Dvodimenzionalni nizovi matrice Do sada smo imali prilike

  • Slides: 14
Download presentation
Dvodimenzionalni nizovi - matrice

Dvodimenzionalni nizovi - matrice

 Do sada smo imali prilike da se upoznamo sa JEDNODIMENZIONALNIM nizovima čiji su

Do sada smo imali prilike da se upoznamo sa JEDNODIMENZIONALNIM nizovima čiji su elementi skalarne veličine – celi i realni brojevi, znakovi. . . Svakom elementu niza smo pristupali pomoću jedne indeksne promenljive(i, j ili k) Ovakvi nizovi se šematski mogu prikazati kao horizontalna ili vertikalna lista podataka

Jednodimenzionalni nizovi

Jednodimenzionalni nizovi

 Međutim često je pogodnije podatke predstaviti u tabelarnoj formi KAO TABELA VISINE 10

Međutim često je pogodnije podatke predstaviti u tabelarnoj formi KAO TABELA VISINE 10 i ŠIRINE 3 ELEMENTA a - NIZ OD 10 CELOBROJNIH NIZOVA DUŽINE 3

Šta je onda MATRICA? NIJE prava tabela, već NIZOVA! Svaki element je ustvari jedan

Šta je onda MATRICA? NIJE prava tabela, već NIZOVA! Svaki element je ustvari jedan niz!

pera je matrica čiji su elementi NIZOVI od po 4 broja – tipa integer!

pera je matrica čiji su elementi NIZOVI od po 4 broja – tipa integer! pera[1] je prvi element koji je NIZ! Svaki element ima SVOJE ELEMENTE! pera[1][1] pera[1][2] pera[1][3] pera[1][4] = = 2 8 1 6 Prvo odaberemo podniz pa onda element u njemu!

 Može i ovako! različite dužine

Može i ovako! različite dužine

 Pri zadavanju matrice koriste se prirodni brojevi n i m koji definišu dimenziju(n*m)

Pri zadavanju matrice koriste se prirodni brojevi n i m koji definišu dimenziju(n*m) matrice – ukazuju da se matrica sastoji od n vrsta i m kolona. Svaki element aij matrice se karakteriše sa dva indeksa: ◦ PRVI određuje VRSTU ◦ DRUGI određuje KOLONU Npr. matrica a od najviše 10 vrsta i 3 kolone se definiše na sledeći način: var a: array[1. . 10, 1. . 3] of real; ovoliko mesta se izdvoji u memoriji

 Ovde se zadaju dva indeksa! Elementu u i-toj vrsti i j-toj koloni se

Ovde se zadaju dva indeksa! Elementu u i-toj vrsti i j-toj koloni se može pristupiti korišćenjem zapisa a[i][j] ili a[i, j] i – redni broj vrste j – redni broj kolone Npr. elementu druge vrste i treće kolone moguće je pristupiti kao a[2, 3] Pojedinačnoj vrsti se može pristupiti korišćenjem zapisa a[i], gde je i redni broj vrste.

 Elementi jedne vrste se mogu kopirati u elemente druge vrste … Npr. a[5]

Elementi jedne vrste se mogu kopirati u elemente druge vrste … Npr. a[5] = a[1] – elementi prve vrste se kopiraju u odgovarajuće elemente pete vrste

 Unos elemenata u matricu writeln(‘Učitaj vrednosti elemenata matrice: ’); for i: =1 to

Unos elemenata u matricu writeln(‘Učitaj vrednosti elemenata matrice: ’); for i: =1 to n do for j: =1 to m do read(a[i, j]); Ispis elemenata matrice for i: =1 to n do begin for j: =1 to m do write(a[i, j]); ispisujemo red po red writeln prelazimo u novi red end;

 ZADACI: 1. Učitati realnu matricu dimenzija n*m. Ispisati novu matricu koja se sastoji

ZADACI: 1. Učitati realnu matricu dimenzija n*m. Ispisati novu matricu koja se sastoji od recipročnih vrednosti elemenata unete matrice. 2. Napisati program koji za odeljenje od najviše 25 učenika i najviše 15 predmeta izračunava: a) prosečne ocene učenika b) prosečne ocene po predmetima na osnovu tabele ocena iz dnevnika. 3. Kovanice od 1, 2, 5, 10 i 20 dinara formiraju kvadratnu matricu para dimenzija n*n. Pronaći: zbir kovanica na glavnoj dijagonali, najmanji element iznad glavne dijagonale.

4. Od unetih elemenata realne matrice n*m formirati i ispisati niz čiji su elementi

4. Od unetih elemenata realne matrice n*m formirati i ispisati niz čiji su elementi zbirovi vrsta (redova) matrice. 5. Za unetu dimenziju n kvadratne matrice i uneti broj k ispisati sledeću matricu: 6. Učitati realnu matricu dimenzija n*m. Razmeniti vrednosti elemenata vrste koja sadrži max element sa vrstom u kojoj se nalazi min element.

7. Za unetu kvadratnu matricu a[n*n] pronaći: Zbir elemenata sporedne dijagonale Najveći element iznad

7. Za unetu kvadratnu matricu a[n*n] pronaći: Zbir elemenata sporedne dijagonale Najveći element iznad sporedne dijagonale Napomena: Za sve zadatke nacrtati algoritamsku šemu i napisati program.