Eurpa fogalma az eurpaisg szellemi irnyzatainak fejldse dr

  • Slides: 20
Download presentation
Európa fogalma, az európaiság szellemi irányzatainak fejlődése dr. Jeney László egyetemi docens jeney@elte. hu

Európa fogalma, az európaiság szellemi irányzatainak fejlődése dr. Jeney László egyetemi docens jeney@elte. hu Európa regionális földrajza I. Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak 2018/2019, II. félév BCE Geo Intézet

Európa regionális földrajza n n C 103, szerda 9. 50– 11. 20 Összesen 10

Európa regionális földrajza n n C 103, szerda 9. 50– 11. 20 Összesen 10 alkalom (egy dupla óra: március 13. ) – Egy dupla óra: március 13. (május 8. helyett) – 8. 00– 11. 20 – 3 óra elmarad: intenzív hét (április 3. ), tavaszi szünet (április 24. ) és május 1. n Tematika: – – n Európa földrajzi fogalma Az európai gazdasági centrum fejlődéstörténete Európa fejlettségi térszerkezete Meghatározó európai gazdaságok társadalomföldrajza Számonkérés: szóbeli vizsga a vizsgaidőszakban – Szóbeli felelet tételsor alapján az órák anyagából (70 p) – Vaktérképes topográfiai feladat a megadott földrajzi névanyagból: 200 város/régió/ország (30 p)

Felhasználható irodalom n n A felkészüléshez elsősorban az órai jegyzet ajánlott Felhasználható irodalom –

Felhasználható irodalom n n A felkészüléshez elsősorban az órai jegyzet ajánlott Felhasználható irodalom – JENEY L. 2013: Kultúrrégiók gazdaságföldrajza – In: JENEY L. – KULCSÁR D. – TÓZSA I. (szerk): Gazdaságföldrajzi tanulmányok közgazdászoknak. – BCE Gazdaságföldrajz és Jövőkut. Tsz. - NGM, Budapest pp. 329– 363. – http: //jeney. web. elte. hu/15 kulturregiokgazdfoldrajza. pdf – PROBÁLD F. – SZABÓ P. (szerk) 2007: Európa regionális földrajza 2. Társadalomföldrajz. – Budapest: ELTE Eötvös Kiadó. – BRADSHAW, M. – DYMOND, J. – WHITE, G. – CHACKO, E. 2011: Contemporary World Regional Geography. 4 th Edition. – Mc. Graw-Hill Companies, 640 p.

Európa fogalma, lehatárolása, ismérvei 4

Európa fogalma, lehatárolása, ismérvei 4

Meddig tart Európa? n „Kérdezzük csak végig Európa népeit szomszédaikról – majd mindenki keleti

Meddig tart Európa? n „Kérdezzük csak végig Európa népeit szomszédaikról – majd mindenki keleti szomszédját barbárnak, vagy legalábbis nem magával egyenértékű európainak tartja. ” Teleki Pál, 1936

Mit jelent az európai centrum? n Európa lehatárolása változó – Földrajzilag – Politikailag

Mit jelent az európai centrum? n Európa lehatárolása változó – Földrajzilag – Politikailag

Európa természetföldrajzi határai n Önálló kontinens-e? – Természetföldrajz: nincs éles átmenet Ázsia felé (Eurázsiai

Európa természetföldrajzi határai n Önálló kontinens-e? – Természetföldrajz: nincs éles átmenet Ázsia felé (Eurázsiai kőzetlemez) – Geológia: Eu és Ázsia egy kontinens, Eu. Ázsia/Eurázsia egy félszigete (mint India, amely egyébként geológiailag már nem része Ázsiának: indiai szubkontinens) n Ha önálló, hol vannak a határai? – Egyértelműbb: Dél – Földközi-tenger, Nyugat – Atlantióceán, Észak – Jeges-óceán – Vitatottabb: Kelet – csak a XIX. sz. (Humboldt): Európa az Urálig tart (Urál, Urál-folyó, Kaszpi-tenger, Kaukázus, Fekete-tenger)

Európa és Ázsia társadalomföldrajzi határai n Transzkontinentális államok: természetföldrajzilag van európai és ázsiai részük

Európa és Ázsia társadalomföldrajzi határai n Transzkontinentális államok: természetföldrajzilag van európai és ázsiai részük is – – – n Oroszország (ter. 29%, nép 72% eu-i) Grúzia (inkább eu-i) Azerbajdzsán (nagyobb fele eu-i, de inkább ázsiai) Törökország (ter. 3% eu-i, de inkább ázsiai) Kazahsztán (inkább ázsiai) Természetföldrajzilag teljesen Ázsiához tartozó, de európai orientációjú államok – Ciprus – Örményország

Tágabb politikai értelemben vett Európa n Európa Tanács – Európa teljes területe benne van

Tágabb politikai értelemben vett Európa n Európa Tanács – Európa teljes területe benne van (kiv. Kazahsztán nyugati részét) – Kiterjed a természetföldrajzi Ázsiára is (Szibéria, Kaukázuson túli államok, Kisázsia, Ciprus) n Európai Unió – Ciprus – tag (társadalomföldrajzilag Európa) – Törökország – tagjelölt (természetföldrajzilag átnyúlik Európába) – Grönland: Dánia külbirtokaként belépett, de 1983 ban kivált – Tengerentúli területek (pl. a dél-amerikai Francia. Guyana): tag mert a külbirtokok is csatlakoztak

Az európaiság mai ismérvei T. G. Jordan (1996) alapján n Önkényes ismérvek, önkényes határértékek

Az európaiság mai ismérvei T. G. Jordan (1996) alapján n Önkényes ismérvek, önkényes határértékek – – – Vallás: keresztény 80% felett Nyelv: indoeurópai 80% felett Embertani jelleg: europid 90% felett Egészség: csecsemőhalandóság 1% alatt Fejlett gazdaság: GDP/fő 10 ezer $ felett Képzettség: írástudatlanság 10% alatt Fejlett közlekedési hálózat: közútsűrűség 400 km/km 2 felett Ipari–tercier foglalkozási szerkezet: agrárkeresők aránya 15% alatt Nagyfokú urbanizáció: városlakó 50% felett Stabil népességszám: természetes szaporodás 1% alatt Parlamentáris demokrácia: 1980 előtt

Az európaiság szellemi irányzatainak fejlődése a II. világháborúig 11

Az európaiság szellemi irányzatainak fejlődése a II. világháborúig 11

Európa fogalmának megjelenése, szerepe az ókor hajnalán n n Európa elnevezése: főníciai „ereb” szó

Európa fogalmának megjelenése, szerepe az ókor hajnalán n n Európa elnevezése: főníciai „ereb” szó (=sötétség, napnyugat) Kr. e. VIII. sz. : görög mitológia: első említés Eleinte: Európa = Trákia + Makedónia Kr. e. VI. sz. : Gibraltártól a Kaukázusig – Hérodotosz, Hippokratész: politikai, kulturális értékek, szemben az ázsiai perzsa birodalommal

Európa és a Római Birodalom n n n Klasszikus görög–római kultúra öröksége Európa jelentős

Európa és a Római Birodalom n n n Klasszikus görög–római kultúra öröksége Európa jelentős területeit átfogó 1. nagy politikai egység Birodalom jól körülhatárolható határvonala (limes) – Azon túl már a barbárok földje n De: római korban Európafogalom feledésbe merült – Közel-Kelet, Észak-Afrika is

Európaiság = keresztény vallás és etika n Kora középkor: csak nyugati (katolikus) kereszténység –

Európaiság = keresztény vallás és etika n Kora középkor: csak nyugati (katolikus) kereszténység – VI–VII. sz. , Izidor sevillai püspök: Európa = egykori Nyugatrómai Birodalom – VIII–IX. sz. : Európa = Nagy Károly frank birodalma Európa jelentős területeit átfogó 2. nagy politikai egység (~ ESZAK alapító hatok EU: Nagy Károly érdemrend) – Szemben az „eretnek” Bizánccal: EU mai határa is nagyjából a nyugati kereszténység határa (kiv. ortodox Kelet-Balkán: GR, CY, BG, RO) n Reneszánsz (II. Pius pápa): Eu. ≈ egész keresztény világ – Szemben a „pogány” Oszmán Birodalommal (keresztes hadjáratok) – Ma is felmerül Törökország felvételénél – Keresztény szó bevitelének kérdése az Eu-i Alkotmányba

Sajátos európai szellemi irányzatok n Közös európai öntudat megjelenése – XV–XVI. sz. : (Machiavelli):

Sajátos európai szellemi irányzatok n Közös európai öntudat megjelenése – XV–XVI. sz. : (Machiavelli): eu-i népeknek közös történelme, kultúrája, politikai érdeke – Középkori egyetemeken szerte Európából érkeztek diákok (latin: közös nyelvi örökség) – Humanizmus ≈ európaiság: államszövetségek (Dante) n Nyugat-európai alulról építkező feudális berendezkedés polgárosodás – Uralkodó osztályon belül közösségi kötelékek fellazulása (királyi hatalommal szemben, ill. feudális rendek és egyház között), hűbérúr–jobbágy személyi függőségi viszony lazulása – Jogi és gazdasági autonómiával rendelkező polgárság kialakulása – Felvilágosodás: racionalizmus, tudományos–technikai vívmányok – Szabadság, individualizmus (szemben a közösségorientáltabb keleti kultúrákkal) n De ellenhatás a közös európaisággal szemben: reformáció – Törésvonal: katolikus dél, protestáns észak – Nemzetállami szerveződés – „Divatos” a nacionalizmus

Az európai civilizáció hatásai a világ különböző részein T. G. Jordan (1996) nyomán

Az európai civilizáció hatásai a világ különböző részein T. G. Jordan (1996) nyomán

Európai egységideák a hosszú XIX. században n Gyarmatosítás: tovább erősíti az európai öntudatot –

Európai egységideák a hosszú XIX. században n Gyarmatosítás: tovább erősíti az európai öntudatot – Mennyiségi és minőségi növekedés: felsőbbrendűség n Napóleon birodalma: szabadság, egyenlőség, testvériség + európaiság – Európa jelentős területeit átfogó 3. nagy politikai egység n n n Rousseau Immanuel Kant (Örök béke, 1795) Szent Szövetség: európai koncert (Metternich) – „Mindenki együtt zenél, de mindenki saját hangját hallatja” n n Mazzini, Kossuth: Európai Konföderáció Victor Hugo (1849): Eu-i Egyesült Államok (mint USA)

XX. századi európai kultúrpesszimizmus n n I. vh. : európai népek egymás ellen harcoltak

XX. századi európai kultúrpesszimizmus n n I. vh. : európai népek egymás ellen harcoltak Korábban divatos nacionalizmus helyett nemzetközi szellemi irányzatok (de nem európaiak, hanem globálisak) – Szocializmus: internacionalizmus, de a munkásosztály szolidaritása alapján – Katolicizmus: univerzális, egyetemes n I. vh. után depresszió – – Európaiság = szorongás, pesszimizmus Spengler: A Nyugat alkonya Julian Benda: Írástudók árulása Jose Ortega y Gasset: európaiság helyett tömegember

Páneurópanizmus megjelenése a két vh. között n n Előzmény: Carlo Sforza: Eu-i Egyesült Államok

Páneurópanizmus megjelenése a két vh. között n n Előzmény: Carlo Sforza: Eu-i Egyesült Államok (USA mintájára) Richard Coudenhowe Calergi: páneurópai mozgalom (1923. Páneurópa c. könyve) – Nemzetek gyűlölete = újabb háború – Fenyegetések: K: kommunizmus (katonailag) Ny: az amerikanizmus (gazdaságilag) n n n Megalakult a Nemzetek Szövetsége (Népszövetség) 1926: 1. Páneurópai kongresszus Briand (francia kül. min. ) páneurópai gondolatot a Nemzetek Szövetségébe – Európai Unió létrehozását javasolta

II. világháború, hidegháború: mélypont Európa történetében n 1933: Hitler – új európai rend („Pax”

II. világháború, hidegháború: mélypont Európa történetében n 1933: Hitler – új európai rend („Pax” Germanica) – Európa jelentős területeit átfogó 4. nagy politikai egység n II. vh. után: – Európa súlya visszaszorul (No. Olo. , Anglia, Fro. ) – 2 nagyhatalom emelkedik ki: USA és SZU n Hidegháború: Európa kettészakadása (vasfüggöny) – Európai integrációs folyamat kezdete – Politikai Európa leszűkül = Európai Unió