Eitim Bilimine Giri Eitimin Felsefi Temelleri 2 Yrd

  • Slides: 17
Download presentation
Eğitim Bilimine Giriş Eğitimin Felsefi Temelleri (2) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SERÇE

Eğitim Bilimine Giriş Eğitimin Felsefi Temelleri (2) Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SERÇE

Felsefe ve Eğitim İlişkisi - Eğitim sistemi yapılandırılırken hangi felsefe ya da felsefelerin temele

Felsefe ve Eğitim İlişkisi - Eğitim sistemi yapılandırılırken hangi felsefe ya da felsefelerin temele alınacağı, sistemin nasıl bir insan tipi yetiştirmeyi hedeflediğinin temel belirleyicileri olmaktadır. - Bireylere kazandırılacak davranışların yani hedeflerin neler olacağına ilişkin bir karara varabilmek, felsefeyi temele almayı ve bir ölçütler takımı olarak kullanmayı gerekli kılar. - Hangi felsefe(ler) temele alınırsa, eğitim programlarının hedefler, içerik, öğretme-öğrenme süreci ve değerlendirme unsurlarının, o felsefelerin ileri sürdüğü ölçütlere uygun olmasına çalışılmalıdır.

- Örneğin pragmatik felsefe temele alınmışsa, eğitim programlarında işlevsel değeri olmayan şeyler öğretilmemeli, okuldaki

- Örneğin pragmatik felsefe temele alınmışsa, eğitim programlarında işlevsel değeri olmayan şeyler öğretilmemeli, okuldaki toplumsal yaşam tamamen demokrasi ilkelerine göre kurulmalıdır. - Özetle eğitim felsefesi, insan kaynaklarını yetiştirmede izlenecek her tür eğitim politikasının belirlenmesine ve uygulanmasına ışık tutar. -Felsefe ve eğitim arasındaki yakın ilişkinin daha ayrıntılı incelenmesi ve bu doğrultuda eğitim uygulamalarına yön vermesi gerekliliği eğitim felsefesinin bir disiplin olarak doğmasına neden olmuştur. - Eğitim felsefesi “eğitimi bir bütün olarak ele alan ve kültürün vazgeçilmez bir öğesi olarak düşünülen, özenli, eleştirici ve yöntemli çalışmaların tümü” olarak tanımlanmaktadır.

Başlıca Eğitim Felsefeleri - Felsefi akımlar ışığında, eğitimle ilgili bazı felsefi akımlar gelişmiş ve

Başlıca Eğitim Felsefeleri - Felsefi akımlar ışığında, eğitimle ilgili bazı felsefi akımlar gelişmiş ve birçok ülkede eğitim uygulamalarına yön vermiştir. - Bu eğitim felsefesi akımlarından bazıları: • Daimicilik (Perennialism) • Esasicilik (Essentialism) • İlerlemecilik (Progressivism) • Yeniden kurmacılık (Reconstructionism) • Varoluşçu Eğitim

Daimicilik (Perennialism) - Realizm ve idealizme dayalı olarak gelişen bir eğitim felsefesi akımıdır. Eğitimle

Daimicilik (Perennialism) - Realizm ve idealizme dayalı olarak gelişen bir eğitim felsefesi akımıdır. Eğitimle ilgili temel ilkeleri: • Eğitim evrensel nitelikteki belli gerçeklere göre düzenlenmelidir. İnsan doğası, ahlaki ilke ve değerler her yerde aynıdır. • Eğitimde insan aklını geliştirmeye yönelik entelektüel eğitime ağırlık verilmelidir. İnsan doğasının en önemli yanı akıldır. • Eğitim sağlam ve doğru karakterli insan tipi yetiştirme işiyle meşgul olmalıdır.

 • Okul gerçek yaşamın bir kopyası değil, gerçek yaşama hazırlık yeridir. Okulun temel

• Okul gerçek yaşamın bir kopyası değil, gerçek yaşama hazırlık yeridir. Okulun temel işlevi kültürü etkili bir şekilde yeni kuşaklara aktarmaktır. • Öğrencilere her zaman geçerli bilgi ve değerlerin kazandırılmasına önem verilmelidir. • İş ve meslek eğitimi meslek sahiplerine ve iş yerlerine bırakılmalıdır. • Eğitim programlarında dil, tarih, matematik, doğa bilimleri, sözel sanatlar, felsefe, mantık gibi konulara ağırlık verilmelidir. • Eğitimde klasik eserlerin ve bunlarda ifade edilen değerlerin tanıtılmasına önem verilmelidir İnsan doğasının en iyi ve en güzel eserleri klasik yapıtlarda örneklendirilmiştir.

Esasicilik (Essentialism) - Realist ve idealist felsefelerin izlerini taşımaktadır. Günümüzde geleneksel olarak kabul edilen

Esasicilik (Essentialism) - Realist ve idealist felsefelerin izlerini taşımaktadır. Günümüzde geleneksel olarak kabul edilen eğitim uygulamalarının çoğu esasici görüşle ilgilidir. Savunduğu temel görüşler : • İnsan, sosyal ve kültürel bir varlık olup, doğuştan kafası boştur, hiç bir bilgiye sahip değildir. • Eğitimin temel işlevi, kültürün temel öğelerini korumak ve bunları gelecek nesillere aktarmaktır. • Tarih süzgecinden geçmiş temel bilgiler önemlidir. Bu nedenle, tarih, matematik, fen ve yabancı diller programların çekirdeğini oluşturmalıdır.

 • Öğrenmenin özünde çok sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlanma vardır. Bunun için

• Öğrenmenin özünde çok sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlanma vardır. Bunun için öğrencilere kendilerini disiplin altına alma öğretilmelidir • Eğitimde girişim öğrenciden çok öğretmendedir. Bunun için öğretmen entelektüel açıdan bir lider olmalıdır. • Genel kavramların geliştirilmesi, hayatın bütününü kavratacak bir öğretimin yapılabilmesi için soyut düşünme, alıştırma ve ezberleme yöntemleri kullanılmalıdır.

İlerlemecilik (Progressivism) - Pragmatist felsefenin eğitime uygulanmasıdır. Bu görüşün ileri sürdüğü bazı temel ilkeler:

İlerlemecilik (Progressivism) - Pragmatist felsefenin eğitime uygulanmasıdır. Bu görüşün ileri sürdüğü bazı temel ilkeler: • Eğitim süreci öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerine göre düzenlenmelidir. Eğitimde bireysel özellikler dikkate alınmalı, öğrencinin merkezde olduğu bir öğretmeöğrenme süreci yapılandırılmalıdır. Öğretmen bilgiyi aktarandan çok rehber konumunda olmalıdır. • Okul yaşama hazırlamaktan çok, yaşamın kendisi olmalıdır. Okulda yaşamda karşılan problemlere yer verilmeli, öğrencilerin eleştirici güçlerini kullanarak yaşadıkları ortamlar sağlanmalıdır.

 • Bilgi kullanmak için olup, öğretilecek bilgilerin yararlı olması gerekir. • Öğrencilerin öğrenmeye

• Bilgi kullanmak için olup, öğretilecek bilgilerin yararlı olması gerekir. • Öğrencilerin öğrenmeye aktif olarak katılabilecekleri, işbirliğini, araştırmayı ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi temele alan öğrenme yaşantıları sağlanmalıdır. • Eğitim ortamı demokratik olmalıdır. Gelişme için demokratik eğitim ortamı önkoşuldur.

Yeniden kurmacılık (Reconstructionism) - Bu akım da temeli pragmatizme dayanan bir felsefedir. İlerlemecilik eğitim

Yeniden kurmacılık (Reconstructionism) - Bu akım da temeli pragmatizme dayanan bir felsefedir. İlerlemecilik eğitim felsefesinin devamı olarak da görülmekte ve biraz daha toplumsal nitelik gösterdiği belirtilmektedir. Temel görüşleri: • Eğitimin amacı toplumu sürekli olarak yeniden düzenlemek, toplumda demokrasiyi yerleştirmektir. • Eğitim sosyal reform hareketlerini gerçekleştirmede en önemli araçtır. • Eğitim toplumsal değişme sürecinin merkezi olmalı ve bu süreçte öğretmen aktif bir rol üstlenmelidir.

 • Yaşam sürekli değiştiğinden insan her an onu yeniden kurmak zorundadır. Toplumun ve

• Yaşam sürekli değiştiğinden insan her an onu yeniden kurmak zorundadır. Toplumun ve dünyanın gelecekte karşılaşacağı sorunlara eğitimde önem verilmelidir. • Dünya ülkeleri arasında ırk, din, cinsiyet gibi ayırımlar yapılmamalı, eğitimin hedefi sevgi, barış, hoşgörü ve mutluluk sağlama olmalıdır. • İdeal bir toplum, demokratik toplum olduğundan, demokrasiyi kendi içinde ve toplumda gerçekleştirmeye dönük bir eğitim sistemi kurulmalıdır.

Varoluşçu Eğitim - Varoluşçuluk felsefesine dayalı bir eğitim akımıdır. Başlıca görüşleri : • Eğitimde

Varoluşçu Eğitim - Varoluşçuluk felsefesine dayalı bir eğitim akımıdır. Başlıca görüşleri : • Eğitimde önemli olan, bireye insan özgürlüğünün her şeyden üstün olduğunu öğretmektir. • Programlar öğrencilerin kişiliklerinin gelişmesine yardımcı olmalıdır. • Her insan eğitimle ilgili kararını kendisi vermelidir. • Eğitimde öğrencinin kendini gerçekleştirmesini sağlamak için farklı programlara yer verilmeli, araç, gereç, konu ve kaynaklar çok çeşitli olmalıdır.

 • Eğitim insanın kendini gerçek özellikleriyle tanımasına imkan sağlamalıdır. • Öğretmenin görevi kişinin

• Eğitim insanın kendini gerçek özellikleriyle tanımasına imkan sağlamalıdır. • Öğretmenin görevi kişinin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. • Eğitimde sezgiye ve yaratıcılığa önem verilmelidir. • Eğitimde en uygun yöntem sokratik tartışmadır. Öğretmen tarafsız olmalı, kendi doğrularını ve değerlerini kesinlikle öğrenciye zorla benimsetmeye kalkmamalıdır.

Türk Eğitim Sistemi’nin Dayandığı Eğitim Felsefesi Akımları - Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Eğitim Sistemi teoride

Türk Eğitim Sistemi’nin Dayandığı Eğitim Felsefesi Akımları - Cumhuriyet Dönemi’nde Türk Eğitim Sistemi teoride pragmatist felsefeye ve onun uzantısı olan ilerlemecilik eğitim felsefesine göre düzenlenmiş, uygulamada ise idealist ve realist felsefelere ve onun uzantısı olan daimicilik ve göstermiştir. esasicilik eğitim felsefeleri etkilerini

- Bu anlayışa dayanarak özellikle kırsal kesimin (özellikle köy), giderek ülkenin kalkınmasını sağlamak için

- Bu anlayışa dayanarak özellikle kırsal kesimin (özellikle köy), giderek ülkenin kalkınmasını sağlamak için Köy Enstitüleri açılmış, fakat onlar da kısa bir süre sonra kapatılmıştır. Köy Enstitüleri daha çok pragmatizm ve ilerlemeciliğe göre düzenlenmiştir. - 2005 -2006 eğitim-öğretim yılından itibaren MEB tarafından uygulamaya konulan ilköğretim birinci kademe programları ile birlikte programların yapısının daha çok pragmatizm ve ilerlemecilik eğitim felsefesine göre düzenlendiği iddia edilmektedir.

Teşekkürler Ders sunuları için: https: //huseyinserce. wordpress. com

Teşekkürler Ders sunuları için: https: //huseyinserce. wordpress. com