Finansiell analys och ekonomistyrning Kap 23 Kap 25

  • Slides: 26
Download presentation
Finansiell analys och ekonomistyrning Kap 23 Kap 25 Kap 26

Finansiell analys och ekonomistyrning Kap 23 Kap 25 Kap 26

Förra gången - Årsredovisningen ◦ ◦ Relevant Tillförlitlig Jämförbar Nytta och kostnad - Värderingar

Förra gången - Årsredovisningen ◦ ◦ Relevant Tillförlitlig Jämförbar Nytta och kostnad - Värderingar (av anläggnings-, och omsättningstillgångar) - Bokslutsdispositioner ◦ Avskrivningar (kostnad för tillgångar) ◦ Överavskrivningar ◦ Periodiseringsfonder ◦ skapa en viss flexibilitet och planering företagen

Finansiell analys ØBaserat på en jämförbarhet vill vi analysera företagets prestationer (RR) och finansiella

Finansiell analys ØBaserat på en jämförbarhet vill vi analysera företagets prestationer (RR) och finansiella ställning (BR) ØVad ligger till grund för en sådan analys? ØExtern information (årsrapporter, aktieutveckling, marknadsutveckling) ØIntern information (strategisk utveckling, avdelnings/funktionsnivå) ØTre huvudbegrepp: ØRäntabilitet – lönsamhet ØLikviditet – kortsiktig betalningsförmåga ØSoliditet – långsiktig betalningsförmåga

Finansiell analys (metodik) 1. Fastställ analysens syfte 2. Bedöm underlaget 3. Beräkna nyckeltal 4.

Finansiell analys (metodik) 1. Fastställ analysens syfte 2. Bedöm underlaget 3. Beräkna nyckeltal 4. Tolka nyckeltal 5. Finansiell analys (jämför med…) ◦ ◦ Normtal Tidigare år Branschsnitt Konkurrent(er)

Några frågor /syften med finansiell analys

Några frågor /syften med finansiell analys

Räntabilitet Lönsamhet = i relation till något oftast RR i relation till BR Resultat

Räntabilitet Lönsamhet = i relation till något oftast RR i relation till BR Resultat = Räntabilitet Kapital Vad påverkar resultatet? Vad påverkar kapitalet? Vilket kapital ska användas? Totalt kapital Sysselsatt kapital Operativt kapital Eget kapital

Räntabilitet totalt kapital = (Rörelseresultat + Fin. intäkter) / Totalt kapital Räntabilitet sysselsatt kapital

Räntabilitet totalt kapital = (Rörelseresultat + Fin. intäkter) / Totalt kapital Räntabilitet sysselsatt kapital = (Rörelseresultat + Fin. intäkter) / Sysselsatt kapital Räntabilitet operativt kapital = Rörelseresultat / Operativt kapital Räntabilitet eget kapital = Resultat efter fin. int och kost. / Eget kapital Räntabilitet eget kapital = (Resultat efter fin. int och kost. * (1 -skatt)) / Eget kapital

Vinst och marginalmått Vinstmarginal = (Rörelseresultat + fin. intäkter) / Omsättning Bruttovinstmarginal = (Omsättning

Vinst och marginalmått Vinstmarginal = (Rörelseresultat + fin. intäkter) / Omsättning Bruttovinstmarginal = (Omsättning – KSV) / Omsättning Nettovinstmarginal = Resultat efter finansiella poster / Omsättning Rörelsemarginal = Rörelseresultat (efter avskrivningar) / Omsättning Indikerar företagets marginaler (känslighet för variationer, prisändringar, konkurrens…)

Räntabilitet – du Pont Räntabilitet = Vinstmarginal * Kapitalets omsättningshastighet Vinstmarginal = Resultat /

Räntabilitet – du Pont Räntabilitet = Vinstmarginal * Kapitalets omsättningshastighet Vinstmarginal = Resultat / Omsättning Kapitalets omsättningshastighet = Omsättning / Kapital

Räntabilitet – du Pont, räntabilitetsdiagram

Räntabilitet – du Pont, räntabilitetsdiagram

Vad går avkastningen till? Hur hög ska räntabiliteten vara? Bedöms utifrån ◦ ◦ Tidigare

Vad går avkastningen till? Hur hög ska räntabiliteten vara? Bedöms utifrån ◦ ◦ Tidigare års avkastning Andra företag i branschen Aktuellt konjunkturläge Risk Ska kunna ◦ ◦ Värdesäkra egna kapitalet; inflationsskydd Ersätta långivarna (ränta); positiv förräntningsmarginal Ge ägarna en riskpremie Ge företaget expansions-möjligheter; självfinansiering

Likviditet - kortsiktig betalningsförmåga Kassalikviditet = (OT – varulager) / Kortfristiga skulder Balanslikviditet =

Likviditet - kortsiktig betalningsförmåga Kassalikviditet = (OT – varulager) / Kortfristiga skulder Balanslikviditet = OT / Kortfristiga skulder Rörelsekapital = OT – Kortfristiga skulder Likvida medel i % av omsättningen Vad har företaget för betalningsförmåga idag (<30 dagar)?

Soliditet - långsiktig betalningsförmåga Soliditet = Eget kapital (justerat) / Totalt kapital Soliditet (riskbärande)

Soliditet - långsiktig betalningsförmåga Soliditet = Eget kapital (justerat) / Totalt kapital Soliditet (riskbärande) = Riskbärande eget kapital / Totalt kapital Företagets “motståndskraft” på längre sikt. Vad har företaget förutsättningar vid en lågkonjunktur?

Räntetäckningsgrad = (Rörelseresultat efter avskrivningar + finansiella intäkter) / Räntekostnader Betalningsförmåga gentemot sina räntebärande

Räntetäckningsgrad = (Rörelseresultat efter avskrivningar + finansiella intäkter) / Räntekostnader Betalningsförmåga gentemot sina räntebärande skulder Låg soliditet & låg räntetäckningsgrad = Varningssignal

Skuldsättningsgrad ”Omvänd soliditet” Skuldsättningsgrad = Skulder (inklusive 22% av OR) / Justerat eget kapital

Skuldsättningsgrad ”Omvänd soliditet” Skuldsättningsgrad = Skulder (inklusive 22% av OR) / Justerat eget kapital (justerat eget kapital = eget kapital + 78% av OR) Visar kapitalstyrka (relationen mellan skulder och eget kapital) Relatera till soliditet Hög soliditet = låg skuldsättningsgrad Privatpersoner vs företag

Räntabilitet - hävstångseffekten Exempel: RT + (RT – RS) x S/E = RE 0,

Räntabilitet - hävstångseffekten Exempel: RT + (RT – RS) x S/E = RE 0, 07 + 0, 02 x 2 = 0, 11 Hävstång!

Aktieanalys Resultat per aktie Eget kapital per aktie Utdelning per aktie P/E-tal Börskurs i

Aktieanalys Resultat per aktie Eget kapital per aktie Utdelning per aktie P/E-tal Börskurs i förhållande till EK/aktie Substansvärde per aktie Direktavkastning

Tillväxt och strukturanalys Tillväxt ◦ Organisk tillväxt ◦ Strukturtillväxt Hur mäter vi tillväxt? ◦

Tillväxt och strukturanalys Tillväxt ◦ Organisk tillväxt ◦ Strukturtillväxt Hur mäter vi tillväxt? ◦ Volym ◦ Omsättning ◦ Anställda Segmentanalys (omsättning och resultat) ◦ Avdelningar ◦ Projekt

Investeringsanalys Investeringarnas storlek Investeringarnas typ Investeringarnas finansiering

Investeringsanalys Investeringarnas storlek Investeringarnas typ Investeringarnas finansiering

Personalanalys Medelantal Frånvaro, åldersfördelning, funktionsindelning Omsättning per anställd Resultat per anställd

Personalanalys Medelantal Frånvaro, åldersfördelning, funktionsindelning Omsättning per anställd Resultat per anställd

Förädlingsvärdesanalys Förädlingsvärde – mervärde som tillförs (intäkt – kostnad) Förädlingsvärde Förädlingsgrad Den värdeökning som

Förädlingsvärdesanalys Förädlingsvärde – mervärde som tillförs (intäkt – kostnad) Förädlingsvärde Förädlingsgrad Den värdeökning som skapas av verksamheten, och: ◦ Hur utvecklas den över tiden? ◦ Hur fördelas den på intressenterna? ◦ Hur stor del stannar kvar i företaget?

Ekonomistyrning (grunder) Formulera tydliga mål ◦ Resultat, lönsamhet, finans Styra mot mål Följa upp

Ekonomistyrning (grunder) Formulera tydliga mål ◦ Resultat, lönsamhet, finans Styra mot mål Följa upp utvecklingen mot målen; ”hur går det? ” Vidta snabba åtgärder för rätt kurs, tempo och kostnadsram Syfte och grundprinciper: ◦ Ekonomiskt ansvar/enhet ◦ Ekonomiska mål/enhet ◦ Ekonomisystem för styrning

23 Ekonomiskt ansvar Ansvarsprincipen ◦ Alla K/I knyts till ansvarig, som ska ha motsvarande

23 Ekonomiskt ansvar Ansvarsprincipen ◦ Alla K/I knyts till ansvarig, som ska ha motsvarande befogenhet Påverkbarhetsprincipen ◦ Endast ansvar för påverkbart

24 Budgetering INNEBÖRD Plan för framtiden uttryckt i ekonomiska termer ◦ Ofta ett år

24 Budgetering INNEBÖRD Plan för framtiden uttryckt i ekonomiska termer ◦ Ofta ett år av strategisk plan ◦ Ofta mycket detaljerad ◦ Ofta del av rullande flerårsbudget Krav ◦ Ansluter till organisationen ◦ Ansluter till kalkylmodellen ◦ Snabb rapportering ◦ Underlag för dialog SYFTEN Samordning Styrning Kommunikation ◦ Mellan ledning (krav) och avdelningar (utveckling) ◦ Mellan avdelningar Kontroll (uppföljning) och analys Ger ◦ Ökad styrning och samordning ◦ Möjlighet delegera; målstyrning ◦ Kostnadsmedvetande och insyn ◦ Information till anställda

Budgetsystem Delbudgetar summeras i totalbudgetar De olika budgetarna utgör sedan ◦ Åtaganden och/eller ◦

Budgetsystem Delbudgetar summeras i totalbudgetar De olika budgetarna utgör sedan ◦ Åtaganden och/eller ◦ Prognoser Budgetering kan vara ◦ Aktiv och engagera alla ◦ Passiv; budgetspecialist upprättar budgetar

Balanserat styrkort Kundvärde, kundtillfredsställelse och kundrelationer Kvalitet och produktivitet

Balanserat styrkort Kundvärde, kundtillfredsställelse och kundrelationer Kvalitet och produktivitet