Enes Bin Mlik 612 712 Enes bin Mlik

  • Slides: 19
Download presentation
Enes Bin Mâlik (612 -712)

Enes Bin Mâlik (612 -712)

� � � � Enes bin Mâlik Enes bin Malik, Sahabi. Uzun künyesi ile

� � � � Enes bin Mâlik Enes bin Malik, Sahabi. Uzun künyesi ile Ebu Hamza Enes bin Malik bin Nadr el-Ensari. Hicretten on yıl önce doğmuş, 10 yaşından itibaren Muhammed'e hizmet etmiş ve vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Vikipedi Doğum: MS 612, Medine Bölgesi, Suudi Arabistan Ölüm: MS 709, Basra, Irak Eşi: Zaynab Bint Nabeet Ebeveynleri: Malek Bin Al-Nader Bin Damdam Bin Zayed Bin Haram, Om Saleem Bint Malhan Kardeşleri: Al-Bara' ibn Malik, Zayed Bin Malek

� İmamı Malik Kimdir Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden

� İmamı Malik Kimdir Cennet ile müjdelenmiş olan Ehl-i sünnet vel-cemaatin dört büyük mezhebinden biri olan Maliki mezhebinin reisidir Adı, Malik bin Enes’dir 90 (m 709) senesinde Medine'de doğdu 179 (m 795)’de yine Medine'de vefat etti Eshabı kiramdan olan dedesi Ebu Amr'dır İmam Malik bin Enes en sağlam rivayetlere göre hicri 93 yılında Medine'de dünyaya geldi Hadis konusunda uğraşan bir ailenin çocuğu olması dolayısıyla kısa sürede bu konuda mesafe almıştır Küçük yaşta ünlü alim İbn -i Hürmüz'ün yanına verilmişve 13 yıl O'nun yanında kalmıştır Onyedi yaşında ders vermeye başlayınca O'na gösterilen alaka hocalarına gösterilen alakadan fazla olmuştur Ebu Hanefi kendisinden onüç yaşküçük olduğu halde O'nun önünde diz çökerek ders almıştır İmam-ı Malik hakkında yazılan eserlerde genelde O'nun hafıza ve zekasının çok üstün olduğu sabır ve tahammülde örnek olduğu ihlası feraset heybeti üzerine yoğunlaşıyor Hadis ilminde büyük bir yeri olan İmam Malik rivayetlerin sahihliği konusunda çok titizdi Hadis rivayet edenleri iyice araştırır ve ancak güvenilir olanların rivayetlerini alırdı İmam Malik fetva vermekte acele davranmazdı Kendisine bir mesele sorulduğunda "sen git ben bu meseleyi araştırayım"derdi Bu davranışının sebebini soranlara "ben fetvaların hesabını vereceğim Çok çetin kıyamet gününden korkuyorum"derdi Ebu Hanefi gibi İmam Malik'te Emevi halife El Mansur'un gazabına uğramışve hapishanelerde günlerce işkence görmüştür Fakat El Mansur yıllar sonra hatasını anlayarak Hicaz'da İmam Malik'ten özür dilemiştir Ömrünün son yıllarını rahatsızlıklarla geçiren İmam Malik hicri 179'da Medine'de vefat etti Günümüzde Trablus Libya Tunus Fas Hicaz Mısır Cezayir ve Afrika sahillerinde Maliki mezhebine mensup müslümanlar mevcuttur Eserleri : İmam Malik'in en önemli eseri kırkyılda yazdığı "Muvatta"isimli eseridir 100 binden fazla hadis üzerinde yaptığı çalışmalar sonucu eserinde 1720 hadis kullanmıştır İmam-ı Şafii bu eser için şöyle söylemiştir: "Yeryüzünde Kitabullahtan sonra İmam-ı Malik'in Muvatta'sından ziyade doğru olan bir kitap yoktur �

ENES BIN M LIK Hicretten on yıl önce (612) doğmuş, 10 yaşından itibaren Muhammed'e

ENES BIN M LIK Hicretten on yıl önce (612) doğmuş, 10 yaşından itibaren Muhammed'e hizmet etmiş ve vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmamıştır. Bu birliktelik sayesinde en çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olmuştur. Muhammed bin Abdullah Mekke'den Medine'ye göç ettikten sonra sahabeler ona hediyeler veriyordu. Bir kadın sahabe de çok fakir olduğu için verecek bir hediye bulamamıştır. Bunun üzerine 10 yaşındaki oğlunu vermeye karar vermiştir. Bu teklifini bildirmiş ve o da olumlu yanıt vermiştir. O günden sonra Enes Muhammed'in yanından hiç ayrılmamıştır ve ona en yakın isimlerden biri olmuştur.

MEZHEPLER ? ?

MEZHEPLER ? ?

� � Maliki mezhebi veya Malikilik (Arapça: ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ veya ( ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ bir İslam

� � Maliki mezhebi veya Malikilik (Arapça: ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ veya ( ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ bir İslam dini fıkıh (İslam hukuku) mezhebi. Adını kurucusu olan İmam Malik'ten alır. - - İmam Malik'in kendi usulüne göre şer'i delillerden çıkardığı hükümlere ve gösterdiği yola Maliki Mezhebi denir. Ehl-i sünnet itikadında olan müslümanlardan, amellerini yani ibadet ve işlerini, bu mezhebin hükümlerine uyarak yapanlara Maliki denir. Malikilik olarak da anılır. Maliki mezhebi, İmam Malik bin Enes'in görüşleri Çerçevesinde ortaya çıkmış fıkhi bir yorumdur. Ehl-i sünnet'e bağlı dört büyük fıkıh mezhebinden birisidir. Maliki mezhebi İmam-ı malik içtihatarına dayanır. Zaman içerisinde İmam-ı Malik'in talebeleri de onun rivayet ettikleri hadisleri ve görüşleri toplayarak benimsemiş ve sistemlemiştir. Onun talebeleri de karşılaştıkları meselelerde onun metoduna uygun şekilde fetva verdiler. Böylece maliki mezhebi ortaya çıktı. Malikilik mezhebi; Fas, Cezayir, Tunus, Sudan gibi bazı Afrika ülkelerinde yayılarak varlığı günümüze kadar gelmiştir. Daha çok Berberiler'in yaşadığı bölgelerde ve. Afrika'da yaygındır.

Yani hangi mezhep hangi ülkede daha yaygındır? � � Malikî Mezhebi, başlangıçta Hicaz'da yaygındı.

Yani hangi mezhep hangi ülkede daha yaygındır? � � Malikî Mezhebi, başlangıçta Hicaz'da yaygındı. Ancak sonraları çeşitli sebeblerden dolayı bu bölgedeki müntesipleri azalmıştır. İmam Malik'in görüşleri, henüz hayatta iken, Mısır'a taşınmıştı. Mısırlı öğrencilerin memleketlerine döndüklerinde, Malikî fıkhına göre yetiştirdikleri öğrencileri vasıtasıyla mezheb, Mısır'da yayılarak yerleşmeye başladı. Ancak daha sonra, Şafiî mezhebi buradaki üstünlüğü ele geçirmişti. Bundan sonra, Mısır'da her iki mezheble de amel edilmeye devam edilmiş, yargı işlerinde Hanefî Mezhebi de müracaat edilen bir merci olarak varlığını göstermişti. Ancak daha sonra Fatımîler Mısır'a hâkim oldukları zaman, kaza ve fetva işlerinde Şia ön plana çıkmıştı. Fatımîler, Câmi'u'l. Ezher'i kurarak burayı, Şia Mezhebinin ilmî merkezi haline getirmişler ve Ehl-i Sünnet mezhepleri silinmeye çalışılmıştır.

Maliki mezhebinin özellikleri � Mâlikî mezhebi, “dört mezhep” adıyla bilinen sünnî fıkıh ekollerinin kronolojik

Maliki mezhebinin özellikleri � Mâlikî mezhebi, “dört mezhep” adıyla bilinen sünnî fıkıh ekollerinin kronolojik sıra itibariyle ikincisi olup, büyük hadis ve fıkıh bilgini Mâlik b. Enes’e nisbet edildiği için bu isimle anılmıştır. Mâlikî mezhebi fakihlerinin yazdıkları fı*kıh usulü kitaplarından İmâm Mâlik’in hü*küm istinbatında Kitap, Sünnet, icma, sahabe kavli, örf ve âdet delilleri dışında, kıyas, istihsan, mesalihi mürsele, şeddi zerayi’ gibi fer’i delillere de başvurduğu anlaşılmaktadır. İmâm Mâlik, bir bilim adamına yakışır ciddiyet ve vakarla ders verir, gereksiz ve uygunsuz sözlerden özenle sakınırdı. Gerek fetva verirken ve gerekse hadis rivayet ederken yüzü parlak bir hal alırdı. Hadisleri rivayet edeceği zaman abdest alır, en yeni ve en temiz elbiselerini giyerdi. Henüz meydana gelmemiş olaylar hakkında fetva vermekten çekinir, “olay meydana geldik*ten sonra fetva veririm” derdi. İmâm Mâlik, hadis ve fıkıh ilimlerindeki yetişmişliği ve davranışlarında^ olgunluk, vakar ve ciddi*yeti sebebiyle kendi devrindeki bilim adamlarının takdirlerini kazandığı gibi, daha sonraları da hep bu özellikleri ile anıl*dı. Vâkidî, onun ders meclisini şöyle anlatır: ‘Onun ders meclisi vakar ve ilim doluydu. Onun meclisinde gürültü olmaz, kimse yüksek sesle konuşmazdı. Bir soruya cevap verdi mi, ona, bu nereden diye sorulmazdı. Onun sözüne itiraz edilmezdi.

MUVATTA-İMAM MALİK � � � � MUVATT – İmam Mâlik Bismillahirrahmanirrahim İmam Malik’in Muvatta’sı,

MUVATTA-İMAM MALİK � � � � MUVATT – İmam Mâlik Bismillahirrahmanirrahim İmam Malik’in Muvatta’sı, günümüze ulaşan en eski ve en muteber hadis kitabıdır. Fırsat buldukça bu kitabın hem tercümesini hem de şerhiniyazacağız. Günümüz gençliği artık büyük kitaplar okuyamıyor. Bunda teknolojinin, en başta da internetin etkisi çok büyük. Ancak aynı teknoloji ve interneti pekala lehimize çevirebiliriz. Bir nesil, pekalâ bozulduğu yerden düzeltilebilir. Bu yüzden biz de her gün bir kaç hadis sunarak bu kitabın tamamını hizmete sunmuş olacağız. Belki de bir-iki yıl içinde bu güzel eseri okumuş ve okunmasına vesile olmuş olacağız. Eserin şerhinde allame Zürkani‘nin şerhini esas alıp diğer şerhlerden de istifade edeceğimizi, ayrıca fıkhi hükümlerde Hanefi mezhebinin görüşünü esas alacağımızı, ancak diğer 3 mezhebi de zaman belirteceğimizi şimdiden duyuralım. Başarının anahtarı; azim ve istikrardır!

� � � � Enes bin Mâlik’in ( radıyallahü anh ) bizzat Resûl-i Ekrem

� � � � Enes bin Mâlik’in ( radıyallahü anh ) bizzat Resûl-i Ekrem efendimizden rivâyet ettiği hadîs-i şeriflerden bir kısmı aşağıdadır. “Kolaylaştırınız, (zorlaştırmayınız) güçleşdirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. ” “Herhangi biriniz kendi nefsi için istediğini, müslüman kardeşi için de istemedikçe gerçek mü’min olamaz. ” “Bir kimse dünyâda ipekli elbise giyerse, ahirette giyemez. ” “Ey oğul! Elinden geldiği kadar abdestli ol. Çünkü, kim abdestli olarak ölürse ona şehîdlik sevâbı verilir. ” “Müslümanlardan büyüklere hürmet, küçüklerine merhamet et. ” Enes bin Mâlik hazretleri: “Bismillâhirrahmânirrahîm ve la-havle ve lâ-kuvvete illâ billahil’aliyyil’azîm” okumanın sinir hastalığına ve bütün hastalıklara iyi geldiğini haber vermiştir.

� Hazırlayanlar: Gamze KOYUN İsmail � ÇUBUK Necmiye � SARI � Gülcan

� Hazırlayanlar: Gamze KOYUN İsmail � ÇUBUK Necmiye � SARI � Gülcan

� � � Öğretmen adı: Mehmet Ali ÇAKAR Konu: ENES BİN M LİK (

� � � Öğretmen adı: Mehmet Ali ÇAKAR Konu: ENES BİN M LİK ( radıyallahü anh ) MEZHEBİ Dinlediğiniz için teşekürler…