICE În cele mai multe situații, activitățile se vor desfășura în grupuri mari

STRATEGII DIDACTICE În cele mai multe situații, activitățile se vor desfășura în grupuri mari sau mici, cultivând cooperarea și nu competiția. Strategiile didactice trebuie să asigure participarea activă a elevilor, fundamentată pe principiul învățării prin acțiune, cu finalitate reală, să valorifice tipul dominant de inteligență al fiecărui copil, experiența de viață a fiecăruia. Metodele ludice sunt importante la vârsta școlară mică. Sunt binevenite diverse tehnici de reflecție.

STRATEGIILE DE EVALUARE pot fi de tip formativ: evaluare formativă interactivă, autoevaluare, evaluare reciprocă,

STRATEGIILE DE EVALUARE pot fi de tip formativ: evaluare formativă interactivă, autoevaluare, evaluare reciprocă, precum și observarea sistematică a comportamentului elevilor în timpul activității didactice (cu accent pe componente relaționale, acționale de comportament). Dar este posibilă și evaluarea formativă în etape sau cea sumativă (eventual, anuală) prin metode complementare la unele discipline (la care nu se acordă calificative).

Clasa: a II-a. Data: 22. 05 Orarul zilei: 1) Matematică; 2) Limba română; 3)

Clasa: a II-a. Data: 22. 05 Orarul zilei: 1) Matematică; 2) Limba română; 3) Științe; 4) Educația plastică Conținutul generic: Educație pentru mediu Subiectul tematic: „Câte unul, pe cărare, mergem în pădurea mare” Produsul activităților: Expoziție de creații Unități de competențe: Matematică: 3. 1. ; 3. 2. Limba română: 2. 1. Științe: 4. 2. ; 4. 3. ; 4. 4. Educația plastică: 2. 1. ; 3. 2. Obiectivele activității: La finalul activității, elevul va demonstra că este capabil: O 1: să identifice date, noțiuni, relații în mediul pădurii; O 2: să interpreteze informația dobândită, valorificând conexiuni între cunoştinţe; O 4: să analizeze critic implicaţiile etice ale opţiunilor acţiunii umane în mediul pădurii; O 4: să exprime emoții, sentimente, atitudini, idei referitoare la experiența trăită în mediul pădurii, integrând în mod creativ achizițiile personale de ordin cognitiv, acțional, afectiv; O 5: să manifeste curiozitate şi respect faţă de orice formă de viaţă, respect pentru diversitatea naturală şi umană. Strategii didactice: forme: frontală, individuală, în perechi; în echipe; metode, tehnici și procedee didactice: excursia didactică; discuția dirijată; observarea dirijată; explorarea; exercițiul; dictarea matematică; problematizarea; jocul didactic; lucrarea practică; mijloace: ecusoane; fișe de lucru în perechi; fișe de lucru în echipe; coli de desen; creioane colorate. Strategii de evaluare: evaluare formativă interactivă; autoevaluare. Durata totală a activității: 08: 00 – 16: 00 Durata activității didactice: 4 × 45 min. Locația: pădurea din vecinătatea localității. Parteneri: ocolul silvic; părinții.

 SCHIȚA DEMERSULUI TRANSDISCIPLINAR: Excursie didactică Deplasarea la destinație. Interpretarea în cor a cântecului

SCHIȚA DEMERSULUI TRANSDISCIPLINAR: Excursie didactică Deplasarea la destinație. Interpretarea în cor a cântecului pentru copii „Câte unul, pe cărare mergem în pădurea mare” Comunicarea obiectivelor în limbaj accesibil elevilor. Întâlnire cu reprezentantul ocolului silvic. Discuție dirijată privind rolul pădurii și necesitatea protejării. Joc didactic „Așa – da, așa – nu”: aprecierea și analiza critică a impactului acțiunilor umane în mediul pădurii. Pauză 30 min. Gustare. Colectarea informațiilor/ datelor. Cercetarea la fața locului. Recunoașterea și observarea unor: arbori (stejar, tei, frasin, ulm, tei etc. ); arbuști (măceș, păducel, porumbrel etc. ); plante ierboase (clopoței, rocoțel etc. ). Numărarea – câte de fiecare fel au observat. Descrierea numerelor respective în limbaj matematic. Joc didactic „Cine – încotro”. Elevii aranjați într-o linie se numără de la 1 la 6 și primesc ecusoane cu numerele respective. Apoi se realizează o dictare matematică cu 6 sarcini de calcul oral în baza receptării terminologiei matematice, având răspunsurile de la 1 la 6. După fiecare sarcină, învățătorul spune: „Elevii cu numărul obținut la răspuns – fuga la stejar/ măceș etc. ” La final, elevii demonstrează părțile componente ale arborilor, arbuștilor la care s-au repartizat. Pauză 15 min. Explorarea în poiană, elevii formând perechi după numerele sale: cei cu numere pare colectează plante ierboase, fără a le rupe rădăcinile; cei cu numere impare recunosc insecte, păsări.

 Valorificarea rezultatelor. Perechile de elevi cu numere pare descriu plantele ierboase colectate, demonstrând

Valorificarea rezultatelor. Perechile de elevi cu numere pare descriu plantele ierboase colectate, demonstrând părțile componente; ceilalți repetă cuvintele folosite în descriere și explică ce denumesc/ exprimă acestea (lucruri, ființe, însușiri, acțiuni). Perechile de elevi cu numere impare descriu insectele și păsările observate, numesc părțile componente; ceilalți, la fel, repetă cuvintele folosite și explică ce denumesc/ exprimă. În continuare, elevii se regrupează în echipe, alcătuiesc și scriu pe fișe câte o propoziție enunțiativă despre: 1) un arbore observat; 2) un arbust observat; 3) o plantă ierboasă observată; 4) o insectă observată. Apoi, se cere reformularea: în propoziții exclamative, interogative; în propoziții dezvoltate. Pauză 15 min. Elevii se așază și observă elemente de limbaj plastic în mediul pădurii, apoi explică. Se cere o meditare de câteva minute: ascultăm și admirăm pădurea. Apoi, se exprimă în cuvinte proprii emoțiile, sentimentele, ideile. Se propun mesaje de recunoștință pădurii. Elevii realizează compoziții în creioane colorate pentru a exprima cele trăite. La final, se prezintă lucrările. Autoaprecierea, reflecția. Gustare. Activități recreative. Încheierea excursiei. Lăsăm curat în pădure!

Sperăm că zilele transdisciplinare vor oferi pedagogilor un cadru fericit de manifestare a creativității

Sperăm că zilele transdisciplinare vor oferi pedagogilor un cadru fericit de manifestare a creativității pentru a învăța elevii să știe a învăța, a face, a conviețui cu ceilalţi, a fi fericiţi.

REFLECȚIE Ce noutăți ale dezvoltării curriculare • vă îngrijorează? • vă bucură?

REFLECȚIE Ce noutăți ale dezvoltării curriculare • vă îngrijorează? • vă bucură?