een ppad poruen rozpotov kzn Poruen rozpotov kzn

  • Slides: 5
Download presentation
Řešení případů porušení rozpočtové kázně

Řešení případů porušení rozpočtové kázně

Porušení rozpočtové kázně � Zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Porušení rozpočtové kázně � Zákon č. 250/2000 Sb. , o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů � Zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád � Zákon č. 634/2004 Sb. , o správních poplatcích dle stavu k 25. 11. 2013

Řízení ve věci porušení rozpočtové kázně � Předání kontrolního zjištění � Oznámení o zahájení

Řízení ve věci porušení rozpočtové kázně � Předání kontrolního zjištění � Oznámení o zahájení řízení � účastník řízení má právo: � nahlédnout do příslušné části spisu � vyjádřit se k podkladům vedeného řízení � doložit listinné důkazy � navrhnout doplnění vedeného řízení

Řízení ve věci porušení rozpočtové kázně � vydání Rozhodnutí o uložení odvodu � vydání

Řízení ve věci porušení rozpočtové kázně � vydání Rozhodnutí o uložení odvodu � vydání Platebního výměru na penále (ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše odvodu) � Žádost o posečkání uloženého odvodu/ penále za porušení rozpočtové kázně (správní poplatek 400 Kč) � vydání Rozhodnutí o posečkání

Odstranění tvrdosti zákona – z důvodů hodných zvláštního zřetele � Žádost o prominutí uloženého

Odstranění tvrdosti zákona – z důvodů hodných zvláštního zřetele � Žádost o prominutí uloženého odvodu � Žádost o prominutí vyměřeného penále (správní poplatek 1 000 Kč) � Projednání kraje příslušnými orgány Ústeckého (Rada Ústeckého kraje, Zastupitelstvo Ústeckého kraje) � vydání Rozhodnutí o prominutí, částečném prominutí či neprominutí uloženého odvodu či vyměřeného penále