Egyni fogyaszti rdekrvnyests lehetsgei bkltet testletek Dr Kispl

  • Slides: 37
Download presentation
Egyéni fogyasztói érdekérvényesítés lehetőségei, békéltető testületek Dr. Kispál Edit 2012. április

Egyéni fogyasztói érdekérvényesítés lehetőségei, békéltető testületek Dr. Kispál Edit 2012. április

Egyéni igényérvényesítés lehetőségei l Közvetlen – panasz (jegyzőkönyv, írásbeliség) l Alternatív vitarendezési lehetőségek: mediáció,

Egyéni igényérvényesítés lehetőségei l Közvetlen – panasz (jegyzőkönyv, írásbeliség) l Alternatív vitarendezési lehetőségek: mediáció, választott-bíráskodás, békéltető testület l Bíróság, hatóság, közjegyző

Békéltető testületi eljárás előnyei, szabályozása l l Egyszerű Gyors Ingyenes 1997. évi CLV. törvény

Békéltető testületi eljárás előnyei, szabályozása l l Egyszerű Gyors Ingyenes 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

A békéltető testület hatásköre A fogyasztó és a vállalkozás közötti A termék minőségével, biztonságosságával,

A békéltető testület hatásköre A fogyasztó és a vállalkozás közötti A termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy Bírósági eljáráson kívüli rendezése E célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntés hozatala A fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében

Fogyasztó fogalma l Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok

Fogyasztó fogalma l Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje l Fgytv. Tervezett módosítás: „természetes” szó kikerül a meghatározásból

Vállalkozás fogalma l l Az Fgytv. hatálya a vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely

Vállalkozás fogalma l l Az Fgytv. hatálya a vállalkozások azon tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti. Vállalkozás: a fenti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében végzi

A békéltető testület működése l l l A megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett

A békéltető testület működése l l l A megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület Az állam - a költségvetési törvényben meghatározott mértékben - gondoskodik a békéltető testületek működésének ügyszámarányos támogatásáról A helyi önkormányzatok részt vállalhatnak a békéltető testület működtetésének feladataiból

A békéltető testület illetékessége l l l A fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti

A békéltető testület illetékessége l l l A fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület Ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye A fogyasztó erre irányuló kérelme esetén a szerződés teljesítésének helye vagy a vállalkozás, illetve az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye, ha a teljesítés helye belföldön található

A békéltető testület összetétele • A békéltető testület elnökből, - szükség szerint - elnökhelyettesből

A békéltető testület összetétele • A békéltető testület elnökből, - szükség szerint - elnökhelyettesből és tagokból áll • A tagokat egyrészről a kamara és a megyei • • (fővárosi) agrárkamarák, másrészről a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek egyenlő arányban jelölik ki A testületi tagok száma testületenként legalább tíz fő A békéltető testületi tagok megbízatása négy évre szól

Ki lehet békéltető testületi tag? l Aki felsőfokú iskolai végzettséggel és annak megfelelő szakterületen

Ki lehet békéltető testületi tag? l Aki felsőfokú iskolai végzettséggel és annak megfelelő szakterületen legalább kétéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik l Kizárt a tagsága: – – Aki a polgári jog szabályai szerint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes Büntetett előéletű

A testület eljárása A békéltető testület – az Fgytv-ben foglalt kivétellel - háromtagú tanácsban

A testület eljárása A békéltető testület – az Fgytv-ben foglalt kivétellel - háromtagú tanácsban jár el, legalább az egyik tag jogi végzettséggel kell rendelkezzen Egyik tagját az eljárást megindító fogyasztó, egy másik tagját pedig az eljárással érintett vállalkozás jelöli ki a testületi tagok listájáról Az eljáró tanács elnökét, továbbá ha a felek bármelyike a megadott határidőn belül nem él a jelölés lehetőségével, vagy ha más okból szükséges, az eljáró tanács hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki

Egyedül eljáró testületi tag Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerű megítélésű,

Egyedül eljáró testületi tag Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerű megítélésű, az eljárás lefolytatására egyedül eljáró testületi tagot jelöl ki Egyedül eljáró testületi tagként csak az jelölhető ki, aki ◦ ◦ jogi végzettséggel rendelkezik, és a megelőző három évben nem állt az őt jelölő kamarával, illetve fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesülettel, vagy ezek tagjával munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

Az eljárás megindulásának feltétele l A fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás

Az eljárás megindulásának feltétele l A fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését (bizonyíték) l Eljárás a fogyasztó írásbeli kérelmére indul (elektronikus lehetőség)

A kérelemnek tartalmaznia kell l Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, l A fogyasztói

A kérelemnek tartalmaznia kell l Fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, l A fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, l Ha az illetékességet a 20. § (3) bekezdése szerint a szerződés teljesítésének helyére kívánja alapítani - a fogyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát,

A kérelemnek tartalmaznia kell fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás

A kérelemnek tartalmaznia kell fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét, fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte közvetlenül rendezni a jogvitát a vállalkozással, fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított, A testület döntésére irányuló indítványt.

Mellékletek l l csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára

Mellékletek l l csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, egyéb írásos bizonyítékot Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást

Teendők a kérelem beérkezése után Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak,

Teendők a kérelem beérkezése után Ha a kérelem nem felel meg a jogszabályban foglaltaknak, a testület elnöke a kérelmet - beérkezésétől számított 15 napon belül - a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezőnek visszaküldi Az elnök a kérelmet elutasítja, ha megállapítható, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak

Határidők, további teendők A testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén az elnök az eljárás

Határidők, további teendők A testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén az elnök az eljárás megindulásától számított 60 napon belül meghallgatási időpontot tűz ki a felek számára Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy a kézbesítésétől számított 8 napon belül írásban nyilatkozzék (válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, csatolja azokat az okiratokat, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

A vállalkozás felszólítása, válaszirat l Figyelmeztetni kell a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó

A vállalkozás felszólítása, válaszirat l Figyelmeztetni kell a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz. l Ha a vállalkozás válasziratát nem terjeszti elő, a tanács köteles az eljárást folytatni, anélkül, hogy a mulasztást a kérelmező állításai elismerésének tekintené

Személyes meghallgatás l l Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlő elbánásban

Személyes meghallgatás l l Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlő elbánásban részesíteni Köteles lehetőséget adni a felek számára álláspontjuk előadására, illetve beadványaik előterjesztésére A tanács elnöke szükség esetén a fogyasztót jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatja Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul

Személyes meghallgatás Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy

Személyes meghallgatás Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt A tanács az ügy érdemében szótöbbséggel dönt A tanács az eljárást az annak megindulását követő 90 napon belül befejezi, indokolt esetben ezt a határidőt a testület elnöke legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja

Döntések: Egyezség l l A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki.

Döntések: Egyezség l l A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja Ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja

Döntések: az eljárás megszüntetése l l A fogyasztó a kérelmét visszavonja A felek az

Döntések: az eljárás megszüntetése l l A fogyasztó a kérelmét visszavonja A felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak Az eljárás folytatása lehetetlen Az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve a kérelem megalapozatlanságát is - nincs szükség

Döntés: egyezség, megszüntetés hiányában Kötelezést tartalmazó határozatot hoz a tanács, ha a kérelem megalapozott,

Döntés: egyezség, megszüntetés hiányában Kötelezést tartalmazó határozatot hoz a tanács, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte Ajánlást tesz a tanács, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott

A döntés után l l A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak

A döntés után l l A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól az Fgytv-ben meghatározottak szerint

A döntés után, bírósági hatályon kívül helyezés A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve

A döntés után, bírósági hatályon kívül helyezés A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes megyei bíróságtól, ha a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek, a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna helye.

A döntés után, bírósági hatályon kívül helyezés A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését

A döntés után, bírósági hatályon kívül helyezés A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését akkor is kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes megyei bíróságtól, ◦ ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak

A békéltető testület elleni per A pert a békéltető testülettel szemben kell megindítani A

A békéltető testület elleni per A pert a békéltető testülettel szemben kell megindítani A testület e perben perbeli jogképességgel és cselekvőképességgel rendelkezik A bíróság a tanács kötelezést tartalmazó határozatának végrehajtását a fél kérelmére felfüggesztheti A bíróság ítélete kizárólag a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hatályon kívül helyezésére vonatkozhat

A döntés nem teljesítése Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a

A döntés nem teljesítése Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a fogyasztó nevének megjelölése nélkül - jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozni Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását

A döntés nem teljesítése A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó

A döntés nem teljesítése A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának, illetve az ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet A békéltető testület közzéteheti annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely nem tett az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását

Tipikus ügyek: kereskedelem l l szavatossági, jótállási ügyek – „cipős-ügyek”, műszaki cikkek, bútorok –

Tipikus ügyek: kereskedelem l l szavatossági, jótállási ügyek – „cipős-ügyek”, műszaki cikkek, bútorok – termékbemutatók – szakértők igénybevételének kérdésköre, bizonyítási teher

Tipikus ügyek: építőipar l l l Lakásfelújítás Új építésű lakások jótállás Nyílászárók cseréje Redőny-reluxa

Tipikus ügyek: építőipar l l l Lakásfelújítás Új építésű lakások jótállás Nyílászárók cseréje Redőny-reluxa Nehézség: eltűnő vállalkozások, kontárok, csalások

Tipikus ügyek: közüzem l l l Számlával kapcsolatos kifogások Mérőórákkal, leolvasással kapcsolatos problémák Szabálytalan

Tipikus ügyek: közüzem l l l Számlával kapcsolatos kifogások Mérőórákkal, leolvasással kapcsolatos problémák Szabálytalan vételezés Egyensúlytalanság a felek között Hatáskör kérdése

Tipikus ügyek: utazási szerződések l l l Szolgáltatás minősége, hiányosságok, eltérés a katalógustól Légi

Tipikus ügyek: utazási szerződések l l l Szolgáltatás minősége, hiányosságok, eltérés a katalógustól Légi utas jogok, járattörlés, járat késés Csődbe ment utazási irodák

Tipikus ügyek: egyéb szolgáltatás l l l Javító-karbantartó szolgáltatások Parkolás Autópálya használat Elmaradt fesztivál

Tipikus ügyek: egyéb szolgáltatás l l l Javító-karbantartó szolgáltatások Parkolás Autópálya használat Elmaradt fesztivál Hírközlési szolgáltatások: telefon, tv, internet

Pénzügyi-biztosítási ügyek l Hatáskör: Pénzügyi Békéltető Testület l De: fogyasztói csoportok

Pénzügyi-biztosítási ügyek l Hatáskör: Pénzügyi Békéltető Testület l De: fogyasztói csoportok

Köszönöm a figyelmet!

Köszönöm a figyelmet!