Evaluacija u pedagokom radu Testovi znanja Podela testova

  • Slides: 15
Download presentation
Evaluacija u pedagoškom radu Testovi znanja

Evaluacija u pedagoškom radu Testovi znanja

Podela testova znanja n Baždareni (standardizovani) testovi: n Imaju utvrđene metrijske karakteristike n Napravljeni

Podela testova znanja n Baždareni (standardizovani) testovi: n Imaju utvrđene metrijske karakteristike n Napravljeni od strane stručnjaka n Obuhvataju celokupan program određenog školskog predmeta n Upotrebljavaju se u većem broju škola n Nebaždareni testovi (nizovi zadataka objektivnog tipa): n Zadaci imaju isti oblik kao i u baždarenim testovima n Nisu utvrđene metrijske karakteristike n Konstruiše ih sam nastavnik za potrebe kontrole znanja učenika u njegovom predmetu n Pored opštih stvari mogu da obuhvate i detalje gradiva kojima je nastavnik posvetio pažnju tokom obrade

Metrijske karakteristike testova n Pouzdanost n Valjanost n Objektivnost n Diskriminativnost

Metrijske karakteristike testova n Pouzdanost n Valjanost n Objektivnost n Diskriminativnost

Pouzdanost (relijabilnost) n Određenje – test je pouzdan ako u ponovljenim merenjima kod istog

Pouzdanost (relijabilnost) n Određenje – test je pouzdan ako u ponovljenim merenjima kod istog ispitanika dobijemo sličan rezultat n U realnosti nijedan test nije savršeno pouzdan; stvarni ili opaženi rezultat ispitanika uvek sadrži dva dela – deo rezultata koji zavisi od ispitanikovog znanja i deo koji se odnosi na grešku merenje (deo za koji su odgovorna nesistematska variranja) n Načini izračunavanja pouzdanosti: n n n Test-retest metoda Korelacija između paralelnih formi testa Pouzdanost tipa unutrašnje konzistentnosti (par-nepar metoda)

Valjanost (validnost) n Određenje – valjanost podrazumeva da se testom zaista meri ono što

Valjanost (validnost) n Određenje – valjanost podrazumeva da se testom zaista meri ono što smo njime i nameravali meriti n U slučaju testova znanja valjan je onaj test koji ispituje znanje učenika, a ne logičko zaključivanje, neke aspekte inteligencije i sl. n Utvrđivanje valjanosti: Empirijski postupak za utvrđivanje valjanosti testova znanja utvrđuje se izračunavanjem korelacije između uspeha na testu i ocena iz tog predmeta, mišljenja neke stručne komisije o znanju učenika ili nekog drugog postupka utvrđivanja znanja

Objektivnost n Određenje – jedan test je objektivan ukoliko rezultat zavisi od odgovora ispitanika,

Objektivnost n Određenje – jedan test je objektivan ukoliko rezultat zavisi od odgovora ispitanika, a ne od ocenjivača n Zadaci zatvorenog tipa sa ponuđenim alternativama obično su potpuno objektivni, dok se problem češće pojavljuje sa zadacima otvorenog tipa n Utvrđivanje objektivnosti: proverava se stepen slaganja između ocena nezavisnih procenjivača

Diskriminativnost (osetljivost) n Da bi test bio diskriminativan moraju se odabrati oni zadaci koji

Diskriminativnost (osetljivost) n Da bi test bio diskriminativan moraju se odabrati oni zadaci koji najbolje diskriminišu znanja učenika n Analizom zadataka utvrđuje se težina svakog pojedinog zadatka n Zadaci koje niko nije rešio, kao i zadaci koje svi rešavaju ne vrše nikakvu diskriminaciju među učenicima n Određenje da li je neki zadatak diskriminativan i da li će ući u jedan test znanja zavisi od toga da li se radi o kriterijumskom ili normativnom testu

Prednosti i nedostaci testova znanja n Prednosti: n Veliki broj pitanja koji pokrivaju celo

Prednosti i nedostaci testova znanja n Prednosti: n Veliki broj pitanja koji pokrivaju celo gradivo n Zadaci isti za sve n Isključen uticaj mnogih osobina učenika koje učestvuju u formulisanju usmenog odgovora učenika n Ekonomičnost u ispitivanju n Nedostaci: n Ispituju povezivanje činjenica, a u manjoj meri razumevanje i primena znanja

Oblici zadataka u testovima znanja n Zadaci reprodukcije: n Esejska pitanja n Pitanja dopune

Oblici zadataka u testovima znanja n Zadaci reprodukcije: n Esejska pitanja n Pitanja dopune n Zadaci rekognicije: n Pitanja dvočlanog izbora n Pitanja višestrukog izbora n Zadaci upoređivanja i sređivanja

. . . nastavak n Esejska pitanja: n Prednosti – daju uvid u razumevanje

. . . nastavak n Esejska pitanja: n Prednosti – daju uvid u razumevanje i povezivanje činjenica n Nedostaci – ocenjivanje pod većim uplivom subjektivnosti n Zadaci dopune: n Prednosti – zahtevaju aktivno znanje n Nedostaci – ispituju samo (mehaničko) poznavanje činjenica

. . . nastavak n Zadaci dvočlanog izbora: n Prednosti – ekonomični, potpuno objektivni

. . . nastavak n Zadaci dvočlanog izbora: n Prednosti – ekonomični, potpuno objektivni n Nedostaci – mogućnost slučajnog pogađanja n Zadaci višestrukog izbora: n Prednosti – moguće utvrditi poznavanje finih razlika među činjenicama; mogućnost slučajnog pogađanja mnogo manja n Nedostaci – teški za sastavljanje, traže dosta vremena da bi sve alternative na prvi pogled bile prihvatljive n Zadaci sređivanja i upoređivanja: n Prednosti – može se ispitivati poznavanje većeg broja činjenica jednim zadatkom n Nedostaci – traže dosta vremena za sastavljanje

Količnik obrazovanja n Pokazuje kakvo je obrazovanje učenika u odnosu na druge učenike istog

Količnik obrazovanja n Pokazuje kakvo je obrazovanje učenika u odnosu na druge učenike istog uzrasta, tj. da li je učenik iznad, ispod ili je prosečan po znanju u odnosu na svoje vršnjake n Formula: Obrazovni uzrast / kalendarski uzrast X 100

Količnik postignuća n Pokazuje kolika je količina i kakav je kvalitet znanja pojedinog učenika

Količnik postignuća n Pokazuje kolika je količina i kakav je kvalitet znanja pojedinog učenika u odnosu na njegove intelektualne potencijale n Formula: Obrazovni uzrast / mentalni uzrast X 100

Kriterijumski i normativni testovi znanja n Normativni testovi: n ispituju koliko je učenik naučio;

Kriterijumski i normativni testovi znanja n Normativni testovi: n ispituju koliko je učenik naučio; n zasnivaju se na psihologiji individualnih razlika i na pretpostavci da je znanje raspoređeno po normalnoj krivi; n rezultat na testu ima relativnu vrednost, a do normi se dolazi tek nakon primene testa n Kriterijumski testovi: n Ispituju šta je učenik naučio od onoga što je pretpostavljeno vaspitno-obrazovnim ciljevima n Učenici se ne porede međusobno, već u odnosu na unapred postavljeni kriterijum n Kriterijumi uspeha se postavljaju pre izrade testa; merilo postignuća je apsolutno n Moguće izračunavanje postignuća u procentima n Razlike u utvrđivanju diskriminativnosti kod normativnih i kriterijumskih testova

Mogućnosti primene kriterijumskih testova n Kod evaluacije nastavnih programa n U eksperimentalnom ispitivanju efikasnosti

Mogućnosti primene kriterijumskih testova n Kod evaluacije nastavnih programa n U eksperimentalnom ispitivanju efikasnosti upotrebe nastavnih metoda, sredstava, raznih vrsta inovacija u nastavi n U selekciji kandidata za neki posao (ako je potrebno odabrati kandidate koji poseduju tačno određena znanja) n U formativnom ocenjivanju n U sumativnom ocenjivanju