Eastman Kodaks isbergsmodell Traditionellt prisfokus Produktpris Frbrukningsmaterial Utbildning

  • Slides: 6
Download presentation
Eastman Kodaks isbergsmodell Traditionellt prisfokus Produktpris Förbrukningsmaterial Utbildning Lagerkostnader Logistik Produktionsbortfall Skrotning Produktansvar Följdskador

Eastman Kodaks isbergsmodell Traditionellt prisfokus Produktpris Förbrukningsmaterial Utbildning Lagerkostnader Logistik Produktionsbortfall Skrotning Produktansvar Följdskador Leveransbevakning Underhåll Kvalitetssäkring Programvara Driftspersonal 2015 -02 -23 Modernt TCO-fokus Felhantering

En nedbrytning av isberget – TCO-modellen Traditionellt prisfokus Produktpris Kvalificering Transport Försäkringar Lagring Finansiering

En nedbrytning av isberget – TCO-modellen Traditionellt prisfokus Produktpris Kvalificering Transport Försäkringar Lagring Finansiering Projektering Relationshantering Expediting Egna kostnader Kvalitet & kontroll Utbildning Administration Hantering Drift Livscykelkostnader Underhåll Fel & garanti Följdskador Avyttring 2015 -02 -23 Modernt kostnadsfokus = TCO Hemtagningskostnader Tull

LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader Livscykeln Anskaffningskostnader Drift och underhåll Drift 2015

LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader Livscykeln Anskaffningskostnader Drift och underhåll Drift 2015 -02 -23 Avskaffningskostnader Underhåll

LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader Anskaffningskostnader Upphandling Pris Transport Kvalitetssäkring Installation Idrifttagning

LCC – Life Cycle Costs eller Livscykelkostnader Anskaffningskostnader Upphandling Pris Transport Kvalitetssäkring Installation Idrifttagning Reservdelslager Utbildning Drift och underhåll Drift Underhåll Driftsövervakning Förebyggande underhåll Operatörskostnader Felavhjälpande underhåll Energikostnader Städning Förbrukningsmateriel Underhållspersonal Lokalkostnader Reservdelar Försäkringar Tredjepartskontroller Tillstånd 2015 -02 -23 Avskaffningskostnader Skrotning Outnyttjat restvärde

Kostnaderna varierar under produktens livstid Anskaffnings- & projekterings- installations- kostnader Drift- och underhållskostnader (eventuella

Kostnaderna varierar under produktens livstid Anskaffnings- & projekterings- installations- kostnader Drift- och underhållskostnader (eventuella felkostnader) Modernisering (mid life) Tid 2015 -02 -23 Avyttringskostnader Kostnader Planerings- &

Hur byggs en TCO/LCC-kalkyl 1. Kartlägg livscykeln: Hela processen från behovsuppkomst, anskaffning, leverans, drift,

Hur byggs en TCO/LCC-kalkyl 1. Kartlägg livscykeln: Hela processen från behovsuppkomst, anskaffning, leverans, drift, skrotning 2. Fastställ processtegens kostnadsdelar, bryt ned dessa delar 3. Sätt upp nyckeltal för kostnadsdelarna; ex arbetade timmar, antal fel. . 4. Fastställ värden på nyckeltal och räkna ut kostnader fördelat över tiden 5. Fastställ en kostnadsgraf för hela livsprocessen 6. Nuvärdesberäkna kostnaderna; nuvärdet representerar TCO-kostnaderna 2015 -02 -23