En for alle alle for en A Dumas

  • Slides: 14
Download presentation
En for alle, alle for en ( A. Dumas «De tre musketerer» ) Familieråd

En for alle, alle for en ( A. Dumas «De tre musketerer» ) Familieråd som en mulighet for barn og familier Son 2016

1. Familieråd omfatter en utvidet familie 2. På familierådmøtet (del 2) diskuteres det uten

1. Familieråd omfatter en utvidet familie 2. På familierådmøtet (del 2) diskuteres det uten offentlige personer til stede 3. En koordinator hjelper familien med å planlegge og gjennomføre familierådet. 4. Drøftingene i familierådet skal munne ut i en skriftlig plan, familiens plan (handlingsplan). 5. Barns deltakelse. Son 2016

Et strukturert møte mellom mennesker Son 2016

Et strukturert møte mellom mennesker Son 2016

� Introdusere familieråd som en mulighet for de det gjelder � Skape en felles

� Introdusere familieråd som en mulighet for de det gjelder � Skape en felles forståelse av mulighetene som ligger hos familien og nettverket � Forhandle fram en aktuell problemstilling � Rekruttere en koordinator � Oppstartmøte med familie og koordinator � Familien «overleveres» til koordinator � Koordinator kontakter familiens nettverk og introduserer problemstillingen Son 2016

� Prosess (4 -6 uker) � Familieråd består av 3 delmøter � Hvert delmøte

� Prosess (4 -6 uker) � Familieråd består av 3 delmøter � Hvert delmøte har sin funksjon � Sammensetningen er ulik i hvert delmøte � Oppfølgende Familieråd Evaluering og nye problemstillinger Noe kortere prosess i forkant Samme struktur på møtet Endret sammensetning av Familierådet Son 2016

Målet med et familieråd er at familie og privat nettverk skal komme fram til

Målet med et familieråd er at familie og privat nettverk skal komme fram til en forpliktende plan for hvordan situasjonen kan bedres. Son 2016

� Familien, deres nettverk og de offentlige er samlet i denne første delen av

� Familien, deres nettverk og de offentlige er samlet i denne første delen av møtet � De offentlige legger frem forberedte innlegg om deres vurdering av barnets situasjon og behov. Son 2016

� Familien og nettverket diskuterer den problemstillingen som er forberedt til møtet � Dette

� Familien og nettverket diskuterer den problemstillingen som er forberedt til møtet � Dette er den sentralen delen av Familierådet Son 2016

� Familien legger fram sin handlingsplan for den offentlige som har iverksatt rådet. �

� Familien legger fram sin handlingsplan for den offentlige som har iverksatt rådet. � Det er mulig med oppklarende spørsmål og presiseringer. � Oppfølgende Familieråd avtales. Son 2016

� Uavhengig koordinator � En koordinator, som er uavhengig av den tjenesten som arrangerer

� Uavhengig koordinator � En koordinator, som er uavhengig av den tjenesten som arrangerer familierådet, bistår familien med å forberede og gjennomføre familierådet. Koordinatoren kan for eksempel være en lærer, politi eller hjelpepleier, og får opplæring og veiledning. Son 2016

� Likeverd, eierskap og ansvar � De som eier problemet skal også eier løsningen

� Likeverd, eierskap og ansvar � De som eier problemet skal også eier løsningen � Familie og nettverk � En måte å strukturere arbeidet med involvering av familie og nettverk � Bedre tjenester og tiltak Son 2016

� Familieråd i familier hvor barn/unge er i ferd med å utvikle vansker �

� Familieråd i familier hvor barn/unge er i ferd med å utvikle vansker � Familieråd når foreldre er psykisk syke � Familieråd når foreldre/barn er alvorlig somatisk syke � Familieråd når en av foreldrene dør � Foreldreråd Son 2016

� Barna høres � Barn beskyttes ofte ved at voksne unngår å snakke med

� Barna høres � Barn beskyttes ofte ved at voksne unngår å snakke med dem om viktige hendelser og beslutninger som angår dem. � Sentralt i familierådsmodellen er at barna skal få mulighet til å danne seg en mening om det som skal besluttes, og få formidlet denne. Dette betyr ikke at barnet skal ta viktige avgjørelser alene, men få mulighet til å bringe inn sine erfaringer og sin forståelse. Barnas deltakelse i familierådet tilpasses barnets alder, ønsker og behov. Son 2016

Å våge er å tørre å miste fotfestet for en stund. Å ikke våge

Å våge er å tørre å miste fotfestet for en stund. Å ikke våge er å miste seg selv. Son 2016