Erfaringsopsamling af prven dansk skriftlig fremstilling med internettet

  • Slides: 25
Download presentation
Erfaringsopsamling af prøven dansk skriftlig fremstilling med internettet som et fagligt hjælpemiddel Rapport udarbejdet

Erfaringsopsamling af prøven dansk skriftlig fremstilling med internettet som et fagligt hjælpemiddel Rapport udarbejdet af DAMVAD Analytics for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

DAMVAD Analytics Hvad har vi gjort? Metodiske elementer Undersøgelsens fokus • Hvordan arbejder skolerne

DAMVAD Analytics Hvad har vi gjort? Metodiske elementer Undersøgelsens fokus • Hvordan arbejder skolerne med de nye kompetencer inden for informationssøgning og kildekritik i undervisningen? Pilotinterview • 5 interviews omkring forståelse og relevans af spørgsmål Survey • Hvad har eleverne let ved og hvad har de svært ved ift. brug af internet som fagligt hjælpemiddel? • Hvordan arbejder skolerne med at forbygge og opdage snyd? • Hvordan oplever censorerne elevernes kompetencer i forhold til kritisk informationssøgning og kildekritik, og hvilke værktøjer de har til rådighed for at opdage snyd? Skoleledere: Forsøgt kontaktet: 1645 unikke respondenter - 714 gennemførte besvarelser = 43 pct. af populationen Censorer Forsøgt kontaktet: 376 unikke respondenter: - 295 fuldstændige besvarelser = 78 pct. af populationen Lærer Forsøgt kontaktet: 1759 unikke respondenter: - 673 fuldstændige besvarelser = 38 pct. af samplet Opfølgende interview • 4 interviews med praktikere fra alle tre grupper for uddybende forståelse Konklusion Datamaterialet giver et solidt grundlag for at konkludere omkring skolernes arbejde med internettet som fagligt hjælpemiddel i dansk skriftlig fremstilling. Vi har udnyttet at nogle skoler har været en del af forsøgsordningen i op til 3 år. Derfor får vi et billede af hvordan vi kan forvente at skolerne selv udvikler deres undervisning og afvikling af prøven. Interviewene resultaternes sikkerhed for validitet. understøtter surveydata med eksempler og illustrationer af hvordan data skal fortolkes. Alle interviewede kunne genkende resultaterne. Det giver yderligere validitet til undersøgelsens konklusioner. 2

Systematisk gennemgang af alle (eller tilfældigt udtrukne) aktivitetslogs 10% DAMVAD Analytics Hovedresultater Krav til

Systematisk gennemgang af alle (eller tilfældigt udtrukne) aktivitetslogs 10% DAMVAD Analytics Hovedresultater Krav til opsætning af elevcomputere fx krav om deaktivering af cloud-tjenester, chat-tjenester, at browserhistorik ikke må slettes osv. 36% Gennemgang af aktivitetslogs baseret på formodning om snyd 14% Forbud mobiltelefoner, smartwatches eller lign. enheder (udover den primære enhed som eleven bruger til at udfærdige besvarelsen) 73% Faste procedurer ved eksamen over for elever, der har snydt i undervisningen (fx skærpet tilsyn under eksamen) Der er ingen markante forskelle mellem skoler som har deltaget i forsøgsordning og skoler som har ikke har deltaget. Filtrering af nettrafik fra prøvelokalet Logning af nettrafik fra prøvelokalet Der er ikke noget som tyder på at skolerne selv over tid bliver bedre til at undervise I brug af internettet. Blokering af adgang til andre af skolens netværk (fx med password) Ligeledes tager skoler som har brugt den nye prøveform Begrænsning af elevcomputeres adgang til egne data, nettet eller andet (fx med anvendelse af i flere år, ikke flere forholdsregler mod snyd. softwareteknologi) 28% 6% 8% 10% 5% Undersøgelse af indhold på elevens computer ved mistanke Skolerne arbejder med klassiske virkemidler for at modarbejde snyd. Monitorering af aktiviteten på hver elevs computer (fx med anvendelse af softwareteknologi) Mundtlig oplysning om snyd er det primære virkemiddel for at forbygge snyd. Under og efter prøverne tages der ligeledes primært klassiske midler i brug, som fx flere eksamensvagter 41% 5% Stille computer til rådighed for alle elever (evt. særligt sikret) Scanning eller pejling efter uautoriserede trådløse forbindelser 19% 4% Undersøgelse af indhold på elevens computer 10% Ekstra eksamensvagter Andre tiltag 64% 10% 3 Har deltaget i forsøgsprøver Har ikke deltaget i forsøgsprøver Samlet

DAMVAD Analytics Hovedresultater I hvor høj grad føler du dig klædt på til at

DAMVAD Analytics Hovedresultater I hvor høj grad føler du dig klædt på til at undervise dine elever i kritisk informationssøgning og brug af internettet? Meget høj grad De fleste lærer oplever at have forudsætninger for at undervise i dansk med internettet som fagligt hjælpemiddel. Lærerne anvender deres egen viden om internettet sammenholdt med deres klassiske faglighed. De savner dog pædagogisk materiale og opdaterede opgavesæt 8% Høj grad 32% Nogen grad 49% Ringe grad Slet ikke 11% 1% Kilde: DAMVAD Analytics 2017, Spørgeskema udsendt til lærere. n=703 ”Jeg føler, at jeg som person i høj grad er godt klædt på til kritisk informationssøgning, men jeg synes, at det er svært at kopiere det kritiske blik, jeg selv anvender, til eleverne. Jeg forsøger at anskueliggøre nogle af de trædesten, jeg selv anvender. (…) Det, jeg derfor mangler, er flere redskaber til at angribe kildekritikken fra flere forskellige vinkler og dermed gøre den mere tilgængelig og virkelighedsnær. ” (Lærer) 4

DAMVAD Analytics Hovedresultater Angiv venligst elementer ift. internettet Eleverne har sværest ved at vurdere

DAMVAD Analytics Hovedresultater Angiv venligst elementer ift. internettet Eleverne har sværest ved at vurdere kilder kritisk og anvende kildehenvisninger. Censorerne peger på at mange elever plagiere internetkilder uden henvisning. Det stemmer overens med lærernes oplevelse af at kildehenvisninger er svær for eleverne, sammen med vurderingen af kilders troværdighed. Samtidig er det her at lærerne lægger hovedvægten af deres undervisning i emnet. elevernes kompetencer inden kritisk informationssøgning Benytte målrettede strategier til søgning og søge systematisk 21% 1% for og 56% følgende brug af 3% 18% 4% Undersøge og vurdere information kildekritisk 26% 48% 19% 2% Sortere, vælge og redigere information til et bestemt formål 4% 27% 47% 19% 2% 4% Citere og referere korrekt fra forskellige kilder 34% 40% 19% 4% Søgning og anvendelse af billeder 1% 9% 49% 33% 8% 2% Opstilling af korrekt kildeliste Fremragende God 6% Middel 38% Under middel 36% 17% Ringe Kilde: DAMVAD Analytics 2017, Spørgeskema udsendt til lærere. n=692 5

Tak for opmærksomheden DAMVAD Analytics Havnegade 39, DK 1058 Copenhagen K Mikkel Skjoldager msk@damvad.

Tak for opmærksomheden DAMVAD Analytics Havnegade 39, DK 1058 Copenhagen K Mikkel Skjoldager msk@damvad. com +45 2288 2095

Søgning og brug af internet • Eleverne må i opgaverne bearbejde informationer fra internettet

Søgning og brug af internet • Eleverne må i opgaverne bearbejde informationer fra internettet og anvende dem i skrivningen i samspil med egen viden. • Det er meget vigtigt, at eleverne viser, at den søgte information og inspiration er gjort til deres egen i den skriftlige besvarelse. • Eleverne skal inden prøven være gjort bevidste om faldgruberne ved uhensigtsmæssig anvendelse af fagligt input fra internettet. Jvnf. foregående slides.

Prøvevejledningen skelner mellem snyd og usikker bearbejdning af nettes tekster Hvad siger prøvevejledningen? Eleverne

Prøvevejledningen skelner mellem snyd og usikker bearbejdning af nettes tekster Hvad siger prøvevejledningen? Eleverne skal være informeret om, at der kan ske en bortvisning efter skolelederens anvisning, hvis eleven har snydt. Det skal understreges, at der i den forbindelse skal skelnes mellem decideret snyd og usikker bearbejdning af internettets tekster, før en bortvisning kan aktualiseres. 4/18/2018

Snyd er: • Eleverne kommunikerer eller deler dokumenter med andre i prøvesituationen • Eleverne

Snyd er: • Eleverne kommunikerer eller deler dokumenter med andre i prøvesituationen • Eleverne har fundet hele besvarelser på nettet eller andre steder, som er direkte plagieret Eleverne har ikke kildehenvisning

1 1 / 2 4 / 2 0 Eleverne har ikke kildehenvisning Ved manglende

1 1 / 2 4 / 2 0 Eleverne har ikke kildehenvisning Ved manglende kildehenvisning(er) henvender censor sig til skolens leder Skolens leder må så vurdere: • hvorvidt der er tale om plagiat • eller om eleven ikke er blevet tilstrækkeligt undervist, og derfor ikke har det nødvendige forudsætninger for at indsætte kilder.

 • Delvis afskrift (enkelte ord og sætninger er søgt omformuleret) mangelfuld kildeanvisning og

• Delvis afskrift (enkelte ord og sætninger er søgt omformuleret) mangelfuld kildeanvisning og citationstegn/ i kursiv Usikker bearbejdning af nettets tekster er: • Delvis afskrift (enkelte ord og sætninger er udeladt) mangelfuld kildehenvisning og uden citationstegn/ i kursiv • Direkte afskrift uden brug af citationstegn og mangelfuld kildehenvisning 4/18/2018

1 1 / 2 4 / 2 0 Hvad er et citat? • Et

1 1 / 2 4 / 2 0 Hvad er et citat? • Et citat er ordret brug af en anden persons skriftlige eller mundtlige formulering. • Det kan være nyttigt at indføre et citat i en besvarelse, når dette udtrykker en vigtig pointe, eventuelt på en særligt præcis, rammende eller bemærkelsesværdig måde. • Omvendt skal citater anvendes med omhu, idet for mange citater kan give teksten et uselvstændigt ”klippe ‐klistre”- præg.

Citater fortsat • Direkte afskrift må forekomme som citater. • Et citat er en

Citater fortsat • Direkte afskrift må forekomme som citater. • Et citat er en nøjagtig gengivelse – også selvom der er kommafejl eller stavefejl i originalteksten • Eleverne skal informeres om, at direkte citater ikke bør være mere end en sætnings længde, og at det skal fremgå tydeligt af besvarelsen, at der er tale om citat – enten ved brug af citationstegn eller ved at sætte det i kursiv samt angivelse af, hvem der citeres.

Korrekt kildeangivelse i elevbesvarelser • kun relevante kilder angives • skal altid være til

Korrekt kildeangivelse i elevbesvarelser • kun relevante kilder angives • skal altid være til sidst i opgaven • Hvis der er en forfatter: forfatter (efternavn først) I • titel på websiden • websidens/hovedsidens navn • dato for besøget på siden • den fulde URL-adresse Eksempel: Shitstorm: Omar Marzouk vil forlade Danmark. Udgivet af DR P 1. Internetadresse: http: //www. dr. dk/radio/ondemand/p 1/shitstorm 15#!/00: 02 Besøgt d. 12. 03. 2017

Hvordan kan jeg forberede eleverne ? • En del tekstbehandlingsprogrammer rummer funktioner, der hjælper

Hvordan kan jeg forberede eleverne ? • En del tekstbehandlingsprogrammer rummer funktioner, der hjælper eleverne med at opstille en korrekt kildeliste, ligesom nettet tilbyder programmer, de kan anvende såsom: • http: //litteraturlistegenerator. dk/ • http: //litteraturlisteautomaten. dk/ • 4/18/2018

Det er skolelederens ansvar at: • sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller

Det er skolelederens ansvar at: • sikre, at eleverne ikke kommunikerer med andre eller benytter ulovlige hjælpemidler. • informere eleverne grundigt om reglerne for brugen af internettet og konsekvenserne af snyd under prøverne.

1 1 / 2 4 / 2 0 7 skarpe til dansklæreren om prøven

1 1 / 2 4 / 2 0 7 skarpe til dansklæreren om prøven med adgang til internettet som fagligt hjælpemiddel Hvis du kan svare JA til de følgende spørgsmål, er dine elever godt på vej mod den afsluttende prøve i skriftlig fremstilling i 9. klasse og 10. klasse

1 1 / 2 4 / 2 0 1. Informationssøgning • Er dine elever

1 1 / 2 4 / 2 0 1. Informationssøgning • Er dine elever fortrolige med at søge information og inspiration med et kildekritisk blik på nettet og anvender dine elever forskellige søgekriterier, afhængig af aktuel hensigt med søgningen, når de søger?

2. Kildeangivelse og citater Er dine elever fortrolige med at opstille en korrekt kildeliste?

2. Kildeangivelse og citater Er dine elever fortrolige med at opstille en korrekt kildeliste? Du skal lære dem at kende forskel på at citere direkte og referere fra kilder. Direkte citater skal markeres tydeligt og med “…” og/eller skrives i kursiv. Det skal altid være klart og tydeligt, hvad der er citater, og hvad der er elevernes egne ord. Hvis eleverne anvender citater fra kilder på nettet, skal kilderne, ligesom andre anvendte kilder, angives sidst i besvarelsen 11/24/2020

1 1 / 2 4 / 2 0 3. Information og inspiration • Har

1 1 / 2 4 / 2 0 3. Information og inspiration • Har du lært dine elever at bearbejde informationer fra internettet i samspil med egen viden og efterfølgende anvende det i eget skriftlige produkt, så det er gjort til deres eget?

1 1 / 2 4 / 2 0 4. Vurderingskriterier • Har du gennemgået

1 1 / 2 4 / 2 0 4. Vurderingskriterier • Har du gennemgået vurderingskriterierne med dine elever, så de kender retningslinjerne for karakterfast fastsættelsen ved henholdsvis FP 9 og FP 10 b og c delen? Fp 9 Kriterier 12 10 7 4 02 00 03 Indhold Besvarelsens krav Besvarelsen er klar, dækkende og yderst velskrevet i forhold til opgavekrav. Besvarelsen er klar, dækkende og velskrevet i forhold til opgavekrav. Besvarelsen som helhed er forståelig, klar og dækkende i forhold til opgavekrav. Besvarelsen er overvejende forståelig og dækkende i forhold til opgavekrav. Besvarelsen er forståelig og netop acceptabel i forhold til opgavekrav. Besvarelsen er ikke forståelig i forhold til opgavekrav. Anvendelse af genre er tydelig, relevant og sikker. Anvendelse af genre er sikker og klar Anvendelse af genre er stort set klart. Anvendelse af genre er noget usikker. Anvendelse af genre er særdeles usikker. Disponering Besvarelsen er særdeles velvalgt og sikkert disponeret, og teksten viser meget sikker sammenhæng mellem opgavekrav og genre. Besvarelsen er velvalgt disponeret og tekstens viser sikker sammenhæng mellem opgavekrav og genre. Besvarelsen er nogenlunde hensigtsmæssigt disponeret, og teksten viser sammenhæng mellem opgavekrav og genre. Besvarelsen er mindre tydeligt disponeret, og teksten viser mindre sikker sammenhæng mellem opgavekrav og genre. Besvarelsen er uklart disponeret, og teksten viser uklar og tilfældig sammenhæng mellem opgavekrav og genre. Besvarelsen har ingen disponering, og teksten viser ingen sammenhæng mellem opgavekrav og genre. Søgning og brug af internet Information og inspiration søgt på internettet er bearbejdet på en særdeles sikker, hensigtsmæssig og kritisk måde. Information og inspiration søgt på internettet er bearbejdet på en hensigtsmæssig og kritisk måde. Information og inspiration søgt på internettet er bearbejdet på en internettet er bearbejdet lidt usikkert og internettet er bearbejdet usikkert og ukritisk. nogenlunde sikker, hensigtsmæssig og lidt ukritisk måde. Information og inspiration søgt på internettet er ikke anvendt. Kildeangivelse Der er tydelig og korrekt kildeliste for de kilder, der er anvendt i besvarelsen. Der er tydelig og næsten korrekt kildeliste for de kilder, der er anvendt i besvarelsen. Der er mindre korrekt kildeliste for de kilder, der er anvendt i besvarelsen. Der er mangelfuld kildeliste for de kilder, der er anvendt i besvarelsen. Kildeliste for de kilder, der er anvendt i besvarelsen er særdeles mangelfuld. Der er ikke kildeliste, da internettet ikke er anvendt. Sproget er sikkert og varieret i forhold til genre og fremstillingsform og med brug af velvalgte udtryk og sikker syntaks. Sproget er sikkert, klart og varieret i forhold til genre og fremstillingsform. Sproget er forståeligt og overvejende klart og varieret i forhold til genre og fremstillingsform. Sproget er overvejende forståeligt i forhold til genre og fremstillingsform. Sproget er mindre forståeligt i forhold til genre og fremstillingsform. Sproget præges i høj grad af meningsforstyrrende fejl og formuleringer i forhold til genre og fremstillingsform. Retskrivning og tegnsætning er meget sikker. Retskrivning og tegnsætning er sikker. Retskrivning, tegnsætning og syntaks er rimelig sikker. Retskrivning, tegnsætning og syntaks er noget usikker. Retskrivning, tegnsætning og syntaks er særdeles usikkert. Form Orden og layout Layoutet fremmer kommunikationen i høj grad. Skrifttype, afsnitsinddeling samt eventuelle billed modaliteter er meget sikkert anvendt og afstemt. Layoutet fremmer kommunikationen. Skrifttype, afsnitsinddeling og eventuelle billed modaliteter er sikkert anvendt og afstemt. Layoutet fremmer stort set kommunikationen. Skrifttype, afsnitsinddeling og eventuelle billed modaliteter er anvendt nogenlunde sikkert. Layoutet understøtter i mindre grad kommuni kationen. Skrifttype, afsnitsinddeling og eventu elle billedmodaliteter er anvendt usikkert. Layoutet understøtter ikke kommunikationen. Skrifttype, afsnitsinddeling og eventuelle billed modaliteter er anvendt uden konsekvens. Layoutet understøtter ikke kommunikationen. Skrifttype og afsnitsind deling er anvendt helt inkonsekvent, og eventuel billedmodalitet er ikke anvendt. Mangler Besvarelsen demonstrerer udtømmende opfyldelse af målene med ingen eller få uvæsentlige mangler. Besvarelsen demonstrerer omfattende opfyldelse af målene med nogle mindre væsentlige mangler. Besvarelsen demonstrerer opfyldelse af målene med en del mangler. Besvarelsen demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af målene med adskillige væsentlige mangler. Besvarelsen demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af målene. Besvarelsen er utilstrækkelig og demonstrerer en uacceptabel grad af opfyldelse af målene. Besvarelsen er helt uacceptabel. Karakter Sprog

Er dine elever bekendte med at de bortvises af skolens leder hvis de: kommunikerer

Er dine elever bekendte med at de bortvises af skolens leder hvis de: kommunikerer med andre 5. Snyd deler dokumenter med andre plagierer tekster fra nettet Er dine elever bekendte med at skolens leder skal tage stilling til, om de skal bortvises, hvis de: Har anvendt internettet og ikke angivet en kildeliste? 11/24/2020

6. Rammerne for prøven • Er dine elever bekendte med at de grundigt skal

6. Rammerne for prøven • Er dine elever bekendte med at de grundigt skal læse ”Før du skriver ” i prøvesættet, før de går i gang med at skrive? 11/24/2020

1 1 / 2 4 / 2 0 7. Prøvens indhold • Er dine

1 1 / 2 4 / 2 0 7. Prøvens indhold • Er dine elever trænede i at læse opgaverne, så kravene er tydelige for dem? Har dine elever et godt kendskab til at skrive tekster med forskellige hensigter ud fra forskellige skriveroller til forskellige målgrupper og medier?

 • Vi besvarer nu jeres skriftlige chatspørgsmål mundtligt. • Det er vigtigt, at

• Vi besvarer nu jeres skriftlige chatspørgsmål mundtligt. • Det er vigtigt, at jeres lydfunktion på computeren fungerer optimalt (fx med et headset). 
 • De spørgsmål, vi ikke når at besvare, vil blive eftersendt i form af et spørgsmål-svar-ark. • I får ligeledes tilsendt et link og en kode, så I kan tilgå webinaret og pp efterfølgende.