Europejski Fundusz Spoeczny 2014 2020 Program Operacyjny Wiedza

  • Slides: 17
Download presentation
 Europejski Fundusz Społeczny 2014 -2020 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER 2014

Europejski Fundusz Społeczny 2014 -2020 Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER 2014 -2020)

 EFS w nowej perspektywie finansowej • strategie UE, regulacje UE, programowanie krajowe •

EFS w nowej perspektywie finansowej • strategie UE, regulacje UE, programowanie krajowe • ostateczne regulacje unijne dotyczące EFS – zależne od negocjacji Wspólnych Ram Finansowych 2014 -2020 (nadal trwają, przewidywane przyjęcie pakietu legislacyjnego: listopad – grudzień 2013) • równolegle – niezbędne przygotowania krajowe (projekty: Umowa Partnerstwa, programy operacyjne)

 EFS 2014 - 2020 w Polsce • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER

EFS 2014 - 2020 w Polsce • Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER 2014 -2020) • 16 regionalnych programów operacyjnych • Większa decentralizacja – 72% środków w regionach • poziom regionalny - bezpośrednie wsparcie osób, w celu poprawy ich sytuacji na rynku • poziom krajowy - poprawa ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych

 Uwarunkowania nowego okresu programowania EFS • ramy strategiczne – europejskie i krajowe (Europa

Uwarunkowania nowego okresu programowania EFS • ramy strategiczne – europejskie i krajowe (Europa 2020, Krajowy Program Reform, Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego, KPPW Nowy wymiar aktywnej integracji) • priorytety MPi. PS w obszarze polityki społecznej, w tym pomocy i integracji społecznej • efekty działań i projektów realizowanych w perspektywie 2007 -2013 • komplementarność z innymi programami i instrumentami finansowymi (np. FEAD)

 Program POWER 2014 - 2020 Podstawowe informacje • Program krajowy – wsparcie systemowe

Program POWER 2014 - 2020 Podstawowe informacje • Program krajowy – wsparcie systemowe dla obszarów: zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego i dobrego rządzenia • Cel główny: wzmocnienie wybranych polityk publicznych realizujących cele strategii Europa 2020 • Budżet na lata 2014 – 2020: 3, 2 mld euro (w tym na cel 9 dot. włączenia społecznego: 188 mln euro)

 Główne obszary wsparcia POWER • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako

Główne obszary wsparcia POWER • wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę, • wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform, • realizację działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań dotąd niestosowanych, • realizację programów w zakresie mobilności ponadnarodowej

 Sektor pomocy i integracji społecznej w PO WER 2014 - 2020 • Cel

Sektor pomocy i integracji społecznej w PO WER 2014 - 2020 • Cel tematyczny 9 : Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem • Priorytet 9. 4 Aktywna integracja, w szczególności w celu poprawy zatrudnialności • Priorytet 9. 7 Ułatwianie dostępu do niedrogich, trwałych i wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

 Priorytet 9. 4 Aktywna integracja - cele Cel ogólny: Poprawa skuteczności i efektywności

Priorytet 9. 4 Aktywna integracja - cele Cel ogólny: Poprawa skuteczności i efektywności polityki publicznej w obszarze włączania społecznego i zwalczania ubóstwa Cele szczegółowe: • Poprawa jakości kształtowania polityki państwa na rzecz właczenia społecznego i zwalczania ubóstwa • Poprawa efektywności działań realizowanych przez instytucje pomocy i integracji społecznej na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem • Wypracowanie rozwiązań systemowych w obszarze pomocy i integracji społecznej, służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób, rodzin i lokalnych społeczności w celu minimalizacji barier wykluczenia społecznego • Integracja, indywidualizacja i standaryzacja usług na rzecz wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rozwój aktywnej integracji społeczno – zawodowej osób, rodzin, i lokalnych społeczności

 Priorytet 9. 4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (1) • opracowanie i

Priorytet 9. 4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (1) • opracowanie i wdrożenie narzędzi wspierających podejmowanie decyzji w zakresie prowadzonej polityki społecznej; • zbudowanie narzędzia monitoringu skuteczności pomocy i integracji społecznej oraz stworzenie katalogu wskaźników pozwalających prowadzić porównywalne oceny z perspektywy regionów • wspierania budowanie lokalnych i regionalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych w celu właściwego projektowania zadań zmniejszających skalę ubóstwa między regionami z wykorzystaniem oceny zasobów pomocy społecznej • wypracowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań na rzecz monitorowania sytuacji i potrzeb grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także monitorowania i badania efektywności poszczególnych instrumentów i całej polityki w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

 Priorytet 9. 4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (2) • podnoszenie kompetencji

Priorytet 9. 4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (2) • podnoszenie kompetencji kadr instytucji pomocy i integracji społecznej (m. in. szkolenia, specjalizacje, studia podyplomowe, samokształcenie) • podnoszenie kwalifikacji szczególnie w obszarach nowego zakresu zadań i ról pracownika socjalnego, w celu podniesienia skuteczności prowadzenia pracy socjalnej • kształcenie nowych specjalności zawodowych dla zadań w pomocy i integracji społecznej (pracowników świadczących bezpośrednio usługi, specjalistów-audytorów)

 Priorytet 9. 4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (3) • wypracowanie i

Priorytet 9. 4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (3) • wypracowanie i wprowadzenie nowych standardów związanych z rozszerzeniem pakietu usług nastawionych na profilaktykę • budowanie systemu kooperacji między instytucjami pomocy społecznej, podmiotami usług reintegracji społecznej i zawodowej, w tym szczególnie z centrami i klubami integracji społecznej dla zwiększania efektywności działań wobec grup zagrożonych wykluczeniem społecznym • wprowadzenie systemów akredytacji dla instytucji pomocy i integracji społecznej a także systemu certyfikacji jakości usług dla uzyskania ich efektywnego oddziaływania • przebudowa systemu pomocy społecznej zmierzająca do uzyskania efektywnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej poprzez rozdzielenie systemu świadczeń pieniężnych od aktywnej integracji i pracy socjalnej, a także zlecania usług tworzonym agencjom usług socjalnych

 Priorytet 9. 4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (4) • wypracowanie rozwiązań

Priorytet 9. 4 Aktywna integracja – przykładowe typy operacji (4) • wypracowanie rozwiązań systemowych służących rozwojowi usług na rzecz usamodzielnienia osób i rodzin wykluczonych • koordynacja wdrażania w regionach nowych modeli organizacyjnych instytucji pomocy i integracji społecznej oraz analiza ich efektywności • koordynowanie oraz promowanie działań umożliwiających tworzenie krajowych, regionalnych i lokalnych platform współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, podmiotami zatrudnienia socjalnego oraz publicznymi służbami zatrudnienia • rewizja modelu funkcjonowania instytucji działających na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem budowy systemu ocen świadczonych usług (min. system akredytacji CIS i certyfikacji KIS, Krajowy System Audytu Usług Reintegracji) oraz upowszechnianie CIS i KIS jako formy skutecznej integracji społecznej

 Priorytet 9. 7 Ułatwianie dostępu do usług - cele • • • stworzenie

Priorytet 9. 7 Ułatwianie dostępu do usług - cele • • • stworzenie rozwiązań systemowych w zakresie usług społecznych (w tym opiekuńczych dla osób zależnych i niesamodzielnych) i zdrowotnych oraz poprawa jakości tych usług wdrożenie rozwiązań skierowanych na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu opieki zdrowotnej

 Priorytet 9. 7 Ułatwianie dostępu do usług – przykładowe typy operacji (1) •

Priorytet 9. 7 Ułatwianie dostępu do usług – przykładowe typy operacji (1) • opracowanie i upowszechnienie rozwiązań systemowych na rzecz usług społecznych (w tym opiekuńczych) i zdrowotnych nad osobami zależnymi • wypracowanie standardów związanych z rozszerzeniem pakietu usług świadczonych w ramach pomocy i integracji społecznej (KIS/CIS/ZAZ/WTZ); • rozwój nowych usług społecznych, z podziałem na usługi profilaktyczne, aktywizujące i interwencyjne, z uwzględnieniem grup szczególnie zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym dzieci i młodzieży; • stworzenie rozwiązań sprzyjających deinstytucjonalizacji opieki, w tym systemu mieszkalnictwa wspomaganego oraz przeciwdziałania bezdomności • wypracowanie modelu współpracy OPS, CIS, KIS na rzecz świadczenia usług społecznych dla mieszkańców społeczności lokalnych oraz przetestowanie wypracowanych modeli

 Priorytet 9. 7 Ułatwianie dostępu do usług – przykładowe typy operacji (2) •

Priorytet 9. 7 Ułatwianie dostępu do usług – przykładowe typy operacji (2) • wspieranie pracy socjalnej jako jednego z narzędzi systemu profilaktyki wykluczenia społecznego • upowszechnianie rozwiązań modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności „GSWB” na obszarze poszczególnych regionów oraz gmin, zwłaszcza w obszarze prewencji, interwencji oraz integracji, • badanie efektywności stosowania niektórych usług wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, w tym szczególnie w zakresie stosowania metody autodiagnozy, treningu ekonomicznego oraz korzystania z usług trenerów pracy oraz doradców finansowych ds. budżetów domowych

 Aktualny stan prac • Konsultacje Programu POWER (MRR) www. efs. gov. pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach. aspx

Aktualny stan prac • Konsultacje Programu POWER (MRR) www. efs. gov. pl/2014_2020/konsultacje/Strony/Okonsultacjach. aspx • Prace nad Regionalnymi Programami Operacyjnymi • Negocjacje z KE (Umowa Partnerstwa, programy operacyjne) • Przygotowania w ramach poszczególnych instytucji

 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ