DRUTVENA POGODBA SOCIETAS Petar Zubi Voditelj seminara doc

  • Slides: 8
Download presentation
DRUŠTVENA POGODBA (SOCIETAS) Petar Zubić; Voditelj seminara: doc. dr. sc. Tomislav Karlović

DRUŠTVENA POGODBA (SOCIETAS) Petar Zubić; Voditelj seminara: doc. dr. sc. Tomislav Karlović

 • Društvena pogodba (societas) je konsenzualni sinalagmatični ugovor kojim se dvije ili više

• Društvena pogodba (societas) je konsenzualni sinalagmatični ugovor kojim se dvije ili više osoba udružuju da zajedničkim sredstvima postignu neku zajedničku, dopuštenu svrhu. Societas omnium bonorum 2) Societas quaestus 3) Societas alicuius negotiationis 4) Societas unius rei 1) n n Društvo nije samostalni pravni subjekt kao korporacija Staro civilno pravo nije poznavalo societas kao konsenzualni kontrakt n Samo vrsta porodične zajednice – consortium n Mogla se zasnivati i među drugim osobama formalnim aktom pred pretorom

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA n Svaki unosi u zajednicu neki prinos (rad, novac, stvar.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA n Svaki unosi u zajednicu neki prinos (rad, novac, stvar. . . ) – ne n n moraju biti u jednakom razmjeru Unesena imovina pripada pojedinim članovima – stječu suvlasništvo Pojedini član imao pravo na dio dobitka i snosio je dio gubitka n Djelovi ne moraju biti srazmjerni Onaj koji bi sklapao poslove s trećima – posredni zastupnik Prava i dužnosti prema trećima uvijek pripadale pojedinim članovima

TUŽBE n Actio pro socio n Iudicium bonae fidei n Infamirajuća tužba n Njenim

TUŽBE n Actio pro socio n Iudicium bonae fidei n Infamirajuća tužba n Njenim podizanjem društvo se razvrgava n Potražuje se: n n n Uplata prinosa Razmjerno uručenje svega što je koji član stekao, sa kamatama Isplata dijela društvenog dobitka Naknada gubitka i troškova koje je imao pri obavljanju poslova za društvo Pri obavlajnju takvih poslova član bi odgovarao za dolus, kasnije nemarnost, u Justinijanovom pravu culpa levis in concreto n Actio communi dividundo n Ako je među članovima došlo do suvlasništva

RAZVRGAVANJE DRUŠTVA n Smrću bilo kojeg člana n Capitis deminutio bilo kojeg člana n

RAZVRGAVANJE DRUŠTVA n Smrću bilo kojeg člana n Capitis deminutio bilo kojeg člana n Otvorenje stečaja nad nečijom imovinom n Nastavak društva po preostalim članovima smatra se novim društvom n Postizanjem društvene svrhe n Gubitkom čitave duštvene imovine n Istekom roka na koji je društvo ugovoreno n Sporazumom svih članova (contrarius dissensus) n Otkazom bilo kojeg člana (renuntiatio) n Ne može u nezgodno vrijeme (po ostale članove) ili dolozno

NALOG (MANDATUM) KONSENZUALNI UGOVOR KOJIM JEDNA STRANKA (MANDANT) NALAŽE DRUGOJ STRANCI (MANDATAR) DA IZVRŠI

NALOG (MANDATUM) KONSENZUALNI UGOVOR KOJIM JEDNA STRANKA (MANDANT) NALAŽE DRUGOJ STRANCI (MANDATAR) DA IZVRŠI ZA NJU BESPLATNO KAKAV POSAO, A DRUGA STRANKA SE PRIHVATOM NALOGA OBVEZUJE NA NJEGOVO IZVRŠENJE. n Faktički rad ili pravni posao n Posao ne može biti isključivo u korist mandatara n Načelno besplatan, ali viši slojevi društva bi primali nagrade (honorarium) n Contractus bilateralis inaequalis

PRAVA I OBVEZE: n MANDATAR n Položiti mandataru račun o poslu n Izručiti sve

PRAVA I OBVEZE: n MANDATAR n Položiti mandataru račun o poslu n Izručiti sve što je stekao, zajedno sa plodovima i koristima n Odgovara za dolus, s osudom ga stizavala infamia n Mandant za ostvarivanje ovih zahtjeva ima actio mandati directa n MANDANT n n n Nadoknaditi mandataru troškove, izdatke i pretrpljenu štetu Osloboditi ga sviih obveza koje je na sebe preuzeo Odgovara do culpe levis Nije bio dužan izvršiti posao koji nije izvršen prema uputama Mandatar za ostvarivanje ovih zahtjeva ima actio mandati contraria

MANDAT UTRNJUJE: n Izvršenjem naloga n Istekom roka n Smrću bilo koje stranke n

MANDAT UTRNJUJE: n Izvršenjem naloga n Istekom roka n Smrću bilo koje stranke n Opozivom mandanta – revocatio n Otkazom mandatara – renuntiato n Ne smije uslijediti u nezgodno vrijeme ili dolozno MANDATUM QUALIFICATUM n Posebna vrsta mandata n Upotrebljavao se za neformalno zasnivanje poručanstva n Mandatar moga tužiti mandanta s actio mandati contratria