Fakultn nemocnica Nitra Vznik nemocnice sa datuje od

  • Slides: 24
Download presentation
Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Vznik nemocnice sa datuje od roku 1834 a v prvopočiatku sa nazývala Župná nemocnica.

Vznik nemocnice sa datuje od roku 1834 a v prvopočiatku sa nazývala Župná nemocnica. Prvým vedúcim lekárom bol chirurg Daniel Fakla. Nemocnica bola v tom období umiestnená v meste pod Kalváriou, podľa tejto lokality sa zvykla nazývať „ Nemocnica pod Kalváriou“.

Po roku 1945 sa nemocnica ďalej rozrastala o nové oddelenia. K 1. 1. 1950

Po roku 1945 sa nemocnica ďalej rozrastala o nové oddelenia. K 1. 1. 1950 mala nitrianska nemocnica už ako súčasť Krajského ústavu národného zdravia 704 postelí, 14 oddelení. K 1. 1. 1951 dostala nemocnica štatút Štátnej oblastnej nemocnice. V roku 1969 sa stala Nemocnicou s poliklinikou III. typu.

Fakultná nemocnica Nitra bola zriadená od 1. 4. 2006 ako príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva

Fakultná nemocnica Nitra bola zriadená od 1. 4. 2006 ako príspevková organizácia Ministerstva zdravotníctva SR. Poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, vrátane ústavnej pohotovostnej služby, ambulantnú a špecializovanú ambulantnú starostlivosť a prevádzkuje spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky. Je výukovou bázou pre študentov UKF a zabezpečuje prax pre študentov Strednej zdravotníckej školy.

Fakultná nemocnica má v súčasnej dobe 722 lôžok, 14 kliník, 4 oddelenia , 4

Fakultná nemocnica má v súčasnej dobe 722 lôžok, 14 kliník, 4 oddelenia , 4 ústavy, ambulancie a pracoviská SVa. LZ. Zabezpečuje komplexnú diagnostiku a liečbu ako aj vedecko výskumnú činnosť.

Fakultná nemocnica Nitra je jednou z významných koncových nemocníc nadregionálneho významu, poskytuje zdravotnú starostlivosť

Fakultná nemocnica Nitra je jednou z významných koncových nemocníc nadregionálneho významu, poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecifických odboroch ako napr: rádioterapia a klinická onkológia, neurochirurgia, cievna chirurgia, fyzioterapia, balneloógia a liečebná rehabilitácia pre pacientov zo širokého okolia.

Ekonomická situácia nášho zdravotníckeho zariadenia je stabilizovaná, dosahujeme kladný hospodársky výsledok, nemáme záväzky po

Ekonomická situácia nášho zdravotníckeho zariadenia je stabilizovaná, dosahujeme kladný hospodársky výsledok, nemáme záväzky po lehote splatnosti. To, že dosahujeme pozitívne ekonomické výsledky je odzrkadlením mnohých reštrukturalizačných a racionalizačných opatrení.

Rok 2008 bol stabilizácie. rokom ekonomickej Podali sme žiadosť o nenávratnú finančnú výpomoc z

Rok 2008 bol stabilizácie. rokom ekonomickej Podali sme žiadosť o nenávratnú finančnú výpomoc z operačného programu zdravotníctvo, prioritná OS Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc.

Nový liečebný pavilón 15. 10. 2009 sme slávnostne položili základný kameň stavby a začali

Nový liečebný pavilón 15. 10. 2009 sme slávnostne položili základný kameň stavby a začali s realizáciou stavebných prác.

Základným cieľom projektu je vybudovanie modernej, sofistikovanej nemocnice s moderným zdravotníckym a materiálno technickým

Základným cieľom projektu je vybudovanie modernej, sofistikovanej nemocnice s moderným zdravotníckym a materiálno technickým vybavením dôležitým pre efektívnu a bezproblémovú prevádzku s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“. Stratégia je naviazaná na rozvoj zdravotnej starostlivosti v meste Nitra a v celej spádovej oblasti nemocnice.

Špecifické ciele projektu : a/ výstavba liečebného pavilónu, čo povedie k zvýšeniu kvality, efektívnosti

Špecifické ciele projektu : a/ výstavba liečebného pavilónu, čo povedie k zvýšeniu kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti b/ vybavenie nemocnice lineárnym urýchľovačom čo povedie k zvýšeniu kvality a efektívnosti liečby ochorení skupiny 5.

Nový liečebný pavilón sa stane priestorovou infraštruktúrou pre viacero dávnejšie existujúcich oddelení nemocnice presťahovaných

Nový liečebný pavilón sa stane priestorovou infraštruktúrou pre viacero dávnejšie existujúcich oddelení nemocnice presťahovaných z technicky, morálne a ekonomicky zastaraných budov.

21. 5. 2012 bol Nový liečebný pavilón slávnostne uvedený do prevádzky.

21. 5. 2012 bol Nový liečebný pavilón slávnostne uvedený do prevádzky.

Do novovybudovaného liečebného pavilónu boli presťahované nasledovné kliniky a ústavy: Neurologická klinika, Interná klinika,

Do novovybudovaného liečebného pavilónu boli presťahované nasledovné kliniky a ústavy: Neurologická klinika, Interná klinika, Kardiologická klinika, Ústav laboratórnej medicíny, Ústav klinickej mikrobiológie a Ústav patológie.

Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie vo FN Nitra poskytuje liečbu v spáde celého Nitrianskeho

Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie vo FN Nitra poskytuje liečbu v spáde celého Nitrianskeho kraja cca 700 000 obyvateľov, ale tiež z okolitých krajov ako sú Trnavský, Trenčiansky, Bansko-Bystrický, čo predstavuje približne 1 mil. obyvateľov. V rámci projektu sme uviedli do prevádzky jeden z najmodernejších lineárnych urýchľovačov na Slovensku.

Veľkou výhodou nového prístroja je, že obsahuje nové technológie pacienti sú liečení s omnoho

Veľkou výhodou nového prístroja je, že obsahuje nové technológie pacienti sú liečení s omnoho vyššou presnosťou. Máme možnosť eskalovať dávku žiarenia do liečebnej oblasti a zároveň čo v najväčšej miere chrániť okolité zdravé štruktúry. Umožňuje nám to technológia intenzitou modulovanej rádioterapie, zabezpečuje rozloženie dávky žiarenia a obrazom riadenej rádioterapie, umožňuje nastavenie pacienta pomocou 3 D tomografie.

Zavedením novej liečebnej technológie sme od liečili o 48, 8% viac pacientov. Zaznamenali sme

Zavedením novej liečebnej technológie sme od liečili o 48, 8% viac pacientov. Zaznamenali sme nárast evidovaných pacientov o 12, 8%. Vďaka zakúpeniu nového lineárneho urýchľovača je úspešne liečených viac onkologických pacientov, ktorí sa vracajú späť k normálnemu životu, k svojej práci a môžu prežiť plnohodnotný život so svojou rodinou.

Nový liečebný pavilón poskytol priestory pre lôžkovú a ambulantnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo

Nový liečebný pavilón poskytol priestory pre lôžkovú a ambulantnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo a kardiológia. S pohľadu Kardiologickej kliniky môžeme hodnotiť výstavbu a jej následný prínos v dvoch rovinách: Naplnili sa očakávania verejnosti týkajúce sa prostredia spĺňajúce požiadavky modernej doby na hygienický a sociálny štandard.

Druhá je odborná rovina. V novom pavilóne sa naplnili priestorové podmienky pre jednotlivé súčasti

Druhá je odborná rovina. V novom pavilóne sa naplnili priestorové podmienky pre jednotlivé súčasti kliniky, čo sa následne odzrkadlilo nielen v spokojnosti drvivej väčšiny klientov, ale aj vo zvýšenom počte vyšetrených a ošetrených pacientov. Nové priestory poskytujú podmienky pre ďalší rast a rozvoj odbornej starostlivosti v rámci Nitrianskeho kraja a v niektorých oblastiach aj v nadregionálnom.

Presťahovaním Internej kliniky do nových priestorov sme schopný poskytovať komplexnú internistickú starostlivosť o pacienta

Presťahovaním Internej kliniky do nových priestorov sme schopný poskytovať komplexnú internistickú starostlivosť o pacienta na jednom mieste, čím sa významným spôsobom šetrí čas a náklady pre každého pacienta, ktorý vyžaduje poskytovanie daného typu služieb. Komplexnosť služieb previazaných na prehĺbenie kvalitatívne verifikovanej diagnostiky sú pridanou hodnotou projektu.

Presťahovaním do nového pavilónu došlo k integrácii internistických disciplín a neurológie, čo má interaktívny,

Presťahovaním do nového pavilónu došlo k integrácii internistických disciplín a neurológie, čo má interaktívny, moderný a interdisciplinárny charakter. Priestorové vybavenie jednotky intenzívnej starostlivosti spĺňa najprísnejšie kritériá modernej medicíny a umožňujú komplexný monitoring pacientov, v ťažkom život ohrozujúcom stave.

Naše ciele do budúcnosti. -vybudovať krytý nadzemný prepoj medzi objektmi Nového liečebného pavilónu a

Naše ciele do budúcnosti. -vybudovať krytý nadzemný prepoj medzi objektmi Nového liečebného pavilónu a Pavilónu chirurgických disciplín. - rozšíriť prístrojovú techniku onkologického oddelenia o nový malý lineárny urýchľovač,

-rozšíriť a zmodernizovať priestory na aplikáciu chemoterapie, - realizovať investičné akcie, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť

-rozšíriť a zmodernizovať priestory na aplikáciu chemoterapie, - realizovať investičné akcie, ktoré zvýšia konkurencieschopnosť nášho zariadenia, - ďalej rozvíjať spoluprácu s UKF v Nitre a so Strednou zdravotníckou školou a tým prispieť k príprave kvalifikovaných budúcich zamestnancov a odborníkov.

Ďakujem za pozornosť!

Ďakujem za pozornosť!