Fizike karakteristike otpadnih voda Fiziki parametri su 1

  • Slides: 9
Download presentation
Fizičke karakteristike otpadnih voda

Fizičke karakteristike otpadnih voda

Fizički parametri su: 1. Temperatura 2. Boja 3. Mutnoća 4. Miris 5. Sadržaj ukupnih

Fizički parametri su: 1. Temperatura 2. Boja 3. Mutnoća 4. Miris 5. Sadržaj ukupnih čvrstih supstanci (suvi i žareni ostatak) 6. Radiološki parametri Fizičke karakteristike 7. Električna provodljivost otpadnih voda �

1. Temperatura vode utiče na hemijske i biohemijske procese, kao i na rastvorljivost kiseonika

1. Temperatura vode utiče na hemijske i biohemijske procese, kao i na rastvorljivost kiseonika i drugih gasova u vodi, biološku ravnotežu u vodi. Temperatura vode koja se ispušta u kanalizaciju ili prirodni recipijent ne sme biti veća od 35ºC.

2. Boja (obojenost) vode određuje se nakon uklanjanja komponenti mutnoće filtracijom ili centrifugom, a

2. Boja (obojenost) vode određuje se nakon uklanjanja komponenti mutnoće filtracijom ili centrifugom, a posledica je prisustva obojenih rastvorenih supstanci. U prirodnim vodama to su obično joni gvožđa i mangana, koloidno-dispergovane, humusne i tresetne supstance, akvatični korov i plankton. U industrijskim vodama to su supstance organskog i neorganskog porekla.

3. Mutnoća vode je optičko svojstvo vode da rasipa ili apsorbuje svetlost koja se

3. Mutnoća vode je optičko svojstvo vode da rasipa ili apsorbuje svetlost koja se kroz nju propušta. Instrument za određivanje mutnoće vode naziva se nefelometrijski turbidimetar. Jedinica za mutnoću vode je nefelometrijska jedinica mutnoće (NTU). Nefelometar 1 -izvor svetlosti 2 -sočivo 3 -otvor 4 -kiveta sa uzorkom 5 -fotometar sa filtrima 6 -raspršen zrak svetlosti pod uglom od 90º

Turbidimetar 1 -izvor svetlosti 2 -sočivo 3 -otvor 4 -kiveta sa uzorkom 5 -fotometar

Turbidimetar 1 -izvor svetlosti 2 -sočivo 3 -otvor 4 -kiveta sa uzorkom 5 -fotometar sa filterima 6 -direktan zrak svetlosti

4. Miris potiče od prisustva isparljivih zagađujućih supstanci. Miris sanitarnih i komunalnih otpadnih voda

4. Miris potiče od prisustva isparljivih zagađujućih supstanci. Miris sanitarnih i komunalnih otpadnih voda potiče od gasova amonijaka i vodonik-sulfida, a miris industrijskih otpadnih voda od raznih organskih supstanci.

5. Ukupna suva (čvrsta) supstanca je ukupan suvi ostatak koji ostaje nakon potpunog uparavanja

5. Ukupna suva (čvrsta) supstanca je ukupan suvi ostatak koji ostaje nakon potpunog uparavanja uzorka vode na 103º-105º. TALOŽENE SUPSTANCE SUSPENDOVANE ČVRSTE SUPSTANCE (VEĆE OD 1µm) NETALOŽENE SUPSTANCE UKUPNE ČVRSTE SUPSTANCE KOLOIDI ČVRSTE SUPSTANCE KOJE PROLAZE KROZ FILTER (MANJE OD 1µm) RASTVORE ČVRSTE SUPSTANCE (MANJE OD 1 MIKROMETRA)

6. ELEKTROPROVODLJIVOST JE MERA UKUPNOG SADRŽAJA ELEKTROLITA U VODI, PREDSTAVLJA SPOSOBNOST VODENOG RASTVORA DA

6. ELEKTROPROVODLJIVOST JE MERA UKUPNOG SADRŽAJA ELEKTROLITA U VODI, PREDSTAVLJA SPOSOBNOST VODENOG RASTVORA DA PROVODI ELEKTRIČNU STRUJU. JEDINICA ZA ELEKTROPROVODLJIVOST: µS/cm APARAT ZA MERENJE ELEKTROPROVODLJIVOSTI NAZIVA SE KONDUKTOMETAR.