EU i Balkan EUTurska 1963 Potpisan Sporazum o

  • Slides: 24
Download presentation
EU i Balkan

EU i Balkan

EU-Turska • 1963 – Potpisan Sporazum o pridruživanju • 1987 – Turska podnosi kandidaturu

EU-Turska • 1963 – Potpisan Sporazum o pridruživanju • 1987 – Turska podnosi kandidaturu za članstvo u • • • EEZ 1997 – Evropski savet u Luksemburgu: Turska može postati članica EU 1999 – Evropski savet u Helsinkiju: Turska postala kandidat za članstvo 2005 – Savet usvojio Negotiating Framework, početak pregovora

TURSKA • Specifičan slučaj Turske – – – Specifičan politički sistem Problem ljudskih prava

TURSKA • Specifičan slučaj Turske – – – Specifičan politički sistem Problem ljudskih prava i kurdske manjine Preko 74 miliona stanovnika Najveći deo njene teritorije se prostire na Bliskom Istoku Muslimanska zemlja • Strateški značaj Turske – Bedem Zapada u nestabilnom regionu – Turska isticala pretnje muslimanskog fundamentalizma unutar svojih granica kao dokaz da je integracija neophodna – SAD podržavaju članstvo Turske u EU

PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA • Strategija EU za zemlje ‘Zapadnog Balkana’ (Albanija, Bi. H,

PROCES STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA • Strategija EU za zemlje ‘Zapadnog Balkana’ (Albanija, Bi. H, Hrvatska, Makedonija, Srbija, Crna Gora) • Lansirana u junu 1999. godine • Cilj PSP-a – Stabilizacija regiona putem: – Potencijalnog članstva u EU kao podsticaja reformama – Podsticanja regionalne saradnje – Političkih i ekonomskih uslova koji se moraju ispuniti kako bi se unapredio proces pridruživanja

OSNOVNI ELEMENTI PSP-a • Autonomne trgovinske mere EU • Programi finansijske pomoći CARDS, IPA

OSNOVNI ELEMENTI PSP-a • Autonomne trgovinske mere EU • Programi finansijske pomoći CARDS, IPA • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju • Perspektiva članstva

EU - ZB • Robna razmena 2010: – EU izvoz: 26, 49 milijardi EUR

EU - ZB • Robna razmena 2010: – EU izvoz: 26, 49 milijardi EUR – EU uvoz: 14 milijardi EUR • 2000. EU odobrila autonomne trgovinske preferencijale svim zemljama ZB – Obnovljene 2005. , kao i 2011. (do 2015. ) – Kvote za vino, teletinu i određene riblje proizvode • 2010. EU najveći trgovinski partner ZB-a, preko 60% robne razmene

Finansijska pomoć • Program CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation), za čitav

Finansijska pomoć • Program CARDS (Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation), za čitav region pomoć je u periodu 2000 -2006. iznosila • preko 5 milijardi evra. Program IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance) uveden 2006. godine sa ciljem stvaranja jedinstvene pravne osnove za pružanje finansijske pomoći zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima za članstvo u EU. Za Srbiju u periodu 2007 -2013. oko 1, 1 milijarda EUR – IPA region 2007 -2013: 11, 5 milijardi EUR • IPA se sastoji iz 5 komponenti: Pomoć tranziciji i izgradnji institucija , • Prekogranična saradnja, Regionalni razvoj, Razvoj ljudskih resursa, i Razvoj sela. Kroz prve dve komponente se pruža pomoć i zemljama kanidatima i potencijalnim kandidatima, dok preostale tri komponente pomažu pripremu zemalja kandidata za primenu odgovarajućih politika EU i fondova koji ih podržavaju. Predlog za period 2014 -2020. (IPA II), 14, 1 milijarda EUR

SADRŽAJ SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU • Politička saradnja sa EU; Regionalna saradnja •

SADRŽAJ SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU • Politička saradnja sa EU; Regionalna saradnja • Stvaranje zone slobodne trgovine (10, odn. 6 godina od stupanja Sporazuma na snagu) • Usvajanje jednog dela “acquis”-a • Saradnja po sektorima

ZB i PSP Zemlja FS Poč. prego vora SSP Potpisivanj e SSP Podnoš. kandidat.

ZB i PSP Zemlja FS Poč. prego vora SSP Potpisivanj e SSP Podnoš. kandidat. Dobijanje statusa kandidata Početak pregovora članstvo Sporaz. o pristupanj u Albanija 2001 2003 2006 2009 / / / Srbija 2005 2008 2009 2012 / / Hrvatska 2000 2001 2003 2004 2005 2011 CG 2005 2007 2008 2010 2012 / Makedonij a 1999 2000 2001 2004 2005 / / Bi. H 2003 2006 2008 / /

Zašto je usporena integracija ZB?

Zašto je usporena integracija ZB?

Istraživanje integracije/proširenja kao mehanizma ‘evropeizacije’ • Politika proširenja najuspešnija spoljna politika EU • Nedvosmisleni

Istraživanje integracije/proširenja kao mehanizma ‘evropeizacije’ • Politika proširenja najuspešnija spoljna politika EU • Nedvosmisleni uspeh politike proširenja i delovanja EU u usmeravanju tranzicije zemalja CIE je podstakao istraživanja – transformativne moći EU u odnosu na zemlje kandidate i uticaja na njihove političke i ekonomske reforme tokom procesa pristupanja • uspeha transformativne moći EU u post-komunističkim zemljama – kao i mehanizama ’evropeizacije’, odnosno uticaja EU na domaće strukture zemalja kandidata i njihove razloge za povinovanje uslovima koje je EU postavljala

Zašto je usporena integracija ZB? • Jedna grupa faktora je vezana za političke i

Zašto je usporena integracija ZB? • Jedna grupa faktora je vezana za političke i ekonomske probleme zemalja Zapadnog Balkana: komunističko nasleđe i izostajanje raskida sa komunističkom prošlošću, slabe institucije, a naročito slab pravosudni sistem i nedovoljno snažna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, problemi koje nose post-konfliktna društva, problemi u saradnji sa Međunarodnim sudom u Hagu, fenomen slabih država

Zašto je usporena integracija ZB? • Druga grupa faktora koja je uticala na usporavanje

Zašto je usporena integracija ZB? • Druga grupa faktora koja je uticala na usporavanje procesa evropske integracije Zapadnog Balkana proizilazi iz promena u samoj politici proširenja EU: – Enlargement fatigue i sa time u vezi ponovo aktuelizovan koncept absorption capacity, – Stroža kontrola ne samo usvajanja nego i primene acquis-a, kao i povećanje acquis-a i broja poglavlja u pregovorima o pristupanju – Iako nema formalne promene samih kriterijuma, naučene lekcije su dovele do strožeg tumačenja postojećih

Zašto je usporena integracija ZB? • Dodatni faktori?

Zašto je usporena integracija ZB? • Dodatni faktori?

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • European Community Monitor Mission (ECMM) delovala od 1991.

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • European Community Monitor Mission (ECMM) delovala od 1991. – 2000 postala Posmatračka misija EU (European Union Monitoring Mission - EUMM) – Oko 120 međunarodnih posmatrača – Sedište Misije u Sarajevu, a delovala u Bi. H, Hrvatskoj, SRJ, Albaniji i Makedoniji – Cilj: da prikupljanjem informacija na terenu i analizom dopirnese uobličavanju politika EU prema regionu – Misija okončana krajem 2007.

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Prva institucionalno-operativna saradnja ZEU-NATO nakon Ugovora iz Mastrihta

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Prva institucionalno-operativna saradnja ZEU-NATO nakon Ugovora iz Mastrihta i Deklaracije iz Petersberga je bila operacija SHARP GUARD (jun 1993 – jun 1996. ) – Cilj: međunarodna kontrola poštovanja embarga na Jadranu na uvoz oružja za zemlje bivše Jugoslavije – U julu 1992. Savet ministara ZEU (1954 -2011) je odlučio da pomorske snage ZEU u Jadranu učestvuju u nadziranju embarga. – I tada je bilo neopodno da ZEU koristi komunikacionu infrastrukturu NATO-a – U junu 1993. Saveti ZEU i NATO su, umesto dve operacije, odobrili kombinovani koncept za zajedničku operaciju – Sporazumom je uspostavljena jedinstvena komanda operacije Sharp Guard, koja je počela istog meseca

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Operacija na Dunavu – Na vanrednom sastanku Saveta

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Operacija na Dunavu – Na vanrednom sastanku Saveta ministara ZEU u Luksemburgu u aprilu 1993. odlučeno je da ZEU pruži podršku Bugarskoj, Rumuniji i Mađarskoj u primeni sankcija UN na Dunavu. Ove tri zemlje su u junu prihvatile pomoć i ustanovljena je policijska i carinska operacija – Operacija predstavljala saradnju sa pridruženim zemljama u okviru ZEU, kao i saradnju ZEU i OEBS-a – delegacija predsedništva ZEU je učestvovala u radu Komiteta OEBS-a za koordinaciju sankcija u Beču – Nakon Mirovnog ugovora iz Dejtona i okončanja sankcija UN na uvoz oružja, operacija Sharp Guard i operacija na Dunavu su okončane

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Misija u Mostaru – U oktobru 1993, neposredno

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Misija u Mostaru – U oktobru 1993, neposredno pred stupanje na snagu Ugovora iz Mastrihta, Savet ministara EU je zatražio od ZEU da da doprinos planiranom administrativnom upravljanju gradom Mostarom od strane EU – EU upravljanje Mostarom (European Union Administration in Mostar – EUAM) je počelo 1994. (na osnovu odluke Saveta o zajedničkoj akciji), a ZEU je učestvovala sa policijskim kontingentom – Cilj policijske misije: uspostavljanje jedinstvenih policijskih snaga u gradu – EU administrativno upravljanje je okončano prenosom izvršnih ovlašćenja na lokalne organe vlasti u oktobru 1996.

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Misija u Albaniji – 1997. Savet ZEU odlučio

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Misija u Albaniji – 1997. Savet ZEU odlučio da pošalje multinacionalne savetodavne policijske snage (Multinational Advisory Police Element - MAPE) u Albaniju, sa zadatkom savetovanja i obuke albanskih policijskih snaga – Ključni deo delovanja MAPE je bilo savetovanje Ministarstva za javni red o restruktuiranju policije, kao i pomoć u izradi zakona o policiji – Tokom bombardovanja SRJ, MAPE misija pomagala albanskoj policiji u evidentiranju i zbrinjavanju izbeglica sa Kosova i uspostavila zajednički krizni centar – Misija okončana u maju 2001.

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • ZEU misija pomoći u razminiravanju u Hrvatskoj –

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • ZEU misija pomoći u razminiravanju u Hrvatskoj – Na zahtev EU, ZEU je sprovela misiju razminiravanja – WEU Demining Assistance Mission to Croatia (WEUDAM) počela u maju 1999. – ZEU pružala savetodavnu, tehničku i pomoć u obuci WEU – WEUDAM misija okončana u novembru 2001.

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Misija opšteg bezbednosnog nadzora na Kosovu – Na

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Misija opšteg bezbednosnog nadzora na Kosovu – Na zahtev EU, Satelitski centar ZEU je u novembru 1998. počeo da vrši "general security surveillance" Kosova – Nadzor imao za cilj prikupljanje informacija o primeni Beogradskih sporazuma iz oktobra 1998. • BIH • • O prihvatanju verifikacione misije OEBS-a na Kosovu O NATO misiji vazdušnog nadzora – Pripadnici snaga ZEU su učestvovali i u radu IFOR-a (NATO Implementation Force - IFOR - Operation Joint Endeavour 1995 -1996) i SFOR-a (NATO Stabilisation Force 1996 -2005)

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • EUPM: Pod okriljem ESDP-a, 1. januara 2003. policijske

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • EUPM: Pod okriljem ESDP-a, 1. januara 2003. policijske snage EU su zamenile policijske snage UN-a u BIH – Pripadnici nevojne misije EU – EUPM (European Police Mission) su imale zadatak da pomognu u profesionalnom osposobljavanju policijskih snaga BIH, da zajedno sa snagama BIH kontrolišu sprovođenje javnog reda i poretka i primenu zakona, od 2010. fokus na borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije – EUPM prva EU misija pokrenuta u okviru ESDP – Zavrsetak 30. juna 2012. • Specijalni predstavnik EU za Bi. H Piter Sorensen, istovremeno i šef Delegacije EU u Bi. H

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Tri meseca kasnije, 31. marta 2003. EU izvodi

ZSBP/ZBOP EU: Misije na ZB • Tri meseca kasnije, 31. marta 2003. EU izvodi svoju prvu vojnu operaciju “Concordia” • • u Makedoniji – Zamenjujući dotadašnju NATO misiju “Allied Harmony”, u misiji Concordia učestvuje 350 vojnika iz 27 zemalja: uz 13 članica EU, vojnike su poslale i neke zemlje tada još aspiranti na članstvo (Bugarska, Rumunija, Mađarska, Estonija, Poljska, itd. ) – Koristila NATO kapacitete – Na zahtev EU, operaciju je nadzirala NATO komanda u Monsu – Misija prilika da se proveri ne samo praktična vrednost vojnih kapaciteta EU u okviru ESDP, već i savezništvo novih evropskih snaga i NATO-a u realizaciji konkretnih ciljeva – Cilj Misije: da doprinese primeni Ohridskog sporazuma iz 2001. Krajem 2003. , operacija “Concordia” je zamenjena misijom “Proxima” koju su samostalno realizovale policijske snage EU – EU Police Mission (EUPOL PROXIMA), u skladu sa ciljevima Ohridskog sporazuma – Misija okončana u decembru 2005. EU police advisory team (EUPAT) – Nakon okončaja Misije PROXIMA , misija od 6 meseci

Kosovo i EU? • 4. februara 2008. EU usvojila Zajedničku akciju o • •

Kosovo i EU? • 4. februara 2008. EU usvojila Zajedničku akciju o • • • upućivanju misije EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) Misiju čine policajci, sudije, tužioci i carinici, sa zadatkom da pomažu kosovskim vlastima u ‘ostvarivanju vladavine prava’ EULEX najveća civilna misija EBOP-a Specijalni predstavnik EU za Kosovo Samuel Žbogar