Festival primerov dobre in obetavne prakse Vepredmetna povezava

  • Slides: 9
Download presentation
Festival primerov dobre in obetavne prakse Večpredmetna povezava in timsko delo na primeru filma

Festival primerov dobre in obetavne prakse Večpredmetna povezava in timsko delo na primeru filma Ivana Orleanska Barbara Bedenik, Toni Klis, Peter Cigrovski, Jasna Sukič Krajnc Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007 -2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Ivana Orleanska

Ivana Orleanska

Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Zakaj smo se odločili za to obliko

Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Zakaj smo se odločili za to obliko dela? Večpredmetna povezava: angleščina, (vključeni 4 učitelji) zgodovina, sociologija Organizacijski vidik Cilji: del ciljev je skupnih, vendar tudi disciplinarno ločenih

Angleščina: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Zastavljeni cilji: - razvijati pisne sposobnosti

Angleščina: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Zastavljeni cilji: - razvijati pisne sposobnosti - razvijati govorne sposobnosti - ponoviti besedišče, vezano na zg. tematiko Kritično! Prehitro napovedovanje kompetenc, preširoko zastavljeni cilji. Konkretizacija ciljev.

Angleščina: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Aktivnosti učiteljev in dijakov: - diskusija

Angleščina: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Aktivnosti učiteljev in dijakov: - diskusija in delo v parih - branje biografije junakinje (gap-fill text) - ocenjevanje filma, kritika (skupinsko delo, argumentiranje) - priprava in izvedba “kontaktne oddaje” - refleksija Kritično! Jasni koraki in logično zaporedje aktivnosti.

Zgodovina: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Zastavljeni cilji: - utrdi poznavanje stoletne

Zgodovina: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Zastavljeni cilji: - utrdi poznavanje stoletne vojne - utrdi poznavanje postopkov in ciljev inkvizicije - ovrednoti duh srednjega veka Kritično! Cilje je potrebno konkretneje določiti.

Zgodovina: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Aktivnosti učiteljev in dijakov: - oris

Zgodovina: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Aktivnosti učiteljev in dijakov: - oris ozadja stoletne vojne, razprava - uporaba strokovne literature, branje o inkviziciji - ogled izbranih odlomkov - aktualizacija (branje članka) - pojasnjevanje pojmov (el. prosojnice, slikovno gradivo) - kritika filma (komercialni uspeh) Kritično! Premočna učiteljeva vloga.

Sociologija: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Zastavljeni cilji: - razumejo Webrovo klasifikacijo

Sociologija: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Zastavljeni cilji: - razumejo Webrovo klasifikacijo tipov oblasti - poznajo demokratično politično ureditev v Sloveniji - razumejo pomen in vlogo konfliktnih odnosov v evropski zgodovini Kritično! Cilji so določeni konkretno in jasno, a jih dijaki ne dosežejo.

Sociologija: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Aktivnosti učiteljev in dijakov: - razgovor

Sociologija: Ivana Orleanska v 2. D (evropski oddelek) Aktivnosti učiteljev in dijakov: - razgovor o moralni razsežnosti vojne - ogled odlomka, zapis opažanj, razmišljanj - skupinsko delo: 1. diskusija o etičnih razsežnostih vojne, 2. in 3. “hitro raziskovanje”, 4. moč in oblast (Weber), 5. demok. ureditev Slo. - predstavitve skupinskega dela - evalvacija Kritično! Pomanjkljiva interdisciplinarnost (“mehanična” zbirka dejavnosti na isto temo)