Ekstern vurdering av skolen Informasjon til personalet Hvorfor

  • Slides: 11
Download presentation
Ekstern vurdering av skolen Informasjon til personalet

Ekstern vurdering av skolen Informasjon til personalet

Hvorfor ekstern vurdering? • Ekstern skolevurdering er et verktøy for utviklingsarbeid på skolen •

Hvorfor ekstern vurdering? • Ekstern skolevurdering er et verktøy for utviklingsarbeid på skolen • Formålet er å bedre elevenes læring og utvikling • Forskrift til opplæringsloven kapittel 2, § 2 -1 om skolebasert vurdering, sier at alle skoleeiere er pålagt å ha et system for vurdering av skolenes virksomhet, internt eller eksternt

Forarbeid for skolen • Skolen gjennomfører Ståstedsanalysen • Ut fra resultatet av denne analysen

Forarbeid for skolen • Skolen gjennomfører Ståstedsanalysen • Ut fra resultatet av denne analysen og eventuelle andre undersøkelser, velger skolen tema for vurdering • Dette temaet sendes veileder, som formidler det videre til vurderer • Vårt tema er: ………………. .

Forarbeid for veileder og vurderer • Veileder og vurderer lager et forslag til ”framtidsbilde”

Forarbeid for veileder og vurderer • Veileder og vurderer lager et forslag til ”framtidsbilde” som blir sendt til skolen for drøfting • Skolen kan komme med forslag om at tegn på god praksis blir tatt bort • Skolen kan komme med forslag til nye tegn • Skolen kan komme med forslag om å omformulere/justere tegn

Eksempel på et framtidsbilde • Framtidsbildet viser idealbildet for ønsket praksis innenfor vurderingstemaet •

Eksempel på et framtidsbilde • Framtidsbildet viser idealbildet for ønsket praksis innenfor vurderingstemaet • Framtidsbildet har fire kvalitetsmål med fire ulike perspektiver: Elevperspektivet, lærer/skoleperspektivet, foreldreperspektivet og organisasjons- og ledelsesperspektivet Kvalitetsmål Tegn på god praksis Elevperspektiv Elevene opplever at skolen har et godt læringsmiljø med forutsigbarhet og trygge rammer 1. Elevene møter presis til timen, er forberedt og kommer raskt til ro 2. Elevene vet hva de skal lære og hva de skal arbeide mot 3. Elevene kjenner og følger ordensreglementet og vet konsekvensene ved brudd 4. Elevene opplever at de blir sett, hørt, respektert og verdsatt

Hva vil vi merke mest? • Drøfting rundt framtidsbildet • Skolen får besøk av

Hva vil vi merke mest? • Drøfting rundt framtidsbildet • Skolen får besøk av eksterne vurderere i tre dager i uke …. De blir presentert for personalet den første dagen • Elever og personale blir intervjuet av de eksterne vurdererne • Observasjon i klassene og i skolemiljøet • Vurdererne gjennomfører foreldremøte • Daglige dialogmøter mellom skoleledelsen og vurdererne

Mer forarbeid • Vurdererne lager forslag til tidsplan for vurderingsdagene som tilpasses vår skolehverdag/timeplan

Mer forarbeid • Vurdererne lager forslag til tidsplan for vurderingsdagene som tilpasses vår skolehverdag/timeplan • Skolen plukker ut elever som skal intervjues • Skolen setter opp grupper av ansatte som skal intervjues slik at skolehverdagen kan ”gå” – vurdererne snakker med flest mulig • Det settes av rom til intervjuene

Hva skal vi intervjues om? • Tegn på god praksis framtidsbildet blir gjort om

Hva skal vi intervjues om? • Tegn på god praksis framtidsbildet blir gjort om til spørsmål av vurdererne • De lager intervjuguider til personalet, elevene og foreldrene • Intervjuguidene sendes skolen i forkant for utdeling til informantene. De skal ikke fylles ut i forkant, men er ment til å sette tankeprosesser i gang

Når og hvordan får vi vite funnene til de eksterne vurdererne? • Siste dag

Når og hvordan får vi vite funnene til de eksterne vurdererne? • Siste dag av vurderingen legges funnene fram i rapport for skolen. Der får vi vite skolen sine sterke sider og hva vi kan utvikle for å bli bedre • Vi skal invitere representanter fra skoleeier, foreldreutvalget og elevrådet til denne framleggingen • Vi må sette av fellestiden denne uken til framleggingen. Hele personalet skal være til stede

Hva så? • Funnene og refleksjonsspørsmålene i rapporten skal være til hjelp for at

Hva så? • Funnene og refleksjonsspørsmålene i rapporten skal være til hjelp for at vi skal bli bedre innen vårt valgte vurderingsområde • Vi skal bygge på de sterke sidene våre • Veileder vil være til hjelp for ledelsen i det videre utviklingsarbeidet

Ekstern skolevurdering

Ekstern skolevurdering