DYNAMIKA PROMN BYDLEN ZAHRANIN ZKUENOSTI A EEN SOCILNHO

  • Slides: 16
Download presentation
DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI A ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ Seminář Ostrava, 26. února 2015

DYNAMIKA PROMĚN BYDLENÍ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI A ŘEŠENÍ SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ Seminář Ostrava, 26. února 2015

2 Kde hledat inspiraci pro kvalitní a úspěšný model dostupného a sociálního bydlení ?

2 Kde hledat inspiraci pro kvalitní a úspěšný model dostupného a sociálního bydlení ? Každé skupině obyvatel má být přiřazena určitá forma přístupného a důstojného bydlení. Bytový trh jich většinu vytváří a funguje. Pracuje nejen na principu poptávky a nabídky ale i na základě podnikatelského záměru, jehož podstatou je zisk. Podstatná část populace formou podpory hypotéčního úvěrování směřuje k zajištění bydlení vlastními prostředky stát podporou toto jen stimuluje. Vždy existuje skupina obyvatel, pro které z hlediska jejich příjmů je zajištění bydlení obtížnější, mnohdy pak nedostupné Ne všechny případy jsou důsledkem neochoty občana pracovat a vynakládat na bydlení část svých příjmů. Existují skupiny obyvatel žijící jen v závislosti na sociálním systému, podporách. Nejsme výjimkou, taková situace je ve všech zemí (nejen) EU. Jak tuto situaci řeší oni ? JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 26. února 2015

3 Máme pokryty všechny možné formy pro bydlení? FORMA BYDLENÍ NÁJEMNÍ – TRŽNÍ (MÍSTNĚ

3 Máme pokryty všechny možné formy pro bydlení? FORMA BYDLENÍ NÁJEMNÍ – TRŽNÍ (MÍSTNĚ OBVYKLÉ) NÁJEMNÉ EXKLUZIVNÍ I BEŽNÉ NÁJEMNÍ BYDLENÍ – ZA NÁJEMNÉ V MÍSTĚ OBVYKLÉ. VLASTNICKÉ – RODINNÉ DOMY VYSOKÉ NÁKLADY NA POŘÍZENÍ (ZÁTĚŽ HYPOTÉKY), DÁLE JEN EKONOMICKÉ NÁKLADY NA PROVOZ A ÚDRŽBY VLASTNICTVÍ BYTŮ (BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ) VĚTŠINA VLASTNICTVÍ VZNIKLA VÝJMEČNĚ – LEVNOU PRIVATIZACÍ OBECNÍHO ČI DRUŽSTEVNÍHO FONDU, NEODPOVÍDAJÍCÍ CENĚ BYTŮ. NÁKLADY NA PROVOZ POMĚRNĚ NÍZKÉ, ALE CENA NA TRHU PRO NOVÉ ZÁJEMCE TRŽNÍ. DRUŽSTEVNÍ BYDLENÍ ASI TŘETINA Z 800. 000 BYTŮ JE JIŽ VE VLASTNICTVÍ. EKONOMICKÝ NÁJEM, ALE PŘEVODITELNOST BYTŮ ZA ÚPLATU JE VYČLEŇUJE MIMO SOCIÁLNÍ SEKTOR. NOVÁ VÝSTAVBA JE MARGINÁLNÍ A MÁ JYNÝ SMYSL. NEZISKOVÉ BYDLENÍ AŽ NA MARGINÁLNÍ VÝJIMKY BYTŮ VYSTVĚNÝCH PODLE RŮZNÝCH PROGRAMŮ TENTO SEKTOR NEEXISTUJE SOCIÁLNÍ BYDLENÍ SEM PATŘÍ JAK LIDÉ NA OKRAJI SPOLEČNOSTI, UBYTOVNY, TAK RŮZNÉ FORMY NOUZOVÉHO 27. ledna 2015 JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení UBYTOVÁNÍ.

CENA DOSAŽITELNÉH O BYDLENÍ Každému „patru“ koresponduje příjmová skupina Příjmová skupina Nájemní - tržní

CENA DOSAŽITELNÉH O BYDLENÍ Každému „patru“ koresponduje příjmová skupina Příjmová skupina Nájemní - tržní Mix osob s dostatečnými příjmy a na hranici chudoby Vlastnické-domy Osoby schopné nést náklady na pořízení Vlastnictví bytů(bytové spoluvlastnictví) Vlastníci, jejichž příjmy neodpovídají získanému vlastnictví (většinou) Dosavadní družstva Mix původních členů (střední a nižší příjmy) a osob schopných uhradit cenu za převod práv. Neziskové bydlení Neexistuje jako systém, jen výjimky. Lidé z nízkými ale existujícími příjmy, mladí lidé, důchodci. Sociální bydlení JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení Ubytovny, náhradní formy. Lidé na 27. ledna 2015 podpoře a sociálních dávkách. - VÝŠ E PŘÍJ MŮ Forma bydlení + 4

5 Historický kontext Moderní forma zajištění důstojného bydlení se počátkem datuje do konce 18

5 Historický kontext Moderní forma zajištění důstojného bydlení se počátkem datuje do konce 18 století. Jednalo se o různé formy hromadného ubytování, více méně přenocování, mnohde pak chudobince pro nezaopatřené rodiny s dětmi. Británii vznikly moderní formy bytových městských asociací cca před 200 lety. Šlo o levné nájemní bydlení. V Rakousku – Uhersku byl přijat dne 9. 4. 1873 zákon číslo 70 upravující mj. též činnost družstev bytových. (společenstvo bytové). Ta podle definice usilovala o „zmenšení výdajů svých členů při zajištění bydlení“. Ve Francii dle zákona ze dne 30. listopadu 1894 vznikají byty s příspěvkem na výstavbu a nájem známé pod zkratkou HLM. Dnes vlastní tyto organizace 4, 3 mil. Bytů a bydlí v nich 10 mil. Obyvatel. Stejný systém funguje ve Švýcarsku, Kanadě (Quebeck), Alžírsku, Senegalu…. JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

6 Velká Británie V Británii existuje celé spektrum neziskových organizací, které, v součinnosti s

6 Velká Británie V Británii existuje celé spektrum neziskových organizací, které, v součinnosti s municipalitou zajišťují bydlení pro občany v problémech. Model existuje 200 let a Housing Asociations dnes pronajímají 2, 5 milionů bytů. Jsou sdruženy v NHF – National Housing Federation s 1000 členy, organizacemi. Jde o propracovaný model. Obce analyzují situaci žadatelů, rozhodnou zda je poskytnout do seznamu sociálně potřebných a ve spolupráci s různými subjekty jim byt „přidělí“. Jde o byty bytových asociací, různých nadací, ale i soukromých pronajímatelů či o vlastní bytový fond obcí. Ve stavebním řízení má obec právo žádat a ovlivnit výstavbu jakémukoliv investorovi požadavkem aby určité procento bytů bylo využitelné pro levné bydlení. Metodickou pomoc obcím i asociacím zajišťuje nadace (THFC) pro kterou pracuje též poradenská skupina zajišťující financování výstavby (www. thfcorp. com) Podrobná studie byla předána MMR a je k dispozici ke studiu. JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

7 Skandinávie - NBBL - Norsko HSB - Švédská Družstevní asociace bydlení je sdružení

7 Skandinávie - NBBL - Norsko HSB - Švédská Družstevní asociace bydlení je sdružení organizované na národní, regionální a místní úrovni, což představuje 33 regionálních družstev. Téměř 4. 000 družstev vlastní a pronajímá svým členům 344. 000 bytů s nákladovým nájemným. Je členem CECODHAS a Nordic Co-operative and social housing, stejně jako Norsko a ostatní země NBBL je Norský svaz bytových družstev, sdružující družstev. Největším je OBOS Oslo, které má 150. 000 členů. Každý dům má právní subjektivitu a sdružují se v mateřském, správním družstvu. Družstva sdružená v NBBL mají 900. 000 členů a 440. 000 bytů s nákladovým nájemným. JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

8 Holandsko, Benelux a Francie Bytový fond v Holandsku čítá 6. 811 000 bytů.

8 Holandsko, Benelux a Francie Bytový fond v Holandsku čítá 6. 811 000 bytů. 35% z nich tvoří byty sociální, pod kterými rozumí jak neziskové formy tak i dočasné ubytování. Existuje 5 velkých fondů, dva z nich se zabývají levným sociálním pronájmem (Korporace). Sdružují se v Ústředním fondu - Central Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV). Ten založil stát v roce 1988. Lucembursko – sociální byty tvoří 8% nájemních bytů. Valonsko - Societé du Logement Walone mají 103. 700 bytů Vlámsko – VMSW Valonská společnost pro sociální bydlení spravuje 117 sdružení poskytující sociální bydlení. Francie Habitation à Loyer Modéré HLM – nájemní kontrolované bydlení tvoří 16% všech bytů ve Francii. Jsou to firmy jak soukromé tak veřejné, ale dodržují pravidla stanovená zákonem o výstavbu a výši nájemného. ("rent-controlled housing") JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

9 Rakousko V Rakousku existuje řada způsobů poskytování levného bydlení mimo bytů na volném

9 Rakousko V Rakousku existuje řada způsobů poskytování levného bydlení mimo bytů na volném trhu. Poskytují je obce, ale o neziskové právnické osoby, společnosti. Zákon definuje pravidla neziskového pronajímání. Definuje obecně prospěšné bytové společnosti, kterými může být jakákoliv firma recipující podmínky zákona do statutů. Tento bytový fond v současné době představuje asi 23% z celkového bytového fondu v zemi. Kořeny ČR a Rakouska jsou společné v legislativě konce 19. století. JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

10 Společné principy Na chudobě se nevydělává, ale podmínkou je udržitelná ekonomická existence. Tedy

10 Společné principy Na chudobě se nevydělává, ale podmínkou je udržitelná ekonomická existence. Tedy neziskové, ale ani ne ztrátové. Všechny země mají formy neziskového sektoru v praxi. Ač jsou historicky odlišné, společné znaky vykazují. Pravidla pro výstavbu, nákladové nájemné, kontrola hospodaření. Procento levného (nájemního, družstevního) se pohybuje nad 10% z celkového bytového fondu té které země. U nás fakticky neexistuje (cca 30. 000 bytů za 25 let) Je vesměs kontrolován samosprávnými neziskovými svazy, spolky, sdruženími, které pro stád provádí kontroly hospodaření a metodicky pomáhá při výstavbě, správě a provozu. Vznikají soukromé i veřejné fondy pro financování, stát na programy přispívá. Obce jsou rozhodujícími subjekty v povolování a vyžadování výstavby, v řízení o „přidělení“ obydlí. Sociální práce s těmi skupinami, které jsou na okraji společnosti je podmínkou. JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

11 Neziskový sektor- marné očekávání v ČR? O jeho nezbytnosti chceme konferenci a exekutivu

11 Neziskový sektor- marné očekávání v ČR? O jeho nezbytnosti chceme konferenci a exekutivu i politiky přesvědčit Rada vlády pro družstevnictví v roce 2005 – nenalézáme smysl její obnovy? Pracovní družstva, družstva řemeslníků, potenciál družstev o nichž máme zkreslené představy. Ale nic takového není na obzoru. Koncepci sociálního bydlení by měl předcházet Framework, rámec potřebných legislativních a nelegislativních opatření, který by vytvořil cílový model a určil legislativní a nelegislativní kroky k jeho naplnění. Ten by měl předcházet podrobnému rozpracování koncepce a měla by ho schválit vláda. Ale nic takového na obzoru není! Jsem přesvědčen o roli družstev v této oblasti, ale to je téma jiné (následující) přednášky. O sociálním bytovém družstvu exekutiva nehovoří vůbec! JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

12 Jaká je ale skutečnost v ČR? Pozitiva: Sociální bydlení je součástí programového prohlášení

12 Jaká je ale skutečnost v ČR? Pozitiva: Sociální bydlení je součástí programového prohlášení vlády. MPSV předložilo návrh strategie koncepce dostupného a sociálního bydlení Negativa: Kroky jsou nedostatečné, nesystémové, nahodilé a neúplné Informace, kterými jsme se zabývaly – ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI A INSPIRACE –jako by nebyly k dispozici. JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

13 Proč tak pesimistické hodnocení? Otázka sociálního a dostupného bydlení v ČR byla nepochybně

13 Proč tak pesimistické hodnocení? Otázka sociálního a dostupného bydlení v ČR byla nepochybně silně zanedbána. Ta zanedbanost je důsledkem naivních modelů řešení, které nás v bytové politice doprovázejí již téměř 25 let. Od direktivního, administrativního přídělového systému, který jsme zdědili po roce 1989, od existence státních bytů, silně regulovaných nájmů byly všechny kroky, ať je realizovala kterákoliv vláda, vždy nepromyšlené, nekoncepční. Důkazy: Bezpodmínečný převod téměř dvou milionů státních bytů obcím, privatizace podnikových (ovšem státem vystavěných) bytů privatizovanými firmami – například byty OKD, až po privatizaci bytů družstevních. Výsledek? Obce nechtěly byty, které jim generovaly dík regulaci ztrátu a tak je zprivatizovaly. Jakoukoliv sociální roli tyto byty již nemohou plnit. Stejně jako byty družstevní. Sociální byty ve veřejném sektoru de facto neexistují. Jen nouzové ubytování v soukromých ubytovnách. To je naše ostuda. JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

14 Důkazy? Je jich mnoho a některé jsou exaktní: Zamyslíme-li se nad informacemi, které

14 Důkazy? Je jich mnoho a některé jsou exaktní: Zamyslíme-li se nad informacemi, které publikují různé instituce – banky, Český statistický úřad, exekutiva. V roce 2014 banky poskytly 85. 900 hypotéčních úvěrů v objemu 143, 4 mld. Kč, když v roce 2013 to bylo dokonce 92. 000 úvěrů s objemem 149 mld. Kč. Proti tomu stojí čísla ČSU o počtu dokončených bytů – což bylo v celé republice v roce 2014 celkem 25. 238 bytů, přičemž podle počtu zahájených bytů se takový počet přibližně dokončuje každý rok. Z počtu poskytnutých úvěrů jen necelých 30% posloužilo nákupu bytů nových. Většina zakoupených bytů jsou byty vystavěné v minulých letech ba desetiletích, které vstupují na trh prodejem od původních vlastníků. Za zmínku též stojí fakt, že více než 28% z tohoto počtu tvoří Praha a Středočeský kraj. Znamená to však, že v posledních deseti letech změnilo vlastníka téměř 600. 000 bytů. Nedávno byl zveřejněn údaj, že za 25 let bylo s finanční pomocí státu podle různých programů Státního fondu rozvoje bydlení vystavěno ne více než 30. 000 bytů „dostupných“. Podle vládních údajů a koncepcí je bezdomovectvím ohroženo až 100. 000 obyvatel, zhruba stejný počet obyvatel žije podle stejných zdrojů v tzv. ubytovnách. JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

15 Obávám se ale jiné možnosti. „Obchodník s chudobou“ koupí v domě dva, tři

15 Obávám se ale jiné možnosti. „Obchodník s chudobou“ koupí v domě dva, tři byty a nastěhuje do nich tzv. nepřizpůsobivé občany, vesměs nezaměstnané Romy. Obchod s chudobou se transferuje do „bytového spoluvlastnictví“. Opatření vlády jsou neúčinná! Peníze po změnách poskytování se přesunou z jiných kapitol Nastane úprk ostatních vlastníků, cena bytů dramaticky klesá, z porovnáním z jinými městy na směšnou částku několika málo desítek tisíc korun za byt. Ani ne za rok máte dům s byty ve vlastnictví jedné jediné osoby. On je společenství a rozhoduje o čemkoliv – o výši příspěvků do fondu na opravu, služby vybere paušálem, který sám určí. Nový tunel na dávky? A chudáci lidé v ubytovnách dál žijí bez naděje na práci, sociální pomoc, začlenění do společnosti, ať si exekutiva říká a plánuje cokoliv. Naivní představa, že se Romské etnikum a ostatní lidi na okraji společnosti podaří ubytovat třeba v pronajatých bytech je nesmyslná. V České republice se zatím nic v Evropě obvyklého nechystá. Připravovaný zákon o sociálním bydlení je sice počin chvály hodný, ale svoji koncepci nedostatečný. Certifikovat potřebné občany je sice správné, ale odbýt jejich ubytování zjednodušeně způsobem „obec to zařídí“ připomíná volební heslo jednoho významného politického hnutí, nic víc. Až se starostové dozví, co se na ně vláda chystá, měl bych obavu z další pražské defenestrace, tentokrát buď ve Sněmovní ulici, nebo poblíž Vltavy. Zamysleme se prosím, dokud je čas. Je nezbytné bezodkladně začít koncipovat zákon o neziskové společnosti či sociálním družstvu, připravit nástroje pomoci ze strany Státního fondu rozvoje bydlení (který kromě portálu nic významného nekoncipuje), a nebát se pro neziskový sektor využít fondů EU, což bude prospěšnější, než všude přítomná golfová hřiště či cyklostezky. JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015

16 Titulek novinového článku (server Týden, 24. 2) vznáší pochybnost o kompetenci naší vlády

16 Titulek novinového článku (server Týden, 24. 2) vznáší pochybnost o kompetenci naší vlády řešit tento problém standardním a ekonomicky dostupným způsobem. CHUDÍ NEMAJÍ KDE BYDLET. STÁT SI PŮJČÍ BYTY…PÍŠE SE V ČLÁNKU. A ŘEŠENÍ? S neobvyklým způsobem, jak vyřešit bytovou situaci chudých lidí, přišlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Chtělo by umožnit obcím, aby si mohly najímat od soukromých majitelů byty, které by dostali k dispozici lidé ve složité sociální situaci. POKUS A OMYL? A TO JE ZÁVĚREČNÉ REZUMÉ MÉHO PŘÍSPĚVKU. Jen komplexní, provázané, ekonomicky udržitelné řešení má smysl. Rozumný zákon o podmínkách poskytování pomoci, obnova neziskového sektoru, nová výstavba s pomocí fondů EU pro neziskový sektor, i využití bytů soukromých pronajímatelů, účinné nástroje pro kraje a obce a trvalá, systematická sociální práce. Inspirace v osvědčených modelech západní Evropy. Tudy vede cesta, po které ale naše vláda nekráčí! JUDr. Ivan Přikryl, Česká společnost pro rozvoj bydlení 27. ledna 2015