En nasjonal kompetansetjeneste Etablert 2000 5 2 fast

  • Slides: 12
Download presentation

En nasjonal kompetansetjeneste • Etablert 2000 • 5, 2 fast ansatte • Forskning •

En nasjonal kompetansetjeneste • Etablert 2000 • 5, 2 fast ansatte • Forskning • Utvikling • Kompetansespredning

Prosjekter • I øyeblikket – UMM-ansatte – Stipendiat – To ”oppfølgingsavtaler” • Et utsnitt

Prosjekter • I øyeblikket – UMM-ansatte – Stipendiat – To ”oppfølgingsavtaler” • Et utsnitt blant prosjektene: – – – Familieprosjektet Ungdom i fokus Familienettet. no Starthjelp – familie og mestring SMIL – styrket mestring i livet

Kartlegging av gruppebaserte tilbud for ungdom og unge voksne med langvarige helseutfordringer Bakgrunn Myndighetene

Kartlegging av gruppebaserte tilbud for ungdom og unge voksne med langvarige helseutfordringer Bakgrunn Myndighetene oppfordrer helsetjenesten om å prioritere et nasjonalt løft for pasientopplæring for ungdom og unge voksne som har langvarige helseutfordringer, med særlig vekt på gruppebasert undervisning. Helsedirektoratet (2009) Handlingsplan for habilitering av barn og unge. IS-1692

Hvem ble spurt - og svarte? • 750 aktuelle informanter • 400 elektroniske skjema

Hvem ble spurt - og svarte? • 750 aktuelle informanter • 400 elektroniske skjema • 221 svar • ”Frafallet” er stort sett kommunene

 Tabell 5. Fordeling av respondenter innen hver respondentgruppe som har deltatt i kartleggingen

Tabell 5. Fordeling av respondenter innen hver respondentgruppe som har deltatt i kartleggingen 221 av 404 instanser deltok i spørreundersøkelsen Respondentgruppe Antall respondenter Prosent Lærings- og mestringssenter 32 14, 5 % Brukerorganisasjon 37 16, 7 % Habiliteringstjeneste 21 9, 5 % Rehabiliteringsinstitusjon 32 14, 5 % Kommunal enhet 82 37, 1 % Annet 17 7, 7 % Samlet 221 100 %

Hovedfunn • 46% (99 av 221) av respondentene opplever en etterspørsel etter tilbud som

Hovedfunn • 46% (99 av 221) av respondentene opplever en etterspørsel etter tilbud som de ikke har kapasitet til å tilby • 51% (113 av 221) har ikke tilbud til målgruppen. - Hyppigste årsak oppgis å være manglende etterspørsel fra unge selv (46%) - Få henvisninger fra fagpersoner (39%)

Hvem har tilbud? 105 av 221 (48%) har tilbud til målgruppen - Habiliteringstjenesten (67%

Hvem har tilbud? 105 av 221 (48%) har tilbud til målgruppen - Habiliteringstjenesten (67% 14 av 21) og - Brukerorganisasjonene (65% 24 av 37) oppgir oftest å ha tilbud til målgruppen - Kommunale enheter (35% 30 av 82) oppgir relativt sett å ha færrest tilbud til målgruppen

Hva kjennetegner de eksisterende gruppetilbudene? - Diagnoserettet - I liten grad fokus på å

Hva kjennetegner de eksisterende gruppetilbudene? - Diagnoserettet - I liten grad fokus på å lette overgangen mellom barne- og voksneorientert helsetjeneste - Ulike aktører samarbeider og ulike faggrupper bidrar i tilbudet - Faste tilbud - Spredning i alder over 26 år - Varierte pedagogisk grep - Mestringsorienterte tema

Tabell 11. Er deres tilbud utviklet gjennom et likestilt samarbeid mellom brukere og fagpersoner

Tabell 11. Er deres tilbud utviklet gjennom et likestilt samarbeid mellom brukere og fagpersoner i tråd med lærings- og mestringssentrenes (LMS) spesifikk arbeidsmåte? Antall respondenter med tilbud Antall «JA» Andel «JA» Lærings- og mestringssenter 15 12 80 % Rehabiliteringsinstitusjon 16 8 50 % Habiliteringstjeneste 14 8 57 % Kommunal enhet 30 3 10 % Brukerorganisasjon 24 2 8% Annet 6 1 17 % Samlet 105 34 32 % Respondentgruppe

Bidra til likeverdige helsetjenester for ungdom og unge voksne - Styrke medvirkning fra ungdom

Bidra til likeverdige helsetjenester for ungdom og unge voksne - Styrke medvirkning fra ungdom og unge voksne - Styrke fagfolks kompetanse - Etablere samarbeidsavtaler som styrker tjenestetilbudet - Fokus på å lette overgangen til voksenlivet - Tilbud ”på tvers” av diagnoser og med smalere alderspenn

Ungdom Om ikke diagnosen min forandrer seg, så gjør jo livet det, ikke sant?

Ungdom Om ikke diagnosen min forandrer seg, så gjør jo livet det, ikke sant?