FINANCIJSKO PLANIRANJE UZ STRATEKE DOKUMENTE KRATKORONO SREDNJORONO DUGORONO

  • Slides: 18
Download presentation
FINANCIJSKO PLANIRANJE UZ STRATEŠKE DOKUMENTE: KRATKOROČNO, SREDNJOROČNO, DUGOROČNO Ivana Jakir-Bajo

FINANCIJSKO PLANIRANJE UZ STRATEŠKE DOKUMENTE: KRATKOROČNO, SREDNJOROČNO, DUGOROČNO Ivana Jakir-Bajo

SADRŽAJ 1. PROCES STRATEŠKOG PLANIRANJA 2. POVEZIVANJE STRATEŠKOG PLANIRANJA I PRORAČUNA 3. STRATEŠKI PLAN

SADRŽAJ 1. PROCES STRATEŠKOG PLANIRANJA 2. POVEZIVANJE STRATEŠKOG PLANIRANJA I PRORAČUNA 3. STRATEŠKI PLAN UREDA ZA NACIONALNE MANJINE 4. PROJEKTI ZA ROME KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA I SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE 5. FLEKSIBILNOST U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA Ministarstvo financija

1. PROCES STRATEŠKOG PLANIRANJA Ø Proces strateškog planiranja definiran je Zakonom o proračunu (NN

1. PROCES STRATEŠKOG PLANIRANJA Ø Proces strateškog planiranja definiran je Zakonom o proračunu (NN 87/08) Ø Proces strateškog planiranja proizvodi mehanizam koji Vladi omogućuje da identificira ciljeve koje smatra najvažnijima (utvrdi prioritete) te osigura da se odgovarajuća sredstva usmjere za te prioritete kroz proračunski proces Ø Dvostruka uloga strateškog plana: ü Usmjeravanje rada ministarstava ili TDU prema postizanju najznačajnijih ciljeva koji imaju najveći utjecaj na društvo ü Predstavljanje institucije građanima i javnosti – pruža široj javnosti odgovore na pitanja što jedno ministarstvo želi biti i raditi u budućnosti i zašto Ministarstvo financija

1. PROCES STRATEŠKOG PLANIRANJA Ø Prvi strateški planovi izrađeni su za razdoblje 2010. -2012.

1. PROCES STRATEŠKOG PLANIRANJA Ø Prvi strateški planovi izrađeni su za razdoblje 2010. -2012. Ø Strateški planovi se sastoje od: vizije, misije, općih i posebnih ciljeva, načina ostvarenja posebnih ciljeva te pokazatelja uspješnosti Ø Pokazatelji uspješnosti osnova za uspostavu sustava praćenja i izvještavanja Ø Na osnovi izrađenih strateških planova pripremljene su Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012. i za razdoblje 2011. – 2013. Ministarstvo financija

VIZIJA, MISIJA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI, NAČINI OSTVARENJA Ø Vizija pretpostavlja sliku idealne budućnosti.

VIZIJA, MISIJA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI, NAČINI OSTVARENJA Ø Vizija pretpostavlja sliku idealne budućnosti. Ø Misija opisuje način ostvarivanju vizije. na koji obveznik namjerava pridonijeti Ø Opći ciljevi donose se na najvišim razinama ministarstva odnosno drugog državnog tijela kao izjave o željenom stanju na kraju određenog razdoblja ili kao opći smjerovi u kojima će obveznik poduzimati provedbene aktivnosti. Ø Posebni ciljevi su očekivani rezultati koji su posljedica niza specifičnih aktivnosti usmjerenih postizanju određenog općeg cilja. Ø Način ostvarivanja obuhvaća skupinu aktivnosti koje vode ostvarenju istog posebnog cilja. Ministarstvo financija

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Ø osnova za uspostavu sustava praćenja ispunjavanja postavljenih ciljeva te osiguravaju informacije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI Ø osnova za uspostavu sustava praćenja ispunjavanja postavljenih ciljeva te osiguravaju informacije za redovito polugodišnje izvještavanje o postignutim rezultatima. Pokazatelji rezultata tzv. “outputi” Pokazatelji učinaka • Pomoću ovih pokazatelja se prati razina proizvedenih dobara i usluga stvorenih kroz planirane aktivnosti. • Svaka aktivnost mora biti vezna uz minimalno 1 a maksimalno 3 pokazatelja rezultata. • Pružaju informaciju o dugoročnim rezultatima i promjenama koje se postižu prilikom ostvarivanja posebnih ciljeva. • Svaki posebni cilj mora biti vezan za jedan pokazatelj učinka. tzv. “outcome” Ministarstvo financija

podsjetnik: ODGOVORNE OSOBE Ministarstvo financija

podsjetnik: ODGOVORNE OSOBE Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

Ministarstvo financija

PREGLED PROCESA STRATEŠKOG PLANIRANJA CIKLUS 2010. - 2012. CIKLUS 2011. - 2013. Ministarstvo financija

PREGLED PROCESA STRATEŠKOG PLANIRANJA CIKLUS 2010. - 2012. CIKLUS 2011. - 2013. Ministarstvo financija

2. POVEZIVANJE STRATEŠKOG PLANIRANJA I PRORAČUNA Ø Važno je postići međusobnu povezanost strateškog i

2. POVEZIVANJE STRATEŠKOG PLANIRANJA I PRORAČUNA Ø Važno je postići međusobnu povezanost strateškog i proračunskog planiranja Ø Strateškim planom definiraju se pravci djelovanja ministarstva ili TDU, dok se proračunom definiraju programi, aktivnosti i projekti te osiguravaju sredstva potrebna za provedbu istih Ø Budući da je strateški plan nemoguće provesti bez sredstava, logičan je zaključak da je to jedino moguće ako su programi u proračunu povezani s ciljevima iz strateških planova Ø Strateški planovi svojim ciljevima i utvrđenim prioritetima usmjeravaju alokaciju sredstava Ø Programi utvrđeni proračunom moraju reflektirati posebne ciljeve iz strateških planova, a načini ostvarenja proračunske aktivnosti i projekte Ministarstvo financija

2. POVEZIVANJE STRATEŠKOG PLANIRANJA I PRORAČUNA Strategija Vladinih programa Financijski plan Strateški plan Sredstva

2. POVEZIVANJE STRATEŠKOG PLANIRANJA I PRORAČUNA Strategija Vladinih programa Financijski plan Strateški plan Sredstva raspoređena prema Državni proračun Programi Aktivnosti/projekti Ministarstvo financija

PRIMJER POVEZIVANJA STRATEŠKOG I FINANCIJSKOG PLANA Ministarstvo financija

PRIMJER POVEZIVANJA STRATEŠKOG I FINANCIJSKOG PLANA Ministarstvo financija

3. STRATEŠKI PLAN UREDA ZA NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE 2011. – 2013. Ministarstvo financija

3. STRATEŠKI PLAN UREDA ZA NACIONALNE MANJINE ZA RAZDOBLJE 2011. – 2013. Ministarstvo financija

4. PROJEKTI ZA ROME KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA I SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE Ministarstvo

4. PROJEKTI ZA ROME KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA I SREDSTAVA EUROPSKE UNIJE Ministarstvo financija

5. FLEKSIBILNOST U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA Ø Hrvatski sabor donosi proračun na trećoj razini ekonomske

5. FLEKSIBILNOST U IZVRŠAVANJU PRORAČUNA Ø Hrvatski sabor donosi proračun na trećoj razini ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije za sljedeće dvije proračunske godine Ø Proračunski korisnik može izvršavati rashode i izdatke na četvrtoj razini ekonomske klasifikacije iznad plana, a do visine raspoloživih sredstava na trećoj razini Ø Aktivnosti i projekti koji se financiraju iz pretpristupnih programa pomoći Europske unije te kapitalni projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine, a nisu planirani ili su nedovoljno planirani u sljedećoj godini, mogu se prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini Ø Fleksibilnost u potrošnji po izvorima financiranja: ü Vlastiti prihodi ü Prihodi za posebne namjene ü Pomoći ü Donacije Ministarstvo financija

HVALA NA PAŽNJI

HVALA NA PAŽNJI