Egenkontroll och tillsyn Peter Srngrd Naturvrdsverket Swedish Environmental

  • Slides: 8
Download presentation
Egenkontroll och tillsyn Peter Sörngård Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Egenkontroll och tillsyn Peter Sörngård Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Miljölagstiftningens uppgift • verka för att de miljö- och resurspolitiska målen säkerställs • skapa

Miljölagstiftningens uppgift • verka för att de miljö- och resurspolitiska målen säkerställs • skapa förutsättningar för ett decentraliserat och förebyggande miljöarbete • inspirera verksamhetsutövare att tänka och handla så att de föregriper lagstiftningens obligatoriska krav ”Decentraliseringstanken syftar i första hand på de enskilda aktörerna, främst verksamhetsutövare. ” Prop. 1997/98: 45 sid. 160 -161 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Egenkontrollsystemets uppgift • upprätthålla och • visa på lagefterlevnad • ge kunskap Naturvårdsverket |

Egenkontrollsystemets uppgift • upprätthålla och • visa på lagefterlevnad • ge kunskap Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

En fortlöpande process planera, fördela ansvar, skapa rutiner ta del av resultat och korrigera

En fortlöpande process planera, fördela ansvar, skapa rutiner ta del av resultat och korrigera åtgärda undersöka utrustning för drift/kontroll, risker, mäta undersöka planera genomföra rapportera Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency försiktighetsmått, sköta verksamhet, drift o utrustning, följa rutiner

Så kan egenkontroll införas Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Så kan egenkontroll införas Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Tillsyn över egenkontrollen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Tillsyn över egenkontrollen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Hur bedöma nivån på egenkontrollen? • finns inga färdiga svar • bevara grundtanken −fungerar

Hur bedöma nivån på egenkontrollen? • finns inga färdiga svar • bevara grundtanken −fungerar det idag? −var finns specifika risker? • ställ frågor, gärna öppna (berätta…, förklara…, hur…, vad…, vem, , , etc. ) • stickprovsfrågor med ev verklighetskontroll (om x inträffar, hur…? ) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

Erfarenheter • utveckling som kommit igång • regionala/lokala projekt, miljöfarlig verksamhet −stora klarar sig

Erfarenheter • utveckling som kommit igång • regionala/lokala projekt, miljöfarlig verksamhet −stora klarar sig ofta bra, men… −miljöledningssystem en fördel, men… −systemtillsyn har fördelar, men… • små behöver stöd • avgiftsdiskussioner hämmande Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency