Energija i toplina Energija sustava je mjera koja

  • Slides: 14
Download presentation
Energija i toplina Energija sustava je mjera koja pokazuje koliki je kapacitet tog sustava

Energija i toplina Energija sustava je mjera koja pokazuje koliki je kapacitet tog sustava da obavi neki rad ili preda toplinu n Rad je energija utrošen na pokretanje nekog objekta nasuprot silama koje djeluju na objekt. n Toplina je prijenos energije između sustava i okoline n

Prvi princip termodinamike n Energija se ne može izgubiti može samo prijeći iz jednog

Prvi princip termodinamike n Energija se ne može izgubiti može samo prijeći iz jednog oblika u drugi. n Toplina sustav – toplina koja se razmjeni između sustava i okoline mjeri se kalorimetrom. Toplotni kapacitet (“C”) to je toplina koja se oslobađa ili apsorbira pri kemijskoj reakciji. n

zadatak n n n 1. komad aluminija mase 1, 0 kilograma apsorbirao je toplinu

zadatak n n n 1. komad aluminija mase 1, 0 kilograma apsorbirao je toplinu od 490 k. J ( kilo jul) a) koliki je prirast temperature tog komada aluminija ako je specifični toplinski kapacitet aluminija 0, 90 J / g. K ? B) Koliki je molarni toplinski kapacitet aluminija A) 540 K = 5, 4 puta 10 na minus drugu K B) 24 J mol na minus prvu K na minus prvu = 2, 4 puta deset na minus prvu Jmol na minus prvu K na minus prvu

Zadatak 2. Izračunaj reakcijsku entalpiju gorenja magnezija. jeli to egzotermna ili endotermna reakcija n

Zadatak 2. Izračunaj reakcijsku entalpiju gorenja magnezija. jeli to egzotermna ili endotermna reakcija n ∆H°(Mg. O) = -601, 83 k. J/mol n ∆H°(Mg u čvrstom stanju) = o n ∆H°(O 2) = 1, 0 k. J 7 mol n

Toplinski kapacitet je omjer između apsorbirane topline (Q) i prirasta temperature (∆T)

Toplinski kapacitet je omjer između apsorbirane topline (Q) i prirasta temperature (∆T)

formule n toplinski kapacitet = absorbirana toplina / prirast temperature C = Q /

formule n toplinski kapacitet = absorbirana toplina / prirast temperature C = Q / ∆t n ∆t = Q / C n

formule n n n n specifični toplinski kapacitet je količnik toplinskog kapaciteta i mase

formule n n n n specifični toplinski kapacitet je količnik toplinskog kapaciteta i mase tvari c=C/m Molarni toplinski kapacitet količnik toplinskog kapaciteta i množine tvari cm = C / n ; cm = C / m/Mr ; cm = C/n cm = c(A) x m(a)/ m(A) /M(A) Cm = c(A) x M(A)

entalpija n n Energija koju sustav posjeduje nije ovisna o načinu na koji je

entalpija n n Energija koju sustav posjeduje nije ovisna o načinu na koji je sustav primio energiju. Energija sustava ovisna je samo o uvjetima u kojima se sustav nalazi Energiju sustava obilježavamo s “E” za sustav je važno znati na primjer početnu temperaturu i ako je došlo do prirasta temperature, svaka promjena u sustavu od početnog stanja sustava mora se zabilježiti , u slučaju promjene temperature bilježi se prirast temperature” ∆t”

1. ∆t se dobiva kao razlika konačne i početne temperature n ∆t = t

1. ∆t se dobiva kao razlika konačne i početne temperature n ∆t = t konačno – t početno n Neovisno kako je došlo do promjene važno je obilježiti svaku funkciju stanja n

2. Toplina koja se oslobodi ili utroši tijekom kemijskih reakcija ( sustav je obično

2. Toplina koja se oslobodi ili utroši tijekom kemijskih reakcija ( sustav je obično otvoren i ima stalan tlak) naziva se ENTALPIJA “H” n Ako se u sustavu ne događa neki drugi oblik rada osim promjene volumena tada je prirast entalpije jednak imjeni toplote ∆H = Q p = kons. n

3. ∆H – prirast entalpije je razlika između Konačnog i početnog stanja sustava ∆H

3. ∆H – prirast entalpije je razlika između Konačnog i početnog stanja sustava ∆H = H konačno – H početno ∆H = H produkta – H reaktanta n

4. Toplina se može oslobađati iz sustava u okolinu to su EGZOTERMNE REAKCIJE kod

4. Toplina se može oslobađati iz sustava u okolinu to su EGZOTERMNE REAKCIJE kod njih prirast entalpije ima negativan predznak tj. Manji je od nule jer se energija sustava smanjuje jer prelazi u okolinu n ∆H < O n

5. n Kada se sustavu dovodi energija iz okoline onda je to ENDOTERMNA REAKCIJA

5. n Kada se sustavu dovodi energija iz okoline onda je to ENDOTERMNA REAKCIJA energija sustava se povećava pa prirast entalpije ima pozitivan predznak tj. Veće od nule n ∆H > O

6. Reakcijska entalpija je kod termokemijske jednadžbe kada je pri pisanju kemijske jednadžbe naznačeno

6. Reakcijska entalpija je kod termokemijske jednadžbe kada je pri pisanju kemijske jednadžbe naznačeno ∆H dali je došlo do otpuštanja ili primanja topline n Reakcijska entalpija jednaka je ∆H°r H° produkta - H° reaktanta H° je u tablicama za pojedine spojeve n