F 6 Digitalisering och Ekonomistyrning Peters extraslides fr

  • Slides: 38
Download presentation
F 6 Digitalisering och Ekonomistyrning (Peter’s extraslides för C-kursen inklusive källhänvisning till intressanta artiklar)

F 6 Digitalisering och Ekonomistyrning (Peter’s extraslides för C-kursen inklusive källhänvisning till intressanta artiklar) Peter Beusch

Tema 2: Ekonomistyrning och digitalisering På föreläsningarna används två artiklar (Bhimani & Willcocks, 2014;

Tema 2: Ekonomistyrning och digitalisering På föreläsningarna används två artiklar (Bhimani & Willcocks, 2014; IMA – Brands & Holzblatt, 2015). Dessa två referenser förutsätts att gruppen har läst och kan applicera på Caset genom att utforma passande intervjufrågor. Utöver det krävs (minst) en mer detaljerad artikel som gruppen själv väljer, anpassad efter Steg 2 – Steg 4. Den sista artikeln är valfri och kan t. ex. finnas med på referensförteckningen i artiklarna. Det viktiga är att just den självvalda artikeln ger bra underlag för intervjufrågor och för er senare analys (se Steg 4).

En hel färsk undersökning (15 jan 2019) https: //computersweden. idg. se/2. 2683/1. 713001/vdar-ekonomiavdelningendigitalisering q

En hel färsk undersökning (15 jan 2019) https: //computersweden. idg. se/2. 2683/1. 713001/vdar-ekonomiavdelningendigitalisering q Ekonomichefer kämpar för att digitalisera och automatisera sitt arbete. Men de får inte mycket stöd från sina vd: ar. Bara åtta procent av dem vill att ekonomiavdelningen lägger mer tid och resurser på digitalisering. q Vad undersökt: 101 medelstora svenska företag + VD: ar i 75 sådana företag q Ca. 1/5 av CFO säger företagets andra prioriteringar hindrar de q Bara 8 % av VD: ar vill att ekonomiavdelningen lägger mer resurser och tid på Digitaliseringen (nöjda, litar på siffror och beslutsunderlag q CFO känner sig dock otillräckliga, för lite strategisk stöd, vill ha mer automatisering för sånt som inte är lika viktigt! q (Dig-system-Leverantörer har bearbetat CFO: s men inte VD: ar tillräckligt! q …. .

Wikipedia https: //sv. wikipedia. org/wiki/Digitalisering…. 1) … avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling

Wikipedia https: //sv. wikipedia. org/wiki/Digitalisering…. 1) … avser ursprungligen och i tekniska sammanhang omvandling från analog till digital representation av information med nollor och ettor… 2) …. . innefattar ändrade arbetsmetoder, organisationsprocesser, affärsmodeller, samhällsstrukturer och kompetenskrav. 3) …. kan innebära IT-strategi för utveckling och införande av nya webb- och appbaserade e-tjänster och informationssystem 4) Inom handel och administration avser digitalisering processen att införa exempelvis kontantlös e-handel, papperslösa kontor, e-förvaltning, freemium-affärsmodeller och öppna data, genom ökad användning av nya tekniker såsom e-legitimation, business intelligence, big data, kontaktlösa betalkort och blockkedjor, och är då besläktat med det äldre begreppet automatisk (administrativ) databehandling (ADB) 5) Även inom tillverkningsindustri förekommer begreppet digitalisering i dess nya betydelse, och avser där införande av nya teknologier som Internet of Things, maskininlärning, maskinseende och maskin-till-maskin-kommunikation i tillverkningsprocesser, jämförbart med äldre begrepp som teknisk databehandling (TDB), automation, robotisering och cybernetik.

ACCA report om 100 saker som driver förändring inom redovisning (A 5 – driver

ACCA report om 100 saker som driver förändring inom redovisning (A 5 – driver 55 – 73; sidor 98 -116) här finns det mycket läsvärt och illustrativt material med frågor etc.

Business Analytics…. Worn 4 hats (doing 4 tasks)so far as MA: …but now:

Business Analytics…. Worn 4 hats (doing 4 tasks)so far as MA: …but now:

…with new tools build new value in organizations – transformation through business analytics BA

…with new tools build new value in organizations – transformation through business analytics BA is the new ’business partner’ by using ’the new data Ecosystem’ and this includes new tools but also a much wider area from where data is collected (intenal and external!

…the new Data Ecosystem

…the new Data Ecosystem

Hur smarta, kopplade produkter förändrar konkurrens …. http: //www. gospi. fr/IMG/pdf/porter 2014 -hbr_how-smart-connectedproducts-are-transformingcompetitionhbr-2014. pdf

Hur smarta, kopplade produkter förändrar konkurrens …. http: //www. gospi. fr/IMG/pdf/porter 2014 -hbr_how-smart-connectedproducts-are-transformingcompetitionhbr-2014. pdf

Ett exempel på Mc. Kerracher, C. , Itamar, O. , Wilshire, M. , Tryggestad,

Ett exempel på Mc. Kerracher, C. , Itamar, O. , Wilshire, M. , Tryggestad, C. , Mohr, D. , Hannon, E. , & Moeller, T. (2016). An integrated perspective on the future of mobility. Mc. Kinsey & Company and Bloomberg New Energy Finance.

Smarta, kopplade produkter

Smarta, kopplade produkter

Managing the internet of things (Io. T)

Managing the internet of things (Io. T)

…till system av system

…till system av system

Ett exempel på detta händer inom Automotive industrin Mobilitet Mc. Kerracher, C. , Itamar,

Ett exempel på detta händer inom Automotive industrin Mobilitet Mc. Kerracher, C. , Itamar, O. , Wilshire, M. , Tryggestad, C. , Mohr, D. , Hannon, E. , & Moeller, T. (2016). An integrated perspective on the future of mobility. Mc. Kinsey & Company and Bloomberg New Energy Finance.

e. g. på sida 22 i detta rapport om mobilitet

e. g. på sida 22 i detta rapport om mobilitet

Hur smarta, kopplade produkter förändrar företag …. https: //s 3. amazonaws. com/academia. ed u.

Hur smarta, kopplade produkter förändrar företag …. https: //s 3. amazonaws. com/academia. ed u. documents/45409443/HBR-How-Smart -Connected-Products-Are-Transforming. Companies. pdf? AWSAccess. Key. Id=AKIA IWOWYYGZ 2 Y 53 UL 3 A&Expires=15484 09560&Signature=i. I 5 fg. VNOmh. YViy. Hq 83 k. Rnm. Blm. AQ%3 D&response-contentdisposition=inline%3 B%20 filename%3 D HBR. ORG_How_Smart_Connected_Pro ducts_Are. pdf

…i viss mån också en typ av ’servitisering’

…i viss mån också en typ av ’servitisering’

…så här kan de nya organisatorisk strukturen se ut…

…så här kan de nya organisatorisk strukturen se ut…

Kolla SKF och Digitalisering i Årsredovisningen för 2017! https: //www. skf. com/irassets/afw/files/press/skf/201803059579 -1. pdf

Kolla SKF och Digitalisering i Årsredovisningen för 2017! https: //www. skf. com/irassets/afw/files/press/skf/201803059579 -1. pdf

…och vad mer…. !

…och vad mer…. !

Vad betyder detta för ekonomistyraren? …a bigger set of Challanges (s. 4) 1. Awareness

Vad betyder detta för ekonomistyraren? …a bigger set of Challanges (s. 4) 1. Awareness kunskap om hur tillgänglig + värdefull BA är företag (ofta mer problematisk för mindre stora bolag pga teknisk mindre kunskap, dålig IT infrastruktur; mindre pengar), men ändå…. (framtiden)!!!! 2. Interoperability sammanföra strukturerad och ostrukturerad data; ostrukturerad data ökar men är ofta ickekompatibel/har inte samma format; W 3 C: så att data görs tillgänglig, användarvänlig, distribuerbar 3. Security dataprotection; skydda datan som en dyrbar tillgång (risker för rykte, misbruk, stämningar, etc. ) 4. Analysis Quality garbage in-garbage out (GIGO)

Putting BA to work …. 5 områden 1. Franchise sales analysis Vad säljs-point of

Putting BA to work …. 5 områden 1. Franchise sales analysis Vad säljs-point of sales promotions, etc. (tänk på ert eget handlande) 2. Accounts receivables + credit analysis tracking day’s sales outstanding; customer payment history; minimera kreditförluster etc. 3. Accounts payable analysis + payment monitory bättre koll på betalningarna, vad, när, hur , etc. 4. Mergers and acquisitions; due dilligence värderingsfrågor; man kan göra scenarioplanering etc. 5. Forensic accounting fraud detection analytics; upptäka mutor, korruption, etc. (man har bättre insyn i alla transaktioner) all data kan då samlas, kategoriseras/struktureras, visualiseras och prepareras, etc! Vi har system tillgång här på Handels (Microsoft Power BI eller Tableau)

…ett förslag hur man kan implementera BA i företag i 7 steg (Road Map)

…ett förslag hur man kan implementera BA i företag i 7 steg (Road Map)

Introduktion q Extrem data ökning/explosion stor förändring hur, var , vem, etc. arbetar med

Introduktion q Extrem data ökning/explosion stor förändring hur, var , vem, etc. arbetar med data och vad man får ut! q Fysiska världen blir till en typ av informationssystem genom Internet of things (Io. T) q Nya teknologier (mobila devices; social media, cloud computing; Big Data, etc. ) möjliggör att göra bättre/fler saker till lägre kostnader affärsmöjligheter uppstår! (ökning av volym, hastighet, tillgänglighet, etc. ) q Allt detta påverkar redovsiningsf. /finansfunktionen och ekonomistyraren!

…från data till kunskap (data, informationssystem, kunskap)

…från data till kunskap (data, informationssystem, kunskap)

…ett annat exempel från ett BI-företag i stan!

…ett annat exempel från ett BI-företag i stan!

Strategi, struktur och MA (ekonomistyrning) q Från Chandler’s (60+70 -talet) Strategy-Structure-Information collection & use

Strategi, struktur och MA (ekonomistyrning) q Från Chandler’s (60+70 -talet) Strategy-Structure-Information collection & use till dagens sätt att tänka ekonomistyrning och strategi (mindre sekventiell följd, borta från ’pure’ ekonomiska transaktioner till mer ostrukturerade former av ’data capturing’ (tänk Business model thinking!); andra metoder, etc. q …. ändrar hur ’resource allocation, coordination & monitoring’ is done! q …ändrar även org. form, processer, etc. q 4 decennier med datorer och digitalisering men bara sedan mid. 1990, när den andra vågen av digital revolution påbörjades (user friendly operative system & interface solutions, internet, WWW & mer och mer interlinked kommunikation och spel/entertainment) q …. men (hittills) saknas lite större investeringar i riktig omställning av processer för att skapa riktigt värde med hjälp av ’digitalisering’ q stor förändring nu på gång dock! (speciellt inom E-handel och närliggande områden)

…ett exempel på hur samma BI-företag ser på möjligheterna med mer information och system-lösningar

…ett exempel på hur samma BI-företag ser på möjligheterna med mer information och system-lösningar för analysen därav

…förändrade kost-strukturer! q …man behöver nog nya beräkningssätt för kostnad per enhet producerad eller

…förändrade kost-strukturer! q …man behöver nog nya beräkningssätt för kostnad per enhet producerad eller levererad (mycket mindre volymberoende versus icke volymberoende kostnadsdrivare i en digitaliserad värld) q Intäkter kommer inte vara lika starkt kopplat till resurserna som tas i anspråk (teknologiska plattformar, provisioner för att använda de…; intäkter kommer från antal mer än själva aktiviteten/servisen som krävs)

…dagens ekonomistyrtekniker kommer nog inte ha samma relevans, nya BM och därmed nytt innehåll

…dagens ekonomistyrtekniker kommer nog inte ha samma relevans, nya BM och därmed nytt innehåll

Outsourcing and cloud developments: whither digitalisation q Digitalisering möjliggör det, men…. tänk på vilket

Outsourcing and cloud developments: whither digitalisation q Digitalisering möjliggör det, men…. tänk på vilket värde som ’outsourcas’ och vad det betyder; hur skulle digitalisering möjliggöra att man behåller just detta värde ’hemma’ (ta tillbaka det från de ’outsourcade ställen) q Cloud computing (moln-tjänster) med avlägsna data center plattformar digitala företaget q ACCA report Ease of Internet access (driver 59) q Exempel med VCC!

Big Data ses mer och mer som en ’tillgång’ företag q q Amazon, Google,

Big Data ses mer och mer som en ’tillgång’ företag q q Amazon, Google, e. Bay; och alla andra…. Big Data för att vara mer proaktiv och strategisk Mer ’real-time’ information Mindre hierarkiskt sätt att organisera, fler personer ska vara medveten om vad de gör (alla ska tänka!) mer diamant liknande org. än pyramider (tänk Zenuity; https: //www. zenuity. com/) q Data kvalitet är dock mycket viktigt eftersom GIGO, och ju mer data desto mer är man i behov av att man säkerställer kvalitén och vad som verkligen görs med data q Även data säkerhet, etiska frågor (t. ex. privacy, confidentiality) lagkrav, etc. måste man tänka på

9 nyckelkompetenser som ska finnas inom företags finans- och redovisningsavdelning

9 nyckelkompetenser som ska finnas inom företags finans- och redovisningsavdelning

Om man vill läsa mer om allt detta, så tar man först denna artikel!

Om man vill läsa mer om allt detta, så tar man först denna artikel!

. . eller en annan kanonrapport från IBM https: //www. ibm. com/informati on-technology/digital-disruption -data-intelligence-digital-supply

. . eller en annan kanonrapport från IBM https: //www. ibm. com/informati on-technology/digital-disruption -data-intelligence-digital-supply -chain-and-beyond

Att tolka och analysera intervjun/intervjuerna Delvis från: • Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, pp. 140

Att tolka och analysera intervjun/intervjuerna Delvis från: • Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, pp. 140 framåt) • Patel & Davidson (2016, pp. 111 framåt) 1. data/information talar sällan/aldrig för sig själv utan måste tolkas 2. tolkningen sker genom språk (inte som i mätningar där tolkningen sker i form av siffror) 3. …skillnader i betydelsen som kan ligga i hur saker & ting uttrycks 4. …viktig med anteckning och inspelning 5. …har man inledningsvis vissa teorier, modeller, etc. för tolkning underlättas tolkningen 6. …noggrann transkribering av intervjun (om möjligt) som utgångspunkt 7. …tolkningen börjar med flerfaldig genomläsning av texten 8. …vi börjar skönja mönster i svaren 9. …. då kan vi börja notera preliminära kategorier vid marginalen 10. …vi ser då ännu tydligare mönster, teman & kategorier 11. …nu kan man samla liknande ’saker’ och hitta passande/bästa ’citat’ för illustrationen 12. …kolla hur olika kategorier relaterar till varandra (samla liknande, rationalisera, skapa rubriker, etc. ) 13. …skapa en text….