Evropsk unie Evropsk fond pro regionln rozvoj Investice

  • Slides: 7
Download presentation
Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj Investice do vaší budoucnosti PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KDO JSME? O co jde? § Jde o organizaci založenou Jihomoravským krajem

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KDO JSME? O co jde? § Jde o organizaci založenou Jihomoravským krajem a Krajem Vysočina projektové řízení za využití principů „efektivního veřejného investování“ formou dvou příspěvkových organizací Na co navazuje: § Na dobrou tradici ROP Jihovýchod v řízení programu Ø dlouhodobě nízká chybovost a velmi dobré výsledky auditů, kvalitní čerpání (dlouhodobě na špici v ČR), jeden ze tří programů s nízkým rizikem v ČR. § Na dobrou tradici ROP Jihovýchod v kontrole a auditech Ø Přední odborníci na veřejné zakázky – úspora na korekcích Ø Úspěšné vyjednávání s MF, EK a EÚD o předběžných nálezech auditu.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ CO NABÍZÍME Co nabízíme (poslání): Kompletní zabezpečení projektů od předprojektové fáze po

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ CO NABÍZÍME Co nabízíme (poslání): Kompletní zabezpečení projektů od předprojektové fáze po ukončení: Ø příprava projektů, příprava žádosti o dotace, příprava CBA – analýzy přínosů a nákladů, Ø Kontrola veřejné zakázky, veřejná podpora, realizace projektu, kontrola souladu zadávací dokumentace se smlouvou o dílo, fyzická kontrola skutečného provedení stavby na místě (i během kontrolních dnů), Ø žádosti o platbu, zabezpečení a vypořádání auditů Koordinace a realizace systémových (integrovaných) a klíčových (nadregionálních) projektů, např. : krajských škol, nemocnic, sociálních zařízení atd.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ CO NABÍZÍME Efektivní veřejné investice (OECD) • Koordinace: Koordinovat veřejné investice napříč

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ CO NABÍZÍME Efektivní veřejné investice (OECD) • Koordinace: Koordinovat veřejné investice napříč vládními/rozhodovacími úrovněmi s cílem zvýšit efektivnost. • Kapacity: Posílit kapacity, dovednosti a zdroje pro investice na všech úrovních vlády. • Rámec (struktura): Řádné strukturované podmínky pro veřejné investice.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ CO Z TOHO KRAJE BUDOU MÍT? Přidaná hodnota pro kraje: § „In

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ CO Z TOHO KRAJE BUDOU MÍT? Přidaná hodnota pro kraje: § „In house služba“ šetří prostředky na externí služby při přípravě jednotlivých fází projektu (tj. napsání žádosti, CBA, zadání veřejné zakázky atd. ). Kraje nemusí soutěžit servis u vlastní organizace. Příprava a realizace projektu je způsobilý výdaj operačních programů, náklady se tedy krajům zpětně vrací. § Projektová kancelář bude moct podporovat prostřednictvím krajů i jiné subjekty (VŠPJ, obce. . . ), nebo napřímo do max 20 % objemu činnosti organizace. § Projektová kancelář bude mapovat evropské dotační možnosti i mimo české operační programy

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ JE TO POTŘEBA? Je to potřeba? § Podle aktuálních verzí Regionálních akčních

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ JE TO POTŘEBA? Je to potřeba? § Podle aktuálních verzí Regionálních akčních plánů připravují pouze kraje z investičních programů významné množství projektů – 131 projektů za více než 11 mld. Kč, především z IROP § Samostatná organizace projektové řízení dokáže flexibilně a rychle vyjednat, připravit a realizovat projekty (odpadá složitý mechanismus putování projektu a lidí po jednotlivých dotčených odborech na krajském úřadě). Zodpovědný je jeden subjekt, jehož náplní je realizace projektů. Nemá další agendy jako pracovníci krajského úřadu.

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www. jihovychod. cz DĚKUJI

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod Kounicova 13, 602 00 Brno www. jihovychod. cz DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!