ENERGIJA PONAVLJANJE ZADACI 1 Sila koju svladavamo podiui

  • Slides: 36
Download presentation
ENERGIJA PONAVLJANJE ZADACI

ENERGIJA PONAVLJANJE ZADACI

1. Sila koju svladavamo podižući bocu vode od 2 L je: a) Uzgon b)

1. Sila koju svladavamo podižući bocu vode od 2 L je: a) Uzgon b) Težina c) Gravitacijska sila d) Težina i gravitacijska sila

2. S poda na stol su podignuta dva jednaka utega. Manji rad je izvršen

2. S poda na stol su podignuta dva jednaka utega. Manji rad je izvršen podizanjem utega a) na manju visinu b) na veću visinu c) na dužem putu d)na veći stol

3. Na stol su postavljena četiri utega. Najveći rad je obavljen podizanjem utega: a)

3. Na stol su postavljena četiri utega. Najveći rad je obavljen podizanjem utega: a) A b) B c) C d) D.

4. Čovjek težine 700 N drži knjigu težine 10 N i popne se na

4. Čovjek težine 700 N drži knjigu težine 10 N i popne se na visinu 10 m. Rad koji obavi jednak je: a) 7100 J b) 710 J c) 7100 N d) 710 N

 5. Ana pomiče paket na polici s jednog mjesta na drugo. Trenje paketa

5. Ana pomiče paket na polici s jednog mjesta na drugo. Trenje paketa s policom ne zanemaruj. Rad koji pritom obavlja Ana: a) ovisi o visini police b) neovisan je o putu koji prijeđe paket c) jednak je nuli d) ovisan je o putu koji prijeđe paket

6. Lana i Tea obave jednaki rad penjući se svaka do svog stana. Znamo

6. Lana i Tea obave jednaki rad penjući se svaka do svog stana. Znamo da je Tea veće težine od Lane. Iz toga se može zaključiti da Lana i Tea: a) stanuju na istom katu b) stanuju na petom katu c) Tea stanuje na nekom katu ispod Lane d) Tea stanuje na nekom katu iznad Lane.

7. Silom od 33 N djelovalo se duž puta od 20 metara. Izračunaj obavljeni

7. Silom od 33 N djelovalo se duž puta od 20 metara. Izračunaj obavljeni rad. 8. Djelujući silom od 425 N obavilo se 3825 J rada. Koliki je prijeđeni put? 9. Dječak gura sanjke po horizontalnom putu horizontalnom silom od 50 N. a) Kolika je sila trenja ako se sanjke gibaju stalnom brzinom? b) Koliki rad obavi dječak ako sanjke prijeđu put od 10 m?

10. Automobil mase 1000 kg i kamion mase 3000 kg voze istom brzinom. Usporedi

10. Automobil mase 1000 kg i kamion mase 3000 kg voze istom brzinom. Usporedi njihove kinetičke energije.

11. Nad tijelom je izvršen rad od 300 J. Koliko se promijenila kinetička energija

11. Nad tijelom je izvršen rad od 300 J. Koliko se promijenila kinetička energija tog tijela?

 12. Lopta je imala kinetičku energiju od 12 J, a sad joj je

12. Lopta je imala kinetičku energiju od 12 J, a sad joj je kinetička energija nula. Koliki je obavljeni rad?

13. Teška željezna kugla miruje na zemlji dok se lagana kuglica giba vrlo sporo.

13. Teška željezna kugla miruje na zemlji dok se lagana kuglica giba vrlo sporo. Koja od ovih dviju kugli ima veću kinetičku energiju? a) Veću kinetičku energiju ima teška kugla. b) Veću kinetičku energiju ima lagana kuglica. c) Imaju jednaku kinetičku energiju.

14. Što od navedenog ne posjeduje kinetičku energiju? a) voda u potoku b) lopta

14. Što od navedenog ne posjeduje kinetičku energiju? a) voda u potoku b) lopta koja pada u koš c) automobil u pokretu d) kuća na brijegu.

16. Natjecatelj u skokovima u vodu skoči sa skakaonice. Koja se od fizičkih veličina

16. Natjecatelj u skokovima u vodu skoči sa skakaonice. Koja se od fizičkih veličina smanjuje prilikom njegova padanja? a) gravitacijska potencijalna energija b) ukupna energija c) kinetička energija d) brzina

17. Kada bi opruge predale svoju energiju jabuci, jabuka bi dobila: a) Kinetičku i

17. Kada bi opruge predale svoju energiju jabuci, jabuka bi dobila: a) Kinetičku i potencijalnu energiju b) Kinetičku energiju c) Potencijalnu energiju d) Ne može opruga predati energiju jabuci

18. Čelična kugla mase 200 g pada s visine 5 m. Kinetička energija kugle

18. Čelična kugla mase 200 g pada s visine 5 m. Kinetička energija kugle u trenutku udara o tlo iznosi: a) 10 N b) 10 J c) 10 k. J d) 2 J.

19. Košarkaška i nogometna lopta približno jednakih masa ispuštene su s iste visine. Elastična

19. Košarkaška i nogometna lopta približno jednakih masa ispuštene su s iste visine. Elastična energija lopti:

20. Zemlja od Sunca dobiva: a) svjetlosnu i toplinsku energiju b) energiju vjetra i

20. Zemlja od Sunca dobiva: a) svjetlosnu i toplinsku energiju b) energiju vjetra i toplinu c) kemijsku i svjetlosnu energiju d) elastičnu i gravitacijsku energiju.

21. U hrani je sadržana: a) elastična energija b) kemijska energija c) svjetlosna energija

21. U hrani je sadržana: a) elastična energija b) kemijska energija c) svjetlosna energija d) električna energija.

22. Ivo šutne loptu u zrak. Rad koji je izvršio Ivo lopti je dao:

22. Ivo šutne loptu u zrak. Rad koji je izvršio Ivo lopti je dao: a) potencijalnu gravitacijsku energiju b) kinetičku energiju c) elastičnu energiju

23. Koji se oblik energije poveća u sljedećim događajima? a) Dječak napne pračku. b)

23. Koji se oblik energije poveća u sljedećim događajima? a) Dječak napne pračku. b) Osoba digne uteg. c) Baciš kuglu u kuglani i ona se zakotrlja. d) Jabuka pada sa stabla.

24. Mate šutne loptu po podu. Rad koji je izvršio Mate lopti je dao:

24. Mate šutne loptu po podu. Rad koji je izvršio Mate lopti je dao: a) potencijalnu gravitacijsku energiju b) kinetičku energiju c) kemijsku energiju d) kinetičku i potencijalnu gravitacijsku energiju.

25. Za koje vrijeme će dizalica snage 2 k. W podići teret mase 200

25. Za koje vrijeme će dizalica snage 2 k. W podići teret mase 200 kg na visinu od 10 m? a) 10 s b) 1 s c) 100 s d) 40 s

26. Matko digne 10 vreća brašna na policu za 5 minuta. Ivanu je za

26. Matko digne 10 vreća brašna na policu za 5 minuta. Ivanu je za podizanje tih vreća potrebno 6 minuta. a) Matko je snažniji. b) Ivan je snažniji. c) Matko obavlja veći rad. d) Ivan obavlja veći rad.

27. Stroj A radi jedan sat. Drugi stroj B, upola je manje snage i

27. Stroj A radi jedan sat. Drugi stroj B, upola je manje snage i obavit će u sat vremena a) dva puta veći rad nego stroj A b) dva puta manji rad nego stroj A c) jednaki rad kao i stroj A.

28. Osoba podiže 30 cigli na visinu od 1, 5 m. Svaka je težine

28. Osoba podiže 30 cigli na visinu od 1, 5 m. Svaka je težine 10 N. Koja informacija nedostaje da bi se mogla izračunati srednja snaga osobe? a) gustoća svake cigle b) ukupna masa cigli c) vrijeme potrebno za podizanje svih 30 cigli d) obujam svake cigle

30. Koliko dugo treba podizati tijelo mase 315 kg na visinu 16, 0 m

30. Koliko dugo treba podizati tijelo mase 315 kg na visinu 16, 0 m s pomoću dizalice snage 1750 W?

31. Dizač utega podigne utege mase 100 kg na visinu 2 m za 2

31. Dizač utega podigne utege mase 100 kg na visinu 2 m za 2 s. Njegova je snaga: a) 200 W b) 1 k. W c) 2 k. W d) 1 k. J.

32. Za koje vrijeme će dizalica snage 2 k. W podići teret mase 200

32. Za koje vrijeme će dizalica snage 2 k. W podići teret mase 200 kg na visinu od 10 m? a) 10 s b) 0. 1 s c) 100 s d) 40 s

33. Snaga je: a) energija koju ima tijelo b) brzina djelovanja sile c) brzina

33. Snaga je: a) energija koju ima tijelo b) brzina djelovanja sile c) brzina vršenja rada d) tlak na jedinicu površine.

34. Kada se u 1 sekundi obavi rad od 1 džula, snaga je: a)

34. Kada se u 1 sekundi obavi rad od 1 džula, snaga je: a) 1 Nm b) 1 J/s c) 1 k. W d) 1 Js.

35. Snaga je veća ako je vrijeme obavljanja rada a) veće b) dulje c)

35. Snaga je veća ako je vrijeme obavljanja rada a) veće b) dulje c) kraće d) uvijek jednako

36. Neki stroj obavi rad za dva sata. Stroj dvostruko veće snage obavit će

36. Neki stroj obavi rad za dva sata. Stroj dvostruko veće snage obavit će isti rad a) 8 h b) 4 h c) 2 h d) 1 h.

37. Vatsat (Wh) je jedinica za rad. Iskazan u džulima (J) iznosi: a) 1

37. Vatsat (Wh) je jedinica za rad. Iskazan u džulima (J) iznosi: a) 1 k. J b) 100 J c) 3, 6 k. J d) 360 J.