Fasene i sykehusplanlegging n konseptfase Utviklingsplan Idefase Konseptfase

  • Slides: 8
Download presentation
Fasene i sykehusplanlegging – nå konseptfase Utviklingsplan Idefase Konseptfase Forprosjektfase 2016 2014 -2015 2013

Fasene i sykehusplanlegging – nå konseptfase Utviklingsplan Idefase Konseptfase Forprosjektfase 2016 2014 -2015 2013 2012 Byggefase Byggestart 2017 Åpning 2021/2022

Når skal arbeidene utføres? Aktivitet Ferdigstille konseptrapport Godkjenning av konseptrapport Finansiering Bygging Oppstart November

Når skal arbeidene utføres? Aktivitet Ferdigstille konseptrapport Godkjenning av konseptrapport Finansiering Bygging Oppstart November 2015 Avsluttes Desember 2015 Våren 2016 2017 Høst 2017 2022 2

Styret i VVHF sine vedtakspunkter knyttet til BS, RS, DPS og KS • De

Styret i VVHF sine vedtakspunkter knyttet til BS, RS, DPS og KS • De fem distriktspsykiatriske sentrene (DPSene) bygges ut med mest mulig samling av poliklinikk og sengeposter og så langt som mulig knyttet til lokalsykehusene. DPS Asker legges til Blakstad i nytt bygg. Det fremmes en samlet plan for utbyggingene av DPSene i styremøte i juni 2014. • Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus må sikres utvikling i tråd med Helse Sør-Østs eiendomsstrategi.

Vedlikehold og utvikling av de somatiske sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg • Det

Vedlikehold og utvikling av de somatiske sykehusene på Bærum, Ringerike og Kongsberg • Det er vedlikeholdsetterslep ved sykehusene. • Det er årlig behov for vedlikehold. • I tillegg må bygningsmassen tilpasses endringer i kjernevirksomheten jamfør de faglige rammene. • Et hovedpoeng er nå å lage en plan i løpet av 2015 som sammenfatter både vedlikehold og utvikling. Dette gir: – gir lavere byggekostnader – mindre forstyrrelse for virksomheten – bedre forutsigbarhet for alle som er involvert.

Tidsperspektiv og rekkefølge (somatikk) • Foreløpig legges det til grunn at prosjektene gjennomføres parallelt

Tidsperspektiv og rekkefølge (somatikk) • Foreløpig legges det til grunn at prosjektene gjennomføres parallelt ved de somatiske sykehusene i perioden 2017 – 2026 grunnet: – Krevende å gjøre ombygginger i sykehus i full drift – Vedlikeholdsmessig behov tilsier at arbeidet gjøres parallelt – Faglige hensyn understøtter dette

Foreløpige estimater for de enkelte prosjektene ( jfr. Multiconsult rapport(2012) tiltaksbehov for eksisterende bygningsmasse

Foreløpige estimater for de enkelte prosjektene ( jfr. Multiconsult rapport(2012) tiltaksbehov for eksisterende bygningsmasse for 0 -alternativet • Bærum sykehus – 761 MNOK 1, 084 mrd • Ringerike 323 MNOK (ekskl. HSS) • Kongsberg 418 MNOK – Totalt 1, 502 mrd I idefaserapporten er det lagt til grunn et investeringsnivå på 1, 3 mrd for ombygging og oppgradering av BS og RS. (I dette inngår HSS og noen psykiatribygg)

Distriktpsykiatriske sentre • DPS’ene drives i dag i 27 lokalisasjoner. Mange av eiendommene er

Distriktpsykiatriske sentre • DPS’ene drives i dag i 27 lokalisasjoner. Mange av eiendommene er leide. • Dette er ikke en god struktur for fremtiden for eiendomsforvaltning og utvikling, og det er en krevende struktur for PHR. • Planen for DPS’ene har som hovedmål å samlokalisere driften i fem DPS’er. • Det er nødvendig å reise en del nye bygg. Disse er av en slik størrelse at de blir fremmet som egne prosjekter i tråd med tidligfaseplanleggeren.

Plan for DPS’ene Gjennomføre oppdraget fra vår eier • Økonomisk ramme 1, 5 mrd

Plan for DPS’ene Gjennomføre oppdraget fra vår eier • Økonomisk ramme 1, 5 mrd • Rekkefølge og status – Asker DPS. Idefasen Nytt akuttbygg Blakstad/Asker DPS behandlet i styret i juni – Drammen DPS. Idefase fremmes som sak på styremøtet i september. – Bærum DPS Idefase fremmes på et senere tidspunkt – Ringerike DPS Idefase fremmes på et senere tidspunkt – Kongsberg DPS Idefase fremmes på et senere tidspunkt